EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R3357

Rådets förordning (EEG) nr 3357/91 av den 7 november 1991 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 918/83 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse

OJ L 318, 20.11.1991, p. 3–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 008 P. 96 - 99
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 008 P. 96 - 99
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 236 - 239
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 236 - 239
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 236 - 239
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 236 - 239
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 236 - 239
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 236 - 239
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 236 - 239
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 236 - 239
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 236 - 239
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 262 - 265
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 262 - 265

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; tyst upphävande genom 32009R1186

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3357/oj

31991R3357

Rådets förordning (EEG) nr 3357/91 av den 7 november 1991 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 918/83 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 318 , 20/11/1991 s. 0003 - 0006
Finsk specialutgåva Område 2 Volym 8 s. 0096
Svensk specialutgåva Område 2 Volym 8 s. 0096


RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 3357/91 av den 7 november 1991 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 918/83 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Den administrativa förenkling som föreskrivs i artikel 27 i rådets förordning (EEG) nr 918/83 av den 28 mars 1983 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse(1), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 4235/88(2), måste för att bli effektiv tillämpas på alla importförsändelser som består av varor av försumbart värde.

Artikel 27 i förordning (EEG) nr 918/83 bör därför ändras i enlighet med detta.

Bestämmelserna i artiklarna 52-57, 63a, 63b och 72-77 i förordning (EEG) nr 918/83 bör revideras mot bakgrund av gjorda erfarenheter för att undanröja villkor som är kostsamma och komplicerade att tillämpa och därigenom förenkla importen av varorna i fråga.

Det villkor, som innebär att det inte skall finnas likvärdiga gemenskapsprodukter, bör därför undanröjas eftersom det, om det fortfarande verkligen tillämpas, inte är effektivt som skydd, eftersom det kommer för sent i utvecklingsprocessen av dessa produkter, och eftersom dess tillämpning leder till tvistemål mellan experter som på ett förnuftigt sätt endast kan avgöras genom att man mer eller mindre systematiskt ger vika för importörens intressen och genom att man erkänner hans rätt till tullbefrielse till följd av de speciella omständigheterna kring hans import.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 918/83 ändras på följande sätt:

1. Artikel 27 skall ersättas med följande:

"Artikel 27

Om inte annat följer av artikel 28 skall varje försändelse som består av varor av försumbart värde som sänds direkt från ett tredje land till en mottagare i gemenskapen vara befriad från importtull.

Med varor av försumbart värde avses: varor vars sammanlagda verkliga värde inte överstiger 22 ecu per försändelse."

2. Artiklarna 52-54 skall ersättas med följande:

"Artikel 52

1. Om inte annat följer av artiklarna 53-54 och 56-58 skall vetenskapliga instrument och apparater som inte omfattas av artikel 51 vara befriade från importtull när de importeras uteslutande för icke-kommersiella ändamål.

2. Tullbefrielsen enligt punkt 1 skall begränsas till vetenskapliga instrument och apparater som är avsedda för

- antingen offentliga institutioner i huvudsak engagerade i utbildning eller vetenskaplig forskning och de avdelningar av offentliga institutioner som är i huvudsak engagerade i utbildning eller vetenskaplig forskning,

- eller privata institutioner i huvudsak engagerade i utbildning eller vetenskaplig forskning och som godkänts av medlemsstaternas behöriga myndigheter för att ta emot sådana produkter tullfritt.

Artikel 53

Tullbefrielsen skall också gälla

a) reservdelar, komponenter eller tillbehör speciellt lämpade för vetenskapliga instrument eller apparater, under förutsättning att dessa reservdelar, komponenter eller tillbehör importeras samtidigt som dessa instrument eller apparater eller, om de importeras senare, att de kan identifieras som avsedda för instrument eller apparater

- som tidigare har importerats tullfritt under förutsättning att dessa instrument eller apparater fortfarande är av vetenskaplig beskaffenhet vid det tillfälle då tullbefrielse begärs för reservdelarna, komponenterna eller tillbehören i fråga,

eller

- som skulle haft rätt till tullbefrielse vid det tillfälle då denna befrielse begärdes för reservdelarna, komponenterna eller tillbehören i fråga,

b) verktyg som skall användas för underhåll, kontroll, kalibrering eller reparation av vetenskapliga instrument eller apparater, under förutsättning att dessa verktyg importeras vid samma tillfälle som dessa instrument och apparater eller, om de importerats senare, att de kan identifieras som avsedda för instrument eller apparater

- som tidigare importerats tullfritt under förutsättning att dessa instrument eller apparater fortfarande är av vetenskaplig beskaffenhet vid det tillfälle då tullbefrielse begärs för verktygen,

eller

- som skulle haft rätt till tullbefrielse vid det tillfälle då sådan befrielse begärs för verktygen.

Artikel 54

I artiklarna 52 och 53 avses med

- vetenskapligt instrument eller apparat: varje instrument eller apparat som, på grund av sina objektiva tekniska egenskaper och de resultat som apparaten eller instrumentet gör det möjligt att erhålla, i huvudsak eller uteslutande lämpar sig för vetenskapliga aktiviteter,

- importerad för icke-kommersiella ändamål: vetenskapliga instrument eller apparater avsedda för vetenskaplig forskning utan vinstsyfte eller för utbildningsändamål."

3. Artikel 55 skall utgå.

4. Artiklarna 56-57 skall ersättas med följande:

"Artikel 56

Om det är nödvändigt får vissa instrument och apparater, enligt det förfarande som anges i artikel 143.2 och 143.3, undantas från rätten till tullbefrielse då det framgår att tullfri införsel av dessa instrument eller apparater är skadlig för gemenskapens industri inom den produktionssektor det gäller.

Artikel 57

1. De produkter som anges i artikel 51 och de vetenskapliga instrument eller apparater som har införts tullfritt enligt de villkor som fastställs i artiklarna 53-54 och 56 får inte utlånas, uthyras eller överlåtas, vare sig mot ersättning eller kostnadsfritt, utan att dessa först har anmälts till de behöriga myndigheterna.

2. Skulle en produkt utlånas, uthyras eller överlåtas till en institution eller organisation som är berättigad till tullbefrielse enligt artikel 51 eller 52.2 skall tullbefrielsen fortsätta att gälla under förutsättning att institutionen eller organisationen använder produkten, instrumentet eller apparaten för ändamål som berättigar till denna tullbefrielse.

I annat fall skall utlåning, uthyrning eller överlåtelse tillåtas först sedan importtullar betalats till den tullsats som gäller den dag då utlåningen, uthyrningen eller överlåtelsen äger rum, på grundval av typen av varor och det tullvärde som denna dag fastställs eller godtas av de behöriga myndigheterna."

5. Avdelning XIVa skall ersättas med följande:

"AVDELNING XIVa

INSTRUMENT OCH APPARATER AVSEDDA FÖR MEDICINSK FORSKNING, MEDICINSKA DIAGNOSER ELLER MEDICINSK BEHANDLING

Artikel 63a

1. Instrument och apparater avsedda för medicinsk forskning, medicinska diagnoser eller medicinsk behandling vilka doneras antingen av en välgörenhetsorganisation eller filantropisk organisation eller av en privatperson till hälsovårdsmyndigheter, sjukhusavdelningar eller institutioner för medicinsk forskning som är godkända av medlemsstaternas behöriga myndigheter för att erhålla dessa produkter tullfritt eller vilka har köpts av dessa hälsovårdsmyndigheter, sjukhusavdelningar eller medicinska forskningsinstitutioner uteslutande med medel som tillhandahålls av välgörenhetsorganisationer eller filantropiska organisationer eller med frivilliga bidrag, skall vara befriade från importtull under förutsättning att det är fastställt att

a) donationen av instrumenten eller apparaterna i fråga inte döljer ett kommersiellt syfte från givarens sida,

och

b) givaren inte på något sätt har samband med tillverkaren av de instrument eller apparater för vilka tullfrihet begärs.

2. Tullbefrielsen skall också gälla på samma villkor för

a) reservdelar, komponenter eller tillbehör speciellt avsedda för ovannämnda instrument eller apparater, under förutsättning att dessa reservdelar, komponenter eller tillbehör importeras samtidigt som dessa instrument och apparater eller, om de importeras senare, att de kan identifieras som avsedda för de instrument eller apparater som tidigare införts tullfritt,

b) verktyg avsedda för underhåll, kontroll, kalibrering eller reparation av instrument eller apparater under förutsättning att dessa verktyg importeras samtidigt som dessa instrument och apparater eller, om de importeras senare, att de kan identifieras som avsedda för de instrument eller apparater som tidigare importerats tullfritt.

Artikel 63b

För de ändamål som anges i artikel 63a och i synnerhet med hänsyn till instrument och apparater och de mottagare som anges i denna skall artiklarna 56-58 tillämpas på motsvarande sätt."

6. Artiklarna 72 och 73 skall ersättas med följande:

"Artikel 72

1. Produkter speciellt konstruerade för utbildning, sysselsättning eller social anpassning av fysiskt eller mentalt handikappade personer utom blinda skall medges befrielse från importtull om de importeras

- antingen av de handikappade själva eller för deras eget bruk,

- eller av institutioner eller organisationer vars huvudsakliga verksamhet är utbildning eller som tillhandahåller hjälp åt funktionshindrade och som har godkänts av medlemsstaternas behöriga myndigheter för att ta emot sådana produkter tullfritt.

2. Den tullbefrielse som anges i punkt 1 skall gälla reservdelar, komponenter eller tillbehör speciellt avsedda för produkterna i fråga och för verktyg avsedda för underhåll, kontroll, kalibrering eller reparation av nämnda produkter under förutsättning att dessa reservdelar, komponenter, tillbehör eller verktyg importeras samtidigt som dessa produkter eller, om de importeras senare, att de kan identifieras som avsedda för de produkter som tidigare införts tullfritt eller som skulle vara berättigade till tullbefrielse vid det tillfälle då denna ansökan om tullbefrielse inges för reservdelarna, komponenterna eller tillbehören i fråga.

Artikel 73

I överensstämmelse med förfarandet enligt artikel 143.2 och 143.3 får vissa produkter, om så behövs undantas från rätt till tullbefrielse om det är klarlagt att tullfri införsel för dessa produkter är till skada för gemenskapens industri inom den sektor det gäller."

7. Artikel 74 skall utgå.

8. Artiklarna 75-77 skall ersättas med följande:

"Artikel 75

Tullbefrielse för varor för eget bruk får beviljas sådana blinda och andra funktionshindrade, som anges i artikel 71 första strecksatsen och artikel 72.1 första strecksatsen, under förutsättning att de, enligt gällande bestämmelser i medlemsstaterna, kan visa att de är blinda eller funktionshindrade med rätt till denna tullbefrielse.

Artikel 76

1. Produkter som importeras tullfritt av personer enligt artikel 71 och 72 får inte utlånas, uthyras eller överlåtas vare sig mot ersättning eller kostnadsfritt utan att de behöriga myndigheterna i förväg underrättas om detta.

2. Skulle en produkt utlånas, uthyras eller överlåtas till en person, institution eller organisation som är berättigad till tullbefrielse enligt artiklarna 71-72 skall befrielsen fortsätta att gälla under förutsättning att personen, institutionen eller organisationen använder produkten för ändamål som ger rätt till sådan tullbefrielse.

I annat fall skall utlåning, uthyrning eller överlåtelse medföra att importtull skall erläggas i förväg enligt den taxa som gäller på dagen för utlåningen, uthyrningen eller överlåtelsen, på grundval av typen av varor eller utrustning och det tullvärde som de behöriga myndigheterna fastställer eller godkänner denna dag.

Artikel 77

1. Produkter som importeras av institutioner eller organisationer som är berättigade till tullbefrielse enligt villkoren i artiklarna 71-72 får utlånas, uthyras eller överlåtas av dessa institutioner eller organisationer, såväl mot ersättning som kostnadsfritt men utan vinstsyfte, till blinda eller andra funktionshindrade personer för vilka institutionen eller organisationen är verksam, utan att motsvarande importtull behöver betalas.

2. Utlåning, uthyrning eller överlåtelse får inte äga rum på andra villkor än de som anges i punkt 1 såvida inte de behöriga myndigheterna i förväg underrättats.

Skulle en produkt utlånas, uthyras eller överlåtas till en institution eller organisation som är berättigad till tullbefrielse enligt artikel 71.1 eller 72.1 skall tullbefrielsen fortsätta att gälla under förutsättning att institutionen eller organisationen använder produkten, instrumentet eller apparaten för ändamål som berättigar till sådan tullbefrielse.

I annat fall skall utlåning, uthyrning eller överlåtelse tillåtas först sedan importtull betalats till den tullsats som gäller dagen för utlåningen, uthyrningen eller överlåtelsen, på grundval av varornas och utrustningens art och det tullvärde som de behöriga myndigheterna fastställer eller godkänner denna dag."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1992.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 november 1991.

På rådets vägnar

P. DANKERT

Ordförande

(1) EGT nr L 105, 23.4.1983, s. 1.

(2) EGT nr L 373, 31.12.1988, s. 1.

Top