Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R1627

Rådets förordning (EG) nr 1627/94 av den 27 juni 1994 om allmänna bestämmelser för särskilda fisketillstånd

OJ L 171, 6.7.1994, p. 7–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 006 P. 86 - 92
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 006 P. 86 - 92
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 002 P. 173 - 179
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 002 P. 173 - 179
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 002 P. 173 - 179
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 002 P. 173 - 179
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 002 P. 173 - 179
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 002 P. 173 - 179
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 002 P. 173 - 179
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 002 P. 173 - 179
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 002 P. 173 - 179
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 002 P. 209 - 215
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 002 P. 209 - 215

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1627/oj

31994R1627

Rådets förordning (EG) nr 1627/94 av den 27 juni 1994 om allmänna bestämmelser för särskilda fisketillstånd

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 171 , 06/07/1994 s. 0007 - 0013
Finsk specialutgåva Område 4 Volym 6 s. 0086
Svensk specialutgåva Område 4 Volym 6 s. 0086


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1627/94 av den 27 juni 1994 om allmänna bestämmelser för särskilda fisketillstånd

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag()med beaktande av Europaparlamentets yttrande(),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(), och

med beaktande av följande:

I enlighet med artikel 9 i rådets förordning (EG) nr 3690/93 av den 20 december 1993 om ett gemenskapssystem för fastställande av bestämmelser om vilka uppgifter som minst måste ingå i fiskelicenser(), måste rådet anta allmänna bestämmelser för särskilda fisketillstånd för gemenskapens fiskefartyg och för fartyg som seglar under tredje lands flagg och fiskar i gemenskapens fiskeområden.

I enlighet med artiklarna 4 och 8 i rådets förordning (EEG) nr 3760/92 av den 20 december 1992 om ett gemenskapssystem för fiske och vattenbruk(), får rådet fastställa vissa villkor för gemenskapens fiskefartygs tillträde till farvatten och fiskeresurser, vilket kan medföra ett behov av särskilda fisketillstånd.

Det är rådets uppgift att för varje enskilt fall fastställa den mest ändamålsenliga definitionen av ett fiske och, om så är lämpligt, ge närmare uppgifter om bl.a. bestånd eller grupper av bestånd, farvatten och fiskeredskap för att kunna inrätta ett system för särskilda fisketillstånd för det fisket.

Det har vid denna tidpunkt emellertid inte konstaterats något behov av att utfärda sådana särskilda fisketillstånd för små fartyg som fiskar enbart i flaggmedlemsstatens territorialvatten, eftersom dessa fartygs fiskeinsatser vid behov kan regleras på annat sätt.

Inom ramen för de fiskeavtal som ingåtts mellan gemenskapen och tredje land bör fisket för fartyg som seglar under ett tredje lands flagg och som är verksamma i gemenskapens fiskeområden omfattas av en fiskelicens som kompletteras med ett särskilt fisketillstånd.

Det är lämpligt att på gemenskapsnivå fastställa förfaranden för hur varje medlemsstat skall utfärda och förvalta de särskilda fisketillstånd som gäller för de fartyg som seglar under dess flagg, samt förfaranden för hur kommissionen skall utfärda och förvalta licenser som kompletteras av särskilda fisketillstånd för fartyg som seglar under ett tredje lands flagg och är verksamma i gemenskapens fiskeområden.

Kommissionen måste kunna säkerställa att gemenskapslagstiftningen efterlevs i fråga om flaggmedlemsstatens förvaltning av de särskilda fisketillstånden.

För att säkerställa en konsekvent politik för bevarande och förvaltning av resurserna bör ett förfarande införas för överföring av uppgifterna i de nationella fisketillstånden.

Möjligheten att tillämpa påföljder i enlighet med artikel 31.3 i rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken(), t.ex. genom att tillfälligt dra in eller återkalla en fiskelicens, kommer troligen att bidra till att utnyttjandet av resurserna regleras bättre. Det är därför nödvändigt att de behöriga myndigheterna i flaggmedlemsstaten har möjlighet att inleda ett förfarande för att tillfälligt dra in eller återkalla ett särskilt fisketillstånd genom ett förvaltningsbeslut.

I detta syfte behöver tillämpningsföreskrifter fastställas för informationsförfarandena på medlemsstatsnivå mellan de myndigheter som är ansvariga för övervakningen av fisket och de myndigheter som i flaggmedlemsstaten är ansvariga för att tillämpa påföljder mot överträdelser.

För att säkerställa kontrollen av det fiske som omfattas av särskilda fisketillstånd behöver allmänna bestämmelser antas för utfärdandet och förvaltningen av särskilda fisketillstånd och de myndigheter som är ansvariga för övervakningen av fisket.

Bestämmelserna om uppgiftsskydd i artikel 13 i förordning (EEG) nr 3760/92 och i artikel 37 i förordning (EEG) nr 2847/93 bör tillämpas på uppgifter som samlas in i enlighet med den här förordningen. Medlemsstaterna och kommissionen måste vidta lämpliga åtgärder för detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. I denna förordning fastställs allmänna bestämmelser för

a) de särskilda fisketillstånd för gemenskapsfartygens fiske som omfattas av gemenskapsåtgärder i fråga om villkor för tillträde till farvatten och resurser i enlighet med artiklarna 4 och 8 i förordning (EEG) nr 3760/92; rådet skall varje gång det fattar beslut om villkor för tillträde göra en bedömning av behovet av särskilda fisketillstånd,

b) fiskelicenser och särskilda tillstånd för fartyg som seglar under ett tredje lands flagg och som är verksamma i gemenskapens fiskeområden i enlighet med ett fiskeavtal som ingåtts mellan gemenskapen och det landet,

c) förfaranden för överföring av de uppgifter som lämnas i nationella fisketillstånd.

2. Fartyg som har en total längd på mindre än tio meter, som seglar under en medlemsstats flagg och enbart fiskar i flaggmedlemsstatens territorialvatten skall undantas från kravet på att ha ett särskilt fisketillstånd.

Artikel 2

1. I denna förordning avses med

a) särskilt fisketillstånd: ett fisketillstånd för ett gemenskapsfiskefartyg, vilket har utfärdats i förväg och kompletterar dess fiskelicens så att fartyget kan bedriva fiske under en angiven period i ett visst område för ett visst fiske, i enlighet med de åtgärder som vidtagits av rådet,

b) fiskelicens och särskilt fisketillstånd för ett fiskefartyg som seglar under ett tredje lands flagg: ett intyg utfärdat av kommissionen som anger de uppgifter som minst skall lämnas om fartygets identifiering, tekniska egenskaper och utrustning, kompletterat med ett i förväg utfärdat tillstånd så att fartyget kan bedriva fiske i gemenskapens fiskeområden i enlighet med de relevanta gemenskapsbestämmelserna och det fiskeavtal som ingåtts med landet i fråga.

2. Medlemsstaterna får välja en annan benämning för tillståndet under förutsättning att det står fullständigt klart att det är fråga om ett sådant tillstånd som omfattas av denna förordning.

Artikel 3

1. Det särskilda fisketillstånd som utfärdas i enlighet med artikel 7 skall minst innehålla de uppgifter som anges i bilaga 1.

2. Fiskelicensen och det särskilda tillståndet för fartyg som seglar under ett tredje lands flagg skall minst innehålla de uppgifter som anges i bilaga 2.

Artikel 4

1. Flaggmedlemsstaten skall utfärda och förvalta de särskilda fisketillstånden för fartyg som seglar under dess flagg i enlighet med de relevanta gemenskapsbestämmelserna, inklusive de åtgärder som föreskrivs i artikel 11 i förordning (EEG) nr 3760/92.

2. Kommissionen skall på gemenskapens vägnar utfärda och förvalta fiskelicenserna och de särskilda tillstånden för fartyg som seglar under ett tredje lands flagg i enlighet med de relevanta gemenskapsbestämmelserna och de bestämmelser som fastställs i sådana fiskeavtal som ingåtts med det berörda landet eller som antagits inom avtalens ram.

Artikel 5

1. Flaggmedlemsstaten får inte utfärda något särskilt fisketillstånd om det berörda fartyget inte har en fiskelicens i enlighet med förordning (EG) nr 3690/93 eller om dess fiskelicens tillfälligt har dragits in eller återkallats i enlighet med artikel 5 i den förordningen.

2. Det särskilda fisketillståndet skall upphöra att gälla om den licens som är knuten till fartyget har återkallats; det skall upphöra att gälla tillfälligt om licensen dragits in tillfälligt.

Artikel 6

1. Endast sådana i artikel 1 a och 1 b angivna fartyg som har giltiga särskilda fisketillstånd skall, i enlighet med de villkor som fastställs i de tillstånden, få fiska, behålla ombord, lasta om och landa fisk från det bestånd eller de grupper av bestånd som anges i tillståndet, utom i sådana enskilda fall då rådet har beslutat om undantagsregler för bifångster.

2. Ett särskilt fisketillstånd skall endast vara giltigt för ett fiskefartyg.

3. Fiskefartyg får ha flera olika särskilda fisketillstånd.

Gemenskapsfiskefartyg som är verksamma inom gemenskapens fiskeområde och på öppet hav

Artikel 7

1. Flaggmedlemsstaten skall fastställa vilka fartyg som kan förväntas utöva sådant fiske som omfattas av de villkor för tillträde som anges i artikel 1 a. Den skall säkerställa att dessa fartyg uppfyller de villkor som fastställs av rådet och till kommissionen lämna in relevanta uppgifter.

2. Kommissionen skall granska de uppgifter som flaggmedlemsstaten lämnar in, kontrollera att de överensstämmer med relevanta gemenskapsbestämmelser och med de beslut som fattats i enlighet med artikel 13, samt meddela medlemsstaten sina slutsatser inom högst 10 arbetsdagar.

Rådet får med kvalificerad majoritet på kommissionens förslag i förekommande fall besluta om att fastställa en annan tidsfrist för en viss tillämpning av bestämmelserna om särskilda fisketillstånd.

3. Flaggmedlemsstaten får utfärda det särskilda fisketillståndet då den mottagit kommissionens meddelande, eller då den tidsfrist som anges i punkt 2 löpt ut.

4. För att säkerställa att de åtgärder för bevarande och förvaltning som gemenskapen vidtar i enlighet med artiklarna 4 och 8 i förordning (EEG) nr 3760/92 efterlevs, skall flaggmedlemsstaten vidta lämpliga åtgärder och om nödvändigt ändra eller, helt eller delvis, dra in ett särskilt fisketillstånd som den har utfärdat, samt informera kommissionen om sina åtgärder.

Artikel 8

1. Om flaggmedlemsstaten i enlighet med artikel 9 i förordning (EEG) nr 3760/92 har antagit nationella bestämmelser i form av ett nationellt fisketillstånd för att kunna göra en individuell fördelning av de fiskemöjligheter medlemsstaten tilldelats i enlighet med artikel 8 i den förordningen, skall den årligen till kommissionen sända in uppgifter om de fartyg som fått tillstånd för ett visst fiske i enlighet med dessa bestämmelser.

2. Om medlemsstaterna i enlighet med artikel 10 i förordning (EEG) nr 3760/92 har infört en särskild nationell ordning för tillstånd skall de till kommissionen årligen lämna in en sammanfattning av de uppgifter som lämnas i tillståndsansökningarna och de samlade uppgifterna om fiskeinsatserna i samband med detta.

Fartyg som seglar under tredje lands flagg och är verksamma i gemenskapens fiskeområden

Artikel 9

1. I enlighet med de åtgärder för bevarande och förvaltning av resurserna som rådet beslutat och som är tillämpliga på fartyg som seglar under ett tredje lands flagg, skall de behöriga myndigheterna i det berörda tredje landet till kommissionen överföra ansökningar om fiskelicenser och särskilda fisketillstånd för sådana fartyg som för dess flagg och som kan komma att fiska i gemenskapens farvatten inom ramen för de fiskemöjligheter som gemenskapen gett det landet.

2. Kommissionen skall granska de ansökningar som anges i punkt 1 och utfärda fiskelicenser och särskilda fisketillstånd i enlighet med de åtgärder som beslutats av rådet och de bestämmelser som fastställts i det avtal som ingåtts med landet i fråga eller som antagits inom avtalets ram.

3. Kommissionen skall underrätta de av medlemsstaterna utsedda behöriga tillsynsmyndigheterna om de utfärdade fiskelicenserna och de särskilda fisketillstånden.

Artikel 10

1. Medlemsstaterna skall omedelbart underrätta kommissionen om varje konstaterad överträdelse som begåtts av ett fartyg som seglar under ett tredje lands flagg.

2. Efter att ha mottagit en sådan underrättelse som anges i punkt 1 får kommissionen tillfälligt dra in eller återkalla fiskelicensen och fisketillståndet som utfärdats i enlighet med artikel 9 och den får besluta att inte utfärda några nya fiskelicenser eller fisketillstånd för fartyget i fråga. Kommissionens beslut skall meddelas det berörda tredje landet.

3. Kommissionen skall omedelbart underrätta tillsynsmyndigheterna i de berörda medlemsstaterna om de åtgärder som vidtagits i enlighet med punkt 2.

Allmänna bestämmelser

Artikel 11

För att göra det samarbete som avses i artikel 14 mer effektivt skall flaggmedlemsstaten komplettera det eller de register som anges i artikel 6 i förordning (EG) nr 3690/93 för att kunna föra in alla uppgifter från de särskilda fisketillstånd som har utfärdats i enlighet med artikel 7 i denna förordning till de fartyg som seglar under dess flagg, i den utsträckning som uppgifterna inte har samlats in i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 109/94 av den 19 januari 1994 om gemenskapens register över fiskefartyg().

Artikel 12

Medlemsstaterna skall utse de myndigheter som skall utfärda de särskilda fisketillstånd som anges i artikel 7 och besluta om lämpliga åtgärder för att säkerställa att ordningen fungerar effektivt. De skall meddela övriga medlemsstater och kommissionen dessa myndigheters namn och adress. De skall underrätta kommissionen om de vidtagna åtgärderna senast sex månader efter det att denna förordning trätt i kraft, eller, i fråga om ändringar, så snart som möjligt.

Artikel 13

1. Efter att en anmälan gjorts i enlighet med artikel 33.1 i förordning (EEG) nr 2847/93 eller i enlighet med bestämmelserna för genomförande av en internationell inspektionsordning, skall de behöriga myndigheterna i flaggmedlemsstaten vid behov, med hänsyn tagen till eventuella påföljder som tillämpats av den behöriga myndighet som upptäckte överträdelsen, i enlighet med nationell lagstiftning tillämpa de förfaranden som, beroende på överträdelsens allvar, kan leda till

- böter,

- beslag av förbjudna fiskeredskap och fångster,

- beslag av fartyget,

- tillfälligt stillaliggande för fartyget,

- tillfällig indragning av det särskilda fisketillståndet,

- återkallande av det särskilda fisketillståndet.

2. Tillämpningsföreskrifter för punkt 1 skall fastställas av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 18 i förordning (EEG) nr 3760/92, särskilt för att göra det möjligt för flaggmedlemsstaterna att tillämpa den punkten på ett rättvist och genomblickbart sätt.

Artikel 14

1. Flaggmedlemsstaterna och de medlemsstater som är ansvariga för inspektion i de marina farvatten som lyder under deras suveränitet eller jurisdiktion skall samarbeta för att säkerställa att villkoren i de särskilda fisketillstånden uppfylls.

2. I detta syfte skall flaggmedlemsstaten meddela den medlemsstat som är ansvarig för inspektion följande:

a) Vid utfärdandet: Uppgifter om de särskilda fisketillstånd som den har utfärdat till fartyg som kan komma att fiska i de berörda farvattnen.

b) Under fångstsäsongen: Utan dröjsmål och på begäran av den medlemsstat som är ansvarig för inspektion, uppgifter om giltigheten av ett särskilt fisketillstånd som innehas av ett fartyg som fiskar i de berörda farvattnen, och på eget initiativ, uppgifter om särskilda fisketillstånd som har upphört att gälla.

3. Flaggmedlemsstaten skall på begäran av kommissionen eller den medlemsstat som är ansvarig för inspektion utan dröjsmål förmedla de uppgifter som anges i punkt 2 b.

Artikel 15

Artikel 13 i förordning (EEG) nr 3760/92 och artikel 37 i förordning (EEG) nr 2847/93 skall tillämpas i fråga om de uppgifter som samlas in i enlighet med den här förordningen.

Artikel 16

Tillämpningsföreskrifter för artiklarna 7, 8 och 10 skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 18 i förordning (EEG) nr 3760/92.

Artikel 17

Rådet skall senast den 31 december 1994 besluta om de åtgärder som kommissionen föreslår för tillämpningen av ordningen med särskilda fisketillstånd som gäller för fartyg som seglar under en medlemsstats flagg och är verksamma i ett tredje lands farvatten i enlighet med ett fiskeavtal mellan gemenskapen och det landet, varvid hänsyn skall tas till om tillämpningen av ordningen i rättsligt avseende är förenlig med medlemsstaternas lagstiftning.

Artikel 18

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 27 juni 1994.

På rådets vägnar

C. SIMITIS

Ordförande

() EGT nr C 310, 16.11.1993, s. 13.

() EGT nr C 20, 24.1.1994, s. 540.

() EGT nr C 34, 2.2.1994, s. 73.

() EGT nr L 341, 31.12.1993, s. 93.

() EGT nr L 389, 31.12.1992, s. 1.

() EGT nr L 261, 20.10.1993, s. 1.

() EGT nr L 19, 22.1.1994, s. 5.

BILAGA 1

UPPGIFTER SOM MINST SKALL LÄMNAS I DE SÄRSKILDA FISKETILLSTÅND SOM UTFÄRDAS I ENLIGHET MED ARTIKEL 7

>Start Grafik>

>Slut Grafik>

BILAGA 2

UPPGIFTER SOM MINST SKALL LÄMNAS I FISKELICENSER OCH SÄRSKILDA FISKETILLSTÅND UTFÄRDADE TILL FARTYG SOM SEGLAR UNDER ETT TREDJE LANDS FLAGG

>Start Grafik>

FISKELICENS

I. Identifikation

A. Fartyg

1. Fartygets namn:

2. Flaggstat:

3. Registreringshamn:

4. Registreringsnummer:

5. Utvändig märkning:

6. Internationell signal:

B. Användare

1. Ägarens/ägarnas namn:

Adress:

2. Befraktarens/befraktarnas namn:

Adress:

Om det är fråga om en juridisk person eller en sammanslutning, ange representantens/representanternas namn:

II. Tekniska egenskaper och utrustning

1. Fartygstyp:

2. Huvudmaskintyp:

1.

2.

3.

4.

3. Maskinstyrka:

4. Längd - största längd eller

- mellan perpendiklarna eller

- annan standard0008

5. Tonnage: - "Oslo" eller

- "London" eller

- andra standarder

SÄRSKILT FISKETILLSTÅND

III. Fiskevillkor

1. Fiskemetod:

2. Fiskezon:

3. Arter som fartyget har tillstånd att fiska:

4. Utfärdandedatum:

5. Det särskilda fisketillståndets giltighetsperiod:

6. Andra villkor:

>Slut Grafik>

Top