EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R1776

Kommissionens förordning (EEG) nr 1776/92 av den 30 juni 1992 om lagring på tullager av spannmål och ris i avvaktan på export

OJ L 182, 2.7.1992, p. 27–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 043 P. 47 - 48
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 043 P. 47 - 48
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 012 P. 343 - 343
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 012 P. 343 - 343
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 012 P. 343 - 343
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 012 P. 343 - 343
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 012 P. 343 - 343
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 012 P. 343 - 343
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 012 P. 343 - 343
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 012 P. 343 - 343
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 012 P. 343 - 343
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 011 P. 51 - 51
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 011 P. 51 - 51
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 025 P. 46 - 46

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1776/oj

31992R1776

Kommissionens förordning (EEG) nr 1776/92 av den 30 juni 1992 om lagring på tullager av spannmål och ris i avvaktan på export

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 182 , 02/07/1992 s. 0027 - 0027
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 43 s. 0047
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 43 s. 0047


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1776/92 av den 30 juni 1992 om lagring på tullager av spannmål och ris i avvaktan på export

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2727/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av spannmålsmarknaden(1), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 674/92 (2), särskilt artikel 16.6 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1418/76 av den 21 juni 1976 om den gemensamma organisationen av rismarknaden(3), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 674/92, särskilt artikel 17 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2503/88 av den 25 juli 1988 om tullager(4), särskilt artikel 18 i denna, och

med beaktande av följande:

Hanteringen av varor som är upplagda på tullager inskränker sig till vissa rutinförfaranden som anges i artikel 28.4 i kommissionens förordning (EEG) nr 3665/87(5). All övrig tillåten hantering skall vara uttryckligen fastställd för var och en av de berörda sektorerna.

För att bättre utnyttja den befintliga lagerkapaciteten bör det, vad avser vissa produkter inom spannmåls- och rissektorerna, tillåtas att flera partier lagras i samma silo eller lagerlokal i de fall partierna hänför sig till samma undernummer i exportbidragsnomenklaturen.

För att det skall vara möjligt att utan svårighet identifiera interventionsspannmål bör det inte vara tillåtet att lagra sådant tillsammans med spannmål från gemenskapens fria marknad.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Produkter som finns förtecknade i artikel 1 a, b och c i förordning (EEG) nr 2727/75, hänförs till KN-numren 1102 och 1107 finns förtecknade i artikel 1 a i förordning (EEG) nr 1418/76 och som lagras som bulkvara enligt förfarandena med tullager eller frizon i avvaktan på förskottsbetalning av det exportbidrag som avses i rådets förordning (EEG) nr 565/80(6), får i tillägg till de förfaranden som finns upptagna i artikel 28.4 i rådets förordning (EEG) nr 3665/87, på lagringsplatsen blandas med andra produkter som hänförs till samma undernummer i exportbidragsnomenklaturen, har samma tekniska egenskaper och även de uppfyller villkoren för beviljande av ett exportbidrag samt omfattas av förfarandet enligt förordning nr (EEG) 3665/87 eller förordning (EEG) nr 565/80.

Interventionsprodukter får emellertid endast lagras tillsammans med andra interventionsprodukter.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 juli 1992.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 juni 1992.

På kommissionens vägnar

Ray MAC SHARRY

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 281, 1.11.1975, s. 1.

(2) EGT nr L 73, 19.3.1992, s. 7.

(3) EGT nr L 166, 25.6.1976, s. 1.

(4) EGT nr L 225, 15.8.1988, s. 1.

(5) EGT nr L 351, 14.12.1987, s. 1.

(6) EGT nr L 62, 7.3.1980, s. 5.

BILAGA

>PLATS FöR TABELL>

Top