EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0052

Rådets direktiv 92/52/EEG av den 18 juni 1992 om export till tredje land av modersmjölksersättningar och tillskottsnäring

EGT L 179, 1.7.1992, p. 129–130 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2016; upphävd genom 32013R0609

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/52/oj

31992L0052

Rådets direktiv 92/52/EEG av den 18 juni 1992 om export till tredje land av modersmjölksersättningar och tillskottsnäring

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 179 , 01/07/1992 s. 0129 - 0130
Finsk specialutgåva Område 11 Volym 19 s. 0216
Svensk specialutgåva Område 11 Volym 19 s. 0216


RÅDETS DIREKTIV 92/52/EEG av den 18 juni 1992 om export till tredje land av modersmjölksersättningar och tillskottsnäring

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 113 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Gemenskapens regler om modersmjölksersättningar och tillskottsnäring anges i rådets direktiv 89/398/EEG av den 3 maj 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om specialdestinerade livsmedel(4) och i kommissionens direktiv 91/321/EEG(5).

Det är med hänsyn till dessa varors särart önskvärt att gemenskapens regler eller internationella standarder för sammansättning tillämpas på dessa produkter när de är avsedda att exporteras till tredje land.

För att förhindra att dessa varor används fel och sätter små barns hälsa i fara bör gemenskapens regler för märkning av modersmjölksersättningar och tillskottsnäring till spädbarn och små barn dessutom utvidgas till att omfatta produkter som är avsedda att exporteras till tredje land.

Produkter som är förenliga med direktiv 91/321/EEG får saluföras i gemenskapen från och med 1 december 1992. Ingen lagstiftning förbjuder export av sådana varor till tredje land.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta direktiv gäller modersmjölksersättningar och tillskottsnäring för export till tredje land som de definieras i artikel 1.2 c och 1.2 d i direktiv 91/321/EEG.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall säkerställa att de varor som avses i artikel 1 får exporteras från gemenskapen endast om de är förenliga med detta direktiv.

Artikel 3

1. Inga andra produkter än modersmjölksersättningar får anges som passande att i sig själv kunna täcka normala, friska spädbarns näringsbehov under de första fyra till sex levnadsmånaderna.

2. De produkter som avses i artikel 1 måste dessutom överensstämma med

a) artikel 3-6 i direktiv 91/321/EEG eller de relevanta internationella standarder som definieras i Codex Alimentarius

b) artikel 7.2-7.6 i direktiv 91/321/EEG

c) bestämmelserna i rådets direktiv 89/396/EEG av den 14 juni om identifikationsmärkning av livsmedelspartier(6)

om inte annat krävs eller föreskrivs i bestämmelser som fastställts av importlandet.

3. Produkterna skall märkas på ett lämpligt språk och på ett sådant sätt att alla risker för förväxling mellan modersmjölksersättningar och tillskottsnäringar undviks.

4. De föreskrifter, förbud och begränsningar som fastställts i artikel 7.2-7.6 i direktiv 91/321/EEG gäller även för presentationen av produkterna i fråga och särskilt deras form, utseende och förpackning samt det förpackningsmaterial som används.

Artikel 4

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall omgående underrätta kommissionen om dessa. Dessa åtgärder skall til lämpas så att export av varor som inte uppfyller bestämmelserna enligt detta direktiv förbjuds från och med den 1 juni 1994.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv fastställa.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 18 juni 1992.

På rådets vägnar

Vitor MARTINS

Ordförande

(1) EGT nr C 124, 16.5.1992, s. 14 och

EGT nr C 155, 20.6.1992, s. 18.

(2) EGT nr C 125, 18.5.1992.

(3) EGT nr C 106, 27.4.1992, s. 4.

(4) EGT nr L 186, 30.6.1989, s. 27.

(5) EGT nr L 175, 4.7.1991, s. 35.

(6) EGT nr L 186, 30.6.1989, s. 21. Senast ändrat genom direktiv 91/238/EEG (EGT nr L 107, 27.4.1991, s. 50).

Top