EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R1868

Rådets förordning (EEG) nr 1868/94 av den 27 juli 1994 om upprättandet av ett kvotsystem avseende produktionen av potatisstärkelse

OJ L 197, 30.7.1994, p. 4–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 060 P. 5 - 7
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 060 P. 5 - 7
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 016 P. 331 - 333
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 016 P. 331 - 333
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 016 P. 331 - 333
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 016 P. 331 - 333
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 016 P. 331 - 333
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 016 P. 331 - 333
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 016 P. 331 - 333
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 016 P. 331 - 333
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 016 P. 331 - 333
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 015 P. 176 - 178
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 015 P. 176 - 178

No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2009; upphävd genom 32009R0072 . Latest consolidated version: 01/07/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1868/oj

31994R1868

Rådets förordning (EEG) nr 1868/94 av den 27 juli 1994 om upprättandet av ett kvotsystem avseende produktionen av potatisstärkelse

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 197 , 30/07/1994 s. 0004 - 0006
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 60 s. 0005
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 60 s. 0005


RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 1868/94 av den 27 juli 1994 om upprättandet av ett kvotsystem avseende produktionen av potatisstärkelse

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 42 och 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

I rådets förordning (EEG) nr 1543/93 av den 14 juni 1993 om fastställande av det bidragsbelopp som utgår till producenter av potatisstärkelse under regleringsåren 1993/94, 1994/95 och 1995/96(4) fastställs att rådet skall besluta vilka åtgärder som skall vidtas om produktionen av potatisstärkelse inom gemenskapen överstiger 1,5 miljoner ton under regleringsåret 1993/94 eller 1994/95. Produktionen under 1993/94 översteg nämnda kvantitet.

De produktionsrestriktioner som gäller inom spannmålssektorn, särskilt vad avser arealuttag, gäller inte inom potatisstärkelsesektorn. Trots detta skall alla bestämmelser till förmån för potatisstärkelsesektorn vara förenliga med den produktionstyrning som är lika nödvändig inom potatisstärkelsesektorn som inom andra sektorer.

Den åtgärd för produktionsstyrning som är lämpligast i samband med systemet med bidrag för produktionen av potatisstärkelse är att införa ett kvotsystem.

Varje medlemsstat inom vilken potatisstärkelse har producerats bör tilldelas en kvot på grundval av den genomsnittliga kvantitet potatisstärkelse som producerades i den medlemsstaten under regleringsåren 1990/91, 1991/92 och 1992/93, för vilken bidrag har mottagits. Denna kvot bör justeras proportionellt med beaktande av en total gemenskapskvot på 1,5 miljoner ton.

Kvoter bör tilldelas Danmark, Tyskland, Spanien, Frankrike och Nederländerna för regleringsåren 1995/96, 1996/97 och 1997/98.

När det gäller Tyskland, är det med hänsyn till övergången till marknadsekonomi från den planekonomi som före återföreningen rådde i de nya förbundsstaterna, och de därmed förenade förändringarna av produktionsstrukturen inom jordbruket samt nödvändiga investeringar, motiverat att använda ett annat referensår, nämligen regleringsåret 1992/93, samt att öka den producerade kvantiteten för nämnda år med 90 000 ton. Dessutom är det motiverat att införa en reserv för Tyskland för att täcka den produktion som härrör från investeringar som oåterkalleligen har gjorts före den 31 januari 1994, om den kvot som har tilldelats Tyskland inte kan täcka sådan produktion. Dessa kvantiteter kan inte rymmas inom en gemenskapskvot på 1,5 miljoner ton. Det är därför nödvändigt att lägga dem till nämnda gemenskapskvot.

Producentmedlemsstater bör för en period av tre år fördela sin kvot mellan alla potatisstärkelseproducerande företag på grundval av den genomsnittliga kvantitet stärkelse som de har producerat under regleringsåren 1990/91, 1991/92 och 1992/93 och för vilken bidrag har mottagits, eller, efter den enskilda medlemsstatens gottfinnande, på grundval av den kvantitet potatisstärkelse som har producerats under regleringsåret 1992/93 och för vilken bidrag har mottagits, samt på grundval av de investeringar avseende produktion av potatisstärkelse som dessa företag har gjort före den 31 januari 1994.

För att beakta en eventuell omstrukturering av marknaden för potatisstärkelse skall kommissionen i slutet av treårsperioden och därefter vart tredje år framlägga en rapport till rådet om kvotfördelningen, vid behov tillsammans med lämpliga förslag. Samtidigt skall ärenden avseende nya producenter av potatisstärkelse behandlas.

Särskilda strukturella begränsningar inom sektorn för potatisstärkelse gör det nödvändigt att införa ett bidrag för produktionen av potatisstärkelse inom ramen för den kvot som företaget har tilldelats. För att skydda potatisproducenter, skall ett villkor för utbetalning av bidraget vara att ett lägsta pris har betalats för den kvantitet potatis som behövs för att producera stärkelse inom ramen för kvoten.

Företag som producerar potatisstärkelse skall inte ingå odlingskontrakt med potatisproducenter om en kvantitet potatis som ger en större stärkelseproduktion än den kvot som företaget har tilldelats. All stärkelse som produceras utöver kvoten skall exporteras från gemenskapen utan att omfattas av något exportbidrag.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed införs ett kvotsystem för produktionen av potatisstärkelse som kan omfattas av gemenskapsstöd.

Artikel 2

1. Följande producentmedlemsstater tilldelas härmed följande kvoter för produktionen av potatisstärkelse för regleringsåren 1995/96, 1996/97 och 1997/98:

>Plats för tabell>

En reserv om högst 110 000 ton skall införas för att täcka produktionen i Tyskland regleringsåret 1996/97, förutsatt att sådan produktion härrör från investeringar som oåterkalleligen gjorts före den 31 januari 1994. Tyskland får endast utnyttja sådan reserv efter fullständigt utnyttjande av eventuella kvoter som har blivit disponibla till följd av att potatisstärkelseproducerande företag har upphört med handel. Tyskland får utnyttja reserven först efter det att kommissionen har godkänt att ovanstående villkor är uppfyllda.

2. Varje producentmedlemsstat skall efter eget gottfinnande fördela den kvot som avses i punkt 1 mellan företag som producerar potatisstärkelse som skall användas under regleringsåren 1995/96, 1996/97 och 1997/98, på grundval av antingen

- den genomsnittliga kvantitet stärkelse som de har producerat under regleringsåren 1990/91, 1991/92 och 1992/93 och för vilken de har mottagit det bidrag som avses i artikel 1 i förordning (EEG) nr 1543/93,

- eller den kvantitet stärkelse som de har producerat under regleringsåret 1992/93 och för vilken de har mottagit det bidrag som avses i artikel 1 i förordning (EEG) nr 1543/93.

Vid behov skall en producentmedlemsstat på grundval av objektiva kriterier även beakta de investeringar som potatis-stärkelseproducerande företag har gjort före den 31 januari 1994 och som inte givit upphov till någon produktion under den referensperiod som medlemsstaten har valt.

Artikel 3

1. Kommissionen skall senast den 31 oktober 1997, och vart tredje år därefter, framlägga en rapport till rådet om fördelningen av kvoter inom gemenskapen, vid behov tillsammans med lämpliga förslag. I denna rapport skall utvecklingen av marknaden för potatisstärkelse beaktas liksom utvecklingen av marknaden för spannmålsstärkelse.

2. På grundval av den rapport som avses i punkt 1 skall rådet senast den 30 november 1997, och vart tredje år därefter, med stöd av artikel 43 i fördraget, fördela kvoter mellan medlemsstater för de påföljande tre regleringsåren.

3. Medlemsstaterna skall senast den 31 december 1997, och vart tredje år därefter, meddela berörda personer uppgifter om kvotfördelningen för de påföljande tre regleringsåren.

Artikel 4

Ett företag som producerar potatisstärkelse skall inte ingå odlingskontrakt med potatisproducenter om potatiskvantiteter som skulle medföra en större kvantitet stärkelse än dess kvot enligt artikel 2.2.

Artikel 5

Ett bidrag om 18,43 ecu per ton producerad stärkelse skall utgå till stärkelseproducerande företag för kvantiteter potatisstärkelse inom ramen för de kvoter som avses i artikel 2.2, förutsatt att de har betalat potatisproducenter det lägsta pris som avses i artikel 8.1 i förordning (EEG) nr 1766/92(5), för all den potatis som behövs för att framställa stärkelse inom ramen för kvotgränsen.

Artikel 6

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 5, skall varje kvantitet potatisstärkelse, som produceras utöver den kvot som avses i artikel 2.2, exporteras i oförändrat skick från gemenskapen före den 1 januari året efter det aktuella regleringsåret.

Exportbidrag skall inte utgå för sådana kvantiteter.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1, får ett potatisstärkelseproducerande företag under ett regleringsår, utöver dess kvot för innevarande regleringsår, inte utnyttja mer än 5 % av dess kvot för påföljande regleringsår. I sådant fall skall kvoten för påföljande regleringsår minskas i enlighet därmed.

Artikel 7

Bestämmelserna i denna förordning skall inte omfatta produktion av potatisstärkelse av företag som varken köper potatis som har omfattats av det kompensationsstöd som avses i artikel 8 i förordning (EEG) nr 1766/92 eller som omfattas av det bidrag som avses i artikel 7 i den förordningen.

Artikel 8

Tillämpningsföreskrifter till denna förordning skall antas i enlighet det förfarande som föreskrivs i artikel 23 i förordning (EEG) nr 1766/92. De skall särskilt omfatta föreskrifter tillämpliga i samband med samgåenden, förändringar i ägande och företags inledande och upphörande med handel samt eventuella åtgärder som krävs för att underlätta övergången från det gällande systemet till det system som upprättas genom denna förordning.

Artikel 9

Förordning (EEG) nr 1543/93 skall upphöra att gälla från och med den 1 juli 1995. Alla hänvisningar till förordning (EEG) nr 1543/93 skall tolkas som hänvisningar till denna förordning.

Artikel 10

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 juli 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 juli 1994.

På rådets vägnar

Th. WAIGEL

Ordförande

(1) EGT nr C 83, 19.3.1994, s. 5.

(2) EGT nr C 128, 9.5.1994.

(3) EGT nr C 148, 30.5.1994, s. 49.

(4) EGT nr L 154, 25.6.1993, s. 4.

(5) EGT nr L 181, 1.7.1992, s. 21. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1866/94 (EGT nr L 197, 30.7.1994, s. 1).

Top