EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R1981

Rådets förordning (EG) nr 1981/94 av den 25 juli 1994 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för vissa produkter med ursprung i Algeriet, Cypern, Egypten, Israel, Jordanien, Malta, Marocko, de ockuperade områdena, Tunisien och Turkiet, samt om föreskrifter för ökning och anpassning av dessa tullkvoter

OJ L 199, 2.8.1994, p. 1–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 012 P. 165 - 192
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 012 P. 165 - 192

No longer in force, Date of end of validity: 19/04/2001; upphävd genom 32001R0747 . Latest consolidated version: 01/03/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1981/oj

31994R1981

Rådets förordning (EG) nr 1981/94 av den 25 juli 1994 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för vissa produkter med ursprung i Algeriet, Cypern, Egypten, Israel, Jordanien, Malta, Marocko, de ockuperade områdena, Tunisien och Turkiet, samt om föreskrifter för ökning och anpassning av dessa tullkvoter

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 199 , 02/08/1994 s. 0001 - 0026
Finsk specialutgåva Område 2 Volym 12 s. 0165
Svensk specialutgåva Område 2 Volym 12 s. 0165


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1981/94 av den 25 juli 1994 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för vissa produkter med ursprung i Algeriet, Cypern, Egypten, Israel, Jordanien, Malta, Marocko, de ockuperade områdena, Tunisien och Turkiet, samt om föreskrifter för ökning och anpassning av dessa tullkvoter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 113 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

I tilläggsprotokollen till avtalen mellan gemenskapen å ena sidan, och Algeriet(1), Egypten(2), Israel(3), Jordanien(4), Malta(5), Marocko(6), Tunisien(7) å andra sidan samt i det protokoll som fastställer villkoren och förfarandena för genomförandet av den andra etappen i avtalet om upprättandet av en association mellan gemenskapen och Cypern och om anpassning av vissa bestämmelser i avtalet(8) föreskrivs det i de relevanta artiklarna att gemenskapen skall öppna gemenskapstullkvoter.

I rådets förordning (EEG) nr 4115/86 av den 22 december 1986 om import till gemenskapen av jordbruksprodukter med ursprung i Turkiet(9) föreskrivs det att årliga gemenskapstullkvoter öppnas för vissa jordbruksprodukter med ursprung i det landet.

I förordning (EEG) nr 1134/91(10) föreskrivs det att en årlig gemenskapstullkvot öppnas för jordgubbar med ursprung i de ockuperade områdena.

Volymerna för de tullkvoter som avser Algeriet, Egypten, Israel, Jordanien, Marocko och Tunisien måste ökas i lika steg med 3 eller 5 % per år beroende på produkten i fråga enligt rådets förordning (EEG) nr 1764/92 av den 29 juni 1992 om ändring av arrangemangen för gemenskapens import av vissa jordbruksprodukter som har sitt ursprung i Algeriet, Cypern, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Malta, Marocko, Syrien och Tunisien(11). De ökningar som fastställs i förordning (EEG) nr 1764/92 är tillämpliga till och med den 31 december 1995. Volymerna för de tullkvoter som avserCypern måste fastställas årligen i kraft av artiklarna 18 och 19 i protokollet och artikel 2 i förordning (EEG) nr 1764/92.

De tullkoncessioner som avser rosor med stora eller små blommor samt enblommiga och flerblommiga nejlikor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko är tillämpliga endast för sådan import som överensstämmer med de prisvillkor som anges i förordning (EEG) nr 4088/87(12).

Arrangemangen ifråga gäller på obestämd tid. I avtalen och i förordning (EEG) nr 1764/92 fastställs redan den årliga ökningstakten för de berörda kvotvolymerna. I dessa fastställs även de nödvändiga villkoren för att bevilja tullförmåner i samband med tullkvoterna ovan. För att rationalisera genomförandet av åtgärderna ifråga bör därför de bestämmelser avseende tullkvoter som för närvarande inbegrips i olika förordningar för vart och ett av de nämnda länderna föras samman i en enda förordning som gäller på obestämd tid.

I samarbetsavtalet med Tunisien föreskrivs det att vissa beredda och konserverade sardiner med ursprung i Tunisien får importeras tullfritt till gemenskapen. Den detaljerade uppgörelsen måste fastställas genom en skriftväxling mellan gemenskapen och Tunisien. Eftersom denna skriftväxling ännu inte har ägt rum bör gemenskapsarrangemangen förnyas med en årlig kvantitet på 100 ton.

För viner med ursprungsbeteckning från Algeriet, Marocko och Tunisien måste referenspriserna fritt gränsen följas. För att sådant vin skall kunna komma i åtnjutande av tullkvoter måste artikel 54 i förordning (EEG) nr 822/87 av den 16 mars 1987 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin(13) iakttas. Vinet måste fyllas i behållare som rymmer högst två liter. Vinet måste åtföljas antingen av ett intyg enligt mallen i bilaga D till avtalet, eller, genom undantag, av ett VI 1-dokument eller ett VI 2-utdrag påskrivet enligt artikel 9 i kommissionens förordning (EEG) nr 3590/85 av den 18 december 1985 om det intyg och den analysrapport som krävs för import av vin, druvsaft och druvmust(14).

Dessertviner med ursprung i Cypern kan komma ifråga för denna gemenskapstullkvot under förutsättning att referenspriset fritt gränsen respekteras och att beteckningen "dessertvin" används om vinerna i det VI 1-dokument eller det VI 2-utdrag som föreskrivs i förordning (EEG) nr 3590/85.

De gemenskapstullkvoter som återfinns i bilagorna till denna förordning bör öppnas nu för de angivna tidsperioderna. Tullkvoterna får inte föras över från en tidsperiod till en annan. Eftersom giltighetstiden för samtliga tullkvoter löper från och med den 1 juli 1994 till och med den 31 december 1996 bör de för överskådlighets skull föras samman i denna förordning.

Det är särskilt angeläget att säkerställa att alla gemenskapsimportörer har lika och kontinuerlig tillgång till dessa kvoter och att de tullsatser som fastställts för dessa kvoter gäller kontinuerligt för all import till medlemsstaterna av produkterna ifråga tills kvoterna fullständigt tagits i anspråk.

Beslutet att öppna tullkvoterna bör fattas av gemenskapen inom ramen för verkställandet av dess internationella förpliktelser. Det är emellertid inget som hindrar att medlemsstaterna, för att garantera att den gemensamma förvaltningen av kvoterna fungerar effektivt, får dra av från kvotvolymerna de nödvändiga mängder som motsvarar den faktiska importen. Detta förvaltningssätt kräver emellertid ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen och den senare måste särskilt kunna följa den takt i vilken kvoterna tas i anspråk och informera medlemsstaterna om detta.

Ändringar i Kombinerade nomenklaturen och av taric-nummer samt en förlängning av de bestämmelser om tullar som fastställs i denna förordning, eller, där så är tillämpligt, i ett rådsbeslut, medför inga ändringar i sak. För enkelhets skull bör det fastställas att kommissionen kan företa nödvändiga ändringar i och tekniska anpassningar av denna förordning efter att först ha inhämtat Tullkodexkommitténs yttrande och utan att det påverkar tillämpningen av de särskilda förfaranden som anges i rådets förordning (EG) nr 3448/93 av den 6 december 1993 om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter(15).

Av samma skäl kan detta förfarande även gälla när befintliga avtal mellan gemenskapen och dessa länder ändras, i den mån de på så sätt överenskomna ändringarna anger vilka produkter som kan komma ifråga för tullkvoter, kvotvolymer, tullsatser, giltighetstider och eventuella urvalskriterier.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De tullar som gäller för import till gemenskapen av de produkter som återfinns i bilagorna med ursprung i Algeriet, Cypern, Egypten, Israel, Jordanien, Malta, Marocko, de ockuperade områdena, Tunisien och Turkiet skall tills vidare upphävas eller sänkas under de tidsperioder, till de nivåer och inom ramarna för de tullkvoter som anges i bilagorna för varje enskild produkt.

Artikel 2

1. Import av vin med ursprungsbeteckning och av dessertvin med ursprung i Algeriet, Cypern, Marocko eller Tunisien skall omfattas av referenspriset fritt gränsen.

De skall hänföras till de tullkvoter som avses i artikel 1 endast under förutsättning att artikel 54 i förordning (EEG) nr 822/87 iakttas.

2. Varje berört vin med ursprungsbeteckning skall vid importen åtföljas antingen av ett intyg om ursprungsbeteckning utfärdat av den behöriga algeriska/marockanska/tunisiska myndigheten enligt den mall som finns i bilaga 11, eller, genom undantag, av ett VI 1-dokument eller ett VI 2-utdrag påskrivet enligt artikel 9 i förordning (EEG) nr 3590/85.

3. Dessertviner med ursprung i Cypern skall hänföras till tullkvoten endast om beteckningen "dessertvin" används på det VI 1-dokument eller det VI 2-utdrag som föreskrivs i förordning (EEG) nr 3590/85.

4. Kommissionen anhåller om att förteckningen över behöriga myndigheter skickas till den så att de intyg som avses i punkt 2 kan utfärdas.

Artikel 3

Vad beträffar rosor med stora eller små blommor samt enblommiga och flerblommiga nejlikor kan tillämpningen av tullkvoter som avser färska snittblommor och blomknoppar med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko avbrytas om det på gemenskapsnivå konstateras att de prisvillkor som fastställs i förordning (EEG) nr 4088/87 inte respekteras.

Under sådana omständigheter skall kommissionen anta förordningar som återinför de vanliga tullar som är tillämpliga för produkterna i fråga enligt Gemensamma tulltaxan. Import till gemenskapen av produkter som det har återinförts tullar för under den tid som detta återinförande gäller skall undantas från de mängder som dras av från tullkvoten i fråga.

Kommissionen kan, där så är lämpligt, genom en förordning återinföra de tullkvoter som avses i denna artikel.

Artikel 4

De tullkvoter som avses i denna artikel skall förvaltas av kommissionen, som får vidta alla relevanta administrativa åtgärder för att garantera att förvaltningen sköts effektivt.

Om en importör tillhandahåller produkter, som omfattas av denna förordning, för övergång till fri omsättning i en medlemsstat och ansöker om att komma i åtnjutande av förmånsbehandling, och denna ansökan godtas av tullmyndigheterna skall den berörda medlemsstaten genom en anmälan till kommissionen dra av en mängd motsvarande dess behov från kvotvolymen.

Ansökningar om avdrag, med uppgift om den dag som ansökningarna godtogs skall skyndsamt skickas till kommissionen.

Kommissionen skall bevilja avdragen i kronologisk ordning enligt de datum då tullmyndigheterna i medlemsstaten godtog ansökningarna om övergång till fri omsättning, i den mån den tillgängliga kvotmängden tillåter det.

Om en medlemsstat inte till fullo utnyttjar sitt avdrag skall den snarast möjligt återlämna den eventuellt resterande delen till motsvarande kvotvolym.

Om de ansökta kvantiteterna är större än den tillgängliga återstoden av kvotvolymen skall återstoden fördelas proportionellt mellan ansökarna. Kommissionen skall underrätta medlemsstaterna om de avdrag som gjorts.

Artikel 5

Varje medlemsstat skall säkerställa att alla importörer av produkterna i fråga har lika och kontinuerlig tillgång till kvoterna så länge återstoden av kvotvolymerna i fråga tillåter det.

Artikel 6

1. Utan att det påverkar tillämpningen av de särskilda bestämmelser som anges i artikel 3, och om inte annat följer av de förfaranden som anges i förordning (EG) nr 3448/93, skall de bestämmelser som är nödvändiga för tillämpningen av denna förordning antas enligt det förfarande som anges i artikel 7.2, särskilt följande bestämmelser:

a) Ändringar och tekniska anpassningar i den mån de är nödvändiga och är ett resultat av ändringar i Kombinerade nomenklaturen och av taric-nummer.

b) En förlängning av tullbestämmelser enligt de bestämmelser som ingår i de avtal som avses i denna förordning.

c) Nödvändiga anpassningar som följer av att protokoll slutits eller att skriftväxlingar skett mellan gemenskapen och länderna i fråga enligt de avtal som avses i denna förordning.

d) Ändringar av denna förordning som är nödvändiga för genomförandet av någon annan akt som antagits av rådet enligt de avtal som avses i denna förordning.

2. De bestämmelser som antagits enligt punkt 2 ger inte kommissionen rätt att

- föra över förmånsmängder från en kvotperiod till en annan,

- ändra de tidsplaner som fastställs i avtalen eller protokollen,

- föra över mängder från en kvot till en annan,

- öppna och förvalta kvoter som tillkommer som ett resultat av nya avtal,

- anta lagstiftning som påverkar förvaltningen av kvoter som omfattas av importlicenser.

Artikel 7

1. Kommissionen skall biträdas av Tullkodexkommittén som inrättades genom förordning (EEG) nr 2913/92(16) artikel 247.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Medlemsstaternas företrädares röster i kommittén skall vägas på det sätt som anges i den artikeln. Ordföranden får inte rösta.

Kommissionen skall besluta med omedelbar verkan. Om beslutet inte är förenligt med kommitténs yttrande skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet. I sådana fall:

- får kommissionen uppskjuta verkställandet av de beslutade åtgärderna i tre månader från dagen då rådet underrättades,

- får rådet fatta ett annat beslut med kvalificerad majoritet inom den tid som anges i första strecksatsen.

3. Kommissionen får pröva varje fråga som ställs av ordföranden rörande tillämpningen av denna förordning, antingen på dennes initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

Artikel 8

1. Medlemsstaterna och kommissionen skall samarbeta för att säkerställa att denna förordning iakttas.

2. Kommissionen skall varje år senast tre månader efter utgången av ansökningsperioden för tullkvoterna göra en sammanställning produkt för produkt och land för land över de kvoter som anges i bilagan till denna förordning. Denna sammanställning skall vidarebefordras till rådet sedan Tullkodexkommitténs yttrande mottagits.

Artikel 9

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 juli 1994.

På rådets vägnar

F.-CH. ZEITLER

Ordförande

(1) EGT nr L 263, 27.9.1978, s. 2.

(2) EGT nr L 266, 27.9.1978, s. 2

(3) EGT nr L 327, 30.11.1988, s. 36.

(4) EGT nr L 297, 21.10.1987, s. 19.

(5) EGT nr L 81, 23.3.1989, s. 2.

(6) EGT nr L 264, 27.9.1978, s. 2.

(7) EGT nr L 265, 27.9.1978, s. 2.

(8) EGT nr L 393, 31.12.1987, s. 2.

(9) EGT nr L 380, 31.12.1986, s. 16.

(10) EGT nr L 112, 4.5.1991, s. 1.

(11) EGT nr L 181, 1.7.1992, s. 9.

(12) EGT nr L 382, 31.12.1987, s. 22. Förordningen serast ändrad genom förordning (EEG) nr 3551/88 (EGT nr L 311, 17.11.1988, s. 1).

(13) EGT nr L 84, 27.3.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1566/93 (EGT nr L 154, 25.6.1993, s. 39).

(14) EGT nr L 81, 23.3.1989, s. 2.

(15) EGT nr L 264, 27.9.1978, s. 2.

(16) EGT nr L 265, 27.9.1978, s. 2.

BILAGA 1

>Plats för tabell>

BILAGA 2

>Plats för tabell>

BILAGA 3

>Plats för tabell>

BILAGA 4

>Plats för tabell>

BILAGA 5

>Plats för tabell>

BILAGA 6

>Plats för tabell>

BILAGA 7

>Plats för tabell>

BILAGA 8

>Plats för tabell>

BILAGA 9

>Plats för tabell>

BILAGA 10

>Plats för tabell>

ANNEXE XI

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

Top