EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R3508

Rådets förordning (EEG) nr 3508/92 av den 27 november 1992 om ett integrerat system för administration och kontroll av vissa stödsystem inom gemenskapen

OJ L 355, 5.12.1992, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 046 P. 78 - 82
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 046 P. 78 - 82
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 013 P. 223 - 227
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 013 P. 223 - 227
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 013 P. 223 - 227
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 013 P. 223 - 227
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 013 P. 223 - 227
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 013 P. 223 - 227
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 013 P. 223 - 227
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 013 P. 223 - 227
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 013 P. 223 - 227

No longer in force, Date of end of validity: 27/10/2003; upphävd genom 32003R1782 . Latest consolidated version: 15/03/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3508/oj

31992R3508

Rådets förordning (EEG) nr 3508/92 av den 27 november 1992 om ett integrerat system för administration och kontroll av vissa stödsystem inom gemenskapen

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 355 , 05/12/1992 s. 0001 - 0005
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 46 s. 0078
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 46 s. 0078


RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 3508/92 av den 27 november 1992 om ett integrerat system för administration och kontroll av vissa stödsystem inom gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(), och

med beaktande av följande:

I enlighet med artikel 8 i rådets förordning (EEG) nr 729/70 av den 21 april 1970 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken(), skall medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för försäkra sig om att de transaktioner som finansieras av Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) verkligen genomförs och att de genomförs på ett riktigt sätt, samt för att förhindra och beivra oegentligheter. I artikel 23 i rådets förordning (EEG) nr 4253/88 av den 19 december 1988 om fastställande av genomförandebestämmelser för förordning (EEG) nr 2052/88 vad gäller samordningen av de olika strukturfondernas verksamheter, dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbankens och andra befintliga finansieringsorgans verksamheter() fastställs samma förpliktelser vad avser strukturpolitiken inom jordbruket.

På grund av deras olikartade struktur har stödsystemen hittills administrerats och kontrollerats av medlemsstaterna enligt särskilda regler för de olika systemen. Som ett led i reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken och för att omforma befintliga marknadsåtgärder tillgriper gemenskapen i stor utsträckning direktstöd till producenter, inom både vegetabilieproduktionen och animalieproduktionen.

För att anpassa administrations- och kontrollfunktionen till den nya situationen och höja deras effektivitet och användbarhet, är det nödvändigt att upprätta ett nytt integrerat administrations- och kontrollsystem som omfattar stödsystem för jordbruksgrödor, nötkött, får- och getkött, samt de särskilda åtgärderna för jordbruk i bergsområden och vissa mindre gynnade områden. Det bör vara möjligt att vid en senare tidpunkt inbegripa andra stödsystem som är kopplade till den brukade arealen.

De olika delarna i det integrerade systemet kan bidra till en effektivare administration och kontroll vad avser andra stödsystem inom gemenskapen som inte omfattas av denna förordning. Medlemsstaterna bör därför bemyndigas att använda systemet under förutsättning att de inte på något sätt handlar i strid med de berörda bestämmelserna.

Mot bakgrund av systemets sammansatta natur och det stora antalet stödansökningar som skall behandlas, är det viktigt att använda lämpliga tekniska medel och administrations- och kontrollmetoder. Det integrerade systemet bör därför i varje medlemsstat omfatta en datoriserad databas, ett alfanumeriskt system för identifiering av jordbruksskiften, stödansökningar från jordbrukare, ett integrerat kontrollsystem, samt inom animalieproduktionen, ett system för identifiering och registrering av djuren.

Administrationen av insamlade data och deras användning vid kontroll av stödansökningarna gör det nödvändigt att upprätta kraftfulla datoriserade databaser som särskilt möjliggör dubbelkontroller.

En huvudförutsättning för en riktig användning av arealbaserat stöd är att jordbruksskiftena kan identifieras. Erfarenheten visar att de nuvarande metoderna har vissa brister. Ett alfanumeriskt identifikationssystem bör därför införas som i ett inledningsskede vid behov kan baseras på fjärranalys.

För att säkerställa möjligheten till effektiv kontroll skall ansökningarna om arealstöd inlämnas före utgången av årets första kvartal. En medlemsstat får dock i behörigt motiverade fall bemyndigas att tillämpa en senare tidpunkt. Mot bakgrund av svårigheterna i samband med genomförandet av det integrerade systemet får för 1993 en senare tidpunkt tillämpas.

En effektiv kontroll inom animalieproduktionen kräver att djuren identifieras och registreras. I rådets direktiv 92/102/EEG av den 27 november 1992 om identifiering och registrering av djur(), fastställs särskilda bestämmelser för detta ändamål. Detta direktiv bör därför tilllämpas.

De närmare bestämmelserna för stödansökningar fortsätter att följa bestämmelserna för de enskilda sektorerna. I förenklingssyfte bör dock medlemsstaterna bemyndigas att föreskriva att en enda ansökan får inlämnas för flera stödsystem.

En av de största fördelarna med det nya systemet är att det införs ett integrerat kontrollsystem i varje enskild medlemsstat vilket gör att eventuell dubblering av sektorkontroller av samma typ kan undvikas. Därigenom kan den gradvisa ökning av kontrollerna som reformen av jordbrukspolitiken medför, uppnås utan att antalet kontroller ökar i väsentlig omfattning. De stödansökningar som inlämnas skall underkastas en omfattande administrativ kontroll som utförs med hjälp av datoriserade databaser. Hittills har administrativa kontroller systematiskt kombinerats med kontroll på plats. Kontroller på plats kan i stor utsträckning ersättas med fjärranalys.

De utgifter som uppstår i samband med att det integrerade systemet införs kan utgöra en stor extrabelastning i medlemsstaternas budget. Medfinansiering under en viss tid bör därför föreskrivas. De olika produktionsstrukturerna i medlemsstaterna skall beaktas. Medfinansieringens fördelning bör därför ske på ett sätt som särskilt tar hänsyn till antalet jordbruksföretag, djurantal och jordbruksarealen i medlemsstaterna.

De enskilda delarna i det integrerade systemet bör införas stegvis.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Varje medlemsstat skall upprätta ett integrerat administrations- och kontrollsystem, nedan kallat "det integrerade systemet", som är tillämpligt för

a) vegetabiliesektorn

a) P för stödsystemet för producenter av vissa jordbruksgrödor som fastställts genom förordning (EEG) nr 1765/92(),

b) animaliesektorn

b) P för de bidragssystem för nöt- och kalvköttproducenter som fastställts genom artikel 4 a Ph i förordning (EEG) nr 805/68(),

b) P för de premiesystem för fårköttproducenter som infördes genom förordning (EEG) nr 3013/89(),

b) P för de särskilda åtgärder till förmån för jordbruket i bergsområden och mindre gynnade områden som infördes genom förordning (EEG) nr 2328/91(), vad avser kompensationsbidrag för nötkreatur, får, getter och hästar,

nedan kallade "gemenskapssystem".

2. Rådet får med kvalificerad majoritet på förslag av kommissionen, utöka omfattningen av det integrerade systemet till att omfatta andra system för gemenskapsstöd.

3. Vid tillämpningen av gemenskapssystem för stöd som inte omfattas av denna förordning och trots de särskilda bestämmelser som fastställs enligt sådana system, särskilt de bestämmelser som avser villkoren för beviljande av stöd, får medlemsstaterna i dessa systems administrations- och kontrollsystem införa en eller flera av de administrativa, tekniska eller databehandlingsdelar som ingår i det integrerade systemet.

Medlemsstaterna får utöka denna möjlighet till att gälla nationella system. De får använda informationen från det integrerade systemet för statistiska ändamål.

Innan medlemsstaterna utnyttjar dessa möjligheter skall de i god tid underrätta kommissionen om sina avsikter.

Kommissionen skall säkerställa att utnyttjandet av denna möjlighet inte påverkar uppfyllandet av bestämmelserna i de sektorvisa förordningarna eller i denna förordning.

4. Utan att påverka tillämpningen av de särskilda bestämmelser som fastställs i de system som anges i punkt 1, avses i denna förordning med

P jordbrukare: en enskild jordbruksproducent, antingen en fysisk eller juridisk person eller en sammanslutning av fysiska eller juridiska personer, oavsett vilken juridisk status sammanslutningen och dess medlemmar har enligt nationell rätt, vars jordbruksföretag är beläget inom gemenskapens territorium,

P jordbruksföretag: samtliga de produktionsenheter som jordbrukaren förvaltar och som är belägna inom en och samma medlemsstats territorium,

P jordbruksskifte: ett sammanhängande markområde på vilket en enda jordbrukare odlar en enda gröda. I enlighet med förfarandet i artikel 12 skall kommissionen besluta om genomförandebestämmelser för särskilda användningsområden av jordbruksskiften, särskilt vad avser blandade grödor och gemensamt utnyttjade arealer.

Artikel 2

Det integrerade systemet skall inbegripa

a)

en datoriserad databas,

b)

ett alfanumeriskt system för identifiering av jordbruksskiftena,

c)

ett alfanumeriskt system för identifiering och registrering av djuren,

d)

stödansökningar,

e)

ett integrerat kontrollsystem.

Artikel 3

1. I den datoriserade databasen skall för varje jordbruksföretag uppgifterna från stödansökningarna registreras. Denna databas skall särskilt göra det möjligt att vid den behöriga myndigheten i medlemsstaten direkt och omedelbart inhämta information för minst de senaste tre på varandra följande kalender- eller regleringsåren.

2. Medlemsstaterna får upprätta decentraliserade databaser under förutsättning att baserna och administrationsförfarandet för att registrera och få tillgång till data är utformade på ett enhetligt sätt inom hela medlemsstatens territorium och att de är kompatibla med varandra.

Artikel 4

Det alfanumeriska systemet för identifiering av jordbruksskiftena skall upprättas på grundval av fastighetsregisterkartor och tillhörande handlingar, andra kartreferenser, flyg- eller satellitbilder eller andra liknande referenser, eller på grundval av flera av dessa hjälpmedel.

Artikel 5

Det system för identifiering och registrering av djur som skall beaktas när bidrag beviljas enligt denna förordning, skall upprättas i enlighet med artiklarna 4, 5, 6 och 8 i direktiv 92/102/EEG.

Artikel 6

1. För att vara stödberättigad enligt ett eller flera av de gemenskapssystem som omfattas av denna förordning, skall jordbrukaren varje år inlämna en ansökan om arealstöd med uppgifter om

P jordbruksskiften, inbegripet grovfoderarealer, och jordbruksskiften som omfattas av systemet med uttag av åkermark, samt de jordbruksskiften som lagts i träda,

P vid behov andra nödvändiga uppgifter som föreskrivs antingen i förordningarna för gemenskapssystem eller av den berörda medlemsstaten.

2. Ansökan om arealstöd skall inlämnas under årets första kvartal senast vid en tidpunkt som fastställs av medlemsstaten. Dock gäller att

P för 1993 får medlemsstaten fastställa en tidpunkt som inte ligger senare än de tidpunkter som anges i artikel 10, 11 och 12 i förordning (EEG) nr 1765/92,

P under de därpå följande åren får kommissionen enligt det förfarande som fastställs i artikel 12, ge en medlemsstat tillåtelse att fastställa en tidpunkt mellan den 1 april och de tidpunkter som anges i artikel 10, 11 och 12 i förordning (EEG) nr 1765/92, under förutsättning att medlemsstaten kan motivera denna tidpunkt genom att särskilt för kommissionen framlägga en detaljerad arbetsplan som visar att kraven i nästa stycke är uppfyllda.

Under alla omständigheter skall tidpunkten fastställas bland annat med hänsyn till hur lång tid som krävs för att samtliga uppgifter skall bli tillgängliga för en riktig administrativ och ekonomisk förvaltning av stödet, samt för att de kontroller som föreskrivs i artikel 8 skall kunna genomföras.

3. Medlemsstaten får besluta att en ansökan om arealstöd endast behöver omfatta ändringar i förhållande till den ansökan om arealstöd som inlämnades för föregående år.

4. Vissa ändringar i ansökan om arealstöd får göras under förutsättning att de behöriga myndigheterna mottagit dem senast vid de tidpunkter som anges i artikel 10, 11 och 12 i förordning (EEG) nr 1765/92.

5. Ansökan om arealstöd med eventuella ändringar i enlighet med punkt 4, skall anses utgöra den ansökan om stöd som föreskrivs i det system som anges i artikel 1.1 a.

6. För var och en av de anmälda jordbrukskiftena skall jordbrukaren ange arealen och var den är belägen. Dessa upplysningar skall göra det möjligt att identifiera skiftet i det alfanumeriska identifikationssystemet för jordbruksskiften.

7. Jordbrukare som uteslutande ansöker om stöd inom ramen för ett system som inte är direkt kopplat till jordbruksarealen får befrias från kravet på att ansöka om arealstöd.

8. För att vara stödberättigad enligt ett av de gemenskapssystem eller -ordningar som anges i artikel 1.1 b, skall jordbrukaren inlämna en eller flera ansökningar om djurbidrag, senast vid de tidpunkter som fastställs i de berörda systemen.

9. När en ansökan om stöd eller ändringar i denna skall åtföljas av kompletterande dokument, skall dessa dokument betraktas som en del av ansökan.

10. Med beaktande av de tidpunkter och frister som fastställs för inlämnande av ansökan enligt gemenskapsreglerna, får medlemsstaterna besluta att en ansökan kan omfatta

P flera ansökningar om djurbidrag,

P en ansökan om arealstöd och en eller flera ansökningar om djurbidrag.

Artikel 7

Det integrerade kontrollsystemet skall omfatta samtliga inlämnade stödansökningar, särskilt vad avser administrativa kontroller, kontroller på plats och vid behov, kontroll genom fjärranalys med hjälp av flyg- eller satellitbilder.

Artikel 8

1. Medlemsstaterna skall genomföra administrativa kontroller av stödansökningarna.

2. Administrativa kontroller skall kompletteras med kontroller på plats, som skall omfatta ett urval av jordbruksföretagen. För samtliga dessa kontroller skall medlemsstaterna upprätta en urvalsplan.

3. Varje medlemsstat skall utse en myndighet som ansvarar för samordningen av de kontroller som föreskrivs i denna förordning.

4. De nationella myndigheterna får på vissa villkor som skall fastställas, använda fjärranalys för att bestämma jordbruksskiftenas areal, identifiera grödor och kontrollera grödornas status.

5. När de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna delegerar vissa delar av det arbete som skall utföras enligt denna förordning till specialiserade organ eller företag, skall myndigheterna behålla kontrollen över och ansvaret för detta arbete.

Artikel 9

Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa skyddet av de uppgifter som inhämtats.

Artikel 10

1. Gemenskapen skall bidra till finansieringen av de utgifter som medlemsstaternas ådrar sig till följd av denna förordning för att införa data- och kontrollsystemen, för inköp av flyg- eller satellitbilder och för analysen av dessa.

Gemenskapens medfinansiering omfattar inte utgifter för uppdatering av fastighetsregisterkartor.

2. Gemenskapens medfinansiering skall beviljas under en period av tre år från och med 1992, inom ramen för de anslag som avsätts för detta ändamål.

Det totala beloppet skall fördelas mellan medlemsstaterna på följande sätt i procentendelar:

Belgien 2,3 Danmark 2,4 Tyskland 10,1 Grekland 8,7 Spanien 18,1 Frankrike 14,6 Irland 4,5 Italien 20,1 Luxemburg 0,6 Nederländerna 3,0 Portugal 5,7 Förenade kungariket 9,9 Gemenskapens finansiella bidrag får inte överstiga 50 % av de utbetalningar som den berörda medlemsstaten gjort under budgetåret med avseende på de utgifter som är berättigade till medfinansiering enligt punkt 1.

3. De belopp som uttrycks i ecu och nationella valutor skall omräknas enligt de växlingskurser som gäller den första arbetsdagen i kalenderåret i fråga och som offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, serie C.

Artikel 11

1. Kommissionen skall regelbundet underrättas om hur arbetet med införandet av det integrerade systemet framskrider. Den skall organisera utbyte av synpunkter med medlemsstaterna med avseende på detta.

2. Efter att i god tid ha underrättat de behöriga myndigheterna får kommissionens tjänstemän genomföra

P all undersökning eller kontroll av dels de åtgärder som vidtagits för upprättandet av det integrerade systemet, dels att de utgifter som anmälts för medfinansiering av gemenskapen som föreskrivs i artikel 10 är berättigade,

P kontroller hos de specialiserade organ och företag som anges artikel 8.5.

Tjänstemän från den berörda medlemsstaten får delta i sådana kontroller.

De ovannämnda kontrollbefogenheterna skall inte beröra tillämpningen av nationella straffrättsliga bestämmelser enligt vilka vissa åtgärder endast får vidtas av, genom nationell rätt, särskilt utsedda tjänstemän. Kommissionens tjänstemän skall särskilt inte delta i hembesök hos eller vid formella förhör av misstänkta enligt straffrätten i medlemsstaten. De skall dock ha tillgång till de uppgifter som därvid framkommer.

3. Utan att påverka medlemsstaternas ansvar för genomförandet och tillämpningen av det integrerade systemet, får kommissionen anlita specialiserade organ eller personer för att underlätta upprättandet, övervakningen och användningen av det integrerade systemet, särskilt för att kunna ge teknisk rådgivning till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna om dessa begär detta.

Artikel 12

Kommissionen skall anta tillämpningsföreskrifter för denna förordning i enlighet med det förfarande som fastställts i artikel 13 i förordning (EEG) nr 729/70. Dessa tillämpningsföreskrifter skall särskilt omfatta

a)

de grundläggande funktionerna i det alfanumeriska identifikationssystemet för jordbruksskiften,

b)

de eventuella ändringar som får göras i ansökningarna om arealstöd samt befrielse från kravet på att inlämna ansökan om arealstöd,

c)

de uppgifter som ansökningarna minst skall innehålla,

d)

den administrativa kontrollen, kontrollen på plats och kontrollen genom fjärranalys,

e)

upprättandet av ett system för förskottsbetalning som ett led i gemenskapens medfinansiering,

f)

övergångsbestämmelser för systemets igångsättningsperiod,

g)

kommunikationen mellan kommissionen och medlemsstaterna,

h)

de åtgärder som krävs för att lösa särskilda praktiska problem. Sådana åtgärder får om de är väl grundade, avvika från vissa delar av denna förordning.

Artikel 13

1. Det integrerade systemet skall tillämpas

a)

från den 1 februari 1993 vad avser stödansökningar, ett alfanumeriskt system för identifiering och registrering av nötkreatur och det integrerade kontrollsystemet som anges i artikel 7,

b)

senast från den 1 januari 1996 vad avser de övriga delar som anges i artikel 2.

2. I syfte att genomföra det integrerade systemet skall medlemsstaterna

P anta de lagar, förordningar och andra administrativa föreskrifter som är nödvändiga för punkt 1 a före den 1 februari 1993, och för punkt 1 b före den 1 juni 1993,

P vidta de administrativa, budgetmässiga och tekniska åtgärder som är nödvändiga för att det integrerade systemet skall kunna tas i bruk från de tidpunkter som fastställs i punkt 1.

Om en eller flera delar av det integrerade systemet är färdiga att tas i bruk före de tidpunkter som fastställs i punkt 1 skall medlemsstaterna dock använda sig av dessa vid administration och kontroll.

Artikel 14

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 november 1992.

På rådets vägnar

J. PATTEN

Ordförande

() EGT nr C 9, 15.1.1992, s. 4.

() Yttrandet avgivet den 17 november 1992.

() EGT nr C 98, 21.4.1992, s. 29.

() EGT nr L 94, 28.4.1970, s. 13. Senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2048/88 (EGT nr L 185, 15.7.1988, s. 1).

() EGT nr L 374, 31.12.1988, s. 1.

() EGT nr L 355, 5.12.1992, s. 32.

() EGT nr L 181, 1.7.1992, s. 12. Ändrad genom förordning (EEG) nr 2467/92 (EGT nr L 246, 27.8.1992, s. 11).

() EGT nr L 148, 28.6.1968, s. 24. Senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2066/92 (EGT nr L 215, 30.7.1992, s. 49).

() EGT nr L 289, 7.10.1989, s. 1. Senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2069/92 (EGT nr L 215, 30.7.1992, s. 59).

() EGT nr L 218, 6.8.1991, s. 1. Senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2080/92 (EGT nr L 215, 30.7.1992, s. 96).

Top