EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R1249

Rådets förordning (EEG) nr 1249/92 av den 30 april 1992 om ändring av dels förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, dels förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71

OJ L 136, 19.5.1992, p. 28–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 005 P. 151 - 159
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 005 P. 151 - 159

No longer in force, Date of end of validity: 01/02/1997; tyst upphävande genom 397R0118

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1249/oj

31992R1249

Rådets förordning (EEG) nr 1249/92 av den 30 april 1992 om ändring av dels förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, dels förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 136 , 19/05/1992 s. 0028 - 0036
Finsk specialutgåva Område 5 Volym 5 s. 0151
Svensk specialutgåva Område 5 Volym 5 s. 0151


RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 1249/92 av den 30 april 1992 om ändring av dels förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, dels förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 51 och 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag som utformats efter samråd med Administrativa kommissionen för social trygghet för migrerande arbetare(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Vissa ändringar bör göras i förordning (EEG) nr 1408/71(4) och (EEG) nr 574/72(5); några av dessa ändringar är knutna till ändringar i medlemsstaternas lagstiftning om social trygghet medan andra ändringar är av teknisk natur och avsedda att komplettera nämnda förordningar på grundval av erfarenheter från tillämpningen av dem.

Från dagen för Tysklands återförening den 3 oktober 1990 tillämpas gemenskapens bestämmelser om social trygghet för migrerande arbetare inom hela det tyska territoriet och följaktligen också inom tidigare Tyska demokratiska republikens territorium; till följd härav bör texterna till artikel 94 och 95 i förordning (EEG) nr 1408/71 anpassas, särskilt genom att fastställa en period för inlämnande, från berörda personer, av en begäran om omprövning av deras rätt till pension.

Det finns skäl att anpassa artikel 94.9 i förordning (EEG) nr 1408/71 så att den kan tillämpas på arbetslösa arbetstagare som under november 1989 uppbar arbetslöshetsförmåner enligt den franska lagstiftningen.

Det är lämpligt att i bilaga 2 a till förordning (EEG) nr 1408/71 lägga till två punkter angående Spanien och Frankrike.

Det har blivit nödvändigt att under avsnitt "2. Belgien- Tyskland" i avsnitt B i bilaga 3 till förordning (EEG) nr 1408/71 upphäva en hänvisning till bestämmelserna i den allmänna konventionen av den 7 december 1957 mellan Belgien och Tyskland för att undvika ogynnsamma effekter för medborgare i andra medlemsstater än Tyskland och Belgien.

Vissa ändringar bör göras under avsnitt "B. Danmark" i bilaga 6 till förordning (EEG) nr 1408/71 för att beakta ändringar som har införts i den danska lagstiftningen om dagpenning vid sjukdom eller födsel.

Punkt 1 a i avsnitt "C. Tyskland" i bilaga 6 till förordning (EEG) nr 1408/71 bör utgå då den inte längre har någon praktisk betydelse.

Till följd av en ändring i den tyska lagstiftningen om sjukförsäkring bör punkt 3 i avsnitt "C. Tyskland" i bilaga 6 till förordning (EEG) nr 1408/71 utgå.

Punkt 8 i avsnitt "C. Tyskland" i bilaga 6 till förordning (EEG) nr 1408/71 bör utgå då den inte längre har någon praktisk betydelse.

Till följd av domstolens dom av den 7 juni 1988 i mål nr 20/85 (Roviello)(6) är det nödvändigt att punkt 15 i avsnitt "C. Tyskland" i bilaga 6 till förordning (EEG) nr 1408/71, upphävs eftersom den har förklarats ogiltig av domstolen.

Ändringar bör göras i avsnitt "F. Grekland" i bilaga 6 till förordning (EEG) nr 1408/71 för att lösa praktiska problem som har uppkommit till följd av vissa särdrag i OGA-systemet.

Då förordning (EEG) nr 3427/89(7) medförde att ordet "familjebidrag" uteslöts i artiklarna 73 och 74 i förordning (EEG) nr 1408/71, bör ordet likaledes utgå i artikel 10 i förordning (EEG) nr 574/72 eftersom hänvisning där görs till ovannämnda artiklar 73 och 74; då förordning (EEG) nr 3427/89 begränsade innehållandet enligt artikel 76 i förordning (EEG) nr 1408/71, bör detta innehållande också begränsas i artikel 10 i förordning (EEG) nr 574/72 eftersom hänvisning där görs till artiklarna 73 och 74 i förordning (EEG) nr 1408/71.

Det förefaller lämpligt att anpassa ordalydelsen i artikel 34 i förordning (EEG) nr 574/72 för att som tillägg till nuvarande regler fastställa ett enklare förfarande som gör det möjligt att på vissa villkor återbetala sjukvårdskostnader till de taxor som tillämpas av den behöriga institutionen.

Det är nödvändigt att fastställa en omräkningskurs för belopp som ligger till grund för beräkning av ersättning till arbetslösa gränsarbetare enligt artikel 71.1 a ii och artikel 68 i förordning (EEG) av nr 1408/71; det är också nödvändigt att fastställa en omräkningskurs för belopp som ligger till grund för beräkning av utgifter som skall återbetalas enligt de nya punkterna 4 och 5 i artikel 34 i förordning (EEG) nr 574/72.

Ordalydelsen i artikel 118.2 och artikel 119.2 i förordning (EEG) nr 574/72 bör anpassas till följd av den tyska återföreningen den 3 oktober 1990.

Till följd av att artikel 120 i förordning (EEG) nr 574/72 utgått genom artikel 2.11 i förordning (EEG) nr 3427/89 bör texten till artikel 107.1 b i förordning (EEG) nr 574/72 anpassas.

Avsnitt "E. Frankrike" i bilaga 3 till förordning (EEG) nr 574/72 bör anpassas till följd av de ändringar som har införts i det franska socialförsäkringssystemet för egenföretagare i icke-jordbruksyrken.

En hänvisning till överenskommelsen av den 1 juli 1990 mellan Danmark och Spanien bör införas i avsnitt "13. Danmark-Spanien" i bilaga 5 till förordning (EEG) nr 574/72.

Vissa ändringar bör göras i avsnitt "21. Danmark- Storbritannien" i bilaga 5 till förordning (EEG) nr 574/72 för att beakta de ändringar som efter skriftväxling har införts i överenskommelsen mellan Danmark och Storbritannien om återbetalning av kostnader för förmåner enligt artikel 69 i förordning (EEG) nr 1408/71.

Det är nödvändigt att en hänvisning till överenskommelsen den juni 1990 mellan Tyskland och Spanien läggs till i avsnitt "22. Tyskland-Spanien", bilaga 5 till förordning (EEG) nr 574/72.

Det är nödvändigt att en hänvisning till överenskommelsen den 25 januari 1990 mellan Tyskland och Luxemburg läggs till i avsnitt "27. Tyskland-Luxemburg" i bilaga 5 till förordning (EEG) nr 574/72.

Till följd av ändringar som har införts i den belgiska lagstiftningen om familjeförmåner är det nödvändigt med ändringar i bilaga 8 till förordning (EEG) nr 574/72.

På grund av ändringar som har införts i det franska socialförsäkringssystemet för egenföretagare i icke-jordbruksyrken är det nödvändigt med ändringar i avsnitt "E. Frankrike" i bilaga 9 till förordning (EEG) nr 574/72.

Hänvisning bör göras i bilaga 10 till förordning (EEG) nr 574/72 till de institutioner som anges i artikel 10b, vilken artikel har införts i den förordningen enligt förordning (EEG) nr 2195/91(8).

Ändringar bör göras i avsnitt "I. Luxemburg" i bilaga 10 till förordning (EEG) nr 574/72 för att beakta namnändringen på den för de luxemburgska socialförsäkringsinstitutionerna gemensamma datacentralen för registrering av medlemskap och inkrävande av avgifter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 1408/71 ändras på följande sätt:

1. Artikel 94 skall ändras på följande sätt:

a) Följande ord "eller inom en del av den statens territorium" skall läggas till i punkt 1 efter orden

"inom den berörda medlemsstatens territorium".

b) Följande ord "eller inom en del av den statens territorium" skall läggas till i punkt 2 efter orden

"inom denna medlemsstats territorium".

c) Följande ord "eller inom en del av den statens territorium" skall läggas till i punkt 3 efter orden

"inom den berörda medlemsstatens territorium".

d) Följande ord "eller inom en del av den statens territorium" skall läggas till i punkt 4 efter orden

"inom den berörda medlemsstatens territorium".

e) Följande ord "eller inom en del av den statens territorium" skall läggas till i punkt 5 efter orden

"inom den berörda medlemsstatens territorium".

f) Följande mening skall läggas till i punkt 6:

"Samma bestämmelser gäller vid tillämpning av denna förordning inom de territorier som blev en del av Förbundsrepubliken Tyskland den 3 oktober 1990 under förutsättning att den ansökan som avses i punkt 4 eller 5 lämnas in inom två år efter den 1 juni 1992."

g) Följande mening skall läggas till i punkt 7:

"Samma bestämmelser gäller vid tillämpning av denna förordning inom de territorier som blev en del av Förbundsrepubliken Tyskland den 3 oktober 1990 under förutsättning att den ansökan som avses i punkt 4 eller 5 lämnas in efter utgången av tvåårsperioden efter den 1 juni 1992."

h) I punkt 9 första stycket skall orden

"De familjebidrag som utbetalas till anställda i Frankrike" ersättas med "De familjebidrag som utbetalas till anställda i Frankrike eller arbetslösa arbetstagare som uppbär arbetslöshetsförmåner enligt fransk lagstiftning".

2. Artikel 95 skall ändras på följande sätt:

a) Orden "eller inom en del av den statens territorium" skall läggas till i punkt 1 efter orden

"inom den berörda medlemsstatens territorium".

b) Orden "eller inom en del av den statens territorium" skall läggas till i punkt 2 efter orden

"inom denna medlemsstats territorium".

c) Orden "eller inom en del av den statens territorium" skall läggas till i punkt 3 efter orden

"inom den berörda medlemsstatens territorium".

d) Orden "eller inom en del av den statens territorium" skall läggas till i punkt 4 efter orden

"inom den berörda medlemsstatens territorium".

e) Orden "eller inom en del av den statens territorium" skall läggas till i punkt 5 efter orden

"inom den berörda medlemsstatens territorium".

f) Följande mening skall läggas till i punkt 6:

"Samma bestämmelser gäller vid tillämpning av denna förordning inom de territorier som blev en del av Förbundsrepubliken Tyskland den 3 oktober 1990 under förutsättning att den ansökan som avses i punkt 4 eller 5 lämnas in inom två år efter den 1 juni 1992".

g) Följande mening skall läggas till i punkt 7:

"Samma bestämmelser gäller vid tillämpning av denna förordning inom de territorier som blev en del av Förbundsrepubliken Tyskland den 3 oktober 1990 under förutsättning att den ansökan som avses i punkt 4 eller 5 lämnas in efter utgången av tvåårsperioden efter den 1 juni 1992".

3. Bilaga 2a skall ändras på följande sätt:

a) I "D. SPANIEN" skall följande läggas till:

"c) Icke avgiftsfinansierade invalid- och ålderspensioner och förmåner för ekonomiskt beroende barn enligt artiklarna 132.1, 136a, 137a, 138a, 154a, 155a, 156a, 167, 168.2, 169 och 170 i den allmänna lagen om social trygghet, i dess lydelse enligt lag nr 26/90 av den 20 december 1990 om införande av icke avgiftsfinansierade socialförsäkringsförmåner."

b) I "E. FRANKRIKE" skall följande punkt läggas till:

"c) den särskilda förmånen (lag av den 10 juli 1952)."

4. I avsnitt B i bilaga 3 skall avsnitt "2. BELGIEN-TYSKLAND" utgå.

5. Bilaga 6 skall ändras på följande sätt:

a) I avsnitt "B. DANMARK", skall punkt 6 ersättas med följande:

"6. För att fastställa om villkoren för rätt till dagpenning vid sjukdom eller födsel enligt lag av den 20 december 1989 om dagpenning vid sjukdom och födsel är uppfyllda, när den berörda personen inte längre omfattas av dansk lagstiftning under de referensperioder som fastställs i lagen

a) skall försäkrings- eller anställningsperioder beaktas som har fullgjorts enligt en annan medlemsstats lagstiftning än Danmark under nämnda referensperioder då den berörda personen inte var omfattad av dansk lagstiftning, som om perioderna hade fullgjorts enligt dansk lagstiftning,

och

b) anses en egenföretagare eller en anställd (om i det senare fall inkomsten inte kan ligga till grund för beräkning av dagpenning) under de perioder som beaktas ha haft en genomsnittsinkomst motsvarande den som ligger till grund för beräkningen av dagpenning för de perioder som har fullgjorts enligt dansk lagstiftning under referensperioderna."

b) I avsnitt "C. TYSKLAND":

i) skall punkt 1 a utgå.

ii) skall punkt 3 utgå.

iii) skall punkt 8 utgå.

iv) skall punkt 15 utgå.

c) I "F. GREKLAND" skall följande punkt läggas till:

"3. Trots gällande bestämmelser som tillämpas av OGA, skall perioder under vilka förmåner utbetalas till följd av olycksfall i arbetet eller vid arbetssjukdom enligt en medlemsstats lagstiftning som har en särskild försäkringsgren för sådana riskfall, anses som försäkringsperioder enligt den lagstiftning som OGA tillämpar och i den mening som avses i förordningens artikel 1 r, under förutsättning att de sammanfaller med sysselsättningsperioder inom jordbrukssektorn i Grekland."

d) I "L. STORBRITANNIEN" skall punkt 5 ersättas med följande:

"5. För tillämpning av artikel 10a.2 på bestämmelserna om rätt till biståndsförmån, transportbidrag och invalidpension skall anställningsperiod, period av verksamhet som egenföretagare eller bosättningsperiod som har fullgjorts inom en annan medlemsstats territorium än Storbritanniens beaktas till den del det är nödvändigt för att uppfylla vistelsekravet i Storbritannien före den dag då rätten till förmånen ifråga först uppkommer."

Artikel 2

Förordning (EEG) nr 574/72 ändras på följande sätt:

1. Artikel 10 skall ersättas med följande:

"Artikel 10

Tillämpliga regler vid samtidig rätt till familjeförmåner eller familjebidrag för anställda eller egenföretagare

1. a) Rätten till familjeförmåner eller familjebidrag som utges enligt en medlemsstats lagstiftning, enligt vilken förvärv av rätten till sådana förmåner eller bidrag inte grundas på villkor om försäkring, anställning eller verksamhet som egenföretagare, skall innehållas om för samma period och för samma familjemedlem förmåner utges endast enligt nationell lagstiftning i en annan medlemsstat eller vid tillämpning av förordningens artikel 73, 74, 77 eller 78 upp till ett belopp motsvarande dessa förmåner.

b) Om emellertid förvärvsverksamhet utövas inom den förstnämnda medlemsstatens territorium

i) av den person, som har rätten till familjeförmåner eller av den person till vilken sådana förmåner utbetalas, skall, vad avser förmåner till vilka rätt föreligger antingen direkt enligt en annan medlemsstats nationella lagstiftning eller enligt förordningens artikel 73 eller 74, rätten till familjeförmåner, som utges direkt enligt den nationella lagstiftningen i den andra medlemsstaten eller enligt dessa artiklar, innehållas upp till ett belopp, som motsvarar de familjeförmåner, som gäller enligt lagstiftningen i den medlemsstat inom vars territorium familjemedlemmen är bosatt. Kostnaden för de förmåner som har utbetalats av den medlemsstat inom vars territorium familjemedlemmen är bosatt skall bäras av den medlemsstaten;

ii) av den person, som har rätt till sådana förmåner eller av den person till vilken sådana förmåner utbetalas, skall, vad avser förmåner till vilka rätt föreligger direkt enligt en annan medlemsstats nationella lagstiftning eller enligt förordningens artikel 77 eller 78, rätten till familjeförmåner eller familjebidrag, som utges direkt enligt den nationella lagstiftningen i denna andra medlemsstat eller enligt dessa artiklar innehållas; i dessa fall har personen i fråga rätt till familjeförmåner eller familjebidrag från den medlemsstat inom vars territorium barnen är bosatta och på denna stats bekostnad och i förekommande fall andra förmåner än familjeförmåner som avses i förordningens artikel 77 eller 78 på bekostnad av den enligt dessa artiklar behöriga staten.

2. Om en anställd som omfattas av en medlemsstats lagstiftning har rätt till familjeförmåner på grund av försäkrings- eller anställningsperioder som tidigare har fullgjorts enligt grekisk lagstiftning skall denna rätt innehållas, om det för samma period och för samma familjemedlem utbetalas familjeförmåner enligt lagstiftningen i den förstnämnda medlemsstaten enligt förordningens artiklar 73 och 74, upp till ett belopp som motsvarar dessa förmåner."

2. Följande punkter skall läggas till i artikel 34:

"4. Trots punkt 1-3 kan den behöriga institutionen företa återbetalning av utgifter som har uppstått enligt de taxor som den tillämpar under förutsättning att det är möjligt att göra en återbetalning enligt dessa taxor, om de utgifter som skall återbetalas inte överstiger en nivå som har fastställts av den administrativa kommissionen och den anställde eller egenföretagaren eller pensionären lämnar samtycke till att denna bestämmelse tillämpas. Under inga omständigheter får återbetalningsbeloppet överstiga de faktiska utgifterna.

5. Om lagstiftningen i bosättningsstaten inte innehåller återbetalningssatser kan den behöriga institutionen företa återbetalning enligt bestämmelserna i punkt 4 utan att samtycke från den berörda personen krävs."

3. I artikel 107.1 a skall orden

"71.1.b ii näst sista meningen" ersättas med "71.1.a ii och 71.1.b ii näst sista meningen".

4. a) Artikel 107.1.b skall lyda: "tillämpningsförordningens artikel 34.1".

b) I artikel 107.1.b skall "1, 4 och 5" läggas till efter "artikel 34.1".

5. I artikel 118.2 skall "eller inom en del av den statens territorium" läggas till efter "inom den berörda medlemsstatens territorium".

6. I artikel 119.2 skall "eller inom en del av den statens territorium" läggas till efter "inom den berörda medlemsstatens territorium".

7. Bilaga 3 skall ändras på följande sätt:

a) I "D. SPANIEN" skall i punkt 1 b och 2 b

"Instituto Social de la Marina (Sjöfartens Institut för sociala angelägenheter), Madrid", ersättas med

"Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina (Provinsdirektoraten under Sjöfartens Institut för sociala angelägenheter)".

b) "E. FRANKRIKE" skall ändras på följande sätt:

a) I avsnitt I.B skall punkt 1 ersättas med följande:

"1. Sjukdom och moderskap

Caisse primaire d'assurance-maladie du lieu de résidence ou de séjour (den lokala sjukföräkringskassan på bosättnings- eller vistelseorten)".

b) I avsnitt II.B skall a ersättas med följande:

"a) Sjukdom och moderskap:

Caisse générale de sécurité sociale du lieu de résidence ou de séjour (den allmänna försäkringskassan på bosättnings- eller vistelseorten)".

8. I bilaga 4 skall avsnitt D ersättas med följande:

">Plats för tabell>

"

9. Bilaga 5 skall ändras på följande sätt:

a) Avsnitt 13 skall ersättas med följande:

"13. DANMARK-SPANIEN

Överenskommelsen av den 1 juli 1990 om återbetalning av kostnader för vårdförmåner vid sjukdom."

b) I "21. DANMARK-STORBRITANNIEN":

i) skall följande ord läggas till efter "den 19 april 1977" "enligt ändring genom skriftväxlingen den 8 november 1989 och den 10 januari 1990",

ii) skall punkt 1 b utgå.

c) Avsnitt 22 skall ersättas med följande:

"22. TYSKLAND-SPANIEN

Överenskommelsen av den 25 juni 1990 om återbetalning av kostnader för vårdförmåner vid sjukdom"

d) I avsnitt "27. TYSKLAND-LUXEMBURG" skall följande stycke läggas till:

"e) Överenskommelsen av den 25 januari 1990 om tillämpningen av förordningens artikel 20 och 22.1.b och c."

10. Bilaga 8 skall ersättas med följande:

"BILAGA 8

UTGIVANDE AV FAMILJEFÖRMÅNER

(Tillämpningsförordningens artikel 4.8, artikel 10a.1 d och artikel 122)

Tillämpningsförordningens artikel 10a.1 d är tillämplig på följande:"

A: Anställda och egenföretagare

a) med en referensperiod på en kalendermånad i förhållandet mellan

- Belgien och Tyskland

- Belgien och Spanien

- Belgien och Frankrike

- Belgien och Grekland

- Belgien och Irland

- Belgien och Luxemburg

- Belgien och Portugal

- Belgien och Storbritannien

- Tyskland och Spanien

- Tyskland och Frankrike

- Tyskland och Grekland

- Tyskland och Irland

- Tyskland och Luxemburg

- Tyskland och Portugal

- Tyskland och Storbritannien

- Frankrike och Luxemburg

- Portugal och Frankrike

- Portugal och Irland

- Portugal och Luxemburg

- Portugal och Storbritannien

b) med en referensperiod på tre kalendermånader i förhållandet mellan

- Danmark och Tyskland

- Nederländerna och Tyskland, Danmark, Frankrike, Luxemburg, Portugal.

B. Egenföretagare

Med en referensperiod på tre kalendermånader i förhållandet mellan

- Belgien och Nederländerna.

C. Anställda

Med en referensperiod på en kalendermånad i förhållandet mellan

- Belgien och Nederländerna.

11. Bilaga 9 skall ändras på följande sätt:

a) Avsnitt D skall ersättas med följande text:

"D. SPANIEN

Den genomsnittliga årskostnaden för vårdförmåner skall beräknas genom beaktande av förmåner som utges av Spaniens nationella hälsovårdstjänst."

b) Andra stycket i "E. FRANKRIKE" skall utgå.

12. Bilaga 10 skall ändras på följande sätt:

a) I punkt 3 i "B. DANMARK" skall "och tillämpningsförordningens artikel 10b" läggas till efter "artikel 17".

b) Avsnitt D skall ersättas med följande:

">Plats för tabell>

"

c) I avsnitt "I. LUXEMBURG" skall punkt 4 ersättas med följande:

"4. Vid tillämpning av tillämpningsförordningens artikel 10b och 12a:

Centre commun de la sécurité sociale (Gemensamma Socialförsäkringscentret), Luxemburg."

d) I avsnitt "J. NEDERLÄNDERNA" punkt 1 skall "10b" läggas till efter "artikel 6.1".

Artikel 3

1. Denna förordning träder i kraft den första dagen i den månad som följer efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

2. Artikel 1.1 a b c d och e och 1.2 a b c d och e och artikel 2.5 och 2.6 skall tillämpas från och med den 3 oktober 1990.

3. Artikel 1.1 h skall tillämpas från och med den 16 november 1989.

4. Artikel 1.5 a skall tillämpas från och med den 2 april 1990.

5. Artikel 1.5 b ii skall tillämpas från och med den 1 januari 1989.

6. Artikel 1.5 b iv och c skall tillämpas från och med den 1 juli 1982.

7. Artikel 2.1 och 2.4 a skall tillämpas från och med den 15 januari 1986.

8. Artikel 2.12 a, c och d skall tillämpas från och med den 29 juli 1991.

9. Artikel 2.2 skall tillämpas på alla ansökningar om återbetalning för vilka satser är under fastställande eller som ännu inte har expedierats vid denna förordnings ikraftträdande under förutsättning av den berörda personens samtycke.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 30 april 1992.

På rådets vägnar

José da SILVA PENEDA

Ordförande

(1) EGT nr C 219, 22.8.1991, s. 5.

(2) EGT nr C 280, 28.10.1991, s. 174.

(3) EGT nr C 49, 24.2 1992, s. 67.

(4) EGT nr L 149, 5.7.1971, s. 2. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1248/92 (EGT nr L 136/28, 19.5.1992, s. 7).

(5) EGT nr L 74, 27.3.1972, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1248/92 (EGT nr L 136/28, 19.5.1992, s. 7).

(6) (1988) ECR s. 2805.

(7) EGT nr L 331, 16.11.1989, s. 1.

(8) EGT nr L 206, 29.7.1991, s. 2.

Top