EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R0774

Rådets förordning (EG) nr 774/94 av den 29 mars 1994 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för nötkött av hög kvalitet, griskött, fjäderfäkött, vete och blandsäd samt kli och andra restprodukter

OJ L 91, 8.4.1994, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 011 P. 108 - 110
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 011 P. 108 - 110
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 005 P. 215 - 217
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 005 P. 215 - 217
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 005 P. 215 - 217
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 005 P. 215 - 217
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 005 P. 215 - 217
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 005 P. 215 - 217
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 005 P. 215 - 217
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 005 P. 215 - 217
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 005 P. 215 - 217
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 006 P. 136 - 138
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 006 P. 136 - 138
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 021 P. 34 - 36

No longer in force, Date of end of validity: 08/06/2015; upphävd och ersatt av 32015R0754 : This act has been changed. Current consolidated version: 08/06/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/774/oj

31994R0774

Rådets förordning (EG) nr 774/94 av den 29 mars 1994 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för nötkött av hög kvalitet, griskött, fjäderfäkött, vete och blandsäd samt kli och andra restprodukter

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 091 , 08/04/1994 s. 0001 - 0003
Finsk specialutgåva Område 2 Volym 11 s. 0108
Svensk specialutgåva Område 2 Volym 11 s. 0108


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 774/94 av den 29 mars 1994 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för nötkött av hög kvalitet, griskött, fjäderfäkött, vete och blandsäd samt kli och andra restprodukter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 113 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Gemenskapen har förhandlat fram nya tullkoncessioner i enlighet med artikel XXVIII i GATT. Förhandlingarna har resulterat i avtal med Argentina, Brasilien, Canada, Polen, Sverige och Uruguay. Avtalen godkändes genom rådets beslut av den 20 december 1993(1).

Genom dessa avtal föreskrivs öppnandet per den 1 januari 1994 och på vissa villkor av årliga tullkvoter för nötkött av hög kvalitet som omfattas av KN-nummer 0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95 och 0206 29 91, för griskött som omfattas av KN-nummer 0203 19 13 och 0203 29 15, för fjäderfäkött som omfattas av KN-nummer 0207 41 10, 0207 41 41, 0207 41 71, 0207 42 10, 0207 42 11 och 0207 42 71, för vete och blandsäd som omfattas av KN-nummer 1001 10 00 och 1001 90 99, samt för kli och andra restprodukter som omfattas av KN-nummer 2302 30 10, 2302 30 90, 2303 40 10 och 2303 40 20. Det är därför nödvändigt att dessa kvoter öppnas med verkan från och med den 1 januari 1994.

De aktuella avtalen gäller för obestämd tid. Av rationaliserings- och effektivitetsskäl bör kvoterna öppnas för flera år.

Det kan vara lämpligt med en ordning som säkerställer produkternas art, härkomst och ursprung. För det ändamålet bör, där det är lämpligt, import inom ramen för dessa nya tariffkoncessioner ske mot uppvisande av äkthetsintyg.

Det kan vara lämpligt att fördela importen över året på grundval av gemenskapsmarknadens behov. För det ändamålet kan en ordning för förbrukningen av kvoterna baserad på uppvisande av importlicens visa sig vara lämplig.

I och med rådets godkännande av de ovannämnda avtalen blir det onödigt att tillämpa den ordning som föreskrivs i rådets förordning (EEG) nr 1058/88 av den 28 mars 1988 om import av kli och andra restprodukter som erhålls vid siktning, förmalning eller annan bearbetning av andra spannmålsslag än majs och ris samt om ändring av förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan(2). Den förordningen bör därför upphöra att gälla.

Tillämpningsföreskrifterna till denna förordning och särskilt för de bestämmelser som är nödvändiga för förvaltningen av kvoterna skall antas enligt det förfarande som fastställs i artikel 27 i förordning (EEG) nr 805/68 av den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött(3) eller motsvarande artiklar i andra förordningar om den gemensamma organisationen av de marknader som berörs av att kvoterna öppnas.

Genom rådets förordning (EEG) nr 234/79 av den 5 februari 1979 om förfarandet vid anpassning av Gemensamma tull-taxe-ans nomenklaturen för jordbruksprodukter(4) och rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan(5) föreskrivs att kommissionen får företa de nödvändiga tekniska ändringar och anpassningar till denna förordning till följd av ändringar i kombinerade nomenklaturen och i Taric-nomenklaturen. Varje anpassning av de fastställda kvoterna och andra kvotvillkor som rådet antar kommer också att nödvändiggöra ändringar i denna förordning. För enkelhetens skull bör kommissionen ges möjlighet att företa sådana ändringar och anpassningar till denna förordning enligt det förfarande som fastställs i artikel 27 i förordning (EEG) nr 805/68 eller i de andra ovannämnda förordningarna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. En årlig gemenskapstullkvot med en total volym på 18 000 ton uttryckt i produktvikt öppnas härmed för nötkött av hög kvalitet, färskt, kylt eller fryst, som omfattas av KN-nummer 0201 och 0202 och för de produkter som omfattas av KN-nummer 0206 10 95 och 0206 29 91.

2. Inom ramen för kvoten fastställs tullsatsen i Gemensamma tulltaxan till 20 %, och den rörliga avgiften till 0 %.

Artikel 2

1. En årlig gemenskapstullkvot med en total volym på 7 000 ton öppnas härmed för griskött, färskt, kylt eller fryst, som omfattas av KN-nummer 0203 19 13 och 0203 29 15.

2. Inom ramen för kvoten fastställs den rörliga avgiften till 0 %.

Artikel 3

1. En årlig gemenskapstullkvot med en total volym på 15 500 ton öppnas härmed för fjäderfäkött som omfattas av KN-nummer 0207 41 10, 0207 41 41 och 0207 41 71.

2. Inom ramen för kvoten fastställs den rörliga avgiften till 0 %.

Artikel 4

1. En årlig gemenskapstullkvot med en total volym på 2 500 ton öppnas härmed för kalkonkött som omfattas av KN-nummer 0207 42 10, 0207 42 11 och 0207 42 71.

2. Inom ramen för kvoten fastställs den rörliga avgiften till 0 %.

Artikel 5

1. En årlig gemenskapstullkvot med en total volym på 300 000 ton öppnas härmed för vete som omfattas av KN-nummer 1001 1000 och 1001 9099.

2. Inom ramen för kvoten fastställs den rörliga avgiften till 0 %.

Artikel 6

1. En årlig gemenskapstullkvot med en total volym på 475 000 ton öppnas härmed för kli och andra restprodukter av vete och annan spannmål än majs och ris som omfattas av KN-nummer 2302 30 10, 2302 30 90, 2302 40 10 och 2302 40 90.

2. Inom ramen för kvoten fastställs den rörliga avgiften till 0 %. Tullsatsen i Gemensamma tulltaxan fastställs till 40,80 ecu/ton för produkter som omfattas av KN-nummer 2302 30 10 och 2302 40 10, till 83,40 ecu/ton för produkter som omfattas av KN-nummer 2302 30 90 och 83,00 ecu/ton för produkter som omfattas av KN-nummer 2302 40 90.

Artikel 7

De tillämpningsföreskrifter som avses gäller denna förordning och, där det är lämpligt,

a) bestämmelserna som säkerställer produktens art, härkomst och ursprung,

b) bestämmelserna om godkännande av de handlingar med vars stöd de garantier som avses i a kan granskas, och

c) villkoren för utfärdande av importlicenser och för deras giltighetstid.

Tillämpningsföreskrifter skall antas enligt förfarandet i artikel 27 i förordning (EEG) nr 805/68 eller i motsvarande artiklar i de andra förordningarna om den gemensamma organisationen av de berörda marknaderna.

Artikel 8

Om rådet beslutar att anpassa volymerna och andra villkor för den ordning som avses i denna förordning, särskilt genom ett beslut om att godkänna ett avtal med ett eller flera tredje länder, skall de anpassningar av denna förordning som följer av detta antas därefter enligt det förfarande som fastställs i artikel 27 i förordning (EEG) nr 805/68 eller i motsvarande artiklar i de andra förordningarna om den gemensamma organisationen av de berörda marknaderna.

Artikel 9

Förordning (EEG) nr 1058/88 skall upphöra att gälla.

Artikel 10

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1994.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 mars 1994.

På rådets vägnar

G. MORAITIS

Ordförande

(1) EGT nr L 47, 18.2.1994, s. 1.

(2) EGT nr L 104, 23.4.1988, s. 1.

(3) EGT nr L 148, 28.6.1968, s. 24. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 3611/93 (EGT nr L 328, 29.12.1993, s. 7).

(4) EGT nr L 34, 9.2.1979, s. 2. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3209/89 (EGT nr L 312, 27.10.1989, s. 5).

(5) EGT nr L 256, 7.9.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EEG) nr 534/94 (EGT nr L 68, 11.3.1994, s. 5).

Top