EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993L0025

Rådets direktiv 93/25/EEG av den 1 juni 1993 om statistiska undersökningar av får- och getbesättningar

OJ L 149, 21.6.1993, p. 10–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 050 P. 51 - 54
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 050 P. 51 - 54
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 014 P. 248 - 251
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 014 P. 248 - 251
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 014 P. 248 - 251
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 014 P. 248 - 251
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 014 P. 248 - 251
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 014 P. 248 - 251
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 014 P. 248 - 251
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 014 P. 248 - 251
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 014 P. 248 - 251
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 012 P. 293 - 296
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 012 P. 293 - 296

No longer in force, Date of end of validity: 20/12/2008; upphävd genom 32008R1165 . Latest consolidated version: 20/11/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/25/oj

31993L0025

Rådets direktiv 93/25/EEG av den 1 juni 1993 om statistiska undersökningar av får- och getbesättningar

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 149 , 21/06/1993 s. 0010 - 0013
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 50 s. 0051
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 50 s. 0051


RÅDETS DIREKTIV 93/25/EEG av den 1 juni 1993 om statistiska undersökningar av får- och getbesättningar

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2), och

med beaktande av följande:

Rådets direktiv 82/177/EEG av den 22 mars 1982 om de statistiska undersökningar av får- och getbesättningar som medlemsstaterna skall genomföra(3) har ändrats flera gånger. Eftersom ytterligare ändringar är nödvändiga bör direktivets bestämmelser omarbetas för klarhetens skull.

Det bör föreskrivas att de medlemsstater vars getbestånd utgör en liten andel av det totala beståndet i gemenskapen vid behov får minska antalet undersökningar.

Det är viktigt att följa utvecklingen av jordbruksföretagens struktur i medlemsstaterna.

För att försäkra sig om att den gemensamma jordbrukspolitiken sköts på ett riktigt sätt, särskilt vad gäller marknaden för får- och getkött, behöver kommissionen regelbunden information om utvecklingen för får- och getbesättningarna och för produktionen av får- och getkött.

Ansvaret för insamling och bearbetning av data såväl som organisation av undersökningarna på nationell nivå bör även fortsättningsvis ligga på medlemsstaternas statistikkontor, medan kommissionen bör ansvara för samordning och harmonisering av den statistiska informationen på europeisk nivå och fastlägga de harmoniserade metoder som behövs för att genomföra gemenskapens politik.

För att underlätta genomförandet av detta direktiv krävs ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen vilket i synnerhet bör ske via Ständiga kommittén för jordbruksstatistik, inrättad genom beslut 72/279/EEG(4).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVSNITT I

UNDERSÖKNING AV BESTÅNDET

A. På nationell nivå

Frekvens - Undersökningsområde

Artikel 1

1. Medlemsstaterna skall varje år genomföra en statistisk undersökning av fårbeståndet på sina territorium med en av de första dagarna i december som referensdag.

2. Medlemsstaterna skall också genomföra en statistisk undersökning av getbeståndet, antingen som en separat undersökning eller som en gemensam undersökning av både får- och getbeståndet. Undersökningen skall genomföras

a) varje år, med en av de första dagarna i december som referensdag, om det nationella getbeståndet uppgår till minst 500 000 djur,

b) minst en gång vart femte år, om det nationella getbeståndet uppgår till mindre än 500 000 djur.

3. Medlemsstaterna får efter ansökan bemyndigas att använda administrativa källor i stället för de statistiska undersökningar som avses i punkterna 1 och 2.

4. Vid behandlingen av de ansökningar som avses i punkt 3 skall kommissionen besluta enligt förfarandet i artikel 20.

Artikel 2

1. I detta direktiv avses med får tamdjur av arten Ovis, och med getter tamdjur av arten Capra.

2. De undersökningar som avses i artikel 1 skall omfatta alla får och getter på jordbruksföretag så som de definieras av kommissionen enligt förfarandet i artikel 20. Antalet jordbruksföretag i undersökningarna skall vara tillräckligt stort för att omfatta minst 95 % av det totala beståndet så som den beräknats enligt den senaste undersökningen av jordbruksföretagens struktur.

3. Medlemsstaterna skall så långt som möjligt komplettera resultaten av undersökningarna enligt punkt 2 med en uppskattning av det får- och getbestånd som inte omfattas av undersökningarna.

Uppdelning på kategorier

Artikel 3

1. De undersökningar som avses i artikel 1 skall utföras på ett sådant sätt att en uppdelning kan göras av får- och getbeståndet i minst följande kategorier:

A. Får, totalt

A.1. tackor och betäckta tacklamm.

A.1.1. tackor av mjölkras och betäckta tacklamm av mjölkras.

A.1.2. andra tackor och betäckta tacklamm.

A.2. andra får.

B. Getter, totalt

B.1. getter som redan fått killingar och betäckta getter.

B.1.1. getter som redan fått killingar.

B.1.2. getter som betäckts för första gången.

B.2. andra getter.

2. De kategorier som avses i punkt 1 får ändras enligt förfarandet i artikel 20.

3. Kategorierna skall definieras enligt förfarandet i artikel 20.

Noggrannhet

Artikel 4

1. De undersökningar som avses i artikel 1 skall utföras som totalundersökningar eller representativa stickprovsundersökningar.

2. För varje medlemsstat gäller att slumpfelet för resultaten av de undersökningar som föreskrivs i artikel 2.2 inte får överstiga 2 % (ett konfidensintervall på 68 %) av det totala antalet får och getter, eller ett absolut tal som skall fastställas enligt förfarandet i artikel 20.

3. Förutom åtgärder rörande urvalsramen och de kompletterande uppskattningar som avses i artikel 2.3 skall medlemsstaterna vidta varje åtgärd de anser lämplig för att upprätthålla kvaliteten på undersökningsresultaten.

Tidsfrist för inlämning

Artikel 5

1. Medlemsstaterna skall före den 1 mars efter referensmånaden anmäla till kommissionen de preliminära resultaten av undersökningarna och de kompletterande uppskattningarna för de uppgifter som avses i artikel 3.1.

2. Medlemsstaterna skall före den 1 april efter referensmånaden anmäla till kommissionen resultaten av undersökningarna och de kompletterande uppskattningarna, enligt artikel 4.2.

Undantag

Artikel 6

1. Trots bestämmelserna i artikel 3.1 gäller följande:

a) Underindelningarna i kategori A.1 är frivilliga för de medlemsstater där fårbeståndet vid tiden för undersökningen uppgår till mindre än 2 500 000 djur.

b) Underindelningarna i kategori B.1 är frivilliga för de medlemsstater där getbeståndet vid tiden för undersökningen uppgår till mindre än 500 000 djur.

c) De medlemsstater som avses i artikel 1.2 b skall göra en uppskattning av det totala antalet djur som avses i kategori B, utan underindelning, för varje år som inte omfattas av undersökningen.

d) De medlemsstater för vilka beståndet av kategori A.1.1 motsvarar mindre än 1 % av kategori A.1 skall bemyndigas att uppskatta antalet i kategori A.1.1 eller härleda det från andra källor.

2. Trots bestämmelserna i artiklarna 1 och 5 skall Danmark och Nederländerna bemyndigas att uppskatta får- och getbeståndet och Förenade kungariket getbeståndet som hålls i december på grundval av det bestånd som registreras under den årliga jordbruksräkning som de genomför i maj/juni samma år. De skall till kommissionen före den 1 mars lämna de preliminära resultat som avses i artikel 5.1 och före den 15 september året efter referensåret lämna de resultat som avses i artikel 5.2.

B. På regional nivå

Geografisk indelning

Artikel 7

1. De slutgiltiga resultaten av undersökningen skall sammanställas för var och en av de geografiska indelningar som definieras enligt förfarandet i artikel 20.

2. De underindelningar efter område som avses i punkt 1 får ändras enligt förfarandet i artikel 20.

Tidsfrist för inlämning

Artikel 8

Medlemsstaterna skall till kommissionen anmäla de uppgifter som avses i artikel 7 före den 15 maj året efter referensmånaden.

Undantag

Artikel 9

Trots bestämmelserna i artikel 8 gäller följande:

a) Nederländerna skall bemyndigas att före den 15 september referensåret anmäla antalet får uppdelat på "provincie" vad gäller det bestånd som omfattas av jordbruksräkningen i maj samma år.

b) De medlemsstater som avses i artikel 1.2 b skall undantas från kravet att anmäla den regionala fördelningen av getbeståndet.

C. Uppdelning efter besättningsstorlek

Storleksklasser

Artikel 10

1. Udda årtal skall medlemsstaterna lämna en uppdelning av de slutgiltiga resultaten på nationell nivå efter storleksklass så som den definieras enligt förfarandet i artikel 20.

2. Enligt förfarandet i artikel 20 får kommissionen godkänna en ansökan från en medlemsstat om att få använda den uppdelning på storleksklasser som avses i punkt 1 för de slutgiltiga resultaten från jämna årtal.

3. De storleksklasser som avses i punkt 1 får ändras enligt förfarandet i artikel 20.

Tidsfrist för inlämning

Artikel 11

Medlemsstaterna skall till kommissionen anmäla de uppgifter som avses i artikel 10.1 före den 15 maj året efter referensmånaden.

Undantag

Artikel 12

Trots bestämmelserna i artikel 11 skall Danmark och Nederländerna bemyndigas att före den 15 maj året efter referensåret anmäla uppgifterna om strukturen på sitt får- och getbestånd och Förenade kungariket strukturen på sitt getbestånd som omfattas av den jordbruksräkning som de genomför i maj/juni referensåret.

AVSNITT II

SLAKTSTATISTIK

Artikel 13

1. Medlemsstaterna skall utarbeta månatlig statistik som omfattar antalet och slaktvikten hos de får och getter som slaktats i slakterierna på deras territorium, med avseende på det kött som är avsett att bli livsmedel.

Vid behov skall de även tillhandahålla uppskattningar av antalet slaktade djur som inte omfattas av beräkningsunderlaget, så att statistiken omfattar alla får och getter som slaktats på deras territorium.

2. Den statistik som avses i punkt 1 skall utarbetas för följande kategorier:

A. Får, totalt

A.1. varav: lamm.

B. Getter, totalt.

3. Den slaktkroppsvikt som avses i punkt 1 och de kategorier som avses i punkt 2 skall definieras enligt förfarandet i artikel 20.

Tidsfrist för inlämning

Artikel 14

Medlemsstaterna skall meddela kommissionen resultaten av den statistik som avses i artikel 13.1 senast två månader efter referensmånaden.

AVSNITT III

PRODUKTIONSPROGNOSER

Artikel 15

1. Medlemsstaterna skall på grundval av undersökningsresultaten och andra tillgängliga uppgifter, för varje kalenderhalvår, prognostisera sitt utbud av får och getter.

Detta utbud skall uttryckas som den inhemska bruttoproduktionen som omfattar alla slaktade får och getter plus nettot från handeln med levande får och getter inom och utom gemenskapen.

2. Den definition av "utbud" som avses i punkt 1 får ändras enligt förfarandet i artikel 20.

Tidsfrist för inlämning

Artikel 16

Medlemsstaterna skall till kommissionen anmäla de prognoser som avses i artikel 15.1 och som avser de två halvårsperioderna innevarande år före den 1 mars efter undersökningen.

AVSNITT IV

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 17

Medlemsstaterna skall till kommissionen lämna de uppgifter som avses i artiklarna 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14 och 16 enligt rådets förordning (Euratom, EEG) nr 1588/90 av den 11 juni 1990 om överföring av uppgifter som är föremål för statistisk sekretess till Europeiska gemenskapernas statistikkontor(1).

Artikel 18

Kommissionen skall, i samråd med medlemsstaterna, undersöka

a) de inlämnade resultaten,

b) de tekniska problem som uppstår, särskilt vad gäller förberedelserna för och genomförandet av undersökningarna och uppskattningarna,

c) undersökningsresultatens och uppskattningarnas tillförlitlighet.

Artikel 19

Medlemsstaterna skall informera kommissionen om varje metodologisk eller annan förändring som väsentligt kan påverka statistiken. Detta skall göras senast tre månader efter det att förändringen i fråga införs. Kommissionen skall informera de andra medlemsstaterna om varje sådant meddelande i de lämpliga arbetsgrupperna.

Artikel 20

1. När förfarandet i denna artikel skall tillämpas, skall ordföranden i Ständiga kommittén för jordbruksstatistik, nedan kallad "kommittén", hänskjuta ärendet till kommittén, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med en majoritet av 54 röster, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

3. a) Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

b) Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Artikel 21

1. Direktiv 82/177/EEG upphör att gälla från och med den 1 januari 1994.

2. Hänvisningarna till det upphävda direktivet skall anses som hänvisningar till det här direktivet.

Artikel 22

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och administrativa bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 januari 1994.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 23

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 1 juni 1993.

På rådets vägnar

J. ANDERSEN

Ordförande

(1) EGT nr C 18, 23.1.1993, s. 15.

(2) EGT nr C 115, 26.4.1993.

(3) EGT nr L 81, 27.3.1982, s. 35. Direktivet senast ändrat genom förordning (EEG) nr 1057/91 (EGT nr L 107, 27.4.1991, s. 11).

(4) EGT nr L 179, 7.8.1972, s. 1.

Top