EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R2092

Rådets förordning (EEG) nr 2092/91 av den 24 juni 1991 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel

OJ L 198, 22.7.1991, p. 1–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 010 P. 124 - 137
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 010 P. 124 - 137
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 002 P. 39 - 55
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 002 P. 39 - 55
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 002 P. 39 - 55
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 002 P. 39 - 55
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 002 P. 39 - 55
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 002 P. 39 - 55
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 002 P. 39 - 55
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 002 P. 39 - 55
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 002 P. 39 - 55
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 002 P. 56 - 72
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 002 P. 56 - 72

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; upphävd genom 32007R0834

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2092/oj

31991R2092

Rådets förordning (EEG) nr 2092/91 av den 24 juni 1991 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 198 , 22/07/1991 s. 0001 - 0015
Finsk specialutgåva Område 15 Volym 10 s. 0124
Svensk specialutgåva Område 15 Volym 10 s. 0124


RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2092/91 av den 24 juni 1991 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3) och

med beaktande av följande:

Konsumentefterfrågan på ekologiskt producerade jordbruksprodukter och livsmedel ökar. En ny marknad för jordbruksprodukter håller därför på att uppstå.

Marknadspriset för sådana produkter är högre eftersom produktionssättet innebär mindre intensivt utnyttjande av marken. Sett mot bakgrund av den nya inriktningen av den gemensamma jordbrukspolitiken kan detta slag av produktion förväntas bidra till bättre balans mellan tillgång och efterfrågan på jordbruksprodukter, bättre skydd för miljön och bevarande av landsbygden.

För att tillgodose den ökande efterfrågan släpps nu jordbruksprodukter och livsmedel ut på marknaden med uppgifter som anger att de har producerats ekologiskt eller utan användning av syntetiska kemikalier.

Några medlemsstater har redan infört regler och kontrollsystem som villkor för användning av sådana uppgifter.

Ett gemenskapsregelverk om produktion, märkning och kontroll kan skydda det ekologiska lantbruket genom att säkerställa konkurrens på lika villkor för dem som framställer produkter som säljs med sådana uppgifter och genom att marknaden för ekologiska produkter får en egen profil tack vare att insyn garanteras på alla stadier av produktion och beredning och produkterna därigenom får större trovärdighet hos konsumenterna.

Ekologisk produktion är en speciell form av lantbruksproduktion. Det bör därför föreskrivas att alla uppgifter i de färdiga produkternas märkning om ekologiska produktion bör avse ingredienser som erhållits genom sådan produktion.

För att åstadkomma detta bör smidiga förfaranden föreskrivas så att vissa tekniska detaljregler kan ändras, framhävas eller förfinas allt efter som mera erfarenhet vinns. Inom lämplig tid skall denna förordning kompletteras med motsvarande regler om djuruppfödning.

Till gagn för både producenter och köpare av varor som är försedda med uppgifter som hänvisar till ekologiska produktionsmetoder måste vissa minimikrav fastställas för att en vara skall få saluföras med sådana uppgifter.

Ekologisk produktion innebär avsevärda inskränkningar i användningen av gödningsmedel och bekämpningsmedel som har skadlig verkan på miljön eller efterlämnar rester i den färdiga varan. Det bruk och de normer som därvidlag är godtagna i gemenskapen när denna förordning antas måste därvid iakttas. I framtiden måste principerna för godkännande av produkter som skall tillåtas vid detta slags produktion fastläggas.

Ekologisk produktion omfattar skiftande produktionssätt och begränsad användning av icke-syntetiska gödningsmedel och markberedningsmedel med liten löslighet. Dessa produktionssätt bör specificeras och villkoren fastställas för användning av vissa icke-syntetiska medel.

De förfaranden som fastställs härmed gör det möjligt när detta synes nödvändigt att i bilaga 1 lägga till särskilda föreskrifter för att förebygga att de ekologiskt odlade produkterna innehåller rester av vissa syntetiska ämnen som härrör från andra källor än jordbruket (nedsmutsning från omgivningen).

För att säkerställa att produktionsreglerna följs skall normalt alla stadier av produktion och marknadsföring kontrolleras.

Alla som odlar, bereder, importerar eller marknadsför varor som är försedda med uppgifter som hänvisar till ekologisk produktion underkastas ett system för regelbunden kontroll som uppfyller gemenskapens minimikrav och som utförs av särskilt utsedda kontrollmyndigheter eller av godkända och övervakade kontrollorgan. En regel bör införas om att det i produkternas märkning skall ingå en uppgift enligt gemenskapens föreskrifter om att produktionen är kontrollerad.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Räckvidd

Artikel 1

1. Denna förordning skall tillämpas på produkter av följande slag när de är försedda eller avses förses med uppgifter som syftar på ekologisk produktion:

a) Icke förädlade vegetabiliska jordbruksprodukter. Likaså djur och icke förädlade animalieprodukter i den mån principer för ekologisk uppfödning och särskild kontroll av denna införs i bilagorna 1 och 3.

b) Produkter som är avsedda som livsmedel och som huvudsakligen består av en eller flera ingredienser av vegetabiliskt ursprung. När sådana föreskrifter om djuruppfödning har införts som avses i a, också produkter som är avsedda som livsmedel och som innehåller ingredienser med animaliskt ursprung.

2. Ett förslag till principer och kontrollåtgärder för ekologisk djuruppfödning, icke förädlade animaliska produkter och produkter som är avsedda att förtäras som livsmedel och som innehåller ingredienser av animaliskt ursprung skall framläggas av kommissionen så snart som möjligt och före den 1 juli 1992.

Artikel 2

I denna förordning skall en vara anses vara försedd med uppgifter syftande på ekologisk produktion när varans märkning samt reklam eller handelsdokument avseende varan beskriver denna eller dess ingredienser med de uttryck som i respektive medlemsstat inger en köpare föreställningen att varan eller dess ingredienser framställts i enlighet med de produktionsregler som fastställs i artikel 6 och 7 och i synnerhet om varan eller ingredienserna beskrivs med någon av följande termer såvida inte termerna används för annat än jordbruksprodukter i livsmedel eller uppenbarligen saknar samband med produktionsmetoden:

- spanska: ecológico.

- danska: økologisk.

- tyska: ökologisch.

- grekiska: âéïëïãéêü.

- engelska: organic.

- franska: biologique.

- italienska: biologico.

- nederländska: biologisch.

- portugisiska: biológico.

Artikel 3

Denna förordning skall tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av andra gemenskapsföreskrifter om produktion, beredning, marknadsföring, märkning och kontroll av de varor som anges i artikel 1.

Definitioner

Artikel 4

I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

1. märkning: ord, uppgifter, varumärken, varunamn, figurer eller symboler på förpackningar eller i dokument, i meddelanden, på etiketter, på skyltar eller reklambindlar som följer med eller syftar på en vara av det slag som anges i artikel 1.

2. produktion: verksamheter som ingår i framställningen av jordbruksprodukter fram till det att de har det skick de normalt har när de lämnar gården.

3. beredning: verksamhet för att bearbeta, konservera och förpacka jordbruksprodukter.

4. marknadsföring: saluförande eller leverans av en produkt eller annan avsättning på marknaden.

5. aktör på marknaden: fysisk eller juridisk person som producerar, bereder eller från tredje land importerar en vara av det slag som avses i artikel 1 i syfte att sedan marknadsföra denna, eller den som marknadsför sådana varor.

6. ingrediens: ämne, inbegripet tillsatsämnen, som används vid beredningen av de varor som avses i artikel 1.1 b och som finns med, låt vara i modifierad form, i den färdiga produkten.

7. växtskyddsprodukt: produkt som definieras i artikel 2.1 i rådets direktiv 79/117/EEG av den 21 december 1978 om förbud mot att växtskyddsprodukter som innehåller vissa verksamma ämnen släpps ut på marknaden och används(4), senast ändrat genom direktiv 89/365/EEG(5).

8. tvätt- och rengöringsmedel: ämne eller preparat som är av det slag som avses i rådets direktiv 73/404/EEG av den 22 november 1973 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tvätt- och rengöringsmedel(6), senast ändrat genom direktiv 86/94/EEG(7), och som är avsett för rengöring av sådana produkter som avses i artikel 1.1 a.

Märkning

Artikel 5

1. Märkning och reklam för en vara av det slag som anges i artikel 1.1 a får inte innehålla uttryck som syftar på ekologisk produktion om inte följande villkor är uppfyllda:

a) Uppgiften visar tydligt att den avser en metod för jordbruksproduktion.

b) Varan har producerats i enlighet med de regler som fastställs i artikel 6 och 7 eller importerats från ett tredje land i den ordning som fastställs i artikel 11.

c) Varan har producerats eller importerats av en leverantör som är underkastad den kontroll som fastställs i artikel 8 och 9.

2. Den märkning och reklam som anges i artikel 1.1 b får inte hänvisa till ekologisk produktion utan att klargöra att en metod för jordbruksproduktion avses och att utpeka vilken jordbruksprodukt i det tillstånd den har då den lämnar gården som det är fråga om.

3. Den märkning och reklam som anges i artikel 1.1 b får inte i beskrivningen av den saluförda varan hänvisa till ekologisk produktion annat än om följande villkor är uppfyllda:

a) Alla ingredienser av jordbruksursprung i produkten är eller är framställda ur produkter som har erhållits i enlighet med de regler som fastställs i artikel 6 och 7 eller som har importerats från tredje land i enlighet med de avtal som fastställs i artikel 11.

b) Produkten innehåller inga ingredienser som inte är av jordbruksursprung och som endast är upptagna i förteckningen i bilaga 6, avsnitt A.

c) Produkten och dess ingredienser har inte under beredningen utsatts för bearbetning som innefattar användning av joniserande strålning eller behandling med andra ämnen än de som är upptagna i bilaga 6, avsnitt B.

d) Produkten har beretts av en leverantör som är underkastad den kontroll som fastställs i artikel 8 och 9.

4. Trots vad som fastställs i punkt 3 a får vid framställning av sådana produkter som avses i artikel 1.1 b vissa ingredienser av jordbruksursprung användas även om de inte fyller kraven i punkt 3 a om de uppgår till högst 5 % av de ingredienserna i den färdiga produkten och om ett av följande villkor är uppfyllt:

- De har jordbruksursprung och odlas inte i gemenskapen i enlighet med de regler som fastställs i artikel 6 och 7.

- De har jordbruksursprung och odlas inte i tillräcklig mängd i gemenskapen i enlighet med de regler som fastställs i artikel 6 och 7.

5. Under en övergångsperiod som upphör den 1 juli 1994 får uppgift om övergång till ekologisk produktion ingå i märkning och reklam för en produkt av det slag som avses i artikel 1.1 a eller b om produkten består av en enda ingrediens av jordbruksursprung och om följande villkor är uppfyllda:

a) De krav som avses i punkt 1 respektive punkt 3 är helt uppfyllda utom vad gäller längden på den övergångsperiod som avses i punkt 1 i bilaga 1.

b) En övergångsperiod om minst 12 månader före skörd måste ha iakttagits.

c) Uppgifterna får inte vilseleda konsumenterna beträffande skillnaden i förhållande till produkter som uppfyller denna förordnings alla krav.

d) Kontrollorganet har vederbörligen konstaterat att villkoren enligt a och b är uppfyllda.

6. Märkning av och reklam för en produkt av det slag som avses i artikel 1.1 b och som beretts delvis ur ingredienser som inte uppfyller kraven i punkt 3 a får hänvisa till ekologisk produktion under följande förutsättningar:

a) Minst 50 procent av de ingredienser som har jordbruksursprung uppfyller kraven i punkt 3 a.

b) Produkten uppfyller kraven i punkt 3 b, c och d.

c) Hänvisningarna till ekologisk produktion

- förekommer endast i den förteckning över ingredienser som föreskrivs i direktiv 79/112/EEG(8) senast ändrat genom direktiv 89/395/EEG(9), och

- avser uppenbarligen endast dem som har framställts i enlighet med de regler som avses i artikel 6 och 7.

d) Ingredienserna och deras relativa nivåer anges efter vikt i fallande ordning i nämnda förteckning.

e) Uppgifterna i förteckningen över ingredienser har alla samma färg och samma stilsort och stilstorlek.

7. Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna artikel får utfärdas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 14.

8. Förteckningar över ämnen och produkter som är tillåtna enligt punkt 3 b och c och punkt 4 första och andra strecksatsen skall upprättas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 14 och ingå i bilaga 6.

Villkor får anges för dessa ingrediensers och ämnens användning och sammansättning.

När en medlemsstat anser att en produkt bör fogas till nämnda listor eller att ändringar bör göras i dessa, skall den se till att en ansökan med motivering för tilläggen eller ändringarna officiellt tillställs de andra medlemsstaterna och kommissionen, som skall lägga fram denna ansökan för den kommitté som avses i artikel 14.

9. Före den 1 juli 1993 skall kommissionen se över reglerna i denna artikel, särskilt punkt 5 och 6, och lägga fram de ändringsförslag som den finner vara påkallade.

Produktionsregler

Artikel 6

1. Ekologisk produktion innebär vid framställning av de produkter som avses i artikel 1.1 a följande:

a) Åtminstone de krav som anges i bilaga 1 och de närmare föreskrifter som i vissa fall är knutna till dem skall vara uppfyllda.

b) Endast produkter som består av ämnen som är upptagna i förteckningarna i bilaga 1 och 2 får användas som växtskyddsmedel, tvätt- och rengöringsmedel, gödningsmedel eller markberedningsmedel. De får användas endast på de speciella villkor som fastställs i bilaga 1 och 2 och, i den mån motsvarande bruk är godtaget i vanligt jordbruk i medlemsstaterna i fråga, i enlighet med tillämpliga gemenskapsföreskrifter och nationella föreskrifter i överensstämmelse med gemenskapslagstiftningen.

2. Trots vad som sägs i punkt 1 b får frön som behandlats med produkter som inte är medtagna i bilaga 2 och godtagna i vanligt jordbruk i medlemsstaten i fråga användas i den mån den som använder sådana frön kan styrka inför kontrollorganet att de inte på marknaden kunde uppbringa icke behandlade frön av lämpligt slag av ifrågavarande art.

Artikel 7

1. Produkter som den dag denna förordning antas inte är godkända för sådant syfte som anges i artikel 6.1 b får införas i bilaga 2 på följande villkor:

a) De används för att bekämpa angrepp på eller sjukdomar hos växter och

- de är väsentliga för att bekämpa en skadlig organism eller en viss sjukdom och inget alternativ står till buds i form av biologiska medel, annat brukningssätt, fysikalisk behandling eller växtförädling, och

- de används på ett sätt som utesluter direkt kontakt med fröna, grödan eller de produkter som framställs av grödan eller vid behandling av fleråriga växter på ett sätt som utesluter kontakt under de ätbara växtdelarnas (fruktens) växtsäsong, förutsatt att behandlingen inte indirekt leder till att det finns rester av produkten kvar i de ätbara delarna, och

- användningen leder inte till eller bidrar inte till icke godtagbara verkningar på eller nedsmutsning av miljön.

b) De används för gödsling eller markberedning och

- de är väsentliga för att tillgodose speciella näringsbehov hos grödan eller speciella behov av markberedning som inte kan tillgodoses genom de brukningsförfaranden som nämns i bilaga 1, och

- de leder inte till icke godtagbara verkningar på miljön och bidrar inte till att smutsa ned denna.

2. Vid behov får följande specificeras för varje produkt som ingår i bilaga 2:

- Detaljerad beskrivning av produkten.

- Villkor för produktens användning och sammansättning och/eller löslighet, särskilt med tanke på behovet att garantera att produkterna inte lämnar mer än ett minimum av rester i grödans ätbara delar eller i ätbara produkter som framställs av grödan och som samtidigt har minimal verkan på miljön.

- Särskilda krav på märkning av produkter av det slag som avses i artikel 1 när dessa framställts med hjälp av vissa produkter som anges i bilaga 2.

3. Ändringar i bilaga 2, vare sig det gäller tillägg eller strykning av produkter enligt punkt 1 eller införande av eller ändring i specifikationer enligt punkt 2 skall godkännas av kommissionen i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 14.

4. När en medlemsstat finner att en produkt bör införas i förteckningen i bilaga 2 eller att ändringar bör göras i nämnda bilaga skall den se till att en ansökan med motivering för tilläggen eller ändringarna officiellt tillställs de andra medlemsstaterna och kommissionen, som skall framföra ansökan till den kommitté som avses i artikel 14.

Kontrollsystem

Artikel 8

1. Varje aktör på marknaden som producerar, bereder eller importerar från tredje land produkter av det slag som specificerats i artikel 1 skall

a) anmäla denna verksamhet till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där verksamheten bedrivs, varvid anmälan skall omfatta de upplysningar som specificeras i bilaga 4, och

b) ställa sin verksamhet under det kontrollsystem som avses i artikel 9.

2. Medlemsstaterna skall utse en myndighet eller annat organ att ta emot sådana anmälningar.

Medlemsstaterna kan föreskriva att leverantören skall uppge all den ytterligare information som de anser vara nödvändig för effektiv kontroll av leverantören i fråga.

3. Den behöriga myndigheten skall se till att en aktuell förteckning med namn och adress på de leverantörer som är underkastade kontrollsystemets övervakning hålls tillgänglig för intresserade parter.

Artikel 9

1. Medlemsstaterna skall upprätta ett kontrollsystem som handhas av en eller flera för uppgiften utsedda myndigheter eller godkända privata organ och vars granskning leverantörerna av produkter av det slag som avses i artikel 1 skall vara underkastade.

2. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att en leverantör som följer denna förordnings föreskrifter och ger sitt bidrag till kontrollsystemets kostnader har tillgång till kontrollsystemet.

3. Kontrollsystemet skall omfatta åtminstone tillämpningen av de kontroll- och säkerhetsåtgärder som specificeras i bilaga 3.

4. För kontrollsystemets handhavande av privata organ skall medlemsstaterna utse en myndighet som har ansvar för att godkänna och övervaka sådana organ.

5. Vid godkännande av privat kontrollorgan skall följande omständigheter tas i beaktande:

a) Vilket standardförfarandet organet avser att använda för kontroll, med en detaljerad beskrivning av kontrollåtgärderna och av de säkerhetsåtgärder som organet åtar sig att ålägga de leverantörer som är underkastade dess kontroll.

b) Vilka påföljder som organet avser att tillämpa när avvikelser konstateras.

c) Vilka resurser i form av kvalificerad personal och administrativa och tekniska resurser som står kontrollorganet till buds liksom dettas erfarenhet av kontroll och allmänna tillförlitlighet.

d) Kontrollorganets opartiskhet gentemot de leverantörer det skall kontrollera.

6. Efter det att ett kontrollorgan har godkänts skall den behöriga myndigheten

a) se till att de kontroller som organet genomför är objektiva,

b) förvissa sig om effektiviteten på organets kontroller,

c) hålla sig underrättad om alla överträdelser som konstaterats mot reglerna och alla påföljder som har beslutats,

d) återkalla godkännandet av kontrollorganet när detta inte uppfyller kraven i punkt a och b eller i punkt 5 eller i punkt 7 9.

7. Den kontrollmyndighet och de godkända kontrollorgan som avses i punkt 1

a) skall se till att åtminstone de kontrollåtgärder och säkerhetsåtgärder som specificeras i bilaga 3 tilllämpas på alla verksamheter som är underkastade organets kontroll, och

b) får inte röja upplysningar och uppgifter som det erhåller i sin egenskap av kontrollant för andra än den som är ansvarig för den verksamhet som kontrolleras och för de behöriga offentliga myndigheterna.

8. Godkända kontrollmyndigheter skall

a) för kontrolländamål ge den behöriga myndigheten tillgång till sina kontor och lokaler och ge denna alla upplysningar och hjälp som den behöriga myndigheten bedömer som nödvändig för att den skall kunna fullgöra sina åtaganden enligt denna förordning,

b) senast den 31 januari varje år tillställa medlemsstatens behöriga myndighet en förteckning över de leverantörer som stod under dess kontroll den 31 december året före samt lämna nämnda myndighet en kortfattad årsrapport.

9. Den kontrollmyndighet och de kontrollorgan som avses i punkt 1 skall

a) vid avvikelse i förhållande till föreskrifterna i artikel 5 7 eller till de åtgärder som avses i bilaga 3 se till att de uppgifter om produkterna som avses i artikel 2 om ekologisk produktion avlägsnas från hela det varuparti respektive hela den odlade mängd som berörs av avvikelsen, och

b) vid uppenbar överträdelse eller överträdelse med långvariga verkningar förbjuda leverantören i fråga att marknadsföra sina produkter med uppgifter som syftar på ekologisk produktion under en period som överenskoms med medlemsstatens behöriga myndighet.

10. Följande får beslutas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 14:

a) Närmare föreskrifter om de krav som nämns i punkt 5 och de åtgärder som anges i punkt 6.

b) Föreskrifter om verkställandet av föreskrifterna i punkt 9.

Uppgift om att produkter omfattas av ett kontrollsystem

Artikel 10

1. Uppgiften om att produkterna omfattas av ett särskilt kontrollsystem som visas i bilaga 5 får ingå i märkningen av produkter av det slag som avses i artikel 1 endast när sådana produkter

a) uppfyller kraven i artiklarna 5.1 5.4 samt artiklarna 6 och 7 liksom alla föreskrifter som har antagits i enlighet med dessa artiklar,

b) har underkastats den kontroll som avses i artikel 9.3 på alla stadier av produktion och beredning,

c) har producerats eller beretts av leverantörer vilkas verksamhet är underkastade kontroll av den myndighet eller av ett kontrollorgan som avses i artikel 9.1 och av myndigheten eller organet i fråga har fått tillstånd att lämna den uppgift som visas i bilaga 5,

d) förpackas och transporteras till försäljningsstället i obruten förpackning,

e) i märkningen visar kontrollorganets namn och i förekommande fall varumärke, producentens eller förädlarens namn och adress samt när direktiv 79/112/EEG är tillämpligt de uppgifter som föreskrivs i detta direktiv.

2. Inget påstående får göras på etikett eller i reklammaterial som ger köparen intrycket att den uppgift som visas i bilaga 5 utgör en garanti för överlägsen kvalitet vad gäller näringsvärde eller hälsoeffekter.

3. Den kontrollmyndighet och de kontrollorgan som avses i artikel 9.1 skall

a) vid avvikelse i förhållande till föreskrifterna i artikel 5 7 eller till de åtgärder som avses i bilaga 3 se till att den påskrift som avses i bilaga 5 avlägsnas från hela det varuparti respektive hela den odlade mängd som berörs,

b) vid uppenbar överträdelse eller överträdelse med långvariga verkningar återkalla tillståndet för leverantören i fråga att använda den påskrift som visas i bilaga 5 under en period som överenskoms med medlemsstatens behöriga myndighet.

4. Regler om återkallande av rätten att använda den uppgift som visas i bilaga 5 när överträdelse av artikel 5 7 eller brott mot de krav som anges i bilaga 3 upptäcks får antas i överensstämmelse med det förfarande som fastställs i artikel 14.

5. När en medlemsstat finner att denna förordning tillämpats oriktigt i fråga om en produkt som kommer från någon annan medlemsstat och som är försedd med uppgifter av det slag som visas i artikel 2 eller i bilaga 5, skall den meddela detta till den medlemsstat som godkänt det ifrågavarande kontrollorganet och till kommissionen.

6. Medlemsstaterna skall vidta alla de åtgärder som krävs för att förebygga bedräglig användning av de uppgifter som visas i artikel 2 eller i bilaga 5.

7. Kommissionen skall före den 1 juli 1993 se över artikel 10, särskilt vad beträffar möjligheten att göra en uppgift av det slag som avses i bilaga 5 obligatorisk och skall framlägga de förslag till ändring av artikeln som den finner påkallade.

Import från tredje land

Artikel 11

1. Utan att påverka tillämpningen av artikel 5 skall produkter från tredje land av det slag som specificerats i artikel 1 inte få marknadsföras annat än i följande fall:

a) Produkterna härrör från ett tredje land som står upptaget i den förteckning som skall upprättas genom beslut av kommissionen i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 14, och de har framställts i en region eller i en produktionsenhet under kontroll av ett kontrollorgan som i förekommande fall utsetts genom ett beslut om ifrågavarande tredje land.

b) Den behöriga myndigheten eller kontrollorganet i detta tredje land har utfärdat ett kontrollintyg som visar att det varuparti som anges i intyget

- har framställts inom ramen för ett produktionssystem som tillämpar regler likvärdiga dem som fastställts i artikel 6 och 7, och

- är underkastat ett kontrollsystem som i enlighet med punkt 2 b har erkänts såsom likvärdigt.

2. Vid beslut huruvida ett tredje land som så begär skall, vad gäller vissa produkter av de slag som specificerats i artikel 1 tas upp i den förteckning som avses i punkt 1 a skall i synnerhet följande omständigheter beaktas:

a) De garantier som detta tredje land kan erbjuda åtminstone då det gäller produktion för export till gemenskapen för att regler tillämpas som är likvärdiga dem som fastställs i artikel 6 och 7.

b) Effektiviteten av de kontrollåtgärder som vidtas, varvid dessa åtminstone vad gäller produktion för export till gemenskapen måste vara likvärdiga de kontrollåtgärder som avses i artikel 8 och 9 för att de regler som avses under a skall uppfyllas.

På grundvalen av dessa upplysningar kan de regioner eller produktionsenheter respektive de kontrollorgan som skall anses likvärdiga specificeras i kommissionens beslut.

3. Det tillstånd som avses i punkt 1 b måste

a) i original medfölja varorna till den första mottagarens lokaler och därefter av importören hållas tillgängligt för kontrollmyndigheterna under minst två år, och

b) upprättas i enlighet med de förfaranden som fastställs i artikel 14 och enligt ett formulär som skall godkännas i enlighet med samma artikel.

4. Närmare regler för tillämpningen av denna artikel kan bestämmas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 14.

5. Vid prövning av en begäran från ett tredje land skall kommissionen av landet i fråga kräva in alla nödvändiga upplysningar. Kommissionen får också uppdra åt experter att på kommissionens vägnar på platsen granska de produktionsregler och kontrollförfaranden som faktiskt tillämpas i landet.

Fri rörlighet inom gemenskapen

Artikel 12

Medlemsstaterna får inte med hänvisning till produktionsmetod, märkningen eller sättet att presentera produktionsmetoden förbjuda eller inskränka marknadsföringen av produkter av det slag som specificerats i artikel 1 om de uppfyller kraven i denna förordning.

Administrativa föreskrifter och genomförande

Artikel 13

Följande kan godkännas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 14:

- Ändringar i bilaga 1 4 och 6.

- Närmare föreskrifter om genomförandet av vad som föreskrivs i bilaga 1 och 3.

Artikel 14

Kommissionen skall biträdas av en kommitté, som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

När det förfarande som fastställts i denna artikel skall tilllämpas skall kommissionens företrädare förelägga kommittén ett förslag till åtgärder.

Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Kommittén skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt ovan nämnda artikel. Ordföranden får inte rösta.

Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget har mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Artikel 15

Före den 1 juli varje år skall medlemsstaterna underrätta kommissionen om de åtgärder som under det närmast föregående året har vidtagits för att genomföra vad som föreskrivits i denna förordning och därvid bl. a. tillställa kommissionen följande:

- En förteckning över de leverantörer som den 31 december året före hade gjort en anmälan enligt artikel 8.1 a och som var underkastade det kontrollsystem som avses i artikel 9.

- En rapport om den kontroll som utövas i enlighet med artikel 9.6.

Dessutom skall medlemsstaterna senast den 31 mars varje år tillställa kommissionen en förteckning över de kontrollorgan som var godkända den 31 december året före, dessas juridiska form och verksamhetsform, deras standardförfarande för kontroll, deras påföljdsordning och i förekommande fall deras märke.

Kommissionen skall varje år offentliggöra, i C-serien av Europeiska gemenskapernas officiella tidning, de förteckningar över godkända kontrollorgan som har anmälts till kommissionen inom de tidsfrister som fastslagits i föregående stycke.

Artikel 16

1. Denna förordning träder i kraft den dag den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

2. Inom nio månader efter det att förordningen har trätt i kraft skall medlemsstaterna genomföra vad som föreskrivs i artikel 8 och 9.

3. Artikel 5.8 första stycket och artikel 11 första stycket skall tillämpas med verkan från och med 12 månader efter det att förordningen har trätt i kraft.

I enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 14 får beslutas att tillämpningen av artikel 11.1 uppskjuts under en viss period vad gäller import från tredje land om detta har begärt att bli upptaget i den förteckning som föreskrivs i artikel 11.1 a men granskningen av saken inte har hunnit så långt att ett beslut kan fattas före utgången av den period som avses i föregående stycke.

Vid tillämpningen av regeln i bilaga 1 punkt 1 om viss övergångstid skall den tid som har förflutit innan denna förordning träder i kraft medräknas om leverantören kan styrka inför kontrollorganet att han under perioden i fråga odlade i enlighet med gällande nationella föreskrifter eller om sådana saknas i enlighet med erkända internationella normer för ekologisk produktion.

4. Under 12 månader efter det att denna förordning har trätt i kraft får medlemsstaterna trots vad som föreskrivs i artikel 6.1 tillåta att på deras territorier används produkter som innehåller ämnen som inte är upptagna i förteckningen i bilaga 2, om medlemsstaterna anser att kraven i artikel 7.1 är uppfyllda.

5. Under 12 månader efter det att bilaga 6 har upprättats i enlighet med artikel 5.7 får medlemsstaterna fortsätta att tillåta användning i enlighet med deras nationella föreskrifter av ämnen som inte är upptagna i förteckningen i bilaga 6.

6. Varje medlemsstat skall underrätta de andra medlemsstaterna och kommissionen om vilka ämnen den har tillåtit i enlighet med punkt 4 och 5.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 24 juni 1992.

På rådets vägnar

J. C. JUNCKER

Ordförande

(1) EGT nr C 4, 9.1.1990, s. 4 och EGT nr C 101, 18.4.1991, s. 13.

(2) EGT nr C 106, 22.4.1991, s. 27.

(3) EGT nr C 182, 23.7.1990, s. 12.

(4) EGT nr L 33, 8.2.1979, s. 36.

(5) EGT nr L 159, 10.6.1989, s. 58.

(6) EGT nr L 347, 17.12.1973, s. 51.

(7) EGT nr L 80, 25.3.1986, s. 51.

(8) EGT nr L 33, 8.2.1979, s. 1.

(9) EGT nr L 186, 30.6.1989, s. 17.

BILAGA 1

PRINCIPER FÖR EKOLOGISK PRODUKTION PÅ LANTGÅRD

Växter och vegetabiliska produkter

1. De principer som anges i denna bilaga skall normalt ha tillämpats på odlingslotterna under en övergångsperiod om minst två år före sådd eller i fråga om annan flerårig gröda än betesmark minst tre år före första skörden av produkter av det slag som avses i artikel 1.1 a. Kontrollorganet får med den behöriga myndighetens godkännande bestämma att denna period i vissa fall utsträcks eller förkortas med hänsyn till jordlottens tidigare användning.

2. Markens bördighet och biologiska aktivitet måste vidmakthållas eller höjas genom att vid behov följande åtgärder vidtas:

a) Produktion av grönsaker, grönbete eller växter med djupt rotsystem i lämpligt växelbruk.

b) Nedplöjning av organiskt material, komposterat eller inte, från jordbruksföretag som odlar i enlighet med denna förordnings föreskrifter. I avvaktan på att gemensamma tekniska regler skall antas beträffande naturenlig djuruppfödning, får biprodukter från djurhållningen, såsom stallgödsel, användas om den kommer från jordbruksföretag som iakttar de nationella reglerna eller, om sådana saknas, internationellt erkänt bruk i fråga naturenlig djuruppfödning.

Andra organiska eller oorganiska gödningsmedel som står omnämnda i bilaga 2 får inte användas annat än i den mån näringstillförseln till den gröda som odlas i växelbruk eller markberedningen inte är möjlig med de metoder som anges under punkt a och b i föregående stycke.

För att stimulera kompostering får lämpliga preparat som bygger på mikroorganismer eller växter (biodynamiska preparat) användas.

3. Skadedjur, sjukdomar och ogräs skall bekämpas genom en kombination av följande metoder:

- Val av lämpliga arter och underarter.

- Lämpligt växelbruksschema.

- Mekanisk bearbetning.

- Gynnande av skadedjurs naturliga fiender (genom plantering av häckar och platser för reden, utplantering av predatorer).

- Svedning.

Endast vid omedelbart hot mot grödan får de medel som avses i bilaga 2 tillgripas.

BILAGA 2

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

C. ÖVRIGA PRODUKTER

BILAGA 3

MINIMIKRAV PÅ KONTROLLÅTGÄRDER OCH FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER I DET KONTROLLSYSTEM SOM AVSES I ARTIKEL 8 OCH 9

A. Gårdar som odlar växter och framställer växtprodukter

1. Produktionen måste ske i en produktionsenhet med jordlotter och produktions- och lagringsanläggingar som är klart avskilda från andra enheter som inte producerar i enlighet med de regler som fastställs i denna förordning. Lokaler för bearbetning och förpackning får ingå i enheten om verksamheten där är begränsad till bearbetning och förpackning av enhetens egna jordbruksprodukter.

2. När kontrollordningen först upprättas, måste producenten och kontrollorganet upprätta följande dokument:

- En fullständig beskrivning av enheten. Beskrivningen skall visa lagrings- och produktionslokaler och jordlotter och i förekommande fall de utrymmen där viss bearbetning eller förpackning äger rum.

- En lista över de praktiska åtgärder som måste vidtas inom enheten för att säkerställa att denna förordnings regler följs.

Denna beskrivning och denna lista skall ingå i en kontrollrapport som undertecknas av den som är ansvarig för produktionsenheten.

Rapporten måste dessutom ange

- datum för det sista tillfälle då jordlotterna i fråga tillfördes produkter som inte är tillåtna enligt artikel 6.1 b och 7,

- ett åtagande av producenten att vidta åtgärder enligt artikel 5 7 och att vid överträdelse godta att de åtgärder som avses i artikel 9.9 vidtas.

3. Varje år skall producenten före den dag som kontrollorganet har angett till kontrollorganet anmäla sin produktionsplan för olika vegetabiliska produkter, med fördelning på jordlotter.

4. Skriftlig dokumentation måste upprättas och bevaras så att kontrollorganet kan spåra ursprung, beskaffenhet och mängder av alla råmaterial som har inköpts och deras användning. Dokumentation måste vidare upprättas och bevaras om beskaffenheten och mängderna av de jordbruksprodukter som har sålts och till vem de har skickats. Produkter som har sålts direkt till slutanvändare skall redovisas dag för dag.

5. Lagring inom enheten av andra insatsämnen än dem som är tillåtna enligt artikel 6.1 b och 7 är förbjuden.

6. Förutom att göra kontrollbesök utan förvarning skall kontrollorganet minst en gång om året företa en fullständig fysisk inspektion av enheten. Stickprov får tas för att undersöka förekomsten av ämnen som enligt denna förordning inte är tillåtna. Sådana stickprov måste dock tas när det finns misstanke om användning av otillåtna ämnen. En kontrollrapport skall upprättas efter varje besök och undertecknas av den som är ansvarig för enheten.

7. Producenten skall ge kontrollorganet tillträde för inspektionsändamål till lagrings- och produktionsutrymmen och till jordlotterna och låta kontrollorganet ta del av bokföring och relevanta bokföringsunderlag. Producenten skall ge kontrollorganet alla upplysningar som anses nödvändiga för kontrollen.

8. Produkter av det slag som avses i artikel 1 får inte transporteras till andra enheter annat än i den förpackning som är avsedd för konsumenten eller i lämpliga förpackningar och behållare som är förseglade på ett sådant sätt att innehållet inte kan bytas ut och försedda med en märkning som jämte alla övriga uppgifter som föreskrivs i lag skall innehålla följande uppgifter:

- Namn och adress på den som är ansvarig för produktionen eller beredningen av produkten.

- Produktens benämning.

- Uppgift om att produkten omfattas av den kontrollordning som fastställts i denna förordning.

9. Om en producent driver flera enheter för vegetabilisk produktion i samma trakt skall alla dessa, också de som inte framställer produkter som omfattas av artikel 1, underkastas kontrollordningen vad gäller punkt 2 första stycket och punkterna 3 5.

B. Anläggningar för förädling och förpackning av vegetabiliska produkter och livsmedel som huvudsakligen består av vegetabiliska produkter

1. När kontrollordningen först upprättas, skall producenten och kontrollorganet upprätta följande dokument:

- En fullständig beskrivning av enheten. Beskrivningen skall visa utrymmen för beredning, packning och lagring av jordbruksprodukter och efterbehandlingen av dem.

- En förteckning över de praktiska åtgärder som skall vidtas inom enheten för att säkerställa att reglerna enligt denna förordning följs.

Denna beskrivning och denna lista skall ingå i en kontrollrapport som undertecknas av den som är ansvarig för produktionsenheten.

Rapporten skall dessutom innehålla ett åtagande av producenten att vidta åtgärder enligt artikel 5 och att vid överträdelse godta att de åtgärder som avses i artikel 9.9 vidtas.

2. Skriftlig dokumentation skall upprättas och bevaras så att kontrollorganet kan spåra

- ursprung, beskaffenhet och mängder av jordbruksprodukter av det slag som avses i artikel 1 som har levererats till enheten,

- beskaffenheten, mängderna och mottagarna av produkter av det slag som avses i artikel 1 som har lämnat enheten, och

- övriga upplysningar, t. ex. ursprung, beskaffenhet och mängd av ingredienser, tillsatsämnen och processhjälpmedel som har levererats till enheten och sammansättningen hos bearbetade produkter som kontrollorganet behöver för att göra en riktig kontroll av driften.

3. När produkter av annat slag än som avses i artikel 1 också bearbetas, packas eller lagras i enheten skall också följande villkor vara uppfyllda:

- Det skall finnas avskilda utrymmen inom enheten för lagring av produkter av det slag som avses i artikel 1 före och efter behandlingen.

- Behandlingen skall utföras utan avbrott till dess att hela partiet har behandlats, åtskild i tid och rum från liknande behandling av produkter som inte omfattas av artikel 1.

- Om sådan behandling inte förekommer ofta, skall den anmälas så långt i förväg som överenskommits med kontrollorganet.

- Alla åtgärder skall vidtas för att säkerställa att varupartierna kan identifieras och för att förebygga uppblandning med produkter som inte framställts i enlighet med reglerna i denna förordning.

4. Förutom att göra kontrollbesök utan förvarning skall kontrollorganet minst en gång om året företa en fullständig fysisk inspektion av enheten. Stickprov får tas för att undersöka förekomsten av ämnen som enligt denna förordning inte är tillåtna. Stickprov skall dock tas när det finns misstanke om användning av otillåtna ämnen. En kontrollrapport skall upprättas efter varje besök och undertecknas av den som är ansvarig för enheten.

5. Producenten skall bereda kontrollorganet tillträde till enheten för inspektionsändamål och låta kontrollorganet ta del av bokföring och relevant bokföringsunderlag. Producenten skall ge kontrollorganet alla upplysningar som anses nödvändiga för kontrollen.

6. De krav beträffande transport som fastställts i del A punkt 8 skall vara tillämpliga.

BILAGA 4

UPPLYSNINGAR SOM SKALL INGÅ I ANMÄLAN ENLIGT ARTIKEL 8.1 a

a) Producentens namn och adress

b) Platsen för produktionen och, i förekommande fall, ägor (fastighetsregisteruppgifter) där verksamheten bedrivs

c) Verksamhetens art och produkter

d) Åtagande från producenten att driva verksamheten i enlighet med artikel 5, 6, 7 eller 11

e) Om det är ett jordbruksföretag, den tidpunkt då producenten upphörde att använda sådana produkter som inte är tillåtna enligt artikel 6.1. b och artikel 7 på berörda ägor

f) Namnet på det godkända kontrollorgan som producenten utsett för inspektion av verksamheten, i de fall medlemsstaten har genomfört inspektionssystemet genom att godkänna sådana organ.

BILAGA 5

UPPGIFT OM ATT PRODUKTEN OMFATTAS AV KONTROLLORDNING

Uppgift om att en produkt omfattas av kontrollsystemet skall vara på samma språk som det eller de som används i märkningen.

>Plats för tabell>

BILAGA 6

A. Ämnen som är tillåtna som ingredienser med annat ursprung än jordbruksursprung (artikel 5.3 b):

B. Ämnen som får användas vid beredning (artikel 5.3 c):

C. Ingredienser av jordbruksursprung (artikel 5.4):

Top