EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R3912

Rådets förordning (EEG) nr 3912/92 av den 17 december 1992 om kontroller utförda inom gemenskapen vid transporter på väg och inre vattenvägar, med avseende på transportmedel som är registrerade eller godkända för trafik i tredje land

OJ L 395, 31.12.1992, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 008 P. 166 - 167
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 008 P. 166 - 167
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 382 - 383
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 382 - 383
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 382 - 383
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 382 - 383
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 382 - 383
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 382 - 383
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 382 - 383
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 382 - 383
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 382 - 383
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 005 P. 133 - 134
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 005 P. 133 - 134
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 005 P. 203 - 204

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3912/oj

31992R3912

Rådets förordning (EEG) nr 3912/92 av den 17 december 1992 om kontroller utförda inom gemenskapen vid transporter på väg och inre vattenvägar, med avseende på transportmedel som är registrerade eller godkända för trafik i tredje land

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 395 , 31/12/1992 s. 0006 - 0007
Finsk specialutgåva Område 2 Volym 8 s. 0166
Svensk specialutgåva Område 2 Volym 8 s. 0166


RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 3912/92 av den 17 december 1992 om kontroller utförda inom gemenskapen vid transporter på väg och inre vattenvägar, med avseende på transportmedel som är registrerade eller godkända för trafik i tredje land

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 75 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Gemenskapen är i färd med att vidta åtgärder som syftar till att till den 31 december 1992 gradvis upprätta den inre marknad som skall vara ett område utan inre gränser där den fria rörligheten för varor, människor, tjänster och kapital är säkerställd i överensstämmelse med fördragets bestämmelser.

Fullbordandet av den inre marknaden innebär att man måste upphäva kontroller och formaliteter vid inre gränser i fråga om transportmedel och dokumentation rörande dessa.

I enlighet med gällande gemenskapsrätt och nationell lagstiftning som reglerar transporter på väg och inre vattenvägar utför medlemsstaterna kontroller och inspektioner rörande sådana tekniska egenskaper, tillstånd och annan dokumentation, som motorfordon och fartyg på inre vattenvägar måste uppfylla. Det finns i allmänhet ett fortsatt behov av att ha kvar sådana kontroller och inspektioner för att undvika störningar på transportmarknaden och för att säkerställa trafiksäkerheten på vägar och inre vattenvägar.

I enlighet med rådets förordning (EEG) nr 4060/89 av den 21 december 1989 om avskaffande av kontroller vid medlemsstaternas gränser vid transporter på väg och inre vattenvägar(4), skall sådana kontroller inte längre utföras vid gränserna mellan medlemsstaterna när det gäller transportmedel som är registrerade eller godkända för trafik i en medlemsstat.

Samma princip bör införas i fråga om tillämpningen av de kontroller som fastställs i den nämnda förordningen och av kontroller som utförs enligt avtal med tredje land angående transportmedel som är registrerade eller godkända för trafik i ett tredje land.

Myndigheterna i den medlemsstat, dit transportmedlet ankommer från tredje land, måste även i fortsättningen kunna utföra alla nödvändiga kontroller för att kontrollera att transportmedlet är godkänt för transport i eller genom medlemsstatens territorium.

Medlemsstaterna måste säkerställa att kontroller och inspektioner kan fortsätta att utföras över hela deras territorium som en del av de normala kontrollåtgärderna.

Samarbete för att uppfylla förpliktelserna i denna förordning bör följa reglerna i rådets förordning (EEG) nr 1468/81 av den 19 maj 1981 om ömsesidig hjälp mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter samt om samarbete mellan de förra och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen(5).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Denna förordning skall gälla för kontroller som företas i enlighet med ett internationellt avtal och för de kontroller som avses i förordning (EEG) nr 4060/89 och som utförs inom gemenskapen av medlemsstaterna i samband med transport på väg och inre vattenvägar med ett transportmedel som är registrerat eller godkänt för trafik i ett tredje land.

2. Denna förordning skall inte inverka på en medlemsstats rättigheter eller skyldigheter att utföra alla nödvändiga kontroller när sådana transportmedel som avses i punkt 1 ankommer från tredje land, för att undersöka att dessa transportmedel är godkända för transport i eller genom den berörda medlemsstatens territorium.

Artikel 2

I denna förordning avses med

- kontroll: kontroller, inspektioner eller formaliteter som nationella myndigheter utför vid medlemsstaternas gränser och som innebär att de berörda fordonens eller fartygens fria rörlighet stoppas eller inskränks,

- internationellt avtal: avtal mellan en eller flera medlemsstater eller gemenskapen å ena sidan och ett eller flera tredje länder å andra sidan.

Artikel 3

De kontroller som avses i artikel 1 skall inte längre utföras som gränskontroller vid gemenskapens inre gränser, utan som en del av de normala kontrollåtgärder som medlemsstaterna utför inom hela sitt territorium.

Artikel 4

För genomförandet av denna förordning skall bestämmelserna i förordning (EEG) nr 1468/81 gälla i tillämpliga delar. Dessutom skall medlemsstaterna vidta alla nödvändiga åtgärder för att skapa samarbete mellan sina respektive behöriga myndigheter.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 december 1992.

På rådets vägnar

R. NEEDHAM

Ordförande

(1) EGT nr C 103, 23.4.1992, s. 11.

(2) EGT nr C 305, 23.11.1992.

(3) EGT nr C 287, 4.11.1992, s. 14.

(4) EGT nr L 390, 30.12.1989, s. 18. Senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3356/91 (EGT nr L 318, 20.11.1991, s. 1).

(5) EGT nr L 144, 2.6.1981, s. 1. Ändrad genom förordning (EEG) nr 945/87 (EGT nr L 90, 2.4.1987, s. 3).

Top