Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0628

93/628/EEG: Rådets beslut av den 29 oktober 1993 om skapandet av ett transeuropeiskt nät för kombinerade transporter

OJ L 305, 10.12.1993, p. 1–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 005 P. 44 - 49
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 005 P. 44 - 49

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/628/oj

31993D0628

93/628/EEG: Rådets beslut av den 29 oktober 1993 om skapandet av ett transeuropeiskt nät för kombinerade transporter

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 305 , 10/12/1993 s. 0001 - 0010
Finsk specialutgåva Område 7 Volym 5 s. 0044
Svensk specialutgåva Område 7 Volym 5 s. 0044


RÅDETS BESLUT av den 29 oktober 1993 om skapandet av ett transeuropeiskt nät för kombinerade transporter (93/628/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 75 och 84.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (), och

med beaktande av följande:

Målet med kombinerade transporter är att bidra till en snabb utveckling av handeln med varor, vilket är nödvändigt för att den inre marknaden skall fungera tillfredsställande och för att hålla samman gemenskapen, genom inbördes sammankoppling och möjlighet till samordning av de olika trafiknäten och att bidra till utveckling av de minst förorenande transportsätten samt att avlasta vägnätet.

I detta sammanhang bör särskild vikt läggas vid behovet av att knyta ihop öar, instängda områden och randområden med gemenskapens centrala regioner.

Ett större utnyttjande av kombinerade transporter skulle leda till minskad miljöförstöring.

Utvecklingen av kombinerade transporter bör vara ett led i den överordnade utvecklingen av kombination av olika transportsätt som tar hänsyn till de möjligheter som erbjuds av inre vattenvägar och sjöfart.

Ett nät av järnvägar och inre vattenvägar bör tas i bruk som gemenskapsnät år 2005 och bör utformas för att klara de standardlastenheter som är tillåtna i gemenskapen.

För att skapa detta gemenskapsnät och för att det snabbt skall kunna utnyttjas till fullo kommer ett antal förberedande arbeten att krävas.

En del av dessa förberedande arbeten är särskilt brådskande och den första fasen i skapandet av nätet bör därför igångsättas snarast möjligt, samtidigt som arbetet med de efterföljande faserna fortsätter.

Järnvägssystemet i vissa medlemsstater kan inte med kort varsel anpassas till standardjärnvägsvagnar och det bör säkerställas att dessa medlemsstater kan förses med lämpliga järnvägsvagnar.

De översiktliga planerna för transportnätens infrastruktur är av en vägledande karaktär och tar sikte mot en gradvis förändring i riktning mot ett system som bygger på kombination av olika transportsätt.

De förslag om att fastställa ett antal riktlinjer för transeuropeiska nät på transportinfrastrukturområdet som kommissionen senare kommer att skicka till rådet kommer att innehålla de kriterier som skall utgöra grunden för vilka åtgärder eller projekt som kommer att ingå i de olika näten.

Med avseende på ett möjligt bidrag från gemenskapens sida till finansieringen av de projekt som avses i detta beslut, inom ramen för de särskilda finansiella instrumenten för transportinfrastruktur, bör en kostnads- och intäktsanalys av projekten genomföras varvid hänsyn tas till deras ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Det transeuropeiska basnätet för kombinerade transporter skall bestå av järnvägar och inre vattenvägar som, tillsammans med eventuella inledande eller avslutande vägsträckor, är av stor betydelse för de långväga godstransporterna och betjänar alla medlemsstater.

Anordningar för överföring av gods mellan järnvägs-, inre vattenvägs-, väg- och sjötransport skall betraktas som en del av nätet.

Nätets järnvägs- och inre vattenvägsförbindelser anges på kartorna i bilagorna 1 och 2.

2. De projekt som ligger i gemenskapens intresse anges nedan och skall så långt möjligt och med hänsyn till medlemsstaternas finansiella begränsningar genomföras eller åtminstone närma sig ett fullbordande inom följande tidsramar:

P Sex år för de projekt som anges i artikel 2.1.

P Tolv år för de projekt som anges i artikel 2.2.

Artikel 2

1. De arbeten som är nödvändiga för att genomföra den första fasen i skapandet av nätverket skall inkludera anpassning av följande järnvägssträckor till de dimensioner och förhållanden som är nödvändiga för transport av de containrar och växelflak som uppfyller kraven i rådets direktiv 85/3/EEG av den 19 december 1984 om vikter, dimensioner och vissa andra tekniska egenskaper för vissa vägfordon ():

1. Taulov PNordjylland

2. Hamburg PPadborg PTaulov PKöpenhamn

3. Hamburg PBerlin

4. Hannover PBerlin

5. Nürnberg PBerlin

6. Berlin PDresden

7. Frankfurt PWürzburg

8. Betuwe-linjen (Rotterdam PRuhr) och förbindelserna i Nederländerna till Hengelo och Venlo

9. Rotterdam PAntwerpen/Zeebrugge PBryssel P Luxemburg PBettembourg

10. Antwerpen PAachen

11. Rotterdam PAntwerpen PBryssel PAulnoye

12. Aachen PLiège PErquelinnes

13. Lissabon PMadrid PBarcelona

14. Lissabon PBurgos

15. Port Bou PBarcelona PValencia PMurcia

16. Madrid PAlmeria/Algéciras

17. Le Havre PParis

18. Dijon PModane

19. Paris PStrasbourg

20. Kehl PDijon

21. Nancy PAvignon

22. Marseille PGenua

23. Avignon PNarbonne

24. Paris PDijon

25. Paris PHendaye

26. Aulnoye PMetz

27. Tarvisio PUdine PBologna

28. Brenner/Bologna Pförbindelsen

29. Udine PTrieste

30. Iselle PTurin/Milano PBologna

31. Modane PTurin PMilano

32. Chiasso PMilano

33. Verona PTrieste

34. La Spezia PFidenza

35. Livorno PFlorens

36. Patras PAten

37. Aten PLarissa (Volos) PThessaloniki Pnorra gränsen (f.d. Jugoslavien och Bulgarien)

2. För att färdigställa det nät som avses i detta beslut behöver ytterligare, ännu inte beslutade, arbeten genomföras på följande järnvägssträckor (se kartan i bilaga 3):

1. Madrid PAlbacete PValencia

2. Madrid PIrún PFrankrike

3. Bologna PBari/Brindisi PGrekland

4. Igoumenitsa PPatras

5. Patras PAten

6. Aten PLarissa (Volos) PThessaloniki Pnorra gränsen (f.d. Jugoslavien, Bulgarien och Albanien)

7. Igoumenitsa PVolos

8. Igoumenitsa PThessaloniki

9. Thessaloniki PAlexandroupolis POrmenio (gränserna Grekland/Turkiet PGrekland/Bulgarien)

10. Bologna PNeapel

11. Neapel PReggio di Calabria PMessina PPalermo/Catania

12. Genua PLivorno PRom

13. Civitavecchia POlbia PSassari PCagliari

14. Antwerpen PRuhr

15. Hengelo POsnabrück

16. Venlo PKöln

17. Berlin PFrankfurt/Oder Ptysk/polska gränsen

18. Berlin PStralsund

19. Dresden Ptysk/tjeckiska gränsen

20. Dresden PGörlitz Ptysk/polska gränsen.

Artikel 3

Särskild uppmärksamhet måste ges inte bara till de projekt som anges i artikel 2 utan också till projekt för att bygga upp omlastningsanordningar (fast och rörlig utrustning) och för att ombesörja lämplig rullande materiel för att säkerställa en snabb utveckling av kombinerade transportförbindelser när infrastrukturförhållandena kräver det.

Artikel 4

Den översiktliga planen för nätet har en vägledande karaktär. Dess syfte är att uppmuntra åtgärder från medlemsstaternas och, i förekommande fall, från gemenskapens sida som syftar till att genomföra projekt som utgör en del av nätet, för att säkerställa dess helhet och inre överensstämmelse.

Detta beslut påverkar inte eventuella finansiella åtaganden från en medlemsstats eller gemenskapens sida.

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Det skall tillämpas till och med den 30 juni 1995.

I enlighet med de villkor som fastställs i fördraget skall rådet, för utveckling av kombination av olika transportsätt, anta nya regler för de transeuropeiska näten på transportinfrastrukturområdet som skall träda i kraft senast den 1 juli 1995.

Kommissionens förslag härom kommer att åtföljas av en rapport om tillämpningen av detta beslut.

Utfärdat i Bryssel den 29 oktober 1993.

På rådets vägnar

R. URBAIN

Ordförande

() EGT nr C 282, 30.10.1992, s. 12.

() Yttrandet avgivet den 26 oktober 1993.

() EGT nr C 19, 25.1.1993, s. 29.

() EGT nr L 2, 3.1.1985, s. 14, senast ändrat genom direktiv 92/7/EEG (EGT nr L 57, 2.3.1992, s. 29).

ANEXO I / BILAG I / ANHANG I / ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ I / ANNEX I / ANNEXE I / ALLEGATO I / BIJLAGE I / ANEXO I / BILAGA I

RESEAU EUROPEEN DE TRANSPORT COMBINE P EUROPEAN NETWORK OF COMBINED TRANSPORT P EUROPÄISCHES NETZ DES KOMBINIERTEN VERKEHRS

>Hänvisning till film>

ANEXO II / BILAG II / ANHANG II / ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ II / ANNEX II / ANNEXE II / ALLEGATO II / BIJLAGE II / ANEXO II / BILAGA II

RESEAU EUROPEEN DE TRANSPORT COMBINE P EUROPEAN NETWORK OF COMBINED TRANSPORT P EUROPÄISCHES NETZ DES KOMBINIERTEN VERKEHRS

>Hänvisning till film>

ANEXO III / BILAG III / ANHANG III / ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ III / ANNEX III / ANNEXE III / ALLEGATO III / BIJLAGE III / ANEXO III / BILAGA III

RESEAU EUROPEEN DE TRANSPORT COMBINE P EUROPEAN NETWORK OF COMBINED TRANSPORT P EUROPÄISCHES NETZ DES KOMBINIERTEN VERKEHRS

>Hänvisning till film>

Top