EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989L0437

Rådets direktiv 89/437/EEG av den 20 juni 1989 om hygienfrågor och hälsorisker i samband med tillverkning och utsläppande på marknaden av äggprodukter

OJ L 212, 22.7.1989, p. 87–100 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 030 P. 3 - 15
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 030 P. 3 - 15
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 009 P. 117 - 130
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 009 P. 117 - 130
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 009 P. 117 - 130
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 009 P. 117 - 130
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 009 P. 117 - 130
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 009 P. 117 - 130
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 009 P. 117 - 130
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 009 P. 117 - 130
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 009 P. 117 - 130

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; upphävd genom 32004L0041 . Latest consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/437/oj

31989L0437

Rådets direktiv 89/437/EEG av den 20 juni 1989 om hygienfrågor och hälsorisker i samband med tillverkning och utsläppande på marknaden av äggprodukter

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 212 , 22/07/1989 s. 0087 - 0100
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 30 s. 0003
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 30 s. 0003


RÅDETS DIREKTIV av den 20 juni 1989 om hygienfrågor och hälsorisker i samband med tillverkning och utsläppande på marknaden av äggprodukter (89/437/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

För att den gemensamma marknaden skall fungera smidigt och då i synnerhet dels den gemensamma organisationen av äggmarknaden som fastställs genom förordning (EEG) nr 2771/75(4), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3907/87(5), dels det gemensamma systemet för handel med äggalbumin och mjölkalbumin, som införts genom förordning (EEG) nr 2783/75(6), ändrad genom förordning (EEG) nr 4001/87(7), är det väsentligt att försäljning av äggprodukter inte längre hindras av olikheter mellan medlemsstaterna i fråga om hälsokraven på detta område. Detta främjar en bättre harmoniserad produktion och ger konkurrens på lika villkor samtidigt som konsumenterna tillförsäkras en kvalitetsprodukt.

Försäljning av vissa äggprodukter som inte omfattas av bilaga 2 i fördraget har nära anknytning till försäljning av äggprodukter, för vilka det redan finns en marknadsorganisation. Snedvridningar i konkurrensen bör därför undanröjas för alla äggprodukter.

Det är lämpligt att från detta direktiv utesluta äggprodukter som kommer från småföretag, butiker eller restauranger och som används för att framställa livsmedel som är avsedda att säljas direkt till konsumenten eller att konsumeras på platsen.

Hygienkrav bör fastställas för tillverkning, förvaring och transport av äggprodukter. Det är särskilt viktigt att fastställa regler för hur företag skall godkännas.

Det är också viktigt att fastställa hygienkrav för äggprodukter.

Dessa regler måste gälla på samma sätt för handel mellan gemenskapens länder och inom varje medlemsstat.

Ansvaret för att äggprodukterna uppfyller hygienkraven enligt detta direktiv vilar huvudsakligen på tillverkarna. Behöriga myndigheter i medlemsstaterna måste genom kontroller och inspektioner se till att tillverkarna uppfyller dessa krav. Reglerna för dessa kontroller och inspektioner måste beakta den inre marknadens krav.

Stickprov måste tas för att spåra rester av sådana ämnen som kan vara skadliga för människors hälsa.

Det bör införas kontrollåtgärder genom gemenskapen för att säkerställa att reglerna i detta direktiv får en enhetlig tillämpning i alla medlemsstater.

I handeln inom gemenskapen skall avsändaren, mottagaren eller deras representanter få tillfälle att begära utlåtande från en sakkunnig när det uppstår en tvist med de behöriga myndigheterna i mottagarlandet.

Sådana äggprodukter som tillverkats i tredje land och som är avsedda att släppas ut på marknaden inom gemenskapens territorium får inte behandlas på gynnsammare villkor än de som omfattas av detta direktiv. Ett särskilt förfarande bör fastställas inom gemenskapen för inspektion av anläggningar i tredje land.

Kommissionen bör få i uppdrag att vidta vissa åtgärder för att genomföra detta direktiv. För detta ändamål bör förutsättningar skapas för ett nära och effektivt samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna inom Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I detta direktiv fastställs krav på hygien- och hälsoskydd i fråga om produktion och utsläppande på marknaden av äggprodukter som är avsedda för direkt konsumtion eller för framställning av livsmedel.

Direktivet gäller emellertid inte för

- färdiga livsmedel framställda av äggprodukter som definieras i artikel 2 och som uppfyller föreskrifterna i artikel 3,

- äggprodukter som kommer från småföretag och som antingen utan vidare beredning används för framställning av livsmedel, som säljs direkt utan mellanhänder till konsumenten, eller som efter beredning omedelbart konsumeras på platsen.

Artikel 2

I detta direktiv skall definitionen enligt artikel 1.2 i förordning (EEG) nr 2772/75(8) gälla. Dessutom används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

1. äggprodukter: produkter som framställs av ägg, deras beståndsdelar eller blandningar av ägg sedan skal och hinnor avlägsnats och som är avsedda som livsmedel. Äggprodukterna kan delvis blandas med andra livsmedel eller tillsatser. De kan vara flytande, koncentrerade, torkade, kristalliserade, frysta, djupfrysta eller koagulerade.

2. produktionsanläggning: utan hinder av bestämmelserna i förordning (EEG) nr 2782/75(9), en gård för produktion av ägg avsedda som livsmedel.

3. anläggning: anläggning godkänd för framställning och/eller behandling av äggprodukter.

4. knäckta ägg: ägg med skadat men obrutet skal och oskadade hinnor.

5. parti: en viss mängd äggprodukter som har beretts under samma förhållanden och särskilt behandlats i en enda kontinuerlig process.

6. sändning: en viss mängd äggprodukter som levereras samtidigt till samma mottagare för vidare förädling i livsmedelsindustrin eller för direkt konsumtion.

7. avsändarland: den medlemsstat eller det tredje land från vilket äggprodukter skickas till en annan medlemsstat.

8. mottagarland: den medlemsstat till vilken äggprodukterna skickas från en annan medlemsstat eller ett tredje land.

9. packning: placering av äggprodukter i någon form av förpackning.

10. behörig myndighet: veterinärmyndighet eller annan motsvarande myndighet som en medlemsstat utsett att övervaka efterlevnaden av bestämmelserna i detta direktiv.

11. utsläppande på marknaden: saluföring av äggprodukter som avses i artikel 1 punkt 5 i förordning (EEG) nr 2772/75.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall se till att endast äggprodukter som uppfyller följande allmänna krav produceras som livsmedel eller används vid tillverkning av livsmedel:

a) De skall komma från ägg av höns, ankor, gäss, kalkoner, pärlhöns eller vaktlar men inte från en blandning av olika slags ägg.

b) De skall - om de delvis blandats med andra livsmedel eller med tillsatser som uppfyller kraven enligt artikel 12 - vara märkta med uppgift om mängden äggingredienser i procent.

c) De skall vara behandlade och beredda i en anläggning, som godkänts enligt artikel 6 och som med de villkor som fastställs i kapitel I och II i bilagan, och de skall uppfylla kraven i detta direktiv.

d) De skall vara beredda under hygieniska förhållanden som är förenliga med villkoren i kapitel III och V i bilagan, och skall vara tillverkade av ägg som uppfyller villkoren enligt kapitel IV i bilagan.

e) De skall ha behandlats med en metod som är godkänd enligt det förfarande som avses i artikel 14 så att de motsvarar de analytiska specifikationer som fastslås i kapitel VI i bilagan.

Om det är nödvändigt av teknologiska skäl i samband med beredning av vissa livsmedel som tillverkats av äggprodukter, kan den behöriga myndigheten med ledning av de kriterier som bestäms enligt förfarandet i artikel 14 medge att vissa äggprodukter inte behöver genomgå någon behandling, men i så fall skall äggprodukterna förbrukas utan dröjsmål i den anläggning där de är avsedda att användas för framställning av andra livsmedel.

f) De skall stämma överens med de analytiska specifikationerna i kapitel VI i bilagan.

g) De skall ha genomgått hygienkontroll enligt kapitel VII i bilagan.

h) De skall ha förpackats enligt kapitel VIII i bilagan.

i) De skall förvaras och transporteras enligt kapitel IX och X i bilagan.

j) De skall vara försedda med sundhetsmärke enligt kapitel XI i bilagan och, om de är avsedda för direkt livsmedelskonsumtion, uppfylla kraven i rådets direktiv 79/112/EEG av den 18 december 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning, presentation och reklam i fråga om livsmedel avsedda för konsumenten(10), senast ändrat genom direktiv 86/197/EEG(11).

Artikel 4

Behöriga myndigheter skall se till att tillverkarna av äggprodukter vidtar alla åtgärder som behövs för att följa detta direktiv och framför allt

- att prover tas för laboratorieundersökning för att kontrollera att de analytiska specifikationerna i kapitel VI i bilagan har följts,

- att äggprodukter, som inte får förvaras i rumstemperatur, transporteras eller förvaras vid de temperaturer som föreskrivs i kapitel IX och X i bilagan,

- att äggprodukternas garanterade hållbarhetstid fastställs,

- att resultaten av de olika kontrollerna och testerna journalförs och bevaras i två år så att de kan visas upp för myndigheterna,

- att varje parti märks så att tidpunkten för dess behandling kan identifieras, och denna märkning skall finnas med i behandlingsjournalen och på sundhetsmärket enligt kapitel XI.

Artikel 5

1. Medlemsstaterna skall se till att kontroller utförs för att spåra alla slags restsubstanser med farmakologisk eller hormonell verkan och rester av antibiotika, bekämpningsmedel, rengöringsmedel och andra ämnen, som är skadliga eller som skulle kunna ändra äggprodukternas organoleptiska egenskaper eller göra det farligt eller skadligt för människors hälsa att förtära produkterna.

2. Om de undersökta äggprodukterna visar spår av rester som överstiger de tillåtna nivåer som fastställs i enlighet med punkt 4, får de inte användas i livsmedel eller släppas ut på marknaden, vare sig för framställning av livsmedel eller för direkt förtäring.

3. Kontroll för att spåra restmängder måste utföras enligt beprövade och vetenskapligt erkända metoder, särskilt sådana som föreskrivs i gemenskapens direktiv eller andra internationella standarder.

Sedan Vetenskapliga veterinärkommittén avgett yttrande, skall resultaten av kontrollerna kunna bedömas med hjälp av de referensmetoder som fastställs enligt förfarandet i artikel 14.

Enligt samma förfarande skall minst ett referenslaboratorium utses i varje medlemsstat för att utföra undersökningar i fråga om restmängder, om artiklarna 7 och 8 behöver tillämpas.

Kommissionen skall offentliggöra referensmetoderna och förteckningen över referenslaboratorier i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

4. På kommissionens förslag skall rådet med kvalificerad majoritet besluta om

- detaljerade åtgärder för kontroll,

- gränsvärden för de substanser som avses i punkt 2,

- provtagningsfrekvensen.

Artikel 6

1. Medlemsstaterna skall upprätta förteckningar över sina godkända anläggningar, som var och en skall ha ett godkännandenummer. Medlemsstaterna skall sända över förteckningarna till övriga medlemsstater och kommissionen.

Ingen medlemsstat får godkänna en anläggning som inte är förenlig med bestämmelserna i detta direktiv. En medlemsstat skall återkalla godkännandet om villkoren för detta inte längre uppfylls. Övriga medlemsstater och kommissionen skall underrättas om att godkännandet återkallats.

2. Inspektion och övervakning av anläggningar och förpackningscentraler skall utföras regelbundet på behörig myndighets ansvar och denna skall alltid ha fritt tillträde till alla delar av anläggningarna för att kunna försäkra sig om att bestämmelserna i detta direktiv efterlevs.

Om sådana inspektioner visar att kraven enligt detta direktiv inte uppfyllts till alla delar, skall den behöriga myndigheten vidta lämpliga åtgärder för att rätta till förhållandena.

Artikel 7

1. Experter från kommissionen får i samarbete med behöriga myndigheter utföra kontroller på platsen om detta är nödvändigt för att se till att direktivet tillämpas enhetligt. De får framför allt kontrollera om anläggningar och förpackningscentraler som godkänts i enlighet med artikel 5.3 i förordning (EEG) nr 2772/75 verkligen iakttar bestämmelserna enligt detta direktiv.

En medlemsstat skall inom det område där en kontroll utförs ge experterna all hjälp de behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter. Kommissionen skall informera medlemsstaten om resultatet av de utförda kontrollerna.

Denna medlemsstat skall vidta alla de åtgärder som kontrollresultaten föranleder. Om medlemsstaten inte vidtar sådana åtgärder får kommissionen enligt artikel 13 ålägga medlemsstaten att se till att äggprodukter inte släpps ut på marknaden från den anläggning som inte följer bestämmelserna enligt detta direktiv.

2. Innan kontrollerna enligt punkt 1 verkställs, skall allmänna bestämmelser för tillämpning av denna artikel utfärdas enligt förfarandet i artikel 14 och en rekommendation från kommissionen utarbetas med regler för de kontroller som avses i punkt 1.

Artikel 8

1. Om det finns allvarlig misstanke om felaktigheter, får mottagarlandet, utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 6 och 7, utföra icke-diskriminerande undersökningar av äggprodukter för att kontrollera om en sändning uppfyller kraven i detta direktiv.

2. De undersökningar som avses i punkt 1 skall utföras på mottagningsorten för varorna eller på annan lämplig plats, i det senare fallet under förutsättning att valet av plats påverkar transporten av godset så litet som möjligt.

Sådana undersökningar måste utföras så snart som möjligt så att de inte i onödan försenar att äggprodukterna släpps ut på marknaden eller orsakar dröjsmål som kan försämra deras kvalitet.

3. Om det under en undersökning enligt punkterna 1 och 2 visar sig att äggprodukterna inte uppfyller kraven i detta direktiv, får den behöriga myndigheten i mottagarlandet låta avsändaren, mottagaren eller deras representanter välja mellan att antingen avlägsna varupartiet från marknaden för vidare behandling eller också att använda det för andra ändamål, om detta kan tillåtas från hälsosynpunkt. Är detta inte möjligt skall äggprodukterna förstöras. I samtliga fall skall den behöriga myndigheten vidta förebyggande åtgärder för att hindra att sådana äggprodukter används på ett otillbörligt sätt.

4. a) Beslut och underlag för dessa skall meddelas avsändaren, mottagaren eller deras representanter. På begäran av någon av dessa skall skälen för besluten anges och omedelbart meddelas honom skriftligen tillsammans med uppgifter om hans lagliga möjligheter att överklaga, om hur detta skall ske och om den tid inom vilken han måste klaga.

De medel som står till avsändarens, mottagarens eller deras representanters förfogande skall inte påverkas av detta direktiv.

b) Om sådana beslut grundas på att det finns särskilt allvarliga risker för människors hälsa, skall de omedelbart meddelas till den behöriga myndigheten i den medlemsstat som äggprodukterna kommer från och till kommissionen.

c) Efter detta meddelande får ändamålsenliga åtgärder vidtas enligt förfarandet i artikel 13, särskilt för att samordna de åtgärder som andra medlemsstater vidtar i fråga om äggprodukterna.

5. Medlemsstaterna skall ge en avsändare rätt att inhämta expertutlåtande, om hans äggprodukter inte kan släppas ut på marknaden till följd av en sådan undersökning som avses i punkt 1.

Experten skall vara medborgare i en annan medlemsstat än avsändar- eller mottagarlandet.

Kommissionen skall på medlemsstaternas förslag upprätta en förteckning över de experter som kan anmodas att avge sådana utlåtanden. Detaljerade regler för tillämpningen av denna punkt skall antas enligt det förfarande som fastställs i artikel 14.

Artikel 9

Om en medlemsstat efter en undersökning som utförts enligt artikel 8 anser att bestämmelserna i detta direktiv inte längre följs vid en anläggning i en annan medlemsstat, skall den underrätta den behöriga myndigheten i den staten om detta. Myndigheten skall vidta alla nödvändiga åtgärder och underrätta den behöriga myndigheten i den första medlemsstaten om vilka beslut som fattats och skälen för dessa beslut.

Om den första medlemsstaten befarar att sådana åtgärder inte har vidtagits eller är otillräckliga, skall de båda medlemsstaterna tillsammans försöka rätta till situationen, vid behov genom inspektion av anläggningen.

Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om uppkomna tvister och om vilka lösningar de kommit fram till.

Om medlemsstaterna inte kan komma överens, skall en av dem inom skälig tid hänskjuta ärendet till kommissionen, som skall anmoda en eller flera experter att avge ett utlåtande.

I avvaktan på detta utlåtande skall avsändarlandet förstärka kontrollerna av äggprodukter som kommer från den aktuella anläggningen och kommissionen skall på begäran av mottagarlandet omedelbart anmoda en expert att besöka den avsändande anläggningen för att föreslå ändamålsenliga, tillfälliga skyddsåtgärder.

Mot bakgrund antingen av det utlåtande som avses i fjärde stycket eller av resultatet av den kontroll som utförts enligt artikel 7.1 kan medlemsstaterna enligt förfarandet i artikel 13 tillåtas att tillfälligt hindra äggprodukter från denna anläggning att komma in på deras territorier.

Detta tillstånd kan återkallas enligt förfarandet i artikel 13 på grundval av ytterligare utlåtande från en eller flera experter.

Experterna skall vara medborgare i en annan medlemsstat än i dem som är parter i tvisten.

Detaljerade regler för tillämpningen av denna artikel skall antas enligt förfarandet i artikel 14.

Artikel 10

Bilagan till detta direktiv skall på kommissionens förslag ändras av rådet genom beslut med kvalificerad majoritet.

Artikel 11

1. I avvaktan på att bestämmelserna i detta direktiv skall tillämpas skall nationella bestämmelser för import av äggprodukter från tredje land fortsätta att gälla, men de får inte vara gynnsammare än de som gäller handeln inom gemenskapen.

2. Kontroller på platsen skall utföras av experter från medlemsstaterna och kommissionen. De experter från medlemsstaterna som anmodas utföra dessa kontroller skall utses av kommissionen på förslag av medlemsstaterna. Kontrollerna skall utföras på gemenskapens vägnar och denna skall svara för de kostnader som uppstår i samband därmed.

3. En förteckning över de anläggningar som uppfyller kraven i bilagan skall upprättas enligt förfarandet i artikel 14.

4. Det sundhetsintyg som medföljer produkterna vid import samt utformningen av och karaktären på produkternas sundhetsmärke skall följa en förebild som bestäms enligt förfarandet i artikel 14.

Artikel 12

Rådet skall med kvalificerad majoritet och på kommissionens förslag dels besluta om vilka tillsatser i den enligt gemenskapens gällande regler godkända förteckningen över livsmedelstillsatser, som får användas för de äggprodukter som definieras i artikel 3.a, dels besluta om detaljerade regler för sådan användning.

I avvaktan på rådets beslut skall de nationella regler, som rör sådan användning av livsmedelstillsatser, fortsätta att gälla.

Artikel 13

1. När förfarandet i denna artikel skall tillämpas, skall ärendet snarast hänskjutas till Ständiga veterinärkommittén som bildats genom rådets beslut den 15 oktober 1968 (i fortsättningen kallad "kommittén") av dess ordförande, antingen på dennes initiativ eller på begäran av en medlemsstat.

2. Kommissionens representant skall till kommittén överlämna ett förslag till de åtgärder som bör vidtas. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom en tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande ärendet är. Kommitténs yttrande skall avges med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall gälla för beslut som rådet är skyldigt att fatta på kommissionens förslag. Medlemsstaternas röster inom kommittén skall vägas enligt den artikeln. Ordföranden får inte rösta.

3. Kommissionen skall själv anta förslaget om det inte strider mot kommitténs yttrande.

4. Om förslaget strider mot kommitténs yttrande, eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom 15 dagar från det att förslaget mottagits skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas, såvida inte rådet med enkel majoritet har avvisat förslaget.

Artikel 14

1. När förfarandet i denna artikel skall tillämpas, skall ordföranden utan dröjsmål hänskjuta ärendet till kommittén, antingen på eget initiativ eller på begäran av en medlemsstat.

2. Kommissionens representant skall till kommittén lämna ett förslag till de åtgärder som bör vidtas. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande ärendet är. Kommitténs yttrande skall avges med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall gälla vid beslut som rådet är skyldigt att anta på kommissionens förslag. Medlemsstaternas röster inom kommittén skall vägas enligt den artikeln. Ordföranden får inte rösta.

3. Kommissionen skall själv anta förslaget om det inte strider mot kommitténs yttrande.

4. Om förslaget strider mot kommitténs yttrande, eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet fattar sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas, såvida inte rådet med enkel majoritet har avvisat förslaget.

Artikel 15

Medlemsstaterna skall senast den 31 december 1991 sätta i kraft de lagar och andra författningar som behövs för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Kommissionen skall senast den 31 december 1994 avge en rapport till rådet om de erfarenheter som gjorts inom området och, om det är lämpligt, i rapporten föreslå en omarbetning av bilagan till detta direktiv med särskild hänsyn till den vetenskapliga och teknologiska utvecklingen.

Artikel 16

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 20 juni 1989.

På rådets vägnar

C. ROMERO HERRERA

Ordförande

(1) EGT nr C 67, 14.3.1987, s. 9 och

EGT nr C 53, 2.3.1989, s. 10.

(2) EGT nr C 187, 18.7.1988, s. 184.

(3) EGT nr C 232, 31.8.1987, s. 11.

(4) EGT nr L 282, 1.11.1975, s. 49.

(5) EGT nr L 370, 30.12.1987, s. 14.

(6) EGT nr L 282, 1.11.1975, s. 104.

(7) EGT nr L 377, 31.12.1987, s. 44.

(8) EGT nr L 282, 1.11.1975, s. 56.

(9) EGT nr L 282, 1.11.1975, s. 100.

(10) EGT nr L 33, 8.2.1979, s. 1.

(11) EGT nr L 144, 29.5.1986, s. 38.

BILAGA

Top