EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R0400

Rådets förordning (EG) nr 400/94 av den 21 februari 1994 om förlängning av giltighetstiden för förordning (EEG) nr 1615/89 om införande av ett europeiskt informations- och kommunikationssystem för skogsbruk (EFICS)

OJ L 54, 25.2.1994, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 056 P. 70 - 71
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 056 P. 70 - 71

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997; tyst upphävande genom 398R1100

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/400/oj

31994R0400

Rådets förordning (EG) nr 400/94 av den 21 februari 1994 om förlängning av giltighetstiden för förordning (EEG) nr 1615/89 om införande av ett europeiskt informations- och kommunikationssystem för skogsbruk (EFICS)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 054 , 25/02/1994 s. 0005 - 0005
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 56 s. 0070
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 56 s. 0070


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 400/94 av den 21 februari 1994 om förlängning av giltighetstiden för förordning (EEG) nr 1615/89 om införande av ett europeiskt informations- och kommunikationssystem för skogsbruk (EFICS)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 213 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Genom rådets förordning (EEG) nr 1615/89 av den 29 maj 1989 om införande av ett europeiskt informations- och kommunikationssystem för skogsbruk (EFICS)(1) införs ett system vars syfte är insamling, samordning, standardisering och bearbetning av data om skogssektorn och dess utveckling.

Det har visat sig omöjligt att införa systemet inom den tidsram som förordningen fastställer.

Till följd av den nuvarande situationen i skogssektorn har behovet av ett sådant system blivit mer trängande.

Dessutom har både Förenta nationernas konferens om miljö och utveckling i juni 1992 i Rio och Ministerkonferensen om skydd för skogarna i Europa i juni 1993 i Helsingfors understrukit behovet av jämförbara och objektiva data för skogssektorn på gemenskapsnivå.

Giltighetstiden för förordningen bör därför förlängas och den bör därvid anpassas till rådande gemenskapslagstiftning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 1615/89 ändras på följande sätt:

1. I artikel 1 skall orden "förordningarna (EEG) nr 1609/89, (EEG) nr 1610/89, (EEG) nr 1611/89 och (EEG) nr 1612/89, beslut 89/367/EEG och förordningarna (EEG) nr 1613/89 och (EEG) nr 1614/89" ersättas med orden "förordningarna (EEG) nr 1610/89, (EEG) nr 2080/92(2), (EEG) nr 867/90(3), beslut 89/367/EEG och förordningarna (EEG) nr 2157/92(4) och (EEG) nr 2158/92(5)".

2. I artikel 3 skall ordet "fyraårsetapp" ersättas med "etapp" och datumet "den 31 december 1992" ersättas med "den 31 december 1997".

3. I artikel 4 skall "1992" ersättas med "1997".

4. I artikel 5 första meningen skall "1993" ersättas med "1998". I artikel 5 andra meningen skall "1993" ersättas med "1998" och "1998" med "2002".

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1993.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 februari 1994.

På rådets vägnar

G. MORAITIS

Ordförande

(1) EGT nr L 165, 15.6.1989, s. 12.)

(2) EGT nr L 215, 30.7.1992, s. 96.

(3) EGT nr L 91, 6.4.1990, s. 7.

(4) EGT nr L 217, 3.7.1992, s. 1.

(5) EGT nr L 217, 3.7.1992, s. 3.

Top