Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R3492

Rådets förordning (EEG) nr 3492/90 av den 27 november 1990 om de faktorer som skall beaktas i årsräkenskaperna för finansieringen av interventionsåtgärder i form av offentlig lagring genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket

OJ L 337, 4.12.1990, p. 3–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 035 P. 173 - 176
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 035 P. 173 - 176
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 011 P. 50 - 53
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 011 P. 50 - 53
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 011 P. 50 - 53
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 011 P. 50 - 53
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 011 P. 50 - 53
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 011 P. 50 - 53
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 011 P. 50 - 53
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 011 P. 50 - 53
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 011 P. 50 - 53

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2006; upphävd genom 32006R0884

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3492/oj

31990R3492

Rådets förordning (EEG) nr 3492/90 av den 27 november 1990 om de faktorer som skall beaktas i årsräkenskaperna för finansieringen av interventionsåtgärder i form av offentlig lagring genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 337 , 04/12/1990 s. 0003 - 0006
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 35 s. 0173
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 35 s. 0173


RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 3492/90 av den 27 november 1990 om de faktorer som skall beaktas i årsräkenskaperna för finansieringen av interventionsåtgärder i form av offentlig lagring genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 729/70 av den 21 april 1970 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken(1), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2048/88(2), särskilt artikel 3.2 i denna,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

I förordning (EEG) nr 1883/78(3), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 787/89(4), fastställs allmänna regler för finansiering av intervention genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ).

I förordning (EEG) nr 3247/81 av den 9 november 1981 om finansiering genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket av vissa interventionsåtgärder, särskilt interventionsorgans uppköp, lagring och försäljning av jordbruksprodukter(5), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3757/89(6), fastställs regler och betingelser för de årsräkenskaper som gör det möjligt att fastställa vilka utgifter som garantisektionen vid EUGFJ skall finansiera i samband med interventionsåtgärder i form av offentlig lagring. Erfarenheterna visar att det är nödvändigt att förenkla nuvarande föreskrifter och att tillämpningsföreskrifterna bör fastställas i enlighet med ett förenklat förfarande. Rådets förordning (EEG) nr 3247/81 bör upphöra att gälla.

Enligt jordbruksförordningarna uppköper interventions organen produkter som bjuds ut till intervention. Det bör anges att medlemsstaterna har ansvaret för att nödvändiga åtgärder vidtas så att de lagrade produkternas förvaras rätt. Inventarieförteckningar över de lagrade produkterna bör upprättas regelbundet så att dessa kan jämföras med lagerredovisningen och räkenskaperna. Finansieringsregler bör fastställas för att täcka svinn, kvalitetsförsämring av produkter, transport av produkter som bjuds ut till intervention samt indrivning av belopp från försäljare, köpare och lagerhållare.

I artikel 37.2 i rådets förordning (EEG) nr 822/87 av den 16 mars 1987 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin(7), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1325/90(8), föreskrivs att kostnaderna för åtgärder för avyttring av destillerade produkter enligt 35 och 36 i nämnda förordning skall bäras av garantisektionen vid EUGFJ. Det behövs närmare bestämmelser för denna avyttringsåtgärd.

Det bör föreskrivas om antagande av tillämpningsföreskrifter och det förfarande som då skall följas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Årsräkenskaper skall upprättas för varje produkt som är föremål för interventionsåtgärder i form av offentlig lagring.

Räkenskaperna skall visa följande grupper av poster var för sig:

a) Utgifter vid fysisk åtgärd i samband med interventionsorganens uppköp av produkter.

b) Räntekostnader för medel som bundits av medlemsstaterna i interventionsköp.

c) Skillnader mellan värdet av kvantiteter överförda från föregående år och värdet av de inlagrade kvantiteterna med hänsyn tagen till å ena sidan den nedskrivning som anges i punkt d och å andra sidan värdet av de utlagrade kvantiteterna och värdet av de kvantiteter som överförs till påföljande år, samt eventuella andra utgifter och intäkter.

d) De belopp som följer av den nedskrivning som fastställts i artikel 8 i förordning (EEG) nr 1883/78.

De utgifter som anges i punkt a och de övriga utgifter och intäkter som anges i punkt c finns förtecknade i bilagan.

Kostnader vid transport inom eller utanför en medlemsstats territorium skall godkännas i enlighet med det förfarande som fastställts i artikel 26 i förordning (EEG) nr 2727/75(9), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1340/90(10), eller, alltefter omständigheterna, i motsvarande artikel i övriga förordningar om gemensam organisation av jordbruksmarknader, och bokföras i enlighet med punkt a.

2. Om inte särskilda bestämmelser fastställs enligt förfarandet i artikel 8 skall tidpunkten för bokföring av de olika utgifts- och intäktsposterna bestämmas av när de fysiska åtgärderna i samband med interventionen vidtas.

3. När ett konto uppvisar ett kreditsaldo skall detta dras av från utgifterna under löpande räkenskapsår.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att produkter som har varit föremål för intervention förvaras på rätt sätt.

2. Medlemsstaten skall efter anmodan från kommissionen till denna anmäla de ytterligare förvaltningsföreskrifter som antagits för tillämpning och administration av interventionsåtgärderna.

Artikel 3

Interventionsorganen skall under varje räkenskapsår upprätta en inventarieförteckning för varje produkt som varit föremål för gemenskapsintervention.

De skall jämföra resultatet av denna inventarieförteckning med bokföringsunderlaget. Eventuella skillnader i kvantitet eller kvalitet som konstaterats vid kontroll skall bokföras i enlighet med artikel 5.

Artikel 4

1. En toleransnivå får fastställas för svinn i samband med förvaringen av de lagrade produkterna.

Det svinn som följer av lagringen skall vara lika med skillnaden mellan det teoretiska lager som framgår av lagerbokföringen och det faktiska lagret den sista dagen i räkenskapsåret fastställt på grundval av den inventarieförteckning som fastställs i artikel 3, eller lika med det lager som återstår i bokföringen när det faktiska lagret i en lagerlokal har uttömts under året.

2. En toleransnivå får fastställas för svinn i samband med bearbetning av de aktuella produkterna.

3. Svinn till följd av stöld eller andra förluster som kan identifieras skall inte ingå i den beräkning av toleransnivåer som föreskrivs i punkt 1 och 2.

4. De toleransnivåer som anges i punkt 1 och 2 skall fastställas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 8, vid behov efter behandling i den berörda förvaltningskommittén.

Artikel 5

1. Allt svinn och kvantiteter som försämrats kvalitetsmässigt på grund av de fysiska förhållandena vid lagring, transport eller bearbetning eller för lång förvaring skall bokföras som utlagrade från interventionslagret den dag då svinnet eller kvalitetsförsämringen konstaterades.

2. Värdet av de kvantiteter som anges i punkt 1 skall fastställas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 8.

3. Om inte annat föreskrivs i gemenskapsreglerna, skall eventuella intäkter från försäljning av kvalitetsförsämrade produkter och andra intäkter i samband med detta inte bokföras.

4. Om inte annat föreskrivs i särskilda gemenskapsregler, skall en produkt bedömas som försämrad om den inte längre uppfyller de kvalitetskrav som gällde vid uppköpet.

5. Medlemsstaten skall underrätta kommissionen om det svinn och den kvalitetsförsämring av produkten som orsakats av naturkatastrofer. Kommissionen skall därefter fatta lämpliga beslut enligt förfarandet i artikel 8.

Artikel 6

Belopp som uppburits eller indrivits från säljare, köpare eller lagerhållare motsvarande

- de faktiska kostnader som orsakats av att bestämmelser för försäljning och köp av produkter inte iakttagits,

- förverkade säkerheter enligt förordning (EEG) nr 352/78(11),

- belopp som aktörer åläggs betala på grund av att de inte har uppfyllt sina förpliktelser såsom de föreskrivs i gemenskapsreglerna,

skall krediteras EUGFJ i enlighet med artikel 1.1 c.

Artikel 7

Finansieringen av de kostnader för avyttring av alkohol som fastställts i artikel 37.2 i förordning (EEG) nr 822/87 skall lyda under de regler som anges i artikel 2-6 i denna förordning.

Artikel 8

Tillämpningsföreskrifter för denna förordning skall antas enligt det förfarande som fastställs i artikel 13 i förordning (EEG) nr 729/70.

Artikel 9

Förordning (EEG) nr 327/81 upphör att gälla.

Artikel 10

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1990.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 november 1990.

På rådets vägnar

V. SACCOMANDI

Ordförande

(1) EGT nr L 94, 28.4.1970, s. 13.

(2) EGT nr L 185, 15.7.1988, s. 1.

(3) EGT nr L 216, 5.8.1978, s. 1.

(4) EGT nr L 85, 30.3.1989, s. 1.

(5) EGT nr L 327, 14.11.1981, s. 1.

(6) EGT nr L 365, 15.12.1989, s. 11.

(7) EGT nr L 84, 27.3.1987, s. 1.

(8) EGT nr L 132, 23.5.1990, s. 19.

(9) EGT nr L 281, 1.11.1975, s. 1.

(10) EGT nr L 134, 28.5.1990, s. 1.

(11) EGT nr L 50, 22.2.1978, s. 1.

BILAGA

Utgifter och intäkter som får medtagas i de räkenskaper som anges i artikel 1.1

A. Utgifter i anslutning till de fysiska lagringsåtgärder som anges i punkt a

1. Kostnader som skall täckas av schablonbelopp:

a) inlagring,

b) utlagring,

c) lagring, inklusive inventeringskostnader,

d) bearbetning eller urbening,

e) förpackning respektive uppackning,

f) märkning,

g) analyser,

h) denaturering, färgning, hantering och arbetskraft,

i) utlagring och återinlagring,

j) transport efter uppköp,

k) transport från fabrik till lager,

l) kostnader i samband med fri gratisutdelning av produkter från offentlig intervention.

2. Kostnader som inte täcks med schablonbelopp och som inte nödvändigtvis är knutna till tidpunkten för den fysiska åtgärden:

- transportkostnader före intervention som utbetalats eller mottagits i samband med uppköp,

- kostnader vid transport inom eller utanför medlemsstatens territorium eller vid export,

- kostnader som täcks via anbudsinfordran,

- andra kostnader i samband med åtgärder som fastställs i gemenskapsreglerna.

B. Andra utgifter eller intäkter som anges i punkt c

- värdet av det svinn eller de kvalitetsförsämrade kvantiteter som anges i artikel 5.1, 5.2 och 5.5,

- belopp utöver dem som anges i artikel 5.3 som uppburits eller indrivits från säljare, köpare eller lagerhållare.

Top