Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R3943

Rådets förordning (EEG) nr 3943/90 av den 19 december 1990 om tillämpning av det observations- och kontrollsystem som upprättats enligt artikel XXIV i Konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis av den 4 september 1981

OJ L 379, 31.12.1990, p. 45–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 010 P. 31 - 46
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 010 P. 31 - 46

No longer in force, Date of end of validity: 07/04/2004; upphävd genom 32004R0601

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3943/oj

31990R3943

Rådets förordning (EEG) nr 3943/90 av den 19 december 1990 om tillämpning av det observations- och kontrollsystem som upprättats enligt artikel XXIV i Konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis av den 4 september 1981

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 379 , 31/12/1990 s. 0045 - 0059
Finsk specialutgåva Område 15 Volym 10 s. 0031
Svensk specialutgåva Område 15 Volym 10 s. 0031


RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 3943/90 av den 19 december 1990 om tillämpning av det observations- och kontrollsystem som upprättats enligt artikel XXIV i Konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis av den 4 september 1981

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 170/83 av den 25 januari 1983 om upprättandet av ett gemenskapssystem för bevarande och förvaltning av fiskeresurserna(1), ändrad genom Anslutningsakten för Spanien och Portugal, särskilt artikel 11 i denna,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis godkändes av rådet genom beslut 81/691/EEG(2).

I artikel XXIV i konventionen föreskrivs att ett observations- och kontrollsystem skall upprättas i syfte att främja konventionens mål och säkerställa att konventionens bestämmelser efterlevs.

I enlighet med den artikeln skall systemet bland annat omfatta förfaranden för bordning och inspektion utförda av observatörer och inspektörer som utsetts av konventionens fördragsslutande parter. Det skall också omfatta förfaranden för åtal och sanktioner från flaggstatens sida på grundval av bevis som framkommer vid sådan bordning och inspektion.

Kommissionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (CCAMLR), nedan kallad Antarktiskommissionen, har i vederbörlig ordning antagit ett observations- och inspektionssystem. Bestämmelser måste fastställas för systemets tillämpning i gemenskapen.

Det är lämpligt att utöka inspektionen av gemenskapsfartyg på det område som omfattas av konventionen till att också omfatta efterlevnaden av andra tillämpliga gemenskapsbestämmelser för kontroll och bevarande av fiskeresurserna.

För att kunna övervaka fisket på det område som omfattas av konventionen är det nödvändigt att medlemsstaterna samarbetar med varandra och med kommissionen vid tillämpningen av systemet och vid genomförandet av andra tillämpliga gemenskapsåtgärder.

Observations- och inspektionssystemet tillämpas, utan att det påverkar medlemsstaternas förpliktelse enligt artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 2241/87 av den 23 juli 1987 om fastställande av vissa åtgärder för kontroll av fisket(3), ändrad genom förordning (EEG) nr 3483/88(4), för att inspektera och kontrollera gemenskapsfartyg som bedriver fiske och därtill angränsande verksamhet på det område som omfattas av konventionen.

Systemet kan ändras och bestämmelser bör därför fastställas för antagande av sådana ändringar som det i Antarktiskommissionen uppnås överenskommelse om på ett multilateralt plan, liksom särskilda regler för systemets genomförande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det observations- och inspektionssystem som införts enligt Konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis, nedan kallat "systemet", skall tillämpas i gemenskapen.

Bestämmelserna för systemet återges i bilagan.

Artikel 2

1. Kommissionen skall utse de gemenskapsobservatörer och -inspektörer som skall medverka i systemet. Observatörerna eller inspektörerna får utses av kommissionen eller av en medlemsstat och får placeras ombord på varje fartyg som tillhör en medlemsstat eller, efter avtal med en annan fördragsslutande part, ombord på dennas fartyg, som utför eller skall utföra observations- eller inspektionsuppdrag eller bedriva vetenskaplig forskning inom det område som omfattas av konventionen. Inspektörer och observatörer får utföra sina uppdrag ombord på fartyg som används för fångst av marina levande tillgångar eller för vetenskaplig forskning rörande fiskeresurserna på det område som omfattas av konventionen.

2. Utöver de åligganden som följer av systemet skall gemenskapsinspektörerna inom det område som omfattas av konventionen se efter att gemenskapsfartyg som omfattas av systemet följer alla andra gemenskapsbestämmelser om bevarande eller kontroll av fiskeresurserna som gäller dessa fartyg.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall vid tillämpningen av systemet samarbeta med varandra och med kommissionen.

Artikel 4

Tillämpningsföreskrifter för denna förordning skall vid behov antas i enlighet med förfarandet i artikel 14 i förordning (EEG) nr 170/83.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 1990.

På rådets vägnar

C. VIZZINI

Ordförande

(1) EGT nr L 24, 27.1.1983, s. 1.

(2) EGT nr L 252, 5.9.1981, s. 26.

(3) EGT nr L 207, 29.7.1987, s. 1.

(4) EGT nr L 306, 11.11.1988, s. 2.

BILAGA

KOMMISSIONEN FÖRBEVARANDE AV MARINA LEVANDE TILLGÅNGAR I ANTARKTIS OBSERVATIONS- OCH INSPEKTIONSSYSTEM

Anmärkningar

1. I följande text om det observations- och inspektionssystem som antagits av kommissionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis har beteckningen "kommissionen" för tydlighetens skull ersatts med "Antarktiskommissionen".

2. Tilläggen till observations- och inspektionssystemet innehåller de förlagor till inspektionsfartygens vimpel, till formulären för inspektionsrapporter och till inspektörernas identitetskort som godkänts av kommissionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis.

OBSERVATIONS- OCH INSPEKTIONSSYSTEM

I. Varje medlem i Antarktiskommissionen har rätt att utse observatörer och inspektörer i enlighet med artikel XXIV i konventionen.

a) De observatörer och inspektörer som utses skall vara förtrogna med de aktiviteter inom fiske och forskning som skall observeras och inspekteras, samt med konventionens bestämmelser och de åtgärder som fastställs enligt denna.

b) Medlemmarna skall intyga kvalifikationerna hos varje observatör och inspektör som de utser.

c) Observatörer och inspektörer skall vara medborgare i den fördragsslutande stat som utser dem, och skall under den tid de utför sina uppgifter endast vara omfattade av den statens jurisdiktion.

d) Observatörer och inspektörer skall kunna kommunicera på det språk som används i flaggstaten för de fartyg där de utför sina uppgifter.

e) Observatörer och inspektörer skall beviljas sjöbefälsstatus så länge de är ombord på fartygen.

f) Namnen på utsedda observatörer och inspektörer skall meddelas Antarktiskommissionen senast den 1 maj varje år. De utses för en period som varar fram till den 1 juli påföljande år.

II. Antarktiskommissionen skall föra register över de observatörer och inspektörer med intyg som utsetts av medlemmarna.

a) Antarktiskommissionen skall sända registret över observatörer och inspektörer till varje fördragsslutande part senast den 31 maj varje år.

III. För att säkerställa att de åtgärder som fastställts under konventionen följs, skall de observatörer och inspektörer som utsetts av medlemmarna vara bemyndigade att utföra observation och inspektion ombord på forskningsfartyg och fartyg som används för fångst av marina levande tillgångar inom det område som omfattas av konventionen.

a) Observation och inspektion får utföras av de observatörer och inspektörer som utsetts från fartyg som tillhör de stater som utsett dem.

b) Fartyg med observatörer eller inspektörer ombord skall föra en särskild flagg eller vimpel som godkänts av Antarktiskommissionen för att visa att det finns observatörer eller inspektörer ombord som utövar sina observations- och inspektionsuppgifter i enlighet med detta system.

c) Sådana observatörer och inspektörer kan också placeras ombord på fartyg, enligt ett schema för ombordtagning och landsättning av observatörer och inspektörer som flaggstaten och den stat som utsett dem kommer att avtala.

IV. Alla fördragsslutande parter skall senast den 1 maj varje år överlämna en förteckning över de fartyg som för deras flagg och som avses användas för fångst av marina levande tillgångar inom det område som omfattas av konventionen under den ettårsperiod som börjar den 1 juli. En sådan förteckning skall innehålla följande:

- Fartygets namn.

- Fartygets signal som finns registrerad hos den behöriga myndigheten i flaggstaten.

- Fartygets hemmahamn och nationalitet.

- Namnet på fartygets ägare eller befraktare.

- Bekräftelse om att fartygets befälhavare har informerats om de bestämmelser som gäller där fartyget skall fånga marina levande tillgångar inom det område som konventionen omfattar.

a) Antarktiskommissionen skall senast den 31 maj varje år överlämna en sammanställd förteckning över samtliga sådana fartyg till alla parter. Förteckningen skall också omfatta namnen på de forskningsfartyg som finns med i det register över permanenta forskningsfartyg som upprättats i enlighet med punkt 60 i protokollet från Antarktiskommissionens femte möte.

b) De fördragsslutande parterna skall också så snart som möjligt meddela Antarktiskommissionen om fartyg läggs till eller avförs från förteckningen under fiskesäsongens gång. Antarktiskommissionen skall då utan dröjsmål upplysa övriga parter om detta.

V. a) Alla fartyg, som befinner sig i det område som omfattas av konventionen i syfte att fånga eller utöva forskning på marina levande tillgångar, skall, när de ges vederbörlig signal enligt den internationella signalkoden från ett fartyg med observatörer eller inspektörer ombord (tillkännagiven genom att det för den flagg eller vimpel som avses i punkt III b, stanna eller vidta andra nödvändiga åtgärder för att underlätta för en observatör eller inspektör att säkert och snabbt gå ombord på fartyget, såvida inte fartyget är aktivt involverat i fångstarbete, i vilket fall åtgärderna skall vidtas så snart det är praktiskt möjligt.

b) Fartygets befälhavare skall låta observatören eller inspektören, tillsammans med eventuella assistenter, gå ombord på fartyget.

VI. Observatörer och inspektörer skall ha rätt att observera och inspektera fångst, nät och övriga fiskeredskap samt fångst- och forskningsaktiviteter, och skall också få tillgång till protokoll, fångstrapporter och positionsangivelser i den mån detta krävs för att de skall kunna utföra sina uppgifter.

a) Varje observatör och inspektör skall bära en identitetshandling som utfärdats av den stat som utsett honom och i en form som godkänts eller föreskrivits av Antarktiskommissionen, i vilken det intygas att denne utsetts att utföra observation eller inspektion i enlighet med detta system.

b) När en observatör eller en inspektör går ombord på ett fartyg skall denne visa upp den handling som beskrivs i a.

c) Observation och inspektion skall genomföras så att fartyget utsätts för så liten störning och olägenhet som möjligt. Undersökningar skall begränsas till att säkerställa att de Antarktiskommissionsåtgärder som gäller för flaggstaten i fråga följs.

d) Observatörer och inspektörer får ta fotografier om det är nödvändigt för att dokumentera förmodade överträdelser av de åtgärder som Antarktiskommissionen antagit. Dubbla fotografier skall tas, och ett av dessa skall fästas vid meddelandet om förmodad överträdelse, vilket överlämnas till fartygets befälhavare i enlighet med punkt VIII.

e) Observatörer och inspektörer skall anbringa ett identifikationsmärke som godkänts av Antarktiskommissionen på nät och andra fiskeredskap som anses ha använts i strid med gällande bestämmelser och detta skall också noteras i de rapporter och det meddelande som anges i punkt VIII.

f) Fartygets befälhavare skall ge observatörerna och inspektörerna den hjälp de behöver för att utföra sina uppgifter, även nödvändig tillgång till kommunikationsutrustning.

VII. Om ett fartyg inte stannar eller på annat sätt underlättar för en observatör eller inspektör att komma ombord, eller om fartygets befälhavare eller besättning stör det arbete som observatören eller inspektören är bemyndigad att utföra, skall den berörde observatören eller inspektören upprätta en detaljerad rapport som beskriver omständigheterna, vilken sedan skall sändas till den stat som utsett honom för att därifrån sändas vidare i enlighet med relevanta bestämmelser i punkt VIII och IX.

a) Om en observatörs eller inspektörs arbete störs, eller om rimliga önskemål från dennes sida i samband med utförandet av arbetet inte uppfylls, skall flaggstaten handlägga detta som om observatören eller inspektören var en observatör eller inspektör från den staten.

b) Flaggstaten skall i enlighet med punkt X rapportera om åtgärder som vidtagits i enlighet med denna punkt.

VIII. Observatörer och inspektörer skall upprätta detaljerade rapporter över sina observations- och inspektionsuppgifter de utfört. Dessa rapporter skall sändas till den medlem som utsett dem, vilken i sin tur skall rapportera till Antarktiskommissionen.

a) Observatörer eller inspektörer skall efter utfört arbete och innan de lämnar fartyget överlämna ett inspektionsprotokoll och ett skriftligt meddelande om eventuella förmodade överträdelser av de åtgärder som Antarktiskommissionen antagit till fartygets befälhavare, och denne skall ges möjlighet att tillfoga skriftliga kommentarer till detta meddelande.

b) Fartygets befälhavare skall underteckna meddelandet för att bekräfta att han mottagit det och att han getts möjlighet att kommentera det.

IX. De rapporter som avses i punkt VIII skall sändas till flaggstaten, som skall ges rätt att kommentera dem innan de behandlas av Antarktiskommissionen.

X. Om det som ett resultat av en observation eller inspektion som utförts i enlighet med dessa bestämmelser finns bevis för att överträdelser skett av åtgärder som godkänts under konventionen skall flaggstaten vidta åtgärder för lagföring och, om så krävs, verkställa påföljder. Flaggstaten skall underrätta Antarktiskommissionen om sådana åtal och påföljder.

Tillägg 1 ANTARKTISKOMMISSIONENS OBSERVATIONS- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM

>Hänvisning till >

Tillägg 2 KOMMISSIONEN FÖR BEVARANDE AV MARINA LEVANDE TILLGÅNGAR I ANTARKTIS INSPEKTIONSRAPPORT

>

Start Grafik>

(Inspektör: Var god TEXTA)

Meddelande till befälhavaren på det fartyg som skall inspekteras

Antarktiskommissionens inspektör kommer att visa sin identitetshandling från Antarktiskommissionen när han stiger ombord på fartyget. Han är därmed bemyndigad att inspektera och mäta alla fiskeredskap som finns på eller i närheten av arbetsdäck och som är färdiga att användas, samt fångst på eller under däck och alla relevanta dokument. Denna inspektion har till syfte att kontrollera om ni följer de åtgärder som Antarktiskommissionen antagit och som ert land inte har invänt emot, och att, trots sådana invändningar, kontrollera era loggboksanteckningar och övriga relevanta handlingar för det område som omfattas av konventionen, samt den fångst ni har ombord. Inspektören har rätt att undersöka och fotografera fartygets redskap, fångst, loggbok och andra relevanta handlingar. Inspektören kommer inte att kräva att ni tar in redskapen i förtid. Däremot kan han stanna kvar ombord tills redskapen tas in.

BEMYNDIGAD(E) INSPEKTÖR(ER)

1. Namn:

Land som utsett inspektören:

2 Namn och distriktsbeteckning på det fartyg som har inspektören ombord:

UPPGIFTER OM DET INSPEKTERADE FARTYGET

3 Land och hamn där fartyget är registrerat:

4. Fartygets namn och registreringsnummer:

5. Typ av fartyg (fiske- eller forskningsfartyg):

6. Befälhavarens namn:

7. Ägarens namn och adress:

8. Position som bestäms av det inspektionsfartygets befälhavare klockan GMT

Latitud: Longitud:

a) Utrustning som används för positionsbestämningen:

9. Position som bestäms av det inspekterade fartygets befälhavare klockan GMT

Latitud: Longitud:

a) Utrustning som använts för positionsbestämning:

DATUM OCH KLOCKSLAG DÅ INSPEKTIONEN INLEDDES OCH AVSLUTADES

10. Datum: Ombordstigning klockan GMT Avstigning klockan GMT

INSPEKTERADE REDSKAP PÅ ELLER I NÄRHETEN AV ARBETSDÄCK

11.

1:a redskapet 2:a redskapet 3:e redskapet

Typ av redskap

(flyttrålar eller bottentrålar)

Nätmaterial

Enkelt eller dubbelbundet

Redskapets längd (mätt i vått tillstånd)

på eller nära tråldäck

Typ av inspekterade anordningar på nätredskapen

Anmärkningar

>Slut Grafik>

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Start Grafik>

RESULTAT AV INSPEKTION AV FISK OMBORD

13. Resultat av inspektion av sista fiskeansträngningen (om detta är relevant)

Ton, totalt 3-alfakod Arter i fångsten Andel (%) av varje art Andel (%) som kastats överbord

Total fångst:

Ange fångsten i rundvikt (dvs. före bearbetning).

14. Resultat av inspektion av fångst ombord

Fiskarter (använd 3-alfakod) Inspektörens uppskattning (ton)

Inspektörens kommentarer till hur uppskattningarna gjorts:

>Slut Grafik>

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Start Grafik>

Om en förmodad överträdelse iakttagits, har inspektören rätt att

1. åter undersöka och fotografera det inspekterade fartygets redskap, fångst, loggböcker eller övriga relevanta handlingar, och

2. kräva att ni upphör med fisket om den iakttagna överträdelsen gäller

a) fiske i ett fredat område eller med redskap som inte är tillåtna inom ett visst område, eller

b) fiske på ett visst bestånd eller efter viss art efter den dag då att exekutivsekreteraren meddelat medlemmarna att riktat fiske efter dessa bestånd eller arter är förbjudet.

KOMMENTARER OCH IAKTTAGELSER

21. Handlingar som granskats efter det att en förmodad överträdelse iakttagits:

22. Kommentarer (om det skiljer mellan inspektörens uppskattning av fångsten ombord och motsvarande summeringar av fångster i loggboken, noteras denna avvikelse i procent)

23. Fotograferade föremål med anknytning till en förmodad överträdelse:

24. Inspektörens övriga kommentarer, förklaringar eller iakttagelser (om den förmodade överträdelsen gäller ett näts maskstorlek, noteras här identifikationsnumret på det redskapsmärke som inspektören anbringat på nätet):

25. Yttranden från andreinspektören eller vittnen:

26. Andreinspektörens eller vittnets namn och underskrift:

27. Den ansvarige inspektörens underskrift:

28. Yttrande från befälhavarens vittne:

29. Befälhavarens vittne(n)s namn och underskrift:

30. Kvittering av mottagandet av rapporten:

Som befälhavare på fartyget bekräftar jag härmed, att jag idag tagit emot ett exemplar av denna rapport samt kopior på de fotografier som tagits. Min underskrift innebär inget godkännande av någon del av rapportens innehåll.

Datum: Underskrift

31. Befälhavarens kommentarer och underskrift:

ETT EXEMPLAR TILL BEFÄLHAVAREN. ORIGINALET OCH DET ANDRA EXEMPLARET BEHÅLLS AV INSPEKTÖREN FÖR ATT SÄNDAS VIDARE PÅ DET SÄTT SOM FASTSLAGITS.

Anmärkningar:

Inspektörerna skall använda dessa sidor för att skriva ner alla kommentarer beträffande omständigheter kring inspektionen som de anser bör rapporteras.>Slut Grafik>

Tillägg 3

>Hänvisning till >

Top