EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R2340

Rådets förordning (EEG) nr 2340/90 av den 8 augusti 1990 om hinder mot gemenskapens handel vad beträffar Irak och Kuwait

OJ L 213, 9.8.1990, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 016 P. 66 - 67
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 016 P. 66 - 67

No longer in force, Date of end of validity: 10/12/1996; upphävd genom 396R2465

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/2340/oj

31990R2340

Rådets förordning (EEG) nr 2340/90 av den 8 augusti 1990 om hinder mot gemenskapens handel vad beträffar Irak och Kuwait

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 213 , 09/08/1990 s. 0001 - 0002
Finsk specialutgåva Område 11 Volym 16 s. 0066
Svensk specialutgåva Område 11 Volym 16 s. 0066


RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2340/90 av den 8 augusti 1990 om hinder mot gemenskapens handel vad beträffar Irak och Kuwait

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av följande:

Med anledning av den allvarliga situation som följer av Iraks invasion av Kuwait och som var föremål för Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 660 (1990) av den 2 augusti 1990 vilken ledde till att gemenskapen och dess medlemsstater den 4 augusti 1990 inom ramen för det politiska samarbetet antog en deklaration som öppet fördömer Iraks invasion av Kuwait och kräver ett omedelbart och förutsättningslöst tillbakadragande av irakiska styrkor från Kuwaits territorium och även ledde till beslut att ekonomiska åtgärder kommer att vidtas mot Irak.

Då Förenta nationernas säkerhetsråd ställdes inför Iraks vägran att följa resolution 660 (1990) antog man resolution 661 (1990) av den 6 augusti 1990 om upprättande av ett handelsembargo mot Irak och Kuwait.

Under dessa omständigheter bör gemenskapens handel med Irak och Kuwait förbjudas.

Gemenskapen och dess medlemsstater har enats om att upprätta en gemenskapshandling för att säkerställa en enhetlig tillämpning inom gemenskapen av de åtgärder som beslutades av Förenta nationernas säkerhetsråd rörande handel med Irak och Kuwait.

Det är lämpligt att undvika en situation där denna förordning inverkar på export från dessa länder som skett före den 7 augusti 1990 eller på varulager avsedda för rent medicinska syften och, när humanitära skäl så motiverar, livsmedel.

Därvid har Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 113 i detta, beaktats, liksom

kommissionens förslag.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Från och med den 7 augusti 1990 skall följande vara förbjudet:

1. Införsel till gemenskapen av alla varor som har ursprung i eller kommer från Irak eller Kuwait.

2. Export av alla varor som har ursprung i eller kommer från gemenskapen till de ovan nämnda länderna.

Artikel 2

Från och med den dag som anges i artikel 1 skall följande vara förbjudet på gemenskapens territorium samt med hjälp av flyg eller fartyg som seglar under en medlemsstats flagg eller genomförs av medborgare i någon av gemenskapens stater.

1. All verksamhet och alla affärstransaktioner, däribland all verksamhet som har samband med affärer som redan ingåtts eller delvis genomförts, som har till syfte eller verkan att främja exporten av handelsvaror eller varor som har ursprung i eller kommer från Irak eller Kuwait.

2. Försäljning eller leverans av alla varor och produkter oavsett ursprung och varifrån de kommer

- till fysiska eller juridiska personer i Irak eller Kuwait,

- till andra fysiska eller juridiska personer när det sker i kommersiellt syfte för verksamhet som bedrivs i eller från Iraks eller Kuwaits territorium.

3. All verksamhet som har till syfte eller verkan att främja sådan försäljning eller leverans.

Artikel 3

1. Artikel 1.2 och artikel 2.2 gäller inte de varor som förtecknas i bilagan.

2. Artikel 1.1 och artikel 2.1 skall inte inverka på införsel till gemenskapens territorium av de varor som avses i artikel 1.1 som har ursprung i eller kommer från Irak eller Kuwait och som exporterades för den 7 augusti 1990.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 augusti 1990.

På rådets vägnar

G. DE MICHELIS

Ordförande

BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER VAROR SOM AVSES I ARTIKEL 3.1

A. Medicinska produkter

ex kapitel 29

Alla produkter som bär WHO:s internationella generiska benämningar (INN) eller modifierade internationella generiska benämningar (INNM)

>Plats för tabell>

B. Livsmedel

Livsmedel som är avsedda för humanitära syften som en del av nödhjälpsinsatser.

Top