EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989R0944

Kommissionens förordning (Euratom) nr 944/89 av den 12 april 1989 om gränsvärden för radioaktivitet i mindre viktiga livsmedel efter en kärnenergiolycka eller annan radiologisk nödsituation

OJ L 101, 13.4.1989, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 009 P. 56 - 57
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 009 P. 56 - 57
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 001 P. 347 - 348
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 001 P. 347 - 348
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 001 P. 347 - 348
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 001 P. 347 - 348
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 001 P. 347 - 348
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 001 P. 347 - 348
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 001 P. 347 - 348
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 001 P. 347 - 348
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 001 P. 347 - 348
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 001 P. 274 - 275
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 001 P. 274 - 275
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 001 P. 3 - 4

No longer in force, Date of end of validity: 08/02/2016; upphävd genom 32016R0052

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/944/oj

31989R0944

Kommissionens förordning (Euratom) nr 944/89 av den 12 april 1989 om gränsvärden för radioaktivitet i mindre viktiga livsmedel efter en kärnenergiolycka eller annan radiologisk nödsituation

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 101 , 13/04/1989 s. 0017 - 0018
Finsk specialutgåva Område 15 Volym 9 s. 0056
Svensk specialutgåva Område 15 Volym 9 s. 0056


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (Euratom) nr 944/89 av den 12 april 1989 om gränsvärden för radioaktivitet i mindre viktiga livsmedel efter en kärnenergiolycka eller annan radiologisk nödsituation

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (Euratom) nr 3954/87 av den 22 december 1987 om gränsvärden för radioaktiv förorening av livsmedel och djurfoder efter en kärnenergiolycka eller radiologisk nödsituation(1), särskilt artikel 7 i denna, och

med beaktande av följande:

Enligt förordning (Euratom) nr 3954/87 skall kommissionen anta en lista över mindre viktiga livsmedel tillsammans med gränsvärdena för radioaktivitet som skall tillämpas på dessa.

Expertgruppen som tillsatts av Vetenskapliga och tekniska kommittén enligt artikel 31 i Euratomfördraget har rådfrågats.

Livsmedlen i fråga har mindre betydelse i kosten och utgör bara en marginell del av befolkningens livsmedelskonsumtion.

Livsmedlen som skall ingå i listan över mindre viktiga livsmedel måste identifieras med hjälp av nummer i Kombinerade nomenklaturen och den beskrivning som finns i kommissionens förordning (EEG) nr 3174/87 av den 21 september 1988 om ändring av bilaga 1 till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan(2).

Den kommittée som inrättats för ändamålet i enlighet med kommissionens förordning (Euratom) nr 3954/87 har inte yttrat sig inom tidsfristen som föreskrivits av dess ordförande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Listan över mindre viktiga livsmedel som upprättats enligt artikel 7 i förordning (Euratom) nr 3954/87 finns i bilagan.

Artikel 2

Gränsvärdena som skall tillämpas på de mindre viktiga livsmedlen i bilagan är 10 gånger högre än de som skall tillämpas på "andra livsmedel utom mindre viktiga" som fastställs i bilagan till förordning (Euratom) nr 3954/87 eller enligt förordningar som antagits enligt artikel 3 i den förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 april 1989.

På kommissionens vägnar

Carlo RIPA DI MEANA

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 371, 30.12.1987, s. 11.

(2) EGT nr L 298, 31.10.1988, s. 1.

BILAGA

>Plats för tabell>

Top