EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989D0507

89/507/EEG: Kommissionens beslut av den 18 juli 1989 om metoder för individprövning och beräkning av avelsvärdet hos renrasiga avelssvin och hybridavelssvin

EGT L 247, 23.8.1989, p. 43–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2020; upphävd genom 32020R0602

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/507/oj

31989D0507

89/507/EEG: Kommissionens beslut av den 18 juli 1989 om metoder för individprövning och beräkning av avelsvärdet hos renrasiga avelssvin och hybridavelssvin

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 247 , 23/08/1989 s. 0043 - 0044
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 30 s. 0117
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 30 s. 0117


KOMMISSIONENS BESLUT av den 18 juli 1989 om metoder för individprövning och beräkning av avelsvärdet hos renrasiga avelssvin och hybridavelssvin (89/507/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 88/661/EEG av den 19 december 1988 om avelsmässiga normer för avelssvin(1), särskilt artiklarna 6.1 och 10.1 första strecksatserna i detta, och

med beaktande av följande:

De metoder för individprövning och beräkning av avelsvärdet hos avelssvin som redan tillämpas i medlemsstaterna är i huvudsak likartade.

Det är därför nödvändigt att närmare anpassa de detaljerade reglerna för dessa metoder så att resultaten blir jämförbara.

De åtgärder som fastställs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för husdjursavel.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Metoderna för individprövning och beräkning av avelsvärdet hos renrasiga avelssvin och hybridavelssvin skall överensstämma med dem som fastställs i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 juli 1989.

På kommissionens vägnar

Ray MAC SHARRY

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 382, 31.12.1988, s. 36.

BILAGA

Ett svins avelsvärde får beräknas enligt en eller en kombination av följande metoder. Alla uppgifter som härrör från prövningsresultaten skall vara tillgängliga för den behöriga myndigheten. Slutresultaten skall vara tillgängliga.

1. Individprövning

i) Individprövning på en station

a) Namn skall uppges på den organisation eller myndighet som ansvarar för stationen samt på den myndighet som är ansvarig för att beräkna och offentliggöra resultaten.

b) Prövningens utformning skall uppges.

c) Följande uppgifter skall tydligt anges:

- Villkoren för tillträde till stationen, särskilt maximiålder för unga avelsdjur vid prövningens början.

- Prövningsperiodens längd på stationen.

- Foderstat och utfodringssystem.

d) De egenskaper som registreras skall uppges (t.ex. levande vikt, foderomvandlingsförmåga, exteriörbedömning eller andra uppgifter av betydelse).

e) Den metod som används för beräkning av avelsvärdet skall vara vetenskapligt accepterad enligt vedertagna avelsmässiga principer. Avelsvärdet hos ett prövat avelsdjur skall anges som ett avelsvärde eller som en jämförelse med jämnåriga djur för varje egenskap.

ii) Individprövning i en besättning

En individprövning får utföras i en besättning under förutsättning att avelsvärdet vid prövningens slut kan beräknas enligt vedertagna avelsmässiga principer.

2. Avkommeprövning och/eller prövning av släktingar i sidled

A. Namn skall uppges på den organisation eller myndighet som ansvarar för prövningen samt på den myndighet som är ansvarig för att beräkna och offentliggöra resultaten.

B. Avelsdjurets avelsvärde skall beräknas genom bedömning av produktionsegenskaperna hos ett lämpligt antal avkommor och/eller släktingar i sidled.

- Den metod som använts skall beskrivas utförligt eller hänvisas till.

- Avkomman och/eller släktingar i sidled får inte vara selektivt behandlade.

- Följande tre typer av avkommeprövning eller prövning av släktingar i sidled skall erkännas:

a) Central prövning av avkomma och/eller släktingar i sidled på en prövningsstation.

b) Planerad prövning av avkomma och/eller släktingar i sidled i en besättning. Avkomman och/eller släktingarna i sidled skall vara fördelade bland besättningarna så att en rättvis jämförelse mellan avelsdjuren blir möjlig.

c) Insamlade uppgifter om slaktkroppar från identifierad avkomma och/eller släktingar i sidled.

C. Avkomman och/eller släktingar i sidled skall väljas slumpmässigt. Alla uppgifter av betydelse skall användas vid avelsvärderingen. Påverkan från annat än ärftliga faktorer skall elimineras på lämpligt sätt vid beräkningen av avelsvärdet.

D. De egenskaper som registreras skall uppges (t.ex. tillväxt, foderomvandlingsförmåga, slaktkroppskvalitet, reproduktionsegenskaper, fruktsamhet, antal födda grisar, livskraft hos avkomman och/eller släktingar i sidled eller andra uppgifter av betydelse).

E. Den metod som används vid beräkningen av avelsvärdet skall vara vetenskapligt accepterad enligt vedertagna avelsmässiga principer.

3. Prövning av jämnåriga avelsdjur från hybridlinjer

De villkor som gäller för avkomma och/eller släktingar i sidled och som anges i punkt 2 A, B, C, D och E skall efter vederbörliga ändringar också gälla för jämnåriga avelsdjur från hybridlinjer.

Top