Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990D0644

90/644/EEG: Kommissionens beslut av den 30 november 1990 om avslut av medlemsstaternas räkenskaper vad avser de utgifter för räkenskapsåret 1988 som finansieras genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket

OJ L 350, 14.12.1990, p. 82–96 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 035 P. 266 - 280
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 035 P. 266 - 280

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/644/oj

31990D0644

90/644/EEG: Kommissionens beslut av den 30 november 1990 om avslut av medlemsstaternas räkenskaper vad avser de utgifter för räkenskapsåret 1988 som finansieras genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 350 , 14/12/1990 s. 0082 - 0096
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 35 s. 0266
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 35 s. 0266


KOMMISSIONENS BESLUT av den 30 november 1990 om avslut av medlemsstaternas räkenskaper vad avser de utgifter för räkenskapsåret 1988 som finansieras genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (90/644/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 729/70 av den 21 april 1970 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken(1), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2048/88(2), särskilt artikel 5.2 i denna,

efter samråd med Fondkommittén, och

med beaktande av följande:

Enligt artikel 5.2 b i förordning (EEG) nr 729/70 skall kommissionen på grundval av de av medlemsstaterna framlagda årsräkenskaperna avsluta räkenskaperna för de myndigheter och organ som avses i artikel 4 i samma förordning.

Medlemsstaterna har till kommissionen lämnat de handlingar som krävs för att avsluta räkenskaperna för år 1988. I förordning (EEG) nr 3183/87 av den 19 oktober 1987 om särskilda bestämmelser om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken(3) föreskrivs att räkenskapsåret 1988 skall börja i november 1987 eftersom de finansiella medel som gemenskapen hade ställt till medlemsstaternas förfogande var förbrukade. Enligt förordning (EEG) nr 2048/88 skall detta räkenskapsår sluta den 15 oktober 1988.

Kommissionen har gjort kontroller på platsen i enlighet med artikel 9.2 i förordning (EEG) nr 729/70.

Enligt artikel 8 i kommissionens förordning (EEG) nr 1723/72 av den 26 juli 1972 om avslut av räkenskaper gällande garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garanti-fonden för jordbruket(4), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 295/88(5), skall beslutet om avslut av räkenskaperna omfatta fastställande av de sammanlagda utgifter som varje medlemsstat haft under det aktuella året och som skall belasta garantisektionen vid EUGFJ. Enligt artikel 102 i finansförordningen av den 21 december 1977(6), senast ändrad genom förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 610/90(7), skall resultatet av beslutet om avslut av räkenskaper, dvs. den eventuella skillnaden mellan summan av de utgifter som i enlighet med artiklarna 100 och 101 under ett räkenskapsår bokförts på kontona och summan av de utgifter som kommissionen godkänner i samband med avslutet av räkenskaperna, bokföras under en post som en plus- eller minusutgift.

Enligt artiklarna 2 och 3 i förordning (EEG) nr 729/70 finansieras endast sådana bidrag till export till tredje land och sådana interventioner för att stabilisera jordbruksmarknaderna som beviljats respektive genomförts i enlighet med gemenskapsbestämmelser inom ramen för den gemensamma organisationen av gemenskapsmarknader. Kontroller som har genomförts har visat att en del av de utgifter som har redovisats av medlemsstaterna inte uppfyller dessa villkor och följaktligen inte kan finansieras. I bilagan till detta beslut anges de belopp som har redovisats av varje berörd medlemsstat, de belopp som skall belasta garantisektionen vid EUGJF samt skillnaden mellan de två beloppen och skillnaden mellan de utgifter som skall belasta garantisektionen vid EUGJF och de utgifter som har bokförts under räkenskapsåret.

Medlemsstaterna har fått utförlig information om de ändringar som har gjorts i deras räkenskaper och har fått tillfälle att lämna sina synpunkter i detta sammanhang.

De utgifter som har redovisats av Italien för stöd till konsumtion av olivolja till ett belopp av ITL 183 369 315 937 och av Grekland för stöd till bomullsproduktion till ett belopp av GRD 48 065 056 733 omfattas inte av detta beslut, eftersom det krävs en närmare undersökning i dessa fall. Beloppen har därför dragits av från de utgifter som har redovisats av dessa medlemsstater för detta räkenskapsår och räkenskaperna kommer att avslutas senare. Avslut kommer också att göras senare vad beträffar de säkerheter som i enlighet med förordning (EEG) nr 1726/70(8), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 4263/88(9), ställts i samband med de premier som betalats av Grekland för bladtobak från skördeåren 1981 1985.

I dessa fall kommer räkenskaperna att avslutas på grundval av de kompletterande uppgifter som skall lämnas av medlemsstaterna inom den tidsfrist som meddelas av kommissionen.

De utgifter som inte har godkänts för Tyskland omfattar ett belopp på DEM 27 510 204, för Nederländerna ett belopp på NLG 125 403 941, för Frankrike ett belopp på FRF 547 383 456 och för Danmark ett belopp på DKK 45 027 353, som avser exportbidrag inom spannmåls- och sockersektorerna. Enligt detta beslut skall dessa belopp bestridas av medlemsstaterna. De särskilda omständigheterna i detta fall motiverar dock att kommissionen på nytt granskar avslaget av finansiering i samband med avslutet av räkenskaperna, förutsatt att medlemsstaten lägger fram de nödvändiga bevisen senast sex månader efter det att detta beslut offentliggörs. Trots detta skall detta beslut träda i kraft med omedelbar verkan.

De utgifter som inte har godkänts för Tyskland omfattar ett belopp på DEM 104 418 850 och avser den tilläggsavgift som skulle ha tagits ut inom sektorn för mjölk- och mejeriprodukter. Enligt detta beslut skall detta belopp bestridas av medlemsstaten. De särskilda omständigheterna i detta fall motiverar dock att kommissionen på nytt granskar avslaget av finansiering på grundval av de uppgifter som medlemsstaten senast den 31 mars 1991 skall lämna om ett program för återköp av referensmängder som inte kan fördelas på nytt. Trots detta skall detta beslut träda i kraft med omedelbar verkan.

De utgifter som inte har godkänts för Italien omfattar ett belopp på ITL 13 953 883 351 som avser premier till producenter av får- och getkött. Enligt detta beslut skall detta belopp bestridas av medlemsstaten. De särskilda omständigheterna i detta fall motiverar dock att kommissionen på nytt granskar avslaget av finansiering i samband med avslutet av räkenskaperna, förutsatt att medlemsstaten lägger fram de nödvändiga bevisen inom den tidsfrist som meddelas av kommissionen. Trots detta skall detta beslut träda i kraft med omedelbar verkan.

De utgifter som inte har godkänts för Frankrike uppgår till FRF 446 472 537 och avser tilläggsavgiften inom mjölksektorn. Enligt detta beslut skall detta belopp bestridas av medlemsstaten. De särskilda omständigheterna i detta fall motiverar dock att kommissionen på nytt granskar avslaget av finansiering i samband med avslutet av räkenskaperna, förutsatt att medlemsstaten lägger fram de nödvändiga bevisen inom den tidsfrist som meddelas av kommissionen. Trots detta skall detta beslut träda i kraft med omedelbar verkan.

Monetära utjämningsbelopp i samband med export till tredje land har redovisats av Grekland som egna resurser. Kommissionen har begärt närmare uppgifter om detta och förbehåller sig rätten att göra de nödvändiga rättelserna i ett senare beslut om räkenskapsavslut, om dessa uppgifter visar att de monetära utjämningsbeloppen enligt gällande förordningar borde ha dragits av från exportbidragen.

Genom sitt domslut i mål C-10/88 upphävde domstolen beslutet om avslut av räkenskaperna för 1985 beträffande Italien vad avser avslag på gemenskapsfinansiering av de utgifter som redovisades av denna medlemsstat för kalvningspremier. Till följd av detta skall det i enlighet med artikel 176 i fördraget i det nu aktuella beslutet om räkenskapsavslut för 1985 godkännas finansiering av ett belopp på ITL 19 045 553 222. Vidare skall i detta beslut om räkenskapsavslut godkännas finansiering av de belopp som av samma grund underkändes för räkenskapsåren 1986 och 1987, dvs. totalt ITL 57 665 488 647 för Italiens del, GBP 173 871,44 för Förenade kungarikets del och IEP 7 683 för Irlands del.

Genom sitt domslut i mål C-8/88 upphävde domstolen beslutet om avslut av räkenskaperna för 1984 beträffande Tyskland vad avser avslag på gemenskapsfinansiering av vissa belopp i samband med premier till bevarande av beståndet av dikor. Till följd av detta skall det i enlighet med artikel 176 i fördraget i det nu aktuella beslutet om räkenskapsavslut godkännas finansiering av ett belopp på DEM 42 585,88 för räkenskapsåret 1984. Vidare skall i detta beslut om räkenskapsavslut godkännas finansiering av ett belopp som av samma grund underkändes för räkenskapsåret 1986, nämligen DEM 40 324,06.

Genom sitt domslut i mål C-259/87 upphävde domstolen beslutet om avslut av räkenskaperna för 1983 beträffande Grekland vad avser avslag på gemenskapsfinansiering av de utgifter som redovisades av denna medlemsstat för försäljning av två partier på 30 000 ton vanligt vete från interventionslager. Till följd av detta skall det i enlighet med artikel 176 i fördraget i det nu aktuella beslutet om räkenskapsavslut godkännas finansiering av ett belopp på GRD 596 040 000 för räkenskapsåret 1983.

Genom sitt domslut i mål C-334/87 upphävde domstolen beslutet om avslut av räkenskaperna för 1984 beträffande Grekland vad avser avslag på gemenskapsfinansiering av de utgifter som redovisades av denna medlemsstat för lagringskostnader för en mängd olivolja framställd av pressrester under perioden 14 mars 7 augusti 1984. Till följd av detta skall det i enlighet med artikel 176 i fördraget i det nu aktuella beslutet om räkenskapsavslut godkännas finansiering av ett belopp på GRD 9 389 270 för räkenskapsåret 1984.

Vad beträffar Italien har undersökningarna om kvaliteten och ursprunget av interventionslager av olivolja, premier till dikor, stöd till bearbetning av soja, produktionsstöd för durumvete och kvaliteten på interventionslager av tobak nu avslutats. För Frankrikes del har undersökningen om privat lagring av kalvkött också avslutats. Följderna av dessa undersökningar har fastställts i detta beslut.

I enlighet med rådets förordning (EEG) nr 1078/77 av den 17 maj 1977 om införande av ett bidragssystem för avstående från saluförande av mjölk och mjölkprodukter och för omställning av mjölkdjursbesättningar(10), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1300/84(11), skall 60 % av utgifterna i samband med dessa system belasta garantisektionen vid EUGJF och 40 % utvecklingssektionen. Dessa system betraktas som intervention enligt artikel 3 i förordning (EEG) nr 729/79 och utgör gemensamma åtgärder enligt artikel 6.1 i samma förordning. Utvecklingssektionens utgifter skall därför ingå i avslutet av räkenskaperna för de utgifter som finansieras av EUGJF.

Detta beslut föregriper inte de finansiella följder som i samband med ett senare avslut av räkenskaper kan bli aktuella till följd av förfaranden avseende statsstöd enligt artikel 93 i fördraget eller överträdelser enligt artikel 169 i fördraget, om dessa förfaranden ännu inte är avslutade eller avslutas efter den 18 juli 1989. Detta gäller också överträdelser av fördraget som har skett under 1988 och statsstöd som beviljats under 1988, men som är oförenligt med fördraget och som kommer att påverka EUGJF:s utgifter för räkenskapsår efter 1988.

Detta beslut föregriper inte eventuella finansiella följder som kommissionen i samband med ett senare avslut av räkenskaper kan fatta beslut om till följd av undersökningar som pågår vid tidpunkten för detta beslut, sådana oriktigheter som avses i artikel 8 i förordning (EEG) nr 729/70 eller domstolens domslut i pågående mål om ärenden som omfattas av detta beslut.

Vad gäller livsmedelsbistånd har avslutet av räkenskaperna ännu inte färdigbehandlats, och de finansiella följderna för garantisektionen kommer att fastställas i samband med ett senare räkenskapsavslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medlemsstaternas räkenskaper avseende utgifter som finansieras av garantisektionen vid EUGJF för räkenskapsåret 1988 godkänns härmed i enlighet med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

De belopp som anges i punkt 3 i kolumn c i bilagan skall betraktas som en del av de utgifter som avses i artikel 3 i kommissionens förordning (EEG) nr 2776/88(12), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 775/90(13), för månaden efter den månad när detta beslut offentliggörs.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 30 november 1990.

På kommissionens vägnar

Ray MAC SHARRY

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 94, 28.4.1970, s. 13.

(2) EGT nr L 185, 15.7.1988, s. 1.

(3) EGT nr L 304, 27.10.1987, s. 1.

(4) EGT nr L 186, 16.8.1972, s. 1.

(5) EGT nr L 30, 2.2.1988, s. 7.

(6) EGT nr L 356, 31.12.1977, s. 1.

(7) EGT nr L 70, 16.3.1990, s. 1.

(8) EGT nr L 191, 27.8.1970, s. 1.

(9) EGT nr L 376, 31.12.1988, s. 34.

(10) EGT nr L 131, 26.5.1977, s. 1.

(11) EGT nr L 125, 12.5.1984, s. 3.

(12) EGT nr L 249, 8.9.1988, s. 9.

(13) EGT nr L 83, 30.9.1990, s. 85.

BILAGA

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

Top