EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991L0067

Rådets direktiv 91/67/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för utsläppande på marknaden av djur och produkter från vattenbruk

OJ L 46, 19.2.1991, p. 1–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 036 P. 137 - 154
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 036 P. 137 - 154
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 011 P. 128 - 145
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 011 P. 128 - 145
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 011 P. 128 - 145
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 011 P. 128 - 145
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 011 P. 128 - 145
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 011 P. 128 - 145
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 011 P. 128 - 145
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 011 P. 128 - 145
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 011 P. 128 - 145
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 009 P. 126 - 143
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 009 P. 126 - 143

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008; upphävd genom 32006L0088

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/67/oj

31991L0067

Rådets direktiv 91/67/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för utsläppande på marknaden av djur och produkter från vattenbruk

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 046 , 19/02/1991 s. 0001 - 0018
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 36 s. 0137
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 36 s. 0137


RÅDETS DIREKTIV av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för utsläppande på marknaden av djur och produkter från vattenbruk (91/67/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Djur och produkter från vattenbruk ingår i den förteckning som fogats till fördragets bilaga 2.

Avel och uppfödning av vattenbruksdjur och utsläppande på marknaden av djur och produkter från vattenbruk är en inkomstkälla för personer som arbetar inom fiskerinäringen.

För att säkerställa en rationell utveckling av denna sektor och för att öka produktiviteten måste det skapas hälsoregler på gemenskapsnivå för fiskeriprodukter.

Det är i detta sammanhang nödvändigt att bidra till förverkligandet av den inre marknaden och samtidigt att undvika spridning av infektiösa och smittsamma sjukdomar.

Djurhälsosituationen för vattenbruksdjur är inte likartad inom hela gemenskapens territorium. Det är därför nödvändigt att hänvisa till zoner i frågor som avser delar av det berörda territoriet.

Kriterier och förfaranden bör fastställas för hur godkännandet av dessa zoner skall beviljas, upprätthållas, tillfälligt dras in, återutfärdas och återkallas.

Hänvisning bör också göras till begreppet vattenbruksanläggningar som har särskild djurhälsostatus.

Kriterier och förfaranden bör fastställas för hur godkännandet av dessa anläggningar skall beviljas, upprätthållas, tillfälligt dras in, återutfärdas och återkallas.

Det är nödvändigt att fastställa gemenskapskrav vid import från tredje land av djur och produkter från vattenbruk. Dessa krav måste innefatta tillräckliga skyddsåtgärder.

Ett inspektionssystem för gemenskapen bör inrättas för att kontrollera efterlevnaden av detta direktiv.

Vetenskapliga studier bör bedrivas för att framöver möjliggöra komplettering av de regler som fastställs i detta direktiv.

Bestämmelser bör inrättas som etablerar ett nära och effektivt samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna inom Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I Allmänna bestämmelser

Artikel 1

Detta direktiv definierar de djurhälsovillkor som reglerar utsläppandet på marknaden av djur och produkter från vattenbruk.

Detta direktiv skall inte påverka tillämpningen av bestämmelser på gemenskapsnivå eller nationella bestämmelser om skyddande av arter.

Artikel 2

Följande definitioner gäller för detta direktiv:

1. djur från vattenbruk, vattenbruksdjur: levande fisk, skaldjur eller blötdjur som kommer från en vattenbruksanläggning, därutöver sådana som tillförts anläggningen efter att ha levat i vilt tillstånd.

2. produkter från vattenbruk, vattenbruksprodukter: produkter som härrör från vattenbruksdjur, oavsett om de är avsedda för odling, såsom ägg och könsceller, eller såsom livsmedel.

3. fisk, skaldjur eller blötdjur: fisk, skaldjur eller blötdjur oavsett utvecklingsstadiet.

4. anläggning: varje anläggning eller allmänt varje geografiskt definierad inrättning vid vilken vattenbruksdjur föds upp eller hålls i syfte att släppas ut på marknaden.

5. godkänd anläggning: anläggning som i tillämpliga fall uppfyller kraven i bilaga C I, II eller III, och som på dessa grunder godkänts i enlighet med artikel 6.

6. godkänd zon: en zon som i tillämpliga fall svarar mot bestämmelserna i bilaga B, I, II eller III och som godkänts i enlighet med artikel 5.

7. godkänt laboratorium: ett inom en medlemsstats område beläget laboratorium som av den behöriga myndigheten och under dess ansvar utsetts att utföra de diagnostiska undersökningar som föreskrivs i detta direktiv.

8. offentlig myndighet: en veterinärmedicinsk eller annan jämförlig instans som utsetts av medlemsstatens eller det tredje landets ansvariga myndighet att svara för de kontroller som föreskrivs i detta direktiv.

9. hälsoinspektion: besök av en eller flera offentliga myndigheter för att verkställa de hälsokontroller som föreskrivs i detta direktiv.

10. utsläppande på marknaden: aktivitet som innebär att en vara eller produkt i försäljningssyfte hålls eller visas upp, utbjuds till försäljning, försäljs, levereras, överlåts, eller görs till föremål för någon annan form av utsläppande på marknaden inom gemenskapen, med undantag för detaljhandel.

KAPITEL 2 Utsläppande på marknaden inom gemenskapen av djur och produkter från vattenbruk

Artikel 3

1. Följande allmänna krav skall uppfyllas när vattenbruksdjur släpps ut på marknaden:

a) Djuren får den dag när de lastas inte uppvisa några kliniska sjukdomstecken.

b) De får inte vara avsedda att destrueras eller avlivas som ett led i utrotningen av någon av de sjukdomar som räknas upp i bilaga A.

c) De får inte härröra från någon anläggning som omfattas av förbud av djurhälsoskäl och får inte ha varit i kontakt med djur från någon sådan anläggning.

2. Vattenbruksprodukter som släpps ut på marknaden för avelsändamål (ägg och gameter) måste härröra från djur som uppfyller de krav som föreskrivs i punkt 1.

3. Vattenbruksprodukter som släpps ut på marknaden som livsmedel måste härröra från djur som uppfyller de krav som föreskrivs i punkt 1 a.

Artikel 4

Vattenbruksdjur måste på kortast möjliga tid överföras till destinationsorten med utnyttjande av transportmedel som rengjorts och som, om så krävs, dessförinnan har desinficerats med ett desinfektionsmedel som officiellt godkänts av den medlemsstat varifrån partiet avsänts.

Om vatten används för landtransporten, skall fordonen vara konstruerade så att inget vatten kan läcka ut från fordonet under transporten. Transporten skall utföras på ett sätt som effektivt säkerställer djurens hälsa, särskilt genom att byta vatten. Vattenbytet måste ske på platser som uppfyller kraven i bilaga D. En förteckning över dessa platser och eventuella senare ändringar i denna måste av varje medlemsstat anmälas till kommissionen, som skall vidarebefordra informationen till övriga medlemsstater.

Artikel 5

1. För att, vad gäller någon eller några av de sjukdomar som avses i kolumn 1 i förteckningarna I och II i bilaga A, tillerkännas status som godkänd zon skall medlemsstaterna till kommissionen överlämna

- allt relevant underlag som styrker att de villkor uppfyllts som för de olika fallen fastställs under punkt I B, II B eller III B i bilaga B.

- de nationella regler som säkerställer efterlevnaden av de villkor som för de olika fallen fastställs under I C, II C eller III C i bilaga B.

2. Kommissionen skall granska de uppgifter som avses i punkt 1. Kommissionen får, enligt förfarandet i artikel 26 och under beaktande av dessa uppgifter, godkänna eller återutfärda godkännande av zoner.

Om, i enlighet med punkt I D 5, II D eller III D 5 i bilaga B, godkännandet av en zon dras in av den offentliga myndigheten, skall kommissionen återkalla beslutet om godkännande av den berörda zonen.

3. Kommissionen skall upprätta en förteckning över godkända zoner. Den skall revidera denna förteckning för att täcka nya godkännanden eller indragningar av godkännanden. Kommissionen skall lämna förteckningen och eventuella ändringar i denna till medlemsstaterna.

Artikel 6

1. För att få status som godkänd anläggning belägen i en icke godkänd zon vad gäller någon eller några av de sjukdomar som anges i kolumn 1 i förteckningarna I och II i bilaga A, skall medlemsstaterna till kommissionen överlämna

- allt relevant underlag som styrker uppfyllandet av de villkor som anges från fall till fall, under I A, II A eller III A i bilaga C,

- de nationella regler som säkerställer efterlevnaden av de villkor som angivits punkt I B, II B eller III B i bilaga C.

2. Efter att ha mottagit de handlingar som rör begäran om godkännande eller förnyelse av godkännande av en anläggning i en icke godkänd zon skall kommissionen ha en månads frist för att granska handlingarna. Denna granskning skall verkställas med beaktande av de uppgifter som nämns i punkt 1 och, när så är lämpligt, kompletteras med inspektion på platsen att verkställas i enlighet med de bestämmelser som fastställs i artikel 17.

Om granskningen utfaller positivt skall kommissionen vidarebefordra sina slutsatser till medlemsstaterna. Medlemsstaterna skall inom en frist av två veckor inkomma med sina kommentarer.

Om inga yttranden avgivits sedan denna period löpt ut, eller om medlemsstaternas inte avvisar kommissionens slutsatser, skall kommissionen godkänna eller förnya godkännandet av anläggningen.

Vid större skillnader mellan kommissionens slutsatser och medlemsstaternas kommentarer eller om kommissionen efter att ha granskat handlingarna, skulle anse att ett godkännande eller en förnyelse av godkännandet inte bör komma i fråga, skall kommissionen ges en frist av två månader för att hänskjuta ärendet till Ständiga veterinärkommittén för yttrande. I det senare fallet skall godkännandet eller det förnyade godkännandet behandlas enligt förfarandet i artikel 26.

Om i enlighet med I C, II C eller III C i bilaga C godkännandet för en anläggning skulle dras in av den offentliga myndigheten, skall kommissionen återkalla beslutet om godkännande.

3. Kommissionen skall upprätta en förteckning över godkända anläggningar. Den skall revidera denna förteckning med beaktande av nya godkännanden eller indragna godkännanden. Kommissionen skall lämna förteckningen och eventuella ändringar i denna till medlemsstaterna.

Artikel 7

1. När levande fisk tillhörande de sjukdomskänsliga arter som anges i kolumn 2 i förteckningarna I och II i bilaga A, deras ägg eller könsceller släpps ut på marknaden, skall detta omfattas av följande garantier:

a) När de införs till en godkänd zon måste de, i enlighet med artikel 11, åtföljas av ett flyttningsdokument som överensstämmer med den förebild som föreskrivs i kapitel 1 eller 2 i bilaga E, och som intygar att de härrör från en godkänd zon eller en godkänd anläggning. I avvaktan på utfallet av de granskningar som föreskrivs i artikel 28 skall i enlighet med förfarandet i artikel 26 fastställas vilka ytterligare garantier som måste uppfyllas för införsel till en godkänd zon av fisk som härrör från en godkänd anläggning i en icke godkänd zon. I avvaktan på detta beslut skall nationella regler forsätta att tilllämpas, förutsatt att de inte står i strid med de allmänna bestämmelserna i fördraget.

b) När de införs till en anläggning som trots att den inte är belägen inom en godkänd zon dock uppfyller de villkor som föreskrivs i bilaga C I, måste de i enlighet med artikel 11, åtföljas av ett flyttningsdokument som överensstämmer med den förebild som föreskrivs i kapitel 1 och 2 i bilaga E, som intygar att de härrör från en godkänd zon eller från en anläggning med samma hälsostatus som den anläggning till vilken de är destinerade.

2. Kommissionen får, i enlighet med förfarandet i artikel 26, anpassa eller upphäva kravet på de ytterligare garantier som avses i punkt 1, beroende på hur djurhälsosituationen utvecklas inom gemenskapen, särskilt med sikte på att beakta resultaten av de åtgärder som vidtagits för att utrota de sjukdomar som avses i kolumn 1 i förteckning I i bilaga A.

Artikel 8

1. När de levande blötdjur som anges i kolumn 2 i förteckning I och II i bilaga A släpps ut på marknaden, skall detta omfattas av följande garantier:

a) Om de är avsedda att vidarebefordras inom en godkänd kustzon, måste de i enlighet med artikel 11 åtföljas av ett flyttningsdokument enligt den förebild som föreskrivs i kapitel 3 eller 4 i bilaga E och som intygar att de härrör från en godkänd kustzon eller från en godkänd anläggning inom en icke godkänd kustzon.

b) Om de är avsedda att vidarebefordras inom en anläggning som, trots att den inte är belägen inom en godkänd kustzon, uppfyller de villkor som angivits i bilaga C III, skall de i enlighet med artikel 11 åtföljas av ett flyttningsdokument som svarar mot den förebild som föreskrivs i kapitel 3 eller 4 i bilaga E och som intygar att de härrör från en godkänd kustzon eller från en anläggning med samma hälsostatus som den anläggning till vilken de är destinerade.

2. Kommissionen får, i enlighet med förfarandet i artikel 26, anpassa eller upphäva kravet på de ytterligare garantier som avses i punkt 1 med hänsyn till den djurhälsosituation som föreligger inom gemenskapen.

Artikel 9

När djur och produkter från vattenbruk som härrör från icke godkända zoner släpps ut på marknaden för att användas som livsmedel, skall de uppfylla följande krav:

1. Fisk som är mottaglig för de sjukdomar som anges i kolumn 1 i förteckningarna I och II i bilaga A, måste avlivas och rensas innan den avsänds.

I avvaktan på utfallet av den översyn som avses i artikel 28 behöver dock kravet på rensning inte upprätthållas om fisken härrör från en godkänd anläggning inom en icke godkänd zon. Undantag från denna princip får medges i enlighet med förfarandet i artikel 26.

I avvaktan på detta beslut skall nationella regler fortsätta att gälla under förutsättning att de inte står i strid med de allmänna bestämmelserna i fördraget.

2. Levande blötdjur som är mottagliga för de sjukdomar som anges i kolumn 1 i förteckningarna I och II i bilaga A, måste levereras antingen för direkt konsumtion som livsmedel eller till konservindustrin och får inte vidarebefordras annat än om

- de härrör från en godkänd anläggning i en icke godkänd kustzon, eller

- de släppts ut i en förvaringsdamm eller en reningscentral som är speciellt utrustad och godkänd för detta ändamål av den behöriga myndigheten och innefattar i synnerhet ett system för behandling och desinfektion av restvatten. Villkoren för ett sådant godkännande skall fastställas av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 26.

3. Kommissionen skall i enligt med förfarandet i artikel 26, vid behov, vidta åtgärder för att säkerställa en enhetlig efterlevnad av denna artikel.

Artikel 10

1. När en medlemsstat utarbetar eller har utarbetat ett program för att därefter kunna inleda förfarandena i artikel 5.1 och artikel 6.1, skall den lämna programmet till kommissionen och särskilt ange

- vilken geografisk zon och vilken eller vilka anläggningar som berörs,

- vilka åtgärder som skall vidtas av de offentliga myndigheterna för att säkerställa att programmet genomförs på avsett sätt,

- vilka förfaranden som tillämpas av de godkända laboratorierna, hur många de är och var de är belägna,

- förekomsten av den eller de sjukdomar som uppräknas i kolumn 1 i förteckningarna I och II i bilaga A,

- vilka åtgärder som vidtagits för att bekämpa dessa sjukdomar när de konstaterats.

2. Kommissionen skall granska de program som överlämnats av medlemsstaterna. Programmen skall godkännas i enlighet med förfarandet i artikel 26. Sedan programmen godkänts skall införsel av djur och produkter från vattenbruk till zoner eller anläggningar som berörs av programmen vara underkastade bestämmelserna i artiklarna 7 och 8.

3. De program som överlämnats av medlemsstaterna får revideras eller kompletteras i enlighet med förfarandet i artikel 26. Med tillämpning av samma förfarande får kommissionen godkänna en ändring eller ett tillägg till ett program som har godkänts eller till garantier som föreskrivits med stöd av de regler som avses i punkt 2.

Artikel 11

1. De flyttningsdokument som avses i artiklarna 7 och 8 måste av den offentliga myndigheten på ursprungsstället upprättas på destinationsortens officiella språk inom 48 timmar före inlastning. De måste vara utskrivna på ett enda pappersark och upprättade för en enda mottagare. De skall ha en giltighetstid av 10 dagar.

2. Varje sändning av djur och produkter från vattenbruk måste kunna tydligt identifieras för att möjliggöra kontroll av ursprungsanläggning och, när så är lämpligt, av sambandet mellan djuren eller produkterna och den information som återfinns i det medföljande flyttningsdokumentet. Denna information får finnas direkt på behållaren, på en etikett på den eller i flyttningsdokumentet.

Artikel 12

1. När en medlemsstat utarbetar eller har utarbetat ett frivilligt eller obligatoriskt kontrollprogram för någon av de sjukdomar som avses i kolumn 1 i förteckning III i bilaga A, skall den överlämna programmet till kommissionen och därvid särskilt redovisa

- sjukdomens utbredning inom medlemsstaterna,

- skälen för att genomföra programmet med beaktande av sjukdomens betydelse och i vilken mån programmet kan förväntas ge vinster som uppväger vad det kostar,

- inom vilket geografiskt område programmet är avsett att genomföras,

- vilken status anläggningarna avses uppnå och vilka normer som måste uppfyllas av anläggningarna inom varje kategori och vilka undersökningsmetoder som kommer i fråga,

- vilka regler som gäller vid införsel till anläggningen av djur med lägre hälsostatus,

- vilka åtgärder som avses bli vidtagna om någon anläggning av någon anledning skulle förlora sin status,

- vilka kontrollförfaranden som avses komma till användning för övervakning av programmet.

2. Kommissionen skall granska de program som redovisats av medlemsstaterna och ta ställning till dem i enlighet med förfarandet i artikel 26. De ytterligare garantier, allmänna eller särskilda, som kan krävas för införsel av djur och produkter från vattenbruk till officiellt kontrollerade zoner eller anläggningar skall fastställas i enlighet med samma förfarande.

3. Program som överlämnats av medlemsstaterna kan revideras eller kompletteras i enlighet med förfarandet i artikel 26. Genom samma förfarande kan kommissionen godkänna en ändring eller ett tillägg i fråga om ett program som har godkänts eller i fråga om garantier som beslutats i enlighet med punkt 2.

Artikel 13

1. När en medlemsstat anser att dess område eller någon del av dess område är fritt från någon av de sjukdomar som räknas upp i kolumn 1 i förteckning III i bilaga A, skall den till kommissionen överlämna underlaget för detta, och därvid särskilt ange

- sjukdomens namn tillsammans med en redogörelse för dess tidigare förekomst inom medlemsstaten,

- resultatet av observationstester baserade på serologiska, virologiska, mikrobiologiska eller patologiska fynd, och med beaktande av att det föreligger skyldighet att anmäla sjukdomen till de behöriga myndigheterna,

- under vilken period observationen företagits,

- vilka kontrollåtgärder som tillämpas för att kontrollera om det berörda området förblir fritt från sjukdomen.

2. Kommissionen skall granska detta underlag. De ytterligare garantier, allmänna eller särskilda, som kan krävas för införsel av djur och produkter från vattenbruk till vissa områden eller anläggningar skall beslutas i enlighet med förfarandet i artikel 26.

3. Den berörda medlemsstaten skall till kommissionen anmäla varje förändring i de uppgifter som anges i punkt 1 i fråga om sjukdomen. De garantier som beslutats i enlighet med punkt 2 får mot bakgrund av denna anmälan ändras eller upphävas i enlighet med förfarandet i artikel 27.

Artikel 14

1. Utan att det påverkar de krav vad gäller sjukdomar enligt kolumn 1 i förteckning III i bilaga A, som fastställts i enlighet med förfarandet i artiklarna 12 och 13, skall utsläppandet på marknaden av levande odlad fisk (blötdjur eller skaldjur) som inte räknas till de sjukdomskänsliga arter som avses i kolumn 2 i förteckningarna I och II i bilaga A, jämte ägg och könsceller av dessa, vara underkastat följande ytterligare krav:

a) Vid införseln till en godkänd zon måste de i enlighet med artikel 11 åtföljas av ett flyttningsdokument enligt den förebild som skall beslutas i enlighet med förfarandet i artikel 26 och som intygar att de härrör från en zon med samma hälsostatus, från en godkänd anläggning inom en icke godkänd zon eller från en anläggning som kan vara belägen inom en icke godkänd zon, på villkor att denna anläggning inte innehåller några fiskar, blötdjur eller skaldjur som tillhör de sjukdomskänsliga arter som avses i kolumn 2 i förteckningarna I och II i bilaga A, och att den inte står i förbindelse med någon vattenväg eller med några kustnära vatten eller flodmynningar.

Dock gäller, i avvaktan på utfallet av den översyn som föreskrivs i artikel 28, att medlemsstaterna i enlighet med förfarandet i artikel 26 får begära undantag från vad som föreskrivs i föregående stycke, särskilt vad gäller att förbjuda införsel till en godkänd zon av fiskar, blötdjur eller skaldjur som avses i samma stycke och som härrör från en godkänd anläggning i en icke godkänd zon eller från en anläggning som kan vara belägen i en icke godkänd zon, på villkor att denna anläggning inte innehåller några fiskar, blötdjur eller skaldjur som hör till de sjukdomskänsliga arter som avses i kolumn 2 i förteckningarna I och II i bilaga A, och inte står i förbindelse med någon vattenväg eller med kustnära vatten eller flodmynningar. För att säkerställa en enhetlig efterlevnad av denna bestämmelse skall lämpliga villkor och åtgärder fastställas i enlighet med samma förfarande. I avvaktan på dessa beslut skall nationella regler fortsätta att tillämpas så länge de inte står i strid med de allmänna bestämmelserna i fördraget.

b) När de införs till en anläggning som, trots att den är belägen inom en icke godkänd zon, uppfyller villkoren i bilaga C måste de i enlighet med artikel 11 åtföljas av ett flyttningsdokument enligt den förebild som utarbetats i enlighet med förfarandet i artikel 26 och som intygar att de härrör från en godkänd zon, från en anläggning med samma hälsostatus eller från en anläggning som kan vara belägen inom en icke godkänd zon, på villkor att denna anläggning inte innehåller några fiskar, blötdjur eller skaldjur som hör till de sjukdomskänsliga arter som avses i kolumn 2 i förteckningarna I och II i bilaga A, och inte står i förbindelse med någon vattenväg eller med några kustnära vatten eller flodmynningar.

2. Utan att det påverkar de krav i fråga om sjukdomar enligt kolumn 1 i förteckning III i bilaga A, som fastställts i enlighet med det förfarande som fastställs i artiklarna 12 och 13, skall utsläppandet på marknaden av icke odlade fiskar, blötdjur eller skaldjur, deras ägg eller könsceller, vara underkastat följande krav:

a) När de införs till en godkänd zon måste de i enlighet med artikel 11 åtföljas av ett flyttningsdokument enligt den förebild som skall beslutas i enlighet med förfarandet i artikel 26 och som intygar att de härrör från en zon med samma hälsostatus.

b) När de skall införas till en anläggning som, trots att den är belägen inom en icke godkänd zon dock uppfyller villkoren i bilaga C, måste de i enlighet med artikel 11 åtföljas av ett flyttningsdokument enligt den förebild som skall utarbetas i enlighet med förfarandet i artikel 26 och som intygar att de härrör från en godkänd zon.

Artikel 15

Provtagningsplaner och diagnostiska metoder som är avsedda att tillämpas för att påvisa och bekräfta förekomsten av de sjukdomar som anges i kolumn 1 i bilaga A, skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 26. Dessa provtagningsplaner måste ta hänsyn till förekomsten av fiskar, blötdjur och skaldjur icke odlade inom närliggande vatten.

Artikel 16

1. De regler som fastställs i rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden(4), med beaktande av produkter från vattenbruk avsedda som livsmedel och rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden(5), med beaktande av djur och produkter från vattenbruk som släppts ut på marknaden, skall särskilt gälla organiserandet och genomförandet av de åtgärder som skall vidtas efter de inspektioner som skall utföras av den medlemsstat till vilken sändningen är destinerad och de skyddsåtgärder som skall tillämpas.

2. Direktiv 89/662/EEG skall ändras på följande sätt:

a) I bilaga A skall följande strecksats läggas till:

"- Rådets direktiv 91/67/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för utsläppande på marknaden av djur och produkter från vattenbruk (EGT nr L 46, 19.2.1991, s. 1)".

b) i bilaga B skall följande strecksats utgå:

"- vattenbruksprodukter avsedda som livsmedel".

3. I bilaga A, punkt 1 i direktiv 90/425/EEG skall följande referens läggas till:

"Rådets direktiv 91/67/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för utsläppande på marknaden av djur och produkter från vattenbruk (EGT nr L 46, 19.2.1991, s. 1)".

Artikel 17

1. Veterinära experter från kommissionen får, när så krävs för att uppnå en enhetlig tillämpning av detta direktiv, utföra inspektioner på platsen i samverkan med de behöriga myndigheterna. Den medlemsstat inom vars område en inspektion utförs skall ge experterna all den hjälp som de behöver för att utföra sitt uppdrag. Kommissionen skall underrätta medlemsstaterna om resultatet av dessa inspektioner.

2. Allmänna bestämmelser för tillämpningen av denna artikel skall beslutas i enlighet med förfarandet i artikel 26.

De regler som skall följas under den inspektion som föreskrivs i denna artikel skall beslutas i enlighet med samma förfarande.

KAPITEL 3 Regler som rör införsel från tredje land

Artikel 18

Djur och produkter från vattenbruk som importeras till gemenskapen skall uppfylla de villkor som föreskrivs i artiklarna 19, 20 och 21.

Artikel 19

1. Djur och produkter från vattenbruk måste härröra från ett tredje land eller delar av ett tredje land som uppförts på en förteckning som utarbetats av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 26. Denna förteckning får kompletteras eller ändras i enlighet med samma förfarande.

2. När det beslutas om ett tredje land eller någon del av ett tredje land skall uppföras på den förteckning som avses i punkt 1 skall följande särskilt beaktas:

a) Vattenbruksdjurens hälsostatus, med särskild uppmärksamhet på exotiska sjukdomar och i vad mån det av miljön i det tredje landet betingade hälsoläget kan utgöra en hälsorisk för djurbeståndet inom medlemsstaterna.

b) Med vilken regelbundenhet och snabbhet som information tillhandahålls från det tredje landet vad gäller förekomst av smittsamma djursjukdomar inom dess område, i synnerhet vad gäller de sjukdomar som omnämns i B-listan från Internationella byrån för epizootiska sjukdomar (OIE).

c) Det tredje landets regler vad gäller förebyggande och bekämpning av sjukdomar hos vattenbruksdjur.

d) De offentliga myndigheternas uppbyggnad i det tredje landet och dess befogenheter.

e) Hur åtgärder för att förebygga och bekämpa infektiösa och smittsamma sjukdomar hos vattenbruksdjur är organiserade och hur de tillämpas.

f) Vilka garantier för att detta direktiv följs som det tredje landet får erbjuda.

3. Den förteckning som avses i punkt 1 och alla ändringar i denna skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 20

1. För varje tredje land skall djur och produkter från vattenbruk uppfylla de hälsovillkor som föreskrivs i enlighet med förfarandet i artikel 26.

2. Beroende på djurhälsosituationen i det berörda tredje landet får de villkor som avses i punkt 1 särskilt gälla

- inskränkning av införsel från en del av det tredje landet,

- inskränkning till vissa arter i alla utvecklingsstadier,

- föreskrifter om att vissa produkter måste genomgå någon viss behandling, såsom desinfektion av ägg,

- den användningsföreskrift som kan komma i fråga för dessa djur eller produkter,

- åtgärder avsedda att tillämpas efter införsel, såsom karantän eller desinfektion av ägg.

Artikel 21

1. Djur och produkter från vattenbruk skall åtföljas av ett intyg som utfärdats av det exporterande tredje landets offentliga myndigheter. Detta intyg måste

a) ha utfärdats samma dag som sändningen lastas för att avsändas till det medlemsland till vilken den är destinerad,

b) åtfölja sändningen i original,

c) intyga att vattenbruksdjuren och vissa fiskeprodukter uppfyller de krav som föreskrivs i detta direktiv och de som fastställts i enlighet med detta för införsel från tredje land,

d) vara giltigt i 10 dagar,

e) bestå av ett enda pappersark,

f) vara utfärdat för en enda mottagare.

2. Det intyg som avses i punkt 1 måste överensstämma med en förebild som utarbetas i enlighet med förfarandet i artikel 26.

Artikel 22

Medlemsstaternas och kommissionens veterinära experter skall utföra inspektioner på platsen för att kontrollera om föreskrifterna i detta direktiv, särskilt artiklarna 19 och 20, tillämpas i praktiken.

De experter från medlemsstaterna som fått i uppdrag att utföra dessa inspektioner skall utses av kommissionen efter förslag från medlemsstaterna.

Dessa inspektioner skall verkställas på gemenskapens vägnar och gemenskapen skall stå för kostnaderna.

På vilket sätt och hur ofta dessa inspektioner skall utföras skall bestämmas i enlighet med förfarandet i artikel 26.

Artikel 23

1. Vid inspektioner av vattenbruksprodukter som importeras från tredje land skall de allmänna regler och principer tillämpas som föreskrivs i rådets direktiv 90/675/EEG av den 10 december 1990 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter som förs in i gemenskapen från tredje land(6).

2. Vid inspektioner av levande vattenbruksdjur som importeras från tredje land skall de allmänna regler och principer tillämpas som föreskrivs i artikel 7 i direktiv 90/425/EEG.

Artikel 24

Om det bland vattenbruksdjur inom ett tredje land skulle bryta ut eller spridas någon infektiös sjukdom som kan tänkas utgöra en hälsofara för djurbeståndet inom en medlemsstat eller om något annat djurhälsoskäl skulle motivera det, skall de regler, förfaranden och åtgärder som föreskrivs i artikel 17 i direktiv 90/425/EEG tillämpas.

KAPITEL 4 Slutbestämmelser

Artikel 25

Bilagorna D och E får ändras i enlighet med de förfaranden som föreskrivs i artikel 26.

Bilagorna A, B och C skall ändras endast genom beslut som fattas av rådet med kvalificerad majoritet på förslag av kommissionen särskilt med sikte på att anpassa dem till tekniska framsteg.

Artikel 26

1. När det förfarande som fastställs i denna artikel skall tillämpas, skall ordföranden utan dröjsmål hänskjuta ärendet till den Ständiga veterinärkommitté som inrättats genom beslut 68/361/EEG(7), nedan kallad "kommittén", antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

2. a) Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Kommittén skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. De röster som avgivits av representanterna för medlemsstaterna inom kommittén skall vägas enligt samma artikel i fördraget. Ordföranden får inte rösta.

Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

b) Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas, såvida inte rådet med enkel majoritet har avvisat förslaget.

Artikel 27

1. När det förfarande som fastställs i denna artikel skall tillämpas, skall ordföranden utan dröjsmål hänskjuta ärendet till kommittén, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

2. a) Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom två dagar. Kommittén skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. De röster som avgivits av representanterna för medlemsstaterna inom kommittén skall vägas enligt samma artikel i fördraget. Ordföranden får inte rösta.

Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

b) Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom 15 dagar från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas, såvida inte rådet med enkel majoritet har avvisat förslaget.

Artikel 28

Rådet skall se över bestämmelserna i detta direktiv före den 1 juli 1992 vad gäller den förteckning över sjukdomar som återfinns i bilaga A och före den 1 januari 1997 vad gäller hälsostatusen för godkända anläggningar inom en icke godkänd zon; översynen skall särskilt avse de bestämmelser som rör försäljning av levande fisk som kommer från godkända anläggningar inom icke godkända zoner; rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet utifrån en rapport från kommissionen om vunna erfarenheter som utarbetats efter yttrande från Ständiga veterinärkommittén, och eventuella bifogade förslag.

Artikel 29

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 1 januari 1993.

2. När medlemsstaterna utfärdar föreskrifterna enligt punkt 1 skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Medlemsstaterna skall bestämma på vilket sätt denna hänvisning skall göras.

Artikel 30

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 28 januari 1991.

På rådets vägnar

J.- C. JUNCKER

Ordförande

(1) EGT nr C 84, 2.4.1990, s. 42.

(2) EGT nr C 19, 28.1.1991.

(3) EGT nr C 332, 31.12.1990.

(4) EGT nr L 395, 30.12.1989, s. 13.

(5) EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 29, ändrat genom direktiv 90/539/EEG (EGT nr L 303, 31.10.1990, s. 6).

(6) EGT nr 373, 31.12.1990, s. 1.

(7) EGT nr L 255, 18.10.1968, s. 23.

BILAGA A

FÖRTECKNING ÖVER SJUKDOMAR OCH KÄNSLIGA ARTER

>Plats för tabell>

BILAGA B

GODKÄNDA ZONER

I. Fastlandszoner för fisk (kolumn 2 i förteckningarna I och II i bilaga A)

A. Definition av inlandszoner

En fastlandszon består av

- en del av territoriet som omfattar ett helt fångstområde från vattendragens källor till mynningen eller mer än ett fångstområde, inom vilket fisk föds upp, hålls eller fångas, eller

- en del av ett fångstområde från vattendragens källor till en naturlig eller konstgjord barriär som hindrar fisk att ta sig nedströms om denna barriär.

En fastlandszons storlek och geografiska läge måste vara sådana att möjligheterna till upprepad nedsmittning, t. ex. genom vandringsfisk, är reducerad till ett minimum. Detta kan kräva inrättande av en buffertzon inom vilken ett övervakningsprogram genomförs utan att zonen ges godkännandestatus.

B. Godkännande

För att uppnå status som godkänd zon måste en fastlandszon uppfylla följande krav:

1. All fisk skall sedan minst fyra år tillbaka ha varit fri från varje kliniskt eller annat tecken på någon eller några av de sjukdomar som avses i kolumn 1 i förteckningarna I och II i bilaga A.

2. Alla anläggningar inom den berörda fastlandszonen skall stå under övervakning av de offentliga myndigheterna. Två hälsoinspektioner om året skall ha verkställts under de senaste fyra åren.

Hälsoinspektionerna måste verkställas vid de tider på året när vattentemperaturen är gynnsam för att sjukdomarna skall kunna utvecklas.

Hälsoinspektionen måste minst bestå av

- inspektion av fisk som uppvisar avvikelser,

- insamling av prover som snarast möjligt skickas till det godkända laboratoriet för att undersökas om förekomst av den ifrågavarande sjukdomsalstraren.

Dock får zoner inom vilka ingen av de sjukdomar konstaterats tidigare som avses i kolumn 1 i förteckningarna I och II i bilaga A, godkännas, om

a) deras geografiska läge gör att sjukdomarna endast svårligen kan rota sig,

b) det funnits ett officiellt system för bekämpning av sjukdomar under en långvarig period på minst 10 år under vilket

- samtliga anläggningar varit föremål för regelbunden övervakning,

- ett anmälningssystem för sjukdomar tillämpats,

- inget sjukdomsfall har rapporterats,

- ingen levande fisk från smittade zoner har tillförts.

3. Om ingen anläggning inom en fastlandszon kan godkännas, måste de offentliga myndigheterna ha underkastat fisk från de lägre delarna av fångstområdet inspektion två gånger årligen under fyra år i enlighet med punkt 2.

4. Laboratorieundersökningarna av fisk som tagits under hälsoinspektionerna skall ha varit negativa med avseende på de ifrågavarande patogenerna.

C. Fortsatt godkännande

För fortsatt godkännade måste följande krav uppfyllas:

1. Fisk som tillförts zonen måste härröra från någon annan godkänd zon eller från en godkänd anläggning.

2. Varje anläggning måste underkastas två hälsoinspektioner årligen i enlighet med punkt B 2. Dock måste prover tas genom rotation bland 50 % av fiskanläggningarna inom fastlandszonen varje år.

3. Resultaten av laboratorieundersökningarna av den fisk som insamlats under hälsoinspektionerna måste ha befunnits negativa med avseende på de sjukdomsalstrare som ger upphov till de sjukdomar som anges i kolumn 1 i förteckningarna I och II i bilaga A.

4. Ett register måste föras av vattenbrukarna eller de personer som ansvarar för att fisk tillförs. Registret måste innehålla alla de uppgifter som krävs för en kontinuerlig övervakning av fiskens hälsotillstånd.

D. Tillfällig indragning, återutfärdande och återkallande av godkännande

1. Varje onormal fiskdöd eller andra symtom som skulle kunna ge anledning att misstänka ett utbrott bland fisk av en sjukdom som avses i kolumn 1 i förteckningarna I och II i bilaga A, måste anmälas snarast möjligt till den offentliga myndigheten. Denna skall omedelbart dra in godkännandet för zonen.

2. Ett prov omfattande minst 10 sjuka fiskar måste sändas till det godkända laboratoriet för att undersökas med avseende på de ifrågavarande patogenerna. Resultaten av undersökningarna måste omedelbart meddelas till den offentliga myndigheten.

3. Om resultaten är negativa med avseende på de ifrågavarande patogenerna, men positiva av andra skäl, skall organet återutfärda godkännandet.

4. Dock gäller, att om ingen diagnos kan fastställas, måste ytterligare en hälsoinspektion företas inom 15 dagar efter den första provtagningen och ett tillräckligt antal sjuka fiskar tillvaratas och vidarebefordras till det godkända laboratoriet för att undersökas med avseende på de ifrågavarande patogenerna,

Om resultaten åter är negativa eller om inga fler sjuka fiskar påträffas, skall den offentliga myndigheten återutfärda godkännandet.

5. Om resultaten är positiva, måste godkännandet återkallas av den offentliga myndigheten.

6. För att ett nytt godkännande skall utfärdas för en zon krävs att följade villkor uppfylls:

a) När ett utbrott inträffar

- all fisk vid de infekterade anläggningarna måste ha avlivats, och infekterad eller smittad fisk måste ha destruerats,

- lokaler och utrustning måste ha desinficerats genom ett förfarande som godkänts av de officiella organen.

b) När ett utbrott har upphört måste de krav som angivits i punkt B åter uppfyllas.

7. Den centrala ansvariga myndigheten skall underrätta kommissionen och de övriga medlemsstaterna om indragning, återutfärdande och återkallande av godkännande av zoner.

II. Kustnära zoner för fisk (kolumn 2 i förteckningarna I och II i bilaga A).

A. En kustnära zon består av en del av kusten eller havet eller en flodmynning med en exakt geografisk avgränsning som utgör ett homogent hydrologiskt system.

B. Utfärdande av godkännande

För att tilldelas godkännandestatus måste en kustnära zon för fisk uppfylla de krav som fastställts för fastlandszoner enligt punkt I B.

C. Bibehållande av status

För att en kustnära zon skall få bibehålla sin status som godkänd gäller att kraven i punkt I C måste uppfyllas.

D. Indragning, återutfärdande och återkallande av godkännande

Reglerna är identiska med dem som angivits i punkt I D.

III. Kustnära zoner för blötdjur (kolumn 2 i förteckningarna I och II i bilaga A.)

A. En kustnära zon måste motsvara definitionen i punkt II A.

B. Utfärdande av godkännande

För att kunna godkännas måste en kustnära zon uppfylla följande krav:

1. Inga blötdjur får under de senaste två åren ha uppvisat några kliniska eller andra tecken på någon eller några av de sjukdomar som uppräknas i kolumn 1 i förteckningarna I och II i bilaga A.

2. Alla anläggningar inom den kustnära zonen skall ha underkastats övervakning av de officiella organen. Hälsoinspektion skall ha verkställts med mellanrum som valts med hänsyn till utvecklingen av de aktuella patogenerna.

Under dessa inspektioner skall prover ha tagits och utan dröjsmål ha skickats till det godkända laboratoriet för att undersökas med avseende på de aktuella patogenerna.

3. Om det inte finns någon anläggning inom fastlandszonen, måste de officiella organen ha låtit blötdjur undergå hälsoinspektion i enlighet med punkt 2 med mellanrum som valts med hänsyn till utvecklingen av de aktuella patogenerna. Dock gäller att om ingående undersökningar av faunan visar att zonen inte innehåller några blötdjur som tillhör vektorer, smittbärare eller känsliga arter får den offentliga myndigheten godkänna zonen innan blötdjuren tillförs.

4. Laboratorieundersökningar av blötdjur som insamlats av de offentliga myndigheterna under hälsoinspektionerna har visat negativa resultat med avseende på de aktuella patogenerna.

För zoner som historiskt sett varit befriade från de sjukdomar som uppräknas i kolumn 1 i förteckningarna I och II i bilaga A kan hänsyn tas till denna omständighet vid utfärdande av godkännande.

C. Fortsatt godkännande

För fortsatt godkännande måste följande villkor uppfyllas:

1. Blötdjur som tillförts den kustnära zonen måste härröra från andra godkända kustnära zoner eller från godkända anläggningar inom icke godkända kustnära zoner.

2. Varje anläggning måste genomgå en hälsoinspektion i enlighet med punkt B 2 med mellanrum som valts med hänsyn till utvecklingen av de ifrågavarande patogenerna.

3. Resultaten av laboratorieundersökningar av blötdjur som tillvaratagits under de offentliga myndigheternas hälsoinspektioner måste ha varit negativa med avseende på de sjukdomsalstrare som ger upphov till de sjukdomar som anges i kolumn 1 i förteckningarna I och II i bilaga A.

4. Ett register måste föras av vattenbrukarna eller de personer som ansvarar för utsättandet av blötdjuren. Detta måste innehålla alla de uppgifter som krävs för att deras hälsotillstånd skall kunna övervakas kontinuerligt.

D. Tillfällig indragning, återutfärdande och återkallande av godkännande

1. Varje onormal död eller andra symtom som kan ge anledning till misstanke om ett utbrott bland blötdjur av någon sjukdom som avses i kolumn 1 i förteckningarna I och II i bilaga A måste anmälas till den offentliga myndigheten snarast möjligt. Denna skall omedelbart dra in godkännandet för den berörda zonen.

2. Ett prov på sjuka blötdjur måste skickas till det godkända laboratoriet för att undersökas med avseende på den aktuella sjukdomsalstraren.

Resultatet av undersökningen måste omedelbart delges den offentliga myndigheten.

3. När resultaten av undersökningarna är negativa för de aktuella patogenerna, men positiva i något annat avseende skall ett nytt godkännande utfärdas.

4. Dock gäller att när ingen diagnos kan fastställas måste ytterligare en hälsoinspektion företas inom 15 dagar efter den första provtagningen och ett tillräckligt antal sjuka blötdjur tas ut och översändas till det godkända laboratoriet för att undersökas med avseende på förekomst av det aktuella patogenet. Om resultaten fortfarande är negativa eller om inga fler sjuka blötdjur påträffas, skall den offentliga myndigheten återutfärda godkännandet.

5. När resultaten är positiva måste godkännandet återkallas av den offentliga myndigheten.

6. För att en zon skall få ett nytt godkännande krävs att följande villkor uppfylls:

a) När ett utbrott inträffat

- infekterade eller smittade blötdjur måste ha destruerats,

- lokaler och utrustning måste ha desinficerats med hjälp av ett förfarande som godkänts av den offentliga myndigheten.

b) Efter det att utbrott har upphört måste villkoren i punkt B åter uppfyllas.

7. Den centrala ansvariga myndigheten skall underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om tillfällig indragning, återutfärdande och indragning av godkännande för zoner.

BILAGA C

GODKÄNDA ANLÄGGNINGAR INOM EN ICKE GODKÄND ZON

I. Fastlandsanläggningar för fisk (kolumn 2 i förteckningarna I och II i bilaga A)

A. Utfärdande av godkännande

För att bli godkänd måste en anläggning uppfylla följande krav:

1. Vattnet måste tillföras från en naturlig källa eller en borrad brunn.

2. Det måste finnas en naturlig eller konstgjord barriär mot vandringsfisk som befinner sig nedströms.

3. Den måste uppfylla de relevanta krav som uppräknas i bilaga B I B.

B. Fortsatt godkännande

För fortsatt godkännande krävs att de krav som räknas upp i bilaga B I C uppfylls. Dock måste provtagning ske en gång årligen.

C. Tillfällig indragning, återutfärdande och återkallande av godkännande

De krav som uppräknas i bilaga B I D skall också tillämpas här.

II. Kustnära anläggningar för fisk (kolumn 2 i förteckningarna I och II i bilaga A)

A. Utfärdande av godkännande

För att bli godkänd måste en anläggning uppfylla följande krav:

1. Den måste ha tillgång till vatten genom ett system som tillåter destruktion av de sjukdomsalstrare som ger upphov till de sjukdomar som avses i kolumn 1 i förteckningarna I och II i bilaga A.

2. Den måste efter vederbörliga ändringar uppfylla de krav som anges i bilaga B II B.

B. Fortsatt godkännande

För fortsatt godkännade krävs att de krav som anges i bilaga B II C uppfylls efter vederbörliga ändringar.

C. Tillfällig indragning, återutfärdande och återkallande av godkännande

De krav som uppräknas i bilaga B II D skall också tillämpas här.

III. Kustnära anläggningar för blötdjur (kolumn 2 i förteckningarna I och II i bilaga A)

A. Utfärdande av godkännande

För att bli godkänd måste en anläggning uppfylla följande krav:

1. Den måste ha tillgång till vatten genom ett system som tillåter destruktion av de sjukdomsalstrare som ger upphov till de sjukdomar avses i kolumn 1 i förteckningarna I och II i bilaga A.

2. Den måste efter vederbörliga ändringar uppfylla de krav som uppräknas i punkterna 1, 2 och 4 i bilaga B III B.

B. Fortsatt godkännande

För fortsatt godkännade krävs att de krav som anges i punkterna 1 4 i bilaga B III C uppfylls efter vederbörliga ändringar.

C. Tillfällig indragning, återutfärdande och återkallande av godkännande

De krav som anges i bilaga B III D skall tillämpas efter vederbörliga ändringar.

BILAGA D

BYTE AV VATTEN

Byte av vatten under transport av vattenbruksdjur skall ske med hjälp av utrustning som godkänts av medlemsstaterna och som uppfyller följande krav:

1. De hygieniska egenskaperna hos det vatten som står till förfogande för byte måste vara av sådan beskaffenhet att hälsosituationen för den art som transporteras inte ändras med avseende på de sjukdomsalstrare som ger upphov till de sjukdomar som anges i kolumn 1 i förteckningarna I och II i bilaga A.

2. Dessa anordningar skall vara inrättade så att varje förorening från värdmiljön förhindras,

- antingen genom desinfektion av vattnet eller

- genom att säkerställa att avtappning av detta vatten inte under några som helst omständigheter sker direkt i öppna havet eller fritt strömmande vattendrag.

BILAGA E

Förebilder för flyttningsdokument

KAPITEL 1 FLYTTNINGSDOKUMENT FÖR LEVANDE FISK, ÄGG OCH KÖNSCELLER FRÅN EN GODKÄND ZON

>Start Grafik>

I. Ursprungsland:

Godkänd zon:

II. Ursprungsanläggning (namn och adress):

III. Djur eller produkter:

Levande fisk Ägg Könsceller

Familj (allmän och vetenskaplig benämning)

Art (allmän och vetenskaplig benämning)

Mängd

Antal

Total vikt

Medelvikt

IV. Destination

Destinationsland:

Mottagare (namn och adress):

V. Transportsätt (sätt och identifiering):

VI. Hälsointyg

Jag intygar härmed att de djur eller varor som ingår i denna sändning härrör från en godkänd zon och att de uppfyller kraven i direktiv 91/67/EEG.

Ort:

Datum:

Offentlig myndighet:

Namnteckning

Myndighetens stämpel

Namnförtydligande (textat)

Titel eller befattning

>Slut Grafik>

KAPITEL 2 FLYTTNINGSDOKUMENT FÖR LEVANDE FISK, ÄGG OCH KÖNSCELLER FRÅN EN GODKÄND ANLÄGGNING

>Start Grafik>

I. Ursprungsland:

II. Ursprungsanläggning (namn och adress):

III. Djur eller produkter:

Levande fisk Ägg Könsceller

Familj (allmän och vetenskaplig benämning)

Art (allmän och vetenskaplig benämning)

Mängd

Antal

Total vikt

Medelvikt

IV. Destination

Destinationsland:

Mottagare (namn och adress):

V. Transportsätt (sätt och identifiering):

VI. Hälsointyg

Jag intygar härmed att de djur eller varor som ingår i denna sändning härrör från en godkänd anläggning och att de uppfyller kraven i direktiv 91/67/EEG.

Ort:

Datum:

Offentlig myndighet:

Namnteckning

Myndighetens stämpel

Namnförtydligande (textat)

Titel eller befattning>Slut Grafik>

KAPITEL 3 FLYTTNINGSDOKUMENT FÖR BLÖTDJUR FRÅN EN GODKÄND KUSTNÄRA ZON

>Start Grafik>

I. Ursprungsland:

Godkänd zon:

II. Ursprungsanläggning (namn och adress):

III. Djur:

Blötdjur

Familj (allmän och vetenskaplig benämning)

Art (allmän och vetenskaplig benämning)

Mängd

Antal

Total vikt

Medelvikt

IV. Destination

Destinationsland:

Mottagare (namn och adress):

V. Transportsätt (sätt och identifiering):

VI. Hälsointyg

Jag intygar härmed att de djur som ingår i denna sändning härrör från en godkänd kustnära zon och att de uppfyller kraven i direktiv 91/67/EEG.

Ort:

Datum:

Offentlig myndighet:

Namnteckning

Myndighetens stämpel

Namnförtydligande (textat)

Titel eller befattning>Slut Grafik>

KAPITEL 4 FLYTTNINGSDOKUMENT FÖR BLÖTDJUR FRÅN EN GODKÄND ANLÄGGNING

>Start Grafik>

I. Ursprungsland:

II. Ursprungsanläggning (namn och adress):

III. Djur:

Blötdjur

Familj (allmän och vetenskaplig benämning)

Art (allmän och vetenskaplig benämning)

Mängd

Antal

Total vikt

Medelvikt

IV. Destination

Destinationsland:

Mottagare (namn och adress):

V. Transportsätt (sätt och identifiering):

VI. Hälsointyg

Jag intygar härmed att de djur som ingår i denna sändning härrör från en godkänd anläggning och att de uppfyller kraven i direktiv 91/67/EEG.

Ort:

Datum:

Offentlig myndighet:

Namnteckning

Myndighetens stämpel

Namnförtydligande (text)

Titel eller befattning>Slut Grafik>

Top