EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R1194

Rådets förordning (EEG) nr 1194/91 av den 7 maj 1991 om ändring av förordning (EEG) nr 2340/90 och (EEG) nr 3155/90 om förhindrande av gemenskapens handel med Irak och Kuwait

OJ L 115, 8.5.1991, p. 37–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 017 P. 8 - 11
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 017 P. 8 - 11

No longer in force, Date of end of validity: 10/12/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1194/oj

31991R1194

Rådets förordning (EEG) nr 1194/91 av den 7 maj 1991 om ändring av förordning (EEG) nr 2340/90 och (EEG) nr 3155/90 om förhindrande av gemenskapens handel med Irak och Kuwait

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 115 , 08/05/1991 s. 0037 - 0040
Finsk specialutgåva Område 11 Volym 17 s. 0008
Svensk specialutgåva Område 11 Volym 17 s. 0008


RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 1194/91 av den 7 maj 1991 om ändring av förordning (EEG) nr 2340/90 och (EEG) nr 3155/90 om förhindrande av gemenskapens handel med Irak och Kuwait

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av följande:

Enligt förordning (EEG) nr 2340/90(1), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 811/91(2), och (EEG) nr 3155/90(3), ändrad genom förordning (EEG) nr 542/91(4) hindrades handel mellan gemenskapen å ena sidan, och Irak å andra sidan, med vissa undantag, till följd av Förenta nationernas säkerhetsråds resolutioner om upprättande av ett embargo efter de irakiska styrkornas invasion av Kuwait.

Förenta nationernas säkerhetsråd antog den 3 april 1991 resolution 687 (1991).

Gemenskapen och dess medlemsstater fann, vid sammanträde inom ramen för politiskt samarbete, nödvändigt att ändra förordningarna (EEG) nr 2340/90 och (EEG) nr 3155/90 för att införliva de förändringar som Förenta nationernas säkerhetsråd gjorde beträffande förbud mot försäljning och leverans av stapelvaror och industriprodukter till Irak och förbud mot import av stapelvaror och industriprodukter med ursprung i Irak.

Därvid har Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 113 i detta, beaktats, liksom

kommissionens förslag.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 2324/90 ändras på följande sätt:

1. Bilagan skall ersättas med texten i bilaga 1 till denna förordning.

2. Artikel 3 skall ersättas med följande:

"Artikel 3

1. Artiklarna 1.2 och 2.2 skall inte gälla de varor som förtecknats i bilagan.

2. Artiklarna 1.1 och 2.1 skall inte gälla

a) varor som anges i artikel 1.1 med ursprung i, eller som kommer från, Irak eller Kuwait och har exporterats före den 7 augusti 1990,

b) varor med ursprung i Irak, vars import godkänts i enlighet med punkt 23 i resolution 687 (1991) som antagits av Förenta nationernas säkerhetsråd, av den kommitté som upprättades enligt säkerhetsrådets resolution 661 (1990).

3. För import av varor som anges i punkt 2 b skall krävas ett importtillstånd som utfärdats i förväg av behöriga myndigheter i medlemsstaterna."

Artikel 2

Förordning (EEG) nr 3155/90 ändras på följande sätt:

1. Bilaga 1 skall ersättas med texten i bilaga 2 till denna förordning.

2. Artikel 1.2 skall ersättas med följande:

"2. Förbudet skall inte gälla post- eller telekommunikationstjänster, medicinsk vård som är nödvändig för att de befintliga sjukhusen skall fungera, och det skall inte heller gälla icke-finansiella tjänster som följer av avtal eller ändringar till avtal som slutits före ikraftträdandet av det förbud som föreskrivs i förordning (EEG) nr 2340/90, om verkställandet påbörjades före detta datum.

Förbudet skall inte heller gälla icke-finansiella tjänster ovillkorligen relaterade till

- användningen av de varor som förtecknas i bilagan till förordning (EEG) nr 2340/90,

- de varor som omfattas av artikel 3.2 b i den förordningen,

- de varor som förtecknas i bilagan till beslut 90/414/EKSG och varor som omfattas av artikel 3.2 b i det beslutet."

3. Artiklarna 5 och 6 skall upphävas.

Artikel 3

Artiklarna 1 och 2 i denna förordning skall gälla från och med den 3 april 1991.

Artikel 4

Denna förordning trädde i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 maj 1991.

På rådets vägnar

J.F POOS

Ordförande

(1) EGT nr L 213, 9.8.1990, s. 1.

(2) EGT nr L 82, 28.3.1991, s. 50.

(3) EGT nr L 304, 1.11.1990, s. 1.

(4) EGT nr L 60, 7.3.1991, s. 5.

BILAGA 1

"BILAGA

Förteckning över varor som avses i artikel 3.1

A. Varor för rent medicinsk användning.

B. Livsmedel anmält till den kommitté som upprättats enligt Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 661 (1990).

C. Material och leveranser för grundläggande civila behov vilka har godkänts av säkerhetsrådet i B enligt ett förenklat och påskyndat "inga invändningar"-förfarande enligt bestämmelserna i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 687 (1991)."

BILAGA 2

"BILAGA 1

1. Medlemsstaterna skall utan hinder av rättigheter eller förpliktelser som givits eller ålagts dem genom internationella överenskommelser eller avtal som de slutit eller licens eller tillstånd som beviljats före denna förordnings ikraftträdande vägra att bevilja flygplan tillstånd att lyfta från deras territorium, om flygplanet fraktar annan last till eller från Irak än de varor och leveranser som förtecknas i bilagan till förordning (EEG) nr 2340/90 eller leveranser som enbart är avsedda för Förenta nationernas observatörsstyrkor.

2. Medlemsstaterna skall vägra flygplan som skall landa i Irak tillstånd att flyga över deras territorium i vilken stat det än är registrerat, såvida inte

a) flygplanet landar på ett flygfält utanför Irak utsett av de berörda medlemsstaterna för att tillåta inspektion för kontroll av att det inte finns någon last ombord som inte är tillåten enligt de bestämmelser som föreskrivs i resolution 661 (1990), ändrad genom resolution 687 (1991) och resolution 670 (1990), och i det syftet kan flygplanet hållas kvar så länge som det krävs, eller

b) den särskilda rutten har godkänts av kommittén som upprättades genom resolution 661 (1990) genom ett allmänt eller särskilt godkännande, eller

c) rutten har bekräftats av Förenta nationerna enbart för Förenta nationernas observatörsstyrkor.

3. Medlemsstaterna skall vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att flygplan som är registrerade inom deras territorium eller verkar genom en aktör som har sitt huvudsakliga verksamhetsställe eller sin permanenta hemvist inom deras territorium följer bestämmelserna i resolution 661 (1990), ändrad genom resolution 687 (1991) och resolution 670 (1990)."

Top