EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989R2332

Rådets förordning (EEG) nr 2332/89 av den 18 juli 1989 om ändring av dels förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, dels förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71

EGT L 224, 2.8.1989, p. 1–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/02/1997; tyst upphävande genom 397R0118

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/2332/oj

31989R2332

Rådets förordning (EEG) nr 2332/89 av den 18 juli 1989 om ändring av dels förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, dels förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 224 , 02/08/1989 s. 0001 - 0009
Finsk specialutgåva Område 5 Volym 4 s. 0154
Svensk specialutgåva Område 5 Volym 4 s. 0154


RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2332/89 av den 18 juli 1989 om ändring av dels förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, dels förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 51 och 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag som utformats efter samråd med Administrativa kommissionen för social trygghet för migrerande arbetare(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Det finns skäl att göra vissa ändringar i förordning (EEG) nr 1408/71 och (EEG) nr 574/72, uppdaterade genom förordning (EEG) nr 2001/83(4) och senast ändrade genom förordning (EEG) nr 1305/89(5); en del av dessa ändringar har samband med ändringar som medlemsstaterna gjort i sina lagstiftningar om social trygghet medan andra ändringar är av teknisk natur och avsedda att komplettera nämnda förordningar på grundval av erfarenheter vid tillämpningen av dessa.

Undertecknandet av överenskommelsen den 30 november 1979 om Rhenskepparnas sociala trygghet föranleder en ändring i artikel 7.2 a i förordning (EEG) nr 1408/71.

En bestämmelse bör införas som tillåter en medlemsstat vars lagstiftning föreskriver förlängning, om vissa fakta eller förhållanden föreligger, av en referensperiod före försäkringsfallets inträffande under vilken en minimiförsäkringsperiod måste ha fullgjorts för erkännande av rätten till en förmån, att vid nämnda förlängning beakta liknande fakta och förhållanden som inträffar i en annan medlemsstat.

En bestämmelse bör införas i artikel 33 i förordning (EEG) nr 1408/71 i syfte att klargöra hur artikeln skall tillämpas i de fall som nämns i artikel 28a i förordningen.

Erfarenheter från tillämpningen av artikel 57 i förordning (EEG) nr 1408/71 har visat på en brist i fall då inte villkoren i någon av de nationella lagstiftningar har uppfyllts under vilka en verksamhet har utövats som varit ägnad att orsaka en annan arbetssjukdom än sklerogen pneumokonios; denna brist bör botas genom utvidgning av tillämpningsområdet för artikel 57.3 a och b till alla arbetssjukdomar; det är därför nödvändigt att ändra artikel 60.1 c och 60.2 och 94.8 i nämnda förordning.

Det förefaller nödvändigt att med anledning av domstolens dom i fallet 377/85 (Burchell) göra vissa ändringar i artikel 76 och 79 i förordning (EEG) nr 1408/71 för att kunna tillämpa gemenskapens regler om förhindrande av sammanträffande av förmåner även i sådana fall då en förmån som avses i kapitel 7 och 8 i nämnda förordning utgår på grund av tillämpning endast av nationell lagstiftning.

Nationella bestämmelser om skydd av personuppgifter får inte hindra tillämpningen av förordning (EEG) nr 1408/71 och förordning (EEG) nr 574/72; en bestämmelse bör därför införas i förordning (EEG) nr 1408/71 för att bestämma vilken lagstiftning som skall gälla vid överförande av sådan information till myndigheter och institutioner i andra medlemsstater.

En bestämmelse om en konvention som har slutits mellan Portugal och Storbritannien bör införas i bilaga 3.

Det har framkommit att texten i punkt 6 under avsnittet "Belgien" i bilaga 6 är ofullständig såvitt avser eftersträvade mål; det är därför nödvändigt att göra redaktionella ändringar.

Det som har föreskrivits i punkt 1 under avsnittet "Grekland" i bilaga 6 bör utgå då denna bestämmelse inte längre tjänar något syfte efter utvidgningen av förordningen till att omfatta även egenföretagare.

Ändringarna i den nederländska lagstiftningen om sjukvårdskostnadsförsäkring, invaliditets- och åldersförsäkring kräver ändringar i bilaga 6.

Irlands och Storbritanniens extensiva tillämpning av bestämmelserna i artikel 69 i förordning (EEG) nr 1408/71 kräver införande av en bestämmelse i bilaga 6 till denna förordning.

Det är nödvändigt att införa en bestämmelse i artikel 3 i förordning (EEG) nr 574/72 som tillåter att underrättelser om beslut och andra dokument från en institution i en medlemsstat lämnas direkt till personer som är bosatta inom en annan medlemsstats territorium.

Samma skäl som motiverar ändringar i artikel 76 och 79 i förordning (EEG) nr 1408/71 kräver också en ändring i artikel 10 i förordning (EEG) nr 574/72.

Det är nödvändigt att ändra vissa bestämmelser i förordning (EEG) nr 574/72 för att beakta de ändringar som genom den här förordningen görs i artikel 57 i förordning (EEG) nr 1408/71.

Det är nödvändigt att göra vissa ändringar i bilaga 2 till förordning (EEG) nr 574/72 på grund av ändringar beträffande behörig institution för ålders- och efterlevandeförmåner i Belgien, för arbetslöshetsförsäkring i Danmark och för familjeförmåner i Grekland och Luxemburg och också beträffande behörig institution för arbetslöshetsförsäkring och arbetssjukdomar i Nederländerna.

Det är nödvändigt att göra vissa ändringar i bilaga 3 och 4 till förordning (EEG) nr 574/72 för att beakta ändringar beträffande behörig institution för bosättningsorten i Belgien, för bosättnings- och vistelseorten i Grekland, Luxemburg och Nederländerna och beträffande förbindelseorgan i Belgien, Danmark, Tyskland och Luxemburg.

Det är nödvändigt att ändra vissa bestämmelser i bilaga 5 till förordning (EEG) nr 574/72 för att beakta konventioner som har slutits mellan medlemsstater enligt artikel 36.3 i förordning (EEG) nr 1408/71.

Det är nödvändigt att ändra bilaga 6 till förordning (EEG) nr 574/72 till följd av ändrat förfarande i Tyskland beträffande utbetalning av förmåner.

Det är nödvändigt att ändra bilaga 10 till förordning (EEG) nr 574/72 för att beakta ändringar beträffande institutioner och organ som har utsetts av de behöriga myndigheterna i Danmark, Tyskland, Frankrike, Luxemburg och Nederländerna.

Det är nödvändigt att upphäva avsnittet "Frankrike" i bilaga 11 till förordning (EEG) nr 574/72 till följd av ändringar i denna medlemsstats lagstiftning beträffande systemet för egenföretagare.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 1408/71 ändras härmed enligt följande:

1. Artikel 7.2 a skall ersättas med följande:

"a. bestämmelserna i överenskommelserna den 27 juli 1950 och 30 november 1979 om Rhenskepparnas sociala trygghet."

2. Följande artikel skall införas:

"Artikel 9a

Förlängning av referensperioden

Om rätten till förmåner är beroende av att en minsta försäkringsperiod har fullgjorts under en viss period före det försäkringsfall för vilket försäkring gäller (referensperiod) enligt lagstiftningen i en medlemsstat och om denna lagstiftning föreskriver att perioder under vilka förmåner har beviljats enligt lagstiftningen i den medlemsstaten eller perioder som har ägnats åt barnuppfostran inom denna medlemsstats territorium ger anledning till förlängning av referensperioden, skall perioder under vilka invalid- eller ålderspensioner, sjukförsäkringsförmåner, arbetslöshetsförmåner eller förmåner vid olycksfall i arbetet (utom pensioner) har beviljats enligt lagstiftningen i en annan medlemsstat och perioder som har ägnats åt barnuppfostran inom en annan medlemsstats territorium även ge anledning till förlängning av den nämnda referensperioden."

3. I artikel 33 skall den text som nu finns där bli en punkt 1 och följande punkt läggas till:

"2. Om i fall som avses i artikel 28a, förvärv av förmåner vid sjukdom och moderskap grundas på betalning av avgifter eller liknande enligt lagstiftningen i den medlemsstat inom vars territorium pensionären i fråga är bosatt, skall sådana avgifter inte beaktas på grundval av denna bosättning."

4. Artikel 57 skall ersättas med följande:

"Artikel 57

Förmåner vid arbetssjukdom då en person har varit utsatt för samma risk i flera medlemsstater

1. Om en person, som har drabbats av arbetssjukdom, enligt lagstiftningen i en eller flera medlemsstater har utövat verksamhet av en art som kan förorsaka denna sjukdom, skall de förmåner som han eller hans efterlevande kan göra anspråk på beviljas uteslutande enligt lagstiftningen i den stat där villkoren senast har uppfyllts, om så behövs med beaktande av punkt 2-5.

2. Om beviljandet av förmåner vid arbetssjukdom enligt lagstiftningen i en medlemsstat är beroende av ett villkor om att sjukdomen i fråga först har diagnosticerats inom dess territorium, skall dessa villkor anses vara uppfyllt, om sjukdomen först har diagnosticerats inom en annan medlemsstats territorium.

3. Om beviljandet av förmåner vid arbetssjukdom enligt lagstiftningen i en medlemsstat är beroende av ett villkor om att sjukdomen i fråga har diagnosticerats inom en viss tid efter det att den senaste verksamhet har upphört som har kunnat förorsaka en sådan sjukdom, skall den behöriga institutionen i den staten, vid undersökningen av när denna senaste verksamhet utövades, beakta, i nödvändig utsträckning, liknande verksamhet som har utövats enligt lagstiftningen i en annan medlemsstat, som om verksamheten hade utövats enligt lagstiftningen i den förstnämnda staten.

4. Om beviljandet av förmåner vid arbetssjukdom enligt lagstiftningen i en medlemsstat är beroende av villkor om att en verksamhet som har kunnat förorsaka sjukdomen i fråga har varat under en viss tid, skall den behöriga institutionen i den staten beakta, i nödvändig utsträckning, perioder under vilka sådan verksamhet har utövats enligt lagstiftningen i en annan medlemsstat, som om den hade utövats enligt lagstiftningen i den förstnämnda staten.

5. I fall som rör sklerogen pneumokonios skall kostnaderna för kontantförmåner, inklusive pensioner, fördelas mellan de behöriga institutionerna i de medlemsstater inom vars territorier personen i fråga har utövat en verksamhet som har kunnat förorsaka sjukdomen. Denna fördelning skall ske på basis av hur längden av de perioder av försäkring eller bosättning för ålderspension, som avses i artikel 45.1 och som har fullgjorts enligt lagstiftningen i var och en av staterna, förhåller sig till den totala längden av sådana perioder som har fullgjorts enligt lagstiftningen i alla stater vid de tidpunkter då förmånerna började utgå.

6. På förslag från kommissionen skall rådet enhälligt bestämma vilka andra arbetssjukdomar som bestämmelserna i punkt 5 skall utvidgas till att omfatta."

5. I artikel 60

i) skall hänvisningen i punkt 1 c till artikel 57.4 ändras till att gälla artikel 57.6,

ii) skall hänvisningen i början av punkt 2 och i punkt 2 b till artikel 57.3 c ändras till att gälla artikel 57.5.

6. I artikel 76

i) skall i titeln orden "den nationella lagstiftningen" införas efter ordet "enligt",

ii) skall i artikelns första rad orden "den nationella lagstiftningen" införas efter ordet "enligt".

7. I artikel 79.3 skall orden "endast enligt nationell lagstiftning eller" sättas in efter "Rätten till förmåner" i första raden i texten.

8. Följande punkt skall läggas till i artikel 84:

"5. a) Då en medlemsstats myndigheter eller institutioner enligt denna förordning eller enligt den tillämpningsförordning som avses i artikel 98 överför personuppgifter till myndigheter eller institutioner i en annan medlemsstat, skall sådant överförande omfattas av de lagbestämmelser om skydd av personuppgifter som gäller i den medlemsstat som lämnar uppgifterna.

Allt senare överförande av uppgifter såväl som lagring, ändring och förstörande av uppgifter skall omfattas av bestämmelserna i den mottagande medlemsstatens lagstiftning om skydd för personuppgifter.

b) Användandet av personuppgifter för andra ändamål än social trygghet kan ske endast med den berörda personens samtycke eller i enlighet med de andra garantier som föreskrivs i nationell lagstiftning."

9. I artikel 94.8 skall hänvisningen till artikel 57.3 c ändras till att gälla artikel 57.5.

10. I del A i bilaga 3 skall texten under avsnittet "Portugal/Storbritannien" ändras enligt följande:

i) Nuvarande text blir punkt a.

ii) Följande läggs till:

"b) Då det gäller portugisiska anställda och för perioden från den 22 oktober 1987 till utgången av den övergångsperiod som föreskrivs i artikel 220.1 i Anslutningsakten för Spanien och Portugal: artikel 26 i konventionen om social trygghet den 15 november 1978, med ändringar enligt skriftväxling den 28 september 1987."

11. Bilaga 6 skall ändras enligt följande:

a) Under avsnittet "Belgien" skall punkt 6 ersättas med följande:

"6. För att fastställa om villkoren enligt belgisk lagstiftning för rätt till arbetslöshetsförmåner är uppfyllda, skall endast dagar med betald anställning beaktas; dock skall dagar som godkänns som likvärdiga enligt nämnda lagstiftning beaktas i den mån dessa dagar har föregåtts av dagar med betald anställning."

b) Under avsnittet "Grekland":

i) skall punkt 1 utgå,

ii) skall punkt 2 och 3 bli punkt 1 och 2.

c) Under avsnittet "Irland" skall följande punkt läggas till:

"9. En arbetslös person som återvänder till Irland efter utgången av den tremånadersperiod under vilken han har fortsatt att uppbära förmåner enligt lagstiftningen i Irland vid tillämpning av förordningens artikel 69.1 skall ha rätt till arbetslöshetsförmåner oavsett artikel 69.2, om han uppfyller de villkor som föreskrivs i nämnda lagstiftning."

d) Under avsnittet "Nederländerna":

i) Punkt 1 skall ersättas med följande:

"1. Sjukvårdskonstnadsförsäkring

a) Då det gäller rätt till vårdförmåner enligt nederländsk lagstiftning avses med personer som har rätt till vårdförmåner personer som är försäkrade eller medförsäkrade enligt det försäkringssystem som omfattas av den nederländska lagen om sjukförsäkring för tillämpning av kapitel 1 i avdelning III (Ziekenfondswet).

b) En person som uppbär ålderspension enligt nederländsk lagstiftning och en ålderspension enligt lagstiftningen i en annan medlemsstat anses vid tillämpningen av förordningens artikel 27 ha rätt till vårdförmåner om han vid den tidpunkt då nämnda artikel är tillämplig på honom uppfyller de villkor som krävs för inträde i den standardförsäkring som avses i artikel 2.1 i lagen om anslutning till sjukvårdskostnadsförsäkring (Wet op de toegang tot Ziektekostenverzekeringen).

c) Vid tillämpningen av förordningens artikel 27-34 behandlas följande pensioner som pensioner som utbetalas enligt de lagbestämmelser som nämns i b (invaliditet) och c (ålderdom) i Nederländernas förklaring enligt artikel 5 i förordningen:

- Pensioner enligt lagen den 6 juni 1966 (Staatsblad 6) om nya regler för tjänstemän och deras efterlevande (Algemene Burgerlijke Pensioenwet).

- Pensioner enligt lagen den 6 oktober 1966 (Staatsblad 445) om nya regler om pensioner för militär personal och deras efterlevande (Algemene militaire Pensioenwet).

- Pensioner enligt lagen den 15 februari 1967 (Staatsblad 138) om nya regler om pension för anställda vid de nederländska järnvägarna och deras efterlevande (Spoorwegpensioenwet).

- Pensioner enligt förordningen om anställningsvillkoren vid de nederländska järnvägarna (Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen) (RDV 1964 NS).

- Förmåner till personer vid 65 års ålder enligt ett pensionssystem som syftar till att utge vård och hjälp till anställda och tidigare anställda på ålderdomen."

ii) Punkt 2 skall ersättas med följande:

"2. Tillämpning av Nederländsk lagstiftning om allmän åldersförsäkring (AOW)

a) Den minskning som avses i artikel 13.1 i lagen om åldersförsäkring (AOW) skall inte tillämpas på kalenderår eller delar därav före den 1 januari 1957, under vilka en pensionsberättigad som inte uppfyller villkoren för att få sådana år betraktade som försäkringsperioder var bosatt inom Nederländernas territorium i åldern 15-65 år, eller under vilka han vid bosättning inom en annan medlemsstats territorium utövade verksamhet som anställd i Nederländerna för en arbetsgivare i det landet.

Personer som var bosatta eller arbetade enligt ovannämnda villkor endast före den 1 januari 1957 skall oavsett artikel 7 i AOW anses vara pensionsberättigade.

b) Den minskning som avses i artikel 13.1 i AOW skall inte heller tillämpas på kalenderår eller delar därav före den 2 augusti 1989 under vilka en gift eller tidigare gift kvinna vid bosättning i en annan medlemsstat än Nederländerna mellan 15-65 års ålder inte var försäkrad enligt nämnda lag, såvitt avser kalenderår eller delar därav som sammanfaller med försäkringsperioder som har fullgjorts av hennes make enligt denna lagstiftning eller med kalenderår eller delar därav som avses i a.

Oavsett bestämmelserna i artikel 7 i AOW skall den nämnda kvinnan anses vara pensionsberättigad.

c) Den minskning som avses i artikel 13.2 i AOW skall inte tillämpas på kalenderår eller delar därav före den 1 januari 1957 under vilka den pensionsberättigades make, som inte uppfyller de villkor som ger honom rätt att få dessa år behandlade som försäkringsperioder, var bosatt i Nederländerna mellan 15-65 års ålder eller under vilka hon var bosatt inom en annan medlemsstats territorium och utövade verksamhet som anställd i Nederländerna för en arbetsgivare där.

d) Inte heller skall den minskning som avses i artikel 13.2 i AOW tillämpas på kalenderår eller delar därav före den 2 augusti 1989 under vilka den pensionsberättigades make var bosatt i en annan medlemsstat än Nederländerna mellan 15 och 65 års ålder och inte var försäkrad enligt nämnda lagstiftning, såvitt avser kalenderår eller delar därav som sammanfaller med försäkringsperioder som har fullgjorts av hennes make enligt denna lagstiftning eller med kalenderår eller delar därav som avses i a.

e) De bestämmelser som avses i a, b, c och d skall endast tillämpas om personen i fråga har varit bosatt i sex år inom en eller flera medlemsstaters territorier efter uppnåendet av 59 års ålder och så länge som denna person är bosatt inom en av dessa medlemsstaters territorier.

f) Oavsett bestämmelserna i artikel 45.1 i AOW och artikel 47.1 i AWW (lagen om allmän försäkring för änkor och föräldralösa barn), skall make till en anställd eller egenföretagare som omfattas av ett obligatoriskt försäkringssystem, under bosättning i en annan medlemsstat än Nederländerna, ha rätt att vara frivilligt försäkrad enligt denna lagstiftning men endast för perioder efter den 2 augusti 1989 under vilka den anställde eller egenföretagaren är eller var obligatoriskt försäkrad enligt nämnda lagstiftning. Denna rätt upphör att gälla den dag då den anställdes eller egenföretagarens obligatoriska försäkring upphör.

Nämnda rätt upphör dock inte om den anställdes eller egenföretagarens obligatoriska försäkring upphör till följd av hans död och om hans änka endast uppbär pension enligt den allmänna försäkringen för änkor och föräldralösa barn (AWW).

Under alla omständigheter upphör rätten till frivillig försäkring den dag då den frivilligt försäkrade uppnår 65 års ålder.

Den avgift som måste betalas för nämnda frivilliga försäkring för en anställds eller en egenföretagares make som är obligatoriskt försäkrad enligt den nederländska lagstiftningen om allmän åldersförsäkring (AOW) och allmän försäkring för änkor och föräldralösa barn (AWW) skall fastställas enligt bestämmelserna om fastställande av avgift till den obligatoriska försäkringen, under förutsättning att makens inkomst i detta fall skall anses vara förvärvad i Nederländerna.

För make till en anställd eller egenföretagare som var obligatoriskt försäkrad den 2 augusti 1989 eller därefter skall avgiften fastställas enligt bestämmelserna om fastställande av avgifter till frivillig försäkring enligt den nederländska lagstiftningen om allmän åldersförsäkring och om allmän försäkring för änkor och föräldralösa barn.

g) Den rätt som avses i f gäller endast om maken till en anställd eller egenföretagare, inom ett år efter det den obligatoriska försäkringen börjat gälla, har informerat Socialförsäkringsbanken (Sociale Verzekeringsbank) om avsikten att ansluta sig till den frivilliga försäkringen.

För make till en anställd eller egenföretagare som blev obligatoriskt försäkrad den 2 augusti 1989 eller omedelbart dessförinnan börjar ettårsfristen att löpa den 2 augusti 1989.

h) Bestämmelserna i a, b, c och d skall inte tillämpas på perioder som sammanfaller med perioder som får beaktas vid beräkningen av pension enligt lagstiftningen om ålderspension i en annan medlemsstat än Nederländerna eller på perioder under vilka personen i fråga uppbar en ålderspension enligt sådan lagstiftning."

iii) Följande skall läggas till i punkt 4:

"c) Vid beräkningen av nederländsk invalidförmån enligt förordningens artikel 40.1 skall de nederländska institutionerna inte beakta de tillägg som kan utges enligt bestämmelserna i lagen om tilläggsförmåner (Toeslagenwet, TW). Rätten till tillägg och storleken därav beräknas uteslutande på grundval av bestämmelserna i lagen om tilläggsförmåner."

e) Under avsnittet Storbritannien skall följande punkt införas:

"16. En arbetslös person som återvänder till Förenade konungariket, efter utgången av den tremånadersperiod under vilken han har fortsatt att uppbära förmåner enligt lagstiftningen i Förenade konungariket enligt förordningens artikel 69.1 skall ha fortsatt rätt till arbetslöshetsförmåner oavsett bestämmelserna i artikel 69.2, om han uppfyller de villkor som föreskrivs i nämnda lagstiftning."

Artikel 2

Förordning (EEG) nr 574/72 ändras härmed enligt följande:

1. Följande punkt skall läggas till i artikel 3:

"3. Beslut och andra dokument från en institution i en medlemsstat och som avser personer som är bosatta eller som vistas inom en annan medlemsstats territorium kan sändas direkt till de berörda i rekommenderat brev."

2. Artikel 10.1 ändras på följande sätt:

i) I punkt a efter orden "förmåner utges" skall orden "endast enligt nationell lagstiftning eller" läggas till.

ii) På två ställen i punkt b i och på två ställen i punkt b ii efter orden "som utges" skall orden "endast enligt nationell lagstiftning eller" läggas till.

3. I artikel 67.3 skall hänvisningen till artikel 57.2 och 57.3 a och b ändras till att gälla artikel 57.2-4.

4. I artikel 68.2 skall hänvisningen till artikel 57.2 och 57.3 a och b ändras till att gälla artikel 57.2-4.

5. Första meningen i artikel 69 skall ersättas med följande:

"Följande regler skall gälla vid tillämpningen av förordningens artikel 57.5:"

6. Bilaga 2 ändras på följande sätt:

a) Under avsnittet "Belgien" högra kolumnen punkt 3 skall orden "Office national des pensions pour travailleurs salariés, Bruxelles - Rijksdienst voor werknemerspensioenen, Brussel (Centralpensionskontoret för anställda, Bryssel)" ersättas med "Office national des pensions, Bruxelles - Rijksdienst voor pensioenen, Brussel (Centrala pensionsanstalten, Bryssel)".

b) Under avsnittet "Danmark" skall den nuvarande adressen i högra kolumnen f ersättas med följande: "Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen (Direktoratet för arbetslöshetsförsäkringen), København".

c) Under avsnittet "Grekland" skall följande text läggas till i punkt 5:

">Plats för tabell>

".

d) Under avsnittet "Luxemburg" skall punkt 5 ersättas med följande:

">Plats för tabell>

"

e) Under avsnittet "Nederländerna":

i) Punkt 4 skall ersättas med följande:

">Plats för tabell>

"

ii) I punkt 6

- skall hänvisningarna till artikel 57.3 och 57.3 c i båda fallen ändras till att gälla artikel 57.5,

- skall den nuvarande texten i högra kolumnen ersättas med "Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Nya allmänna yrkesföreningen), Amsterdam".

7. Bilaga 3 ändras enligt följande:

a) Under avsnittet "Belgien" skall texten i de tre första raderna i högra kolumnen i punkt I.3 ersättas med följande: "Office national des pensions, Bruxelles - Rijksdienst voor pensionen, Brussel (Centrala pensionsanstalten, Bryssel)".

b) Under avsnittet "Tyskland"

i) skall punkt 1 c utgå,

ii) skall "Bonn" i högra kolumnen i punkt 2 b ersättas med "St Augustin".

c) Under avsnittet "Grekland" skall punkt 3 utgå.

d) Under avsnittet "Luxemburg" skall punkt 5 ersättas med följande:

">Plats för tabell>

"

e) Under avsnittet "Nederländerna" skall punkt 4 ersättas med följande:

">Plats för tabell>

"

8. Bilaga 4 ändras enligt följande:

a) Under avsnittet "Belgien":

i) Texten i de tre första raderna i högra kolumnen till punkt 3 a skall ersättas med följande: "Office national des pensions, Bruxelles - Rijksdienst voor pensioenen, Brussel (Centrala pensionsanstalten, Bryssel)".

ii) Texten i högra kolumnen till punkt 3 b skall ersättas med följande: "Office national des pensions, Bruxelles - Rijksdienst voor pensioenen, Brussel (Centrala pensionsanstalten, Bryssel)".

b) Under avsnittet "Danmark" skall texten i högra kolumnen till punkt 8 ersättas med följande: "Direktoratet for Arbejdsløshetsforsikringen (Direktoratet för Arbetsløshetsförsäkringen), Kbenhavn".

c) Under avsnittet "Tyskland" skall "Bonn" i högra kolumnen till punkt 2 ersättas med "St Augustin".

d) Under avsnittet "Luxemburg" skall punkt 5 ersättas med följande:

">Plats för tabell>

".

9. Bilaga 5 ändras enligt följande:

a) Följande punkt skall läggas till under avsnittet "Belgien-Italien":

"e) Skriftväxlingen den 13 november 1985 och 29 januari 1986 om förskottsbetalningar vid ömsesidiga krav enligt artikel 93 i tillämpningsförordningen."

b) Under avsnittet "Belgien-Nederländerna", skall punkt c ersättas med följande:

"c) Överenskommelsen den 24 december 1980 om sjukförsäkring (sjukvård), med ändringar."

c) Under avsnittet "Tyskland-Italien" skall punkt a ersättas med följande:

"a) Artikel 14, artikel 17.1, artikel 18 och 42, artikel 45.1 och artikel 46 i den administrativa överenskommelsen den 6 december 1953 om tillämpningen av konventionen den 5 maj 1953 (betalning av pensioner)."

d) Avsnittet "Frankrike-Italien" ändras enligt följande:

i) Den nuvarande texten blir punkt a.

ii) Följande punkt skall läggas till:

"b) Skriftväxlingen den 27 december 1988 och den 14 mars 1989 om villkoren för fastställande av ömsesidiga krav enligt artikel 93 i tillämpningsförordningen."

e) Avsnittet "Irland-Nederländerna" ändras enligt följande:

i) Den nuvarande texten blir punkt a.

ii) Följande punkt skall läggas till:

"b) Skriftväxlingen den 22 april och 27 juli 1987 om förordningens artikel 70.3 (avstående från kostnader för återbetalning beträffande förmåner som utgetts enligt förordningens artikel 69) och tillämpningsförordningens artikel 105.2 (avstående från återbetalning av kostnader för administrativa kontroller och läkarundersökningar som avses i tillämpningsförordningens artikel 105)."

f) Avsnittet "Nederländerna-Portugal" ändras enligt följande:

i) Den nuvarande texten blir punkt a.

ii) Följande punkt skall läggas till:

"b) Överenskommelsen den 11 december 1987 om återbetalning av vårdförmåner vid sjukdom och moderskap".

g) Under avsnittet "Nederländerna-Storbritannien"

i) skall punkt c utgå,

ii) skall punkt d bli punkt c,

iii) skall följande punkt läggas till:

"d) Skriftväxlingen den 25 april och 26 maj 1986 om förordningens artikel 36.3 (återbetalning eller avstående från återbetalning av vårdkostnader)."

10. Bilaga 6 ändras enligt följande under avsnittet "Tyskland" punkt 1:

i) Punkt a skall ersättas med följande:

">Plats för tabell>

".

ii) Punkt b utgår.

iii) Punkt c blir punkt b.

11. Bilaga 10 ändras enligt följande:

a) Under avsnittet "Danmark" skall texten i högra kolumnen till punkt 5, 6 b och 7 b ersättas med följande: "Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen (Direktoratet för arbetslöshetsförsäkringen), København".

b) Under avsnittet "Tyskland" skall "Bonn" i slutet av texten till punkt 8 a och 9 b ii ersättas med "St Augustin".

c) Under avsnittet "Frankrike" skall i punkt 5 ii "Ministère de l'Agriculture (Jordbruksministeriet), Paris" ersättas med följande: "Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt - Service régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricole (Regionala direktoratet för lantbruk och skogsbruk - Regionala inspektoratet för arbete, sysselsättning och socialpolitik för lantbruket), Paris".

d) Under avsnittet "Luxemburg":

i) Punkt 7 b skall ersättas med följande:

">Plats för tabell>

".

ii) Punkt 8 d högra kolumnen skall ersättas med följande:

"Caisse nationale des prestations familiales (Centralkassan för familjeförmåner), Luxembourg".

e) Under avsnittet "Nederländerna" punkt 1 skall hänvisningarna till artikel 11.1 och 11a.1 ändras till att gälla artikel 11.1, 11.2, 11a.1 och 11a.2.

12. I bilaga 11 skall texten under avsnittet "Frankrike" ersättas med ordet "Inget".

Artikel 3

1. Denna förordning träder i kraft den dag då den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

2. Artikel 1.1 skall tillämpas från och med den 1 december 1987.

3. Artikel 1.2 skall tillämpas från och med den 1 januari 1984.

4. Artikel 1.10 skall tillämpas från och med den 22 oktober 1987.

5. Artikel 1.11 b skall tillämpas från och med den 1 juli 1982.

6. Artikel 1.11 d i skall tillämpas från och med den 1 april 1986.

7. Artikel 1.11 d ii skall tillämpas från och med den 1 april 1985.

8. Artikel 2.6 a, 2.7 a och 2.8 a skall tillämpas från och med den 1 april 1987.

9. Artikel 2.6 d, 2.7 d, 2.8 d och 2.11 d skall tillämpas från och med den 1 januari 1986.

10. Artikel 2.6 e i, 2.6 e ii, andra strecksatsen och 2.7 e skall tillämpas från och med den 1 januari 1987.

11. Artikel 2.9 a, b, d, e, f och g skall tillämpas från och med dagen för ikraftträdandet av de där angivna överenskommelserna.

12. Artikel 2.9 c och 2.10 skall tillämpas från och med den 1 september 1988.

13. Artikel 2.11 e skall tillämpas från och med den 1 januari 1988.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 juli 1989.

På rådets vägnar

R. DUMAS

Ordförande

(1) EGT nr C 292, 16.11.1988, s. 7.

(2) EGT nr C 12, 16.1.1989, s. 365.

(3) EGT nr C 23, 30.1.1989, s. 49.

(4) EGT nr L 230, 22.8.1983, s. 6.

(5) EGT nr L 131, 13.5.1989, s. 1.

Top