EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R0165

Rådets förordning (EEG) nr 165/94 av den 24 januari 1994 om gemenskapens medfinansiering av kontroll med hjälp av fjärranalys och om ändring av förordning (EEG) nr 3508/92 om ett integrerat system för förvaltning och kontroll av vissa av gemenskapens stödordningar

OJ L 24, 29.1.1994, p. 6–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 055 P. 380 - 382
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 055 P. 380 - 382

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; upphävd genom 32013R1306

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/165/oj

31994R0165

Rådets förordning (EEG) nr 165/94 av den 24 januari 1994 om gemenskapens medfinansiering av kontroll med hjälp av fjärranalys och om ändring av förordning (EEG) nr 3508/92 om ett integrerat system för förvaltning och kontroll av vissa av gemenskapens stödordningar

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 024 , 29/01/1994 s. 0006 - 0008
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 55 s. 0380
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 55 s. 0380


RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 165/94 av den 24 januari 1994 om gemenskapens medfinansiering av kontroll med hjälp av fjärranalys och om ändring av förordning (EEG) nr 3508/92 om ett integrerat system för förvaltning och kontroll av vissa av gemenskapens stödordningar

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2), och

med beaktande av följande:

I artikel 8.4 i förordning (EEG) nr 3508/92(3) föreskrivs att medlemsstaterna kan använda fjärranalys för att fastställa jordbruksskiftenas areal, identifiera grödor och kontrollera deras tillstånd.

Eftersom fjärranalys är en ny och komplicerad metod medför den betydande utgifter som delvis bör täckas av gemenskapens medel, så att alla medlemsstater som önskar modernisera sina kontrollmetoder snabbare kan göra detta. Föreskrifter bör dock antas för att göra medfinansieringen tidsbegränsad.

Medfinansieringen bör endast gälla den teknik som används och inte innebära att Europeiska gemenskapernas allmänna budget belastas med rent administrativa utgifter, vilka i enlighet med artikel 1.4 i rådets förordning (EEG) nr 729/70 av den 21 april 1970 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken(4) skall debiteras de nationella budgetarna.

Kommissionen bör konsulteras om de tekniska och finansiella aspekterna av de projekt som medlemsstaterna utarbetar samt om upprättandet av kontrakt, för att säkerställa att det råder tillräcklig enhetlighet staterna emellan.

Eftersom de tillgängliga medlen är begränsade är det viktigt att de fördelas rättvist mellan medlemsstaterna på grundval av en högsta procentsats för medfinansiering och en fördelningsmall.

Tidigare erfarenheter har visat att centrala förhandlingar på gemenskapsnivå om köp av satellitbilder och gemensam förvaltning av bildarkiv erbjuder möjligheter som inte står till buds för den enskilda medlemsstaten.

Fjärranalys är en metod som är under ständig utveckling. Medlemsstaternas behov vad gäller kontroll av jordbruksmark har dessutom ännu inte klarlagts, uttryckts eller uppfyllts. Det bör därför ges möjligheter för gemenskapen att finansiera punktförsök som har anknytning till kontrollbehoven.

För att medlen skall förvaltas korrekt är det nödvändigt att använda valutakurser som ligger fasta under hela kalenderåret.

Åtgärder bör vidtas för att undanröja alla oklarheter i artikel 10.1 i förordning (EEG) nr 3508/92 angående skillnaden mellan utgifter för investeringar i samband med upprättandet av det integrerade systemet, och kostnaderna för de årliga kontrollerna med hjälp av fjärranalys från flyg eller satellit.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Gemenskapen skall, på grundval av en årlig begäran som föreläggs kommissionen, delta i finansieringen av de kostnader som medlemsstaterna har haft för fjärranalys från flyg eller satellit vid kontroller av jordbruksarealer i enlighet med artikel 8.1 i förordning (EEG) nr 729/70.

Utan att detta påverkar tillämpningen av artikel 1.4 i ovannämnda förordning avser tekniskakostnader i den här förordningen, kostnader som är knutna till

- förvärv av satellitbilder eller flygfotografier,

- bildtolkning av satellitbilder eller flygfotografier,

- dokumentbehandling eller användandet av tekniska metoder vilka gör det möjligt att lokalisera de jordbruksskiften som förekommer i stödansökningarna, i syfte att fastställa arealer under uppodling och mäta de anmälda arealerna.

2. Den medfinansiering som avses i denna artikel kan endast beviljas årligen under fem på varandra följande kalenderår, från och med tidpunkten för denna förordnings genomförande. Den skall beviljas inom ramen för de anslag som är avsatta för detta syfte i gemenskapens budget, och får inte överstiga 50 % av medlemsländernas faktiska utgifter för budgetåret i fråga.

Anslagen skall fördelas mellan medlemsstaterna enligt fördelningsmallen i bilagan, eventuellt med avdrag för de utgifter för inköp och arbete som avses i artikel 2 i denna förordning. Anslag för vilka inga ansökningar lämnats in får återanvändas i enlighet med artikel 2, eller omfördelas, utan hänsyn till fördelningsmallen, bland de medlemsstater som uppfyller villkoren i denna förordning.

Trots vad som sägs i första stycket och endast för år 1994 får kommissionen, efter att ha mottagit en väl underbyggd begäran från en medlemsstat, bemyndiga en procentsats för medfinansiering som överstiger 50 %, inom ramarna för det budgetanslag som tilldelats denna stat i enlighet med andra stycket.

3. Beviljande av medfinansiering skall vara avhängigt

- att medlemsstaten lämnar in en avsiktsförklaring, för vilken senaste inlämningsdag skall fastställas av kommissionen och infalla före den 1 januari det budgetår ansökan om medfinansiering avser,

- att en beskrivning i detalj av de arbeten för vilka man ansöker om medfinansiering lämnas in senast den 15 januari, varvid kommissionen kan begära att ändringar görs i arbetsbeskrivningen,

- att kommissionen före den 31 mars konsulteras angående kontraktstilldelning och planerad budget. Oavsett hur medlemsstaten ingår sina kontrakt skall kommissionens bifall till medfinansieringen förnyas årligen.

I samtliga tre fall skall ett negativt yttrande från kommissionens sida eller underlåtenhet att konsultera kommissionen inom föreskriven tidsfrist innebära att medfinansieringen avslås. Kommissionen kan själv föreslå en arbetsbeskrivning för de medlemsstater som så önskar, i vilket fall den skall anses som bifallen.

4. Gemenskapens utbetalning sker efter det att bestyrkande dokument lämnats in. De bestyrkande dokumenten skall minst omfatta de mest väsentliga delarna av avtalet mellan medlemsstaten och leverantören av tjänsterna, liksom bevis att betalning skett. Ersättning för utgifter utgår endast om bevis att betalning skett kommer kommissionen till handa senast den 15 juni året efter det budgetår som ansökan avser.

5. Efter att ha mottagit en väl underbyggd begäran från en medlemsstat kan gemenskapen betala ut en del av de årliga utbetalningsbeloppen, som avses i föregående punkt, i förskott.

6. Omräkningen av belopp uttryckta i ecu till nationella valutor skall ske genom tillämpning av den växelkurs som gäller den första arbetsdagen i kalenderåret i fråga, och som offentliggörs i C-serien av Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 2

Kommissionen får förvärva och gratis leverera till kontrollorganen eller leverantörer av tjänster som är bemyndigade av dessa organ, satellitbilder som behövs för kontroll och över vilka en lista avtalas med medlemstaten i enlighet med arbetsbeskrivningen i artikel 1.3. Kommissionen har kvar äganderätten till bilderna och skall återfå dem när arbetet är avslutat. Den får också låta utföra arbete för att förbättra tekniken och arbetsmetoderna vid kontroll av jordbruksarealer med hjälp av fjärranalys.

Artikel 3

Den gemenskapsfinansiering som föreskrivs i denna förordning inom de områden som avses i artiklarna 1 och 2, får inte beviljas samtidigt som de finansiella bidrag som föreskrivs i följande förordningar:

- Rådets förordning (EEG) nr 3508/92 av den 27 november 1992 om ett integrerat system för förvaltning och kontroll av vissa av gemenskapens stödordningar.

- Rådets förordning (EEG) nr 307/91 av den 4 februari 1991 om ökad kontroll av vissa utgifter som finansieras av garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruk(5).

Artikel 4

Kommissionen skall anta tillämpningsföreskrifter för denna förordning i enlighet med förfarandet i artikel 13 i förordning (EEG) nr 729/70.

Artikel 5

I artikel 10.1 i förordning (EEG) nr 3508/92 skall "och för förvärvande av flygfotografier eller satellitbilder och analys av dessa" utgå.

Artikel 6

Kommissionen skall framlägga en rapport inför rådet om hur denna förordning fungerar senast den 1 januari 1997. Rapporten skall, om så behövs, åtföljas av lämpliga förslag.

Artikel 7

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapens officiellatidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1994.

När det gäller utgifter som medlemsstaterna har ådragit sig före förordningens ikraftträdande gäller dock fortsatt artikel 10 i förordning (EEG) nr 3508/92 i sin ursprungliga version.

För år 1994 skall den dokumentation som avses i artikel 1.3 första och andra strecksatsen lämnas in senast två veckor respektive en månad efter det att denna förordning träder i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 januari 1994.

På rådets vägnar

G. MORAITIS

Ordförande

(1) EGT nr C 282, 20.10.1993, s. 4.

(2) EGT nr C 20, 24.1.1994.

(3) EGT nr L 355, 5.12.1992, s. 1.

(4) EGT nr L 94, 28.4.1970, s. 13. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2048/88 (EGT nr L 185, 15.7.1988, s. 1).

(5) EGT nr L 37, 9.2.1991, s. 5.

BILAGA

>Plats för tabell>

Top