Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989L0459

Rådets direktiv 89/459/EEG av den 18 juli 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar om däckens mönsterdjup på vissa slag av motorfordon och släpfordon till dessa fordon

OJ L 226, 3.8.1989, p. 4–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 003 P. 181 - 182
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 003 P. 181 - 182
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 010 P. 18 - 18
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 010 P. 18 - 18
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 010 P. 18 - 18
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 010 P. 18 - 18
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 010 P. 18 - 18
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 010 P. 18 - 18
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 010 P. 18 - 18
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 010 P. 18 - 18
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 010 P. 18 - 18
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 009 P. 181 - 181
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 009 P. 181 - 181
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 024 P. 18 - 18

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/459/oj

31989L0459

Rådets direktiv 89/459/EEG av den 18 juli 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar om däckens mönsterdjup på vissa slag av motorfordon och släpfordon till dessa fordon

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 226 , 03/08/1989 s. 0004 - 0004
Finsk specialutgåva Område 7 Volym 3 s. 0181
Svensk specialutgåva Område 7 Volym 3 s. 0181


RÅDETS DIREKTIV av den 18 juli 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar om däckens mönsterdjup på vissa slag av motorfordon och släpfordon till dessa fordon (89/459/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 75 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (), och

med beaktande av följande:

Rådet och medlemsstaternas regeringars representanter antog den 19 december 1984 vid ett möte med rådet en resolution om trafiksäkerhet () och anmodade kommissionen att i sammanhang därmed inge förslag till rådet på detta område.

Trots att reglerna om minimivärden för däckens mönsterdjup är ett individuellt och specifikt problem hör de till målen och arbetsprogrammet för 1986, som var gemenskapens trafiksäkerhetsår.

Den 18 februari 1986 antog Europaparlamentet en resolution om kommissionens program för trafiksäkerhetsåret 1986 (), vari bestämmelser om mönsterdjupet hörde till de föreskrifter som kommissionen skulle anta snarast möjligt.

Detta slags föreskrifter skall åstadkomma bättre trafiksäkerhet.

De nationella kraven på minimivärden för mönsterdjup skiljer sig åt i de olika medlemsstaterna, och sådana skillnader förorsakar problem vad gäller bilisternas iakttagande av vägtrafiklagstiftning när de använder sina bilar i olika medlemsstater.

En harmonisering av dessa krav kommer att underlätta den fria fordonstrafiken och resandet mellan medlemsstaterna och bidra till att upphäva handelshinder och snedvridning av konkurrensen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att bildäcken under hela sin användningstid på fordon i trafik har ett minimidjup av minst 1,6 mm i mönstrets huvudspår när det gäller fordon av kategorierna M1, N1, 01 och 02 enligt definitionerna i bilaga 1 till rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärming av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon () senast ändrat genom direktiv 87/403/EEG ().

Med "huvudspår" avses de breda spåren i mönsterytans mittersta del, som upptar omkring tre fjärdedelar av mönsterytans hela bredd.

Artikel 2

Efter samråd med kommissionen får medlemsstaterna från detta direktivs tillämpningsområde undanta, eller utfärda särskilda föreskrifter för, sådana fordon som förklarats ha historiskt intresse och som ursprungligen hade utrustats med däck som, oavsett om de är pneumatiska eller inte, i nytt tillstånd hade ett mönsterdjup på mindre än 1,6 mm, förutsatt att fordonen nu är utrustade med sådana däck och endast används vid särskilda tillfällen och aldrig eller praktiskt taget aldrig på allmän väg.

Artikel 3

Efter samråd med kommissionen skall medlemsstaterna före den 1 juni 1991 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att detta direktiv skall kunna följas före den 1 januari 1992. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de regler som de antar för genomförandet av detta direktiv.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 juli 1989.

På rådets vägnar

R. DUMAS

Ordförande

() EGT nr C 279, 17.10.1987, s. 5.

() EGT nr C 47, 27.2.1989, s. 185.

() EGT nr C 80, 28.3.1988, s. 22.

() EGT nr C 341, 21.12.1984, s. 1.

() EGT nr C 68, 24.3.1986, s. 35.

() EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 1.

() EGT nr L 220, 8.8.1987, s. 44.

Top