EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993L0023

Rådets direktiv 93/23/EEG av den 1 juni 1993 om statistiska undersökningar av grisproduktionen

OJ L 149, 21.6.1993, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 050 P. 42 - 45
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 050 P. 42 - 45
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 014 P. 239 - 242
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 014 P. 239 - 242
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 014 P. 239 - 242
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 014 P. 239 - 242
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 014 P. 239 - 242
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 014 P. 239 - 242
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 014 P. 239 - 242
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 014 P. 239 - 242
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 014 P. 239 - 242
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 012 P. 284 - 287
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 012 P. 284 - 287

No longer in force, Date of end of validity: 20/12/2008; upphävd genom 32008R1165 . Latest consolidated version: 20/11/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/23/oj

31993L0023

Rådets direktiv 93/23/EEG av den 1 juni 1993 om statistiska undersökningar av grisproduktionen

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 149 , 21/06/1993 s. 0001 - 0004
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 50 s. 0042
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 50 s. 0042


RÅDETS DIREKTIV 93/23/EEG av den 1 juni 1993 om statistiska undersökningar av grisproduktionen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2), och

med beaktande av följande:

Rådets direktiv 76/630/EEG av den 20 juli 1976 om medlemsstaternas undersökningar av grisproduktionen(3) har ändrats flera gånger. Eftersom ytterligare ändringar är nödvändiga bör innehållet för tydlighetens skull omarbetas.

De medlemsstater vars grispopulation endast utgör en liten andel av gemenskapens totala grispopulation bör ha möjlighet att minska antalet årliga undersökningar.

För att säkerställa att den gemensamma jordbrukspolitiken förvaltas på ett riktigt sätt, särskilt vad gäller marknaden för griskött, kräver kommissionen regelbunden information om utvecklingen av djurbesättningarna och grisköttsproduktionen.

Även i fortsättningen bör de statistiska byråerna i medlemsstaterna samla in och bearbeta informationen samt organisera undersökningarna på nationell nivå, och kommissionen bör ansvara för koordineringen och harmoniseringen av den statistiska informationen på europeisk nivå samt för införandet av de harmoniserade metoder som är nödvändiga för att genomföra gemenskapens politik.

För att underlätta genomförandet av detta direktiv är ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen nödvändigt och det bör främst ske inom Ständiga kommittén för jordbruksstatistik som upprättades genom beslut 72/279/EEG(4).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVSNITT I

UNDERSÖKNINGAR AV POPULATIONEN

A. På nationell nivå

Frekvens - undersökningsområde

Artikel 1

1. Varje år skall medlemsstaterna göra statistiska undersökningar av grispopulationen i sina territorier med en av de första dagarna i april, augusti och december som referensdag.

2. På begäran kan medlemsstaterna få tillåtelse att genomföra april- och augustiundersökningarna i utvalda regioner, förutsatt att undersökningarna täcker minst 70 % av grispopulationen.

De medlemsstater vars grispopulation är mindre än 3 miljoner djur kan få tillåtelse att inte genomföra undersökningarna i april och augusti.

Medlemsstaterna kan på begäran få tillåtelse att använda uppgifter från myndigheter i stället för statistiska undersökningar i enlighet med punkt 1.

3. Vid behandlingen av de ärenden som avses i punkt 2 skall kommissionen fatta beslut i enlighet med förfarandet i artikel 17.

Artikel 2

1. Med gris avses i detta direktiv tamsvin av arten Sus.

2. De undersökningar som avses i artikel 1 skall omfatta alla grisar som hålls på jordbruksföretag som definieras i enlighet med förfarandet i artikel 17. Undersökningen skall omfatta ett antal företag som är tillräckligt för att täcka minst 95 % av den grispopulation som fastställdes i den senaste undersökningen om jordbruksföretagens struktur.

3. Medlemsstaterna skall så långt möjligt komplettera resultaten av de undersökningar som avses i punkt 2 med en uppskattning av den grispopulation som inte omfattas av undersökningarna.

Uppdelning i kategorier

Artikel 3

1. De undersökningar som avses i artikel 1 skall genomföras på ett sådant sätt att en uppdelning på åtminstone följande kategorier är möjlig:

A. Smågrisar med en levande vikt på högst 20 kg.

B. Grisar med en levande vikt på minst 20 kg men mindre än 50 kg.

C. Grisar avsedda för slakt, inklusive slaktgaltar och slaktsuggor med en levande vikt på

a) minst 50 kg men mindre än 80 kg,

b) minst 80 kg men mindre än 110 kg,

c) minst 110 kg.

D. Avelsgrisar med levande vikt på minst 50 kg:

a) Galtar.

b) Betäckta hongrisar, varav

b1) hongrisar betäckta för första gången,

c) andra hongrisar, varav

c1) unga hongrisar som ännu inte har betäckts.

2. De kategorier som avses i punkt 1 får ändras i enlighet med förfarandet i artikel 17.

3. Kategorierna skall definieras i enlighet med förfarandet i artikel 17.

Noggrannhet

Artikel 4

1. De undersökningar som avses i artikel 1 skall genomföras som totalundersökningar eller som representativa stickprovsundersökningar.

2. För var och en av medlemsstaterna skall slumpfelet för resultaten av de undersökningar som avses i artikel 2.2 inte överstiga 2 % (konfidensintervall 68 %) av det totala antalet grisar.

3. Förutom urvalsramen och de kompletterande uppskattningar som avses i artikel 2.3, skall medlemsstaterna vidta sådana åtgärder som de anser vara lämpliga för att upprätthålla undersökningsresultatens kvalitet.

Inlämningsfrist

Artikel 5

1. Medlemsstaterna skall anmäla de preliminära resultaten av undersökningarna och de kompletterande uppskattningarna till kommissionen före

- den 15 juni samma år för aprilundersökningen,

- den 15 oktober samma år för augustiundersökningen,

- den 15 februari följande år för decemberundersökningen.

2. Medlemsstaterna skall anmäla resultaten av undersökningarna och de kompletterande uppskattningarna, enligt definitionen i artikel 4.2, till kommissionen före

- den 1 augusti samma år för aprilundersökningen,

- den 1 december samma år för augustiundersökningen,

- den 1 april följande år för decemberundersökningen.

B. På regional nivå

Underindelning efter områden

Artikel 6

1. De slutliga resultaten av decemberundersökningen skall sammanställas enligt den underindelning som fastställs i enlighet med förfarandet i artikel 17.

2. Kommissionen får i enlighet med förfarandet i artikel 17 bifalla en begäran från en medlemsstat att tillämpa den geografiska indelning som avses i punkt 1 för slutresultaten av en april- eller augustiundersökning.

3. De geografiska indelningar som avses i punkt 1 får ändras av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 17.

Inlämningsfrist

Artikel 7

Medlemsstaterna skall anmäla de uppgifter som avses i artikel 6 till kommissionen före den 15 maj det år som följer efter referensmånaden.

C. Indelning i besättningsstorlekar

Storleksklasser

Artikel 8

1. Udda årtal skall medlemsstaterna på nationell nivå dela in slutresultaten av decemberundersökningen i storleksklasser som definieras i enlighet med förfarandet i artikel 17.

2. Kommissionen får i enlighet med förfarandet i artikel 17 bifalla en begäran från en medlemsstat att tillämpa den indelning i storleksklasser som avses i punkt 1 för slutresultaten från jämna årtal eller för resultaten från en särskild månad.

3. De storleksklasser som avses i punkt 1 får ändras i enlighet med förfarandet i artikel 17.

Inlämningsfrist

Artikel 9

Medlemsstaterna skall anmäla de uppgifter som avses i arti- kel 8 till kommissionen före den 15 maj det år som följer efter referensmånaden.

AVSNITT II

SLAKTSTATISTIK

Artikel 10

1. Medlemsstaterna skall föra månatlig statistik över det antal grisar vars kött är lämpligt som livsmedel och som slaktas i slakterier på deras territorium samt dessa slaktkroppars vikt.

Om det är nödvändigt skall de också tillhandahålla uppskattningar av det antal slaktade djur som inte ingår i statistiken, så att den omfattar alla djur som slaktats på deras territorium.

2. Den statistik som avses i punkt 1 skall sammanställas för följande kategori:

A. Grisar, alla.

3. Den slaktkroppsvikt som avses i punkt 1 och den kategori som avses i punkt 2 skall definieras i enlighet med förfarandet i artikel 17.

Inlämningsfrist

Artikel 11

Medlemsstaterna skall anmäla resultaten av den statistik som avses i artikel 10.1 till kommissionen inom de två månader som följer på referensmånaden.

AVSNITT III

PRODUKTIONSPROGNOSER

Artikel 12

1. Medlemsstaterna skall använda undersökningsresultaten och annan tillgänglig information för att göra prognoser över utbudet av grisar för varje kalenderkvartal.

Detta utbud skall vara den inhemska bruttoproduktionen som omfattar alla slaktade grisar plus nettot av handeln med levande grisar inom och utom gemenskapen.

2. De prognoser som avses i punkt 1 skall göras för följande kategori:

A. Grisar, alla.

3. Den definition av "utbud" som avses i punkt 1 får ändras i enlighet med förfarandet i artikel 17.

Inlämningsfrist

Artikel 13

Medlemsstaterna skall lämna in de prognoser som avses i artikel 12.1 till kommissionen vid följande tidpunkter och för följande tremånadersperioder:

a) Före den 15 februari för prognoser till och med det löpande årets tredje kvartal.

b) Före den 15 juni för prognoser till och med följande års första kvartal.

c) Före den 15 oktober för prognoser till och med följande års andra kvartal.

AVSNITT IV

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 14

Medlemsstaterna skall lämna in de uppgifter som avses i artiklarna 5, 7, 9, 11 och 13 till kommissionen i enlighet med rådets förordning (Euratom, EEG) nr 1588/90 av den 11 juni 1990 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor(5).

Artikel 15

Kommissionen skall i samråd med medlemsstaterna undersöka följande:

a) De inlämnade resultaten.

b) De tekniska problem som uppstår, särskilt vid förberedelserna för och genomförandet av undersökningarna och prognoserna.

c) Undersökningsresultatens och prognosernas reliabilitet.

Artikel 16

Medlemsstaterna skall till kommissionen anmäla metodiska eller andra förändringar som skulle kunna ha en betydande inverkan på statistiken. Detta skall göras senast tre månader efter det att förändringen i fråga träder i kraft. Kommissionen skall informera de andra medlemsstaterna om sådana meddelanden genom de arbetsgrupper som arbetar med sådana frågor.

Artikel 17

1. När förfarandet i denna artikel skall tillämpas skall ordföranden hänskjuta ärendet till Ständiga kommittén för jordbruksstatistik (i fortsättningen kallad "kommittén"), antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med en majoritet av 54 röster, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

3. a) Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

b) Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Artikel 18

1. Direktiv 76/630/EEC upphör att gälla från och med den 1 januari 1994.

2. Hänvisningar till det direktiv som har upphört att gälla skall ses som hänvisningar till det här direktivet.

Artikel 19

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 1 januari 1994.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall dessa innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 20

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 1 juni 1993.

På rådets vägnar

J. ANDERSEN

Ordförande

(1) EGT nr C 18, 23.1.1993, s. 12.

(2) EGT nr C 115, 26.4.1993.

(3) EGT nr L 223, 16.8.1976, s. 4. Direktivet senast ändrat genom förordning (EEG) nr 1057/91 (EGT nr L 107, 27.4.1991, s. 11).

(4) EGT nr L 179, 7.8.1972, s. 1.

(5) EGT nr L 151, 15.6.1990. s. 1.

Top