EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989R1100

Rådets förordning (EEG) nr 1100/89 av den 27 april 1989 om ändring i förordning (EEG) nr 1107/70 om stöd till transporter på järnväg, väg och inre vattenvägar

OJ L 116, 28.4.1989, p. 24–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 003 P. 163 - 164
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 003 P. 163 - 164

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1993; tyst upphävande genom 392R3578

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/1100/oj

31989R1100

Rådets förordning (EEG) nr 1100/89 av den 27 april 1989 om ändring i förordning (EEG) nr 1107/70 om stöd till transporter på järnväg, väg och inre vattenvägar

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 116 , 28/04/1989 s. 0024 - 0024
Finsk specialutgåva Område 7 Volym 3 s. 0163
Svensk specialutgåva Område 7 Volym 3 s. 0163


RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 1100/89 av den 27 april 1989 om ändring i förordning (EEG) nr 1107/70 om stöd till transporter på järnväg, väg och inre vattenvägar

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 75 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (), och

med beaktande av följande:

I rådets förordning (EEG) nr 1107/70 (), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1658/82 () stadgas att medlemsstaterna får främja utvecklingen av kombinerade transporter genom att bevilja stöd till investeringar i infrastruktur och i stationära och rörliga anläggningar som krävs för omlastning.

Utvecklingen av de kombinerade transporterna visar att för gemenskapen som helhet är ingångsättningsfasen för denna teknik ännu inte över, och stödsystemet måste följaktligen behållas under ytterligare en tid, som bör vara tillräckligt lång för att göra det möjligt för medlemsstaterna med en mindre utvecklad infrastruktur för kombinerade transporter att hinna i fatt mer utvecklade regioner.

För att underlätta transittrafik inom EG genom tredjeländers territorium, bör detta stöd utsträckas till att omfatta driftskostnaderna för sådan trafik.

De nuvarande stödåtgärderna bör behållas till och med den 31 december 1992, och rådet bör, på de i fördraget fastställda villkoren, besluta om vilka åtgärder som därefter skall vidtas eller vid behov om förutsättningarna för avveckling av sådant stöd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 3.1 e i förordning (EEG) nr 1107/70 skall ersättas med följande:

"e) när stöd beviljas som en temporär åtgärd och i avsikt att underlätta utvecklingen av kombinerade transporter, gäller till och med den 31 december 1991 att sådant stöd skall avse

- investeringar i infrastruktur eller i de stationära och mobila anläggningar som krävs för omlastning, eller

- driftskostnaderna för kombinerade transporter i den utsträckning sådan transittrafik berörs som går mellan EG-länder via tredje lands territorium. Kommissionen skall snarast möjligt inkomma med en rapport till rådet om de förutsättningar som gäller för beviljande av subventionering av driftskostnader.

Senast den 30 juni 1991 skall kommissionen lämna en lägesrapport till rådet om tillämpningen av denna föreskrift. Med beaktande av denna rapport och med hänsyn till den provisoriska karaktären hos systemet som regleras genom denna förordning beslutar rådet, på de i fördraget fastställda villkoren, om vilka åtgärder som därefter skall vidtas eller, vid behov, om förutsättningarna för avvecklingen av sådant stöd."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 27 april 1989.

På rådets vägnar

J. BARRIONUEVO PEÑA

Ordförande

() EGT nr C 113, 29.4.1988, s. 10.

() EGT nr C 326, 19.12.1988, s. 56.

() EGT nr C 318, 12.12.1988, s. 15.

() EGT nr L 130, 15.6.1970, s. 1.

() EGT nr L 184, 29.6.1982, s. 1.

Top