Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988R1315

Rådets förordning (EEG) nr 1315/88 av den 3 maj 1988 om ändring av förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan och förordning (EEG) 918/83 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse

OJ L 123, 17.5.1988, p. 2–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 006 P. 88 - 93
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 006 P. 88 - 93
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 3 - 8
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 3 - 8
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 3 - 8
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 3 - 8
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 3 - 8
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 3 - 8
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 3 - 8
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 3 - 8
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 3 - 8
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 54 - 59
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 54 - 59
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 018 P. 7 - 12

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/1315/oj

31988R1315

Rådets förordning (EEG) nr 1315/88 av den 3 maj 1988 om ändring av förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan och förordning (EEG) 918/83 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 123 , 17/05/1988 s. 0002 - 0007
Finsk specialutgåva Område 2 Volym 6 s. 0088
Svensk specialutgåva Område 2 Volym 6 s. 0088


RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 1315/88 av den 3 maj 1988 om ändring av förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan och förordning (EEG) 918/83 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

I avsnitt II C i de inledande bestämmelserna i Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till förordning (EEG) nr 2658/87(4), föreskrivs det att en schablontullsats på 10 % av värdet skall tas ut på varor som skickas i små försändelser till privatpersoner eller som ingår i resenärers personliga bagage, under förutsättning att denna import inte är av kommersiell art och att det sammanlagda värdet av dessa varor inte överstiger 115 ecu per försändelse eller per resenär.

I enlighet med avsnitt II C 3 i dessa inledande bestämmelser tas schablontullsatsen på 10 % ut på varor i resenärers personliga bagage endast på den del av värdet som överstiger de belopp som får införas tullfritt enligt artikel 45-49 i förordning (EEG) nr 918/83(5), ändrad genom förordning (EEG) nr 3822/85(6). Till följd av tredje strecksatsen i artikel 29.2 i förordning (EEG) nr 918/83 skall emellertid schablontullsatsen på 10 % tas ut på alla varor i små försändelser som skickas till privatpersoner, om det sammanlagda värdet av dessa försändelser överstiger det belopp som fastställts för tullfri import, dvs. 45 ecu.

Nackdelen med dessa regler är att de utesluter varje tullbefrielse för mottagare av små försändelser, vars totala värde överskrider 45 ecu även med liten marginal. En granskning av situationen har visat att det inte skulle förorsaka allvarliga administrativa svårigheter om man i detta särskilda sammanhang införde bestämmelser liknande dem som gäller för varor som finns i resenärers personliga bagage. Det är därför lämpligt att ändra både avsnitt II C i de inledande bestämmelserna i Kombinerade nomenklaturen och avdelning VII i förordning (EEG) nr 918/83 så att de medger tullbefrielse vid import av små försändelser som skickas till privatpersoner upp till ett värde av 45 ecu och att ta ut schablontullsatsen på 10 % endast på den del av värdet som överstiger detta belopp.

I detta sammanhang bör det värde, över vilket schablontullsatsen på 10 % får tas ut på försändelser som skickas till privatpersoner, höjas från 115 ecu till 200 ecu som föreslagits av kommissionen den 16 november 1984(7). För den juridiska klarhetens skull bör alla dessa ändringar ske genom en fullständig nyskrivning av avsnitt II C i de inledande bestämmelserna av Kombinerade nomenklaturen och av avdelning VII i förordning (EEG) nr 918/83.

I artikel 1.3 i förordning (EEG) nr 918/83 föreskrivs det att ön Helgoland skall anses som tredje land. Till följd av bestämmelserna i rådets förordning (EEG) nr 2151/84 av den 23 juli 1984 om gemenskapens tullområde(8), senast ändrad genom anslutningsakten för Spanien och Portugal, har alla territorier som inte ingår i gemenskapens tullområde samma rättsliga ställning som Helgoland. Det är därför nödvändigt att ändra artikel 1.3.

I artikel 137 och 138 i förordning (EEG) nr 918/83 fastställs de villkor enligt vilka medlemsstaterna, tills gemenskapsbestämmelser inom detta område har upprättats, får tillämpa en särskild tullfrihet som beviljas för import av instrument och apparater som används vid medicinsk forskning, medicinska diagnoser eller medicinsk behandling.

Erfarenheter som en medlemsstat har gjort från tillämpningen av dessa villkor, har visat att den tullfria importen av instrumenten och apparaterna i fråga, under förutsättning att motsvarande instrument och apparater inte tillverkas i gemenskapen, inte kan ha någon ofördelaktig inverkan på gemenskapens ekonomi. Denna tullfrihet skulle emellertid utgöra ett effektivt bidrag till upptäckten och behandlingen av allvarliga sjukdomar, som kan drabba personer som bor i gemenskapen. Det är tillrådligt att uppmuntra alla donationer av sådana instrument eller apparater till medicinska institutioner som är godkända för dessa ändamål av de behöriga myndigheterna. De frivilliga och tillfälliga bestämmelser som fastställs i artikel 137 och 138 i förordning (EEG) nr 918/83 vad gäller instrument och apparater som används för medicinsk forskning, medicinska diagnoser och medicinsk behandling bör omvandlas till definitiva bestämmelser, tillämpliga i hela gemenskapen, och i detta syfte bör dessa artiklar ersättas av en avdelning XIV a som behandlar detta särskilda fall av tullbefrielse.

Förordning (EEG) nr 918/83 bör också kompletteras för att beakta det arbete som utförs av Världshälsoorganisationen genom att införa befrielse från importtullar för de referenssubstanser som behövs för kvalitetskontroll av medicinska produkter.

På grundval av det arbete som har utförts i kommittén för tullbefrielse sedan förordning (EEG) nr 918/83 trädde i kraft har det fastställts att ett visst antal tillfälliga bestämmelser, upptagna i artikel 136, under vissa omständigheter skulle kunna ombildas till definitiva bestämmelser, tidsbegränsas eller utgå. Artiklarna 133-136 bör därför ändras för att så långt som möjligt undanröja varje osäkerhet vad gäller deras räckvidd och varje skiljaktighet i tillämpningen av gemenskapssystemet för tullbefrielse som fastställs genom förordning (EEG) nr 918/83.

Det är tillrådligt att utnyttja den möjlighet som ges genom dessa ändringar av förordning (EEG) nr 918/83 för att ändra vissa andra bestämmelser så att deras tillämpning bättre överensstämmer med de mål som uppställts, eller att garantera att de överensstämmer med antagna riktlinjer inom ramen för vissa internationella organisationer, i synnerhet OECD-rådets beslut och rekommendation, som antogs den 27 november 1985, om politiken inom området för internationell turism.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avsnitt II C i de inledande bestämmelserna i Kombinerade nomenklaturen som är en bilaga till förordning (EEG) nr 2658/87 ersätts med följande:

"C. Schablontullsats

1. Tull skall debiteras enligt en schablonvärdetullsats på 10 % för varor

- i sändningar som skickas från en privatperson till en annan,

eller

- i resenärers personliga reseutrustning.

Denna schablontullsats på 10 % skall gälla under förutsättning att värdet av de importavgiftsbelagda varorna inte överskrider 200 ecu per sändning eller per resenär.

Denna schablontullsats skall inte användas för de varor som anges i kapitel 24, som införs i en sändning eller i en resenärs personliga reseutrustning i kvantiteter som överstiger de som fastställs i artikel 31 eller i artikel 46 i förordning (EEG) nr 918/83(1).

2. Import av varor skall inte anses ske i kommersiellt syfte om följande kriterier uppfylls:

a) Varorna ingår i sändningar och sänds av en privatperson till en annan och dessa sändningar

- är av tillfällig natur,

- innehåller varor enbart avsedda för mottagarens eller dennes familjs personliga bruk och varornas art eller mängd tyder inte på något kommersiellt syfte,

- sänds till mottagaren av avsändaren utan någon som helst betalning,

b) Varorna ingår i resenärers personliga reseutrustning och

- importen är av tillfällig natur,

och

- omfattar uteslutande varor för resenärers eller deras familjers personliga bruk eller varor som är avsedda som gåvor, och varornas art eller mängd tyder inte på något kommersiellt syfte.

3. Schablontullsatsen skall inte tillämpas på varor som importeras enligt de villkor som anges i punkt 1 och 2 om den berörda parten innan schablontullsatsen har tillämpats på varorna, har begärt att de skall beläggas med de importtullar som är tillämplig på varorna. Alla varorna i sändningen skall då taxeras enligt de importtullar som är tillämpliga på dem, med beaktande av den tullfria importen som föreskrivs i artikel 29-31 och 45-49 i förordning nr 918/83.

I första stycket avses med importtullar både tullar och avgifter med motsvarande verkan samt jordbruksavgifter och andra avgifter vid import enligt den gemensamma jordbrukspolitiken eller enligt särskilda avtal för vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter.

4. Medlemsstaterna får avrunda det belopp som blir resultatet vid omvandling av beloppet 200 ecu till nationella valutor.

5. Medlemsstaterna får behålla ett belopp motsvarande 200 ecu i nationell valuta oförändrat, om vid den årliga kursjustering som avses i artikel 2.2 första stycket i förordning (EEG) nr 2779/78, senast ändrad genom förordning (EEG) nr 289/84(2), omräkningen av detta belopp, före den avrundning som anges i punkt 4, resulterar i en ändring av beloppet i nationell valuta som är mindre än 5 % eller i en sänkning av beloppet.

(1) EGT nr L 105, 23.4.1984, s. 1.

(2) EGT nr L 33, 4.2.1984, s. 2."

Artikel 2

Förordning (EEG) nr 918/83 ändras på följande sätt:

1. Artikel 1.3 skall ersättas med följande:

"3. Om inte annat föreskrivs i denna förordning vad gäller tillämpningen av kapitel I skall begreppet tredje land också innefatta de delar av medlemsstaters territorier som inte ingår i gemenskapens tullområde enligt förordning (EEG) nr 2151/84(1).

(1) EGT nr L 197, 27.7.1984, s. 1."

2. Artikel 11.2 skall ersättas med följande:

"2. Enligt samma villkor skall gåvor som vanligen ges vid ett bröllop och som mottas av en person som uppfyller de villkor som fastställs i punkt 1 från personer som har sin permanenta bostad i ett tredje land också få införas tullfritt. Värdet på varje gåva som införs tullfritt får emellertid inte överstiga 1 000 ecu."

3. Avdelning VII skall ersättas med följande:

"Avdelning VII

Försändelser som skickas av en privatperson till en annan privatperson

Artikel 29

1. Om inte annat följer av artiklarna 30 och 31 skall varor i försändelser som skickas från ett tredje land av en privatperson till en annan privatperson som är bosatt i gemenskapens tullområde få införas tullfritt, under förutsättning att denna import inte är av kommersiell art.

Den befrielse som föreskrivs i denna punkt skall inte gälla för varor i försändelser som skickas från ön Helgoland.

2. I punkt 1 avses med försändelser av icke-kommersiell art försändelser som

- är av tillfällig art,

- innehåller varor uteslutande för personligt bruk av mottagaren eller hans familj, som inte genom sin art eller mängd tyder på att de importeras för kommersiella ändamål,

- skickas av avsändaren till mottagaren utan någon som helst betalning.

Artikel 30

Den befrielse som avses i artikel 29.1 skall gälla för ett värde av 45 ecu per försändelse, inklusive värdet av de varor som avses i artikel 31.

Om det sammanlagda värdet per försändelse av två eller flera varuposter överstiger det belopp som anges i första stycket skall befrielse upp till detta belopp beviljas för de artiklar, för vilka befrielse skulle beviljas om de importerats separat, varvid det är underförstått att värdet av en enstaka varupost inte kan delas upp.

Artikel 31

Befrielsen enligt artikel 29.1 skall per försändelse begränsas till nedan angivna kvantiteter för respektive vara:

a) Tobaksvaror:

50 cigaretter, eller

25 cigariller (cigarrer med en högsta vikt av

3 gram per styck), eller

10 cigarrer, eller

50 gram röktobak, eller

ett proportionellt urval av dessa olika produkter.

b) Alkohol och alkoholhaltiga drycker:

- destillerade drycker och spritdrycker med en alkoholhalt av mer än 22 volymprocent samt odenaturerad etylalkohol med en alkoholhalt av 80 volymprocent eller mer: 1 liter, eller

- destillerade drycker, spritdrycker och aperitifer på vin- eller alkoholbas, tafia, saké eller liknande drycker med en alkoholhalt av högst 22 volymprocent samt mousserande viner och starkviner: 1 liter, eller ett proportionellt urval av dessa olika produkter och

- icke-mousserande viner: 2 liter

c) Parfym: 50 gram, eller

luktvatten: 0,25 liter."

4. Artikel 46.1 skall ersättas med följande:

"1. Den befrielse som anges i artikel 45.1 skall vad gäller varorna i nedanstående lista begränsas till följande kvantiteter per resenär:

a) Tobaksvaror:

200 cigaretter, eller

100 cigariller (cigarrer av en högsta vikt av

3 gram per styck), eller

50 cigarrer, eller

250 gram röktobak, eller

ett proportionellt urval av dessa olika produkter.

b) Alkohol och alkoholhaltiga drycker:

- destillerade drycker och drycker med en alkoholhalt av mer än 22 volymprocent samt odenaturerad etylalkohol med en alkoholhalt av 80 volymprocent eller mer: 1 liter eller

- destillerade drycker, spritdrycker och aperitifer på vin- eller alkoholbas, tafia, saké eller liknande drycker med en alkoholhalt av högst 22 volymprocent samt mousserande viner samt starkviner: 2 liter, eller ett proportionellt urval av dessa produkter och

- icke-mousserande vin: 2 liter

c) Parfym: 50 gram, eller

luktvatten: 0,25 liter.

d) Medicinska produkter:

Den mängd som behövs för den resandes personliga behov."

5. Följande skall läggas till artikel 49.2, första strecksatsen:

"Medlemsstaterna får bevilja undantag från detta."

6. Artikel 60 skall ersättas med följande:

"Artikel 60

1. Befrielse från importtullar skall beviljas för

a) djur som är särskilt avsedda för laboratoriebruk,

b) biologiska eller kemiska ämnen som ingår i en lista som har upprättats i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 143.2 och 143.3 och som importeras uteslutande för icke-kommersiella ändamål.

2. Den befrielse som avses i punkt 1 skall vara begränsad till djur och biologiska och kemiska ämnen som är avsedda för

- offentliga institut som huvudsakligen är sysselsatta med utbildning eller vetenskaplig forskning samt de avdelningar vid offentliga institut som huvudsakligen är sysselsatta med utbildning eller vetenskaplig forskning, eller

- privata institut som huvudsakligen är sysselsatta med utbildning eller vetenskaplig forskning och som är godkända av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna att motta dessa artiklar tullfritt.

3. Den lista som avses i punkt 1 b får endast innefatta biologiska eller kemiska ämnen för vilka det inte finns någon motsvarande tillverkning inom gemenskapens tullområde och som på grund av sin egenart eller grad av renhet huvudsakligen eller uteslutande är lämpade för vetenskaplig forskning."

7. Följande avdelningar skall införas:

"AVDELNING XIVa

Instrument och apparater avsedda för medicinsk forskning, medicinska diagnoser eller medicinsk behandling

Artikel 63a

1. Instrument och apparater som är avsedda för medicinsk forskning, medicinska diagnoser eller medicinsk behandling och som har donerats antingen av en välgörenhetsorganisation eller filantropisk organisation eller av en privatperson till hälsovårdsmyndigheter, sjukhusavdelningar eller medicinska forskningsinstitutioner som är godkända av medlemsstatens behöriga myndigheter för att erhålla dessa varor tullfritt, eller artiklar som har inköpts av dessa hälsovårdsmyndigheter, sjukhus eller institutioner för medicinsk forskning uteslutande med medel som tillhandahållits av en välgörenhetsorganisation eller filantropisk organisation eller genom frivilliga bidrag skall få införas tullfritt, under förutsättning att det har fastställts att

a) likvärdiga instrument och apparater för närvarande inte tillverkas i gemenskapernas tullområde,

b) donationen av dessa instrument eller apparater inte döljer någon kommersiell avsikt från donatorns sida, och

c) donatorn inte på något sätt har någon förbindelse med tillverkaren av de instrument eller apparater, för vilka ansökan om tullbefrielse ingivits.

2. Befrielsen skall också på samma villkor gälla för

a) reservdelar, komponenter eller tillbehör som är särskilt avsedda för instrument eller apparater, under förutsättning att dessa reservdelar, komponenter eller tillbehör importeras samtidigt som instrumenten eller apparaterna eller, om de importeras senare, att de kan identifieras som avsedda för de instrument eller apparater som tidigare har importerats tullfritt,

b) verktyg som skall användas för underhåll, kontroll, kalibrering eller reparation av instrument eller apparater, under förutsättning att dessa verktyg importeras samtidigt som dessa instrument eller apparater eller, om de importeras senare, att de kan identifieras som avsedda för de instrument eller apparater som tidigare har importerats tullfritt.

Artikel 63b

Vid tillämpningen av artikel 63a, särskilt med avseende på de instrument och apparater samt de mottagare som anges i denna artikel skall fjärde strecksatsen i artikel 54 samt artiklarna 55, 57 och 58 gälla i tillämpliga delar.

AVDELNING XIVb

Referenssubstanser för kvalitetskontroll av medicinska produkter

Artikel 63c

Försändelser som innehåller prov på referenssubstanser som är godkända av Världshälsoorganisationen för kvalitetskontroll av material som används vid tillverkningen av medicinska produkter, och som sänds till mottagare som är godkända av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna att motta dessa försändelser tullfritt, skall få införas tullfritt."

8. En punkt med följande lydelse skall läggas till artikel 86:

"d) Belöningar, troféer och souvenirer av symbolisk art och av begränsat värde avsedda för kostnadsfri utdelning vid affärskonferenser eller liknande internationella arrangemang, till personer som har sin permanenta bostad i ett tredje land. Deras art, värde eller övriga kännetecken får inte vara sådana att de kunde tyda på att dessa föremål importeras av kommersiella skäl."

9. En punkt med följande lydelse skall läggas till artikel 109:

"q) Skattemärken och liknande stämpelmärken som är bevis för att avgifter i ett tredje land har erlagts."

10. Rubriken till avdelning XXVII skall ersättas med följande:

"Drivmedel och smörjmedel som finns i motorfordon och särskilda behållare."

11. Artiklarna 112 och 113 skall ersättas med följande:

"Artikel 112

1. Om inte annat följer av artiklarna 113-115 skall följande få införas tullfritt i gemenskapernas tullområde:

a) Drivmedel som finns i standardtankarna på

- privata motorfordon, nyttofordon och motorcyklar,

- specialbehållare, som förs in i gemenskapens tullomräde

b) Drivmedel i bärbara tankar som medförs av förare av privata motorfordon och motorcyklar, högst 10 liter per fordon, och utan att det påverkar tillämpningen av nationella bestämmelser om innehav och transport av drivmedel.

2. I punkt 1 används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) nyttofordon: alla slags motordrivna fordon (inklusive traktorer med eller utan släp) som på grund av sin konstruktionstyp och sin utrustning är avsedda och i stånd att mot betalning eller kostnadsfritt transportera

- över nio personer inklusive föraren,

- varor,

samt alla fordon som är avsedda för andra särskilda ändamål än transport.

b) privata motorfordon: alla slags motorfordon som inte innefattas av definitionen enligt a.

c) standardtankar:

- tankar som är permanent inbyggda av tillverkaren i alla motorfordon av samma typ som fordonet i fråga, på ett sådant sätt att bränslet kan användas direkt både för att driva fram fordonet och, i förekommande fall, för att under transport driva kylsystem eller andra system.

Gastankar inbyggda i motorfordon som är avsedda för direkt användning av gas som bränsle och tankar inbyggda i de andra system med vilka fordonet kan vara utrustat skall också anses vara standardtankar.

- tankar som är permanent inbyggda av tillverkaren i alla behållare av samma typ som behållaren i fråga, på ett sådant sätt att bränslet kan användas direkt för att under transport driva kylsystem och andra system som specialbehållarna är utrustade med.

d) specialbehållare: alla behållare som är utrustade med särskilt utformade apparater för kylsystem, syrsättningssystem, termiska isoleringssystem eller andra system.

Artikel 113

Vad gäller drivmedel i standardtankar på kommersiella motorfordon och i särskilda behållare får medlemsstaterna begränsa tillämpningen av befrielsen till 200 liter per fordon, särskild behållare och resa."12. Andra stycket i artikel 132 skall ersättas med följande:

"Medlemsstaterna får också utan ändring bibehålla värdet av detta belopp i nationell valuta motsvarande beloppet i ecu, om omräkningen av detta belopp före avrundning enligt föregående stycke leder till en ändring på mindre än 5 % av omräkningsvärdet i nationell valuta eller till en minskning av detta vid tidpunkten för den årliga anpassning som avses i första stycket av artikel 2.2 i förordning (EEG) nr 2779/78(1), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 289/84(2).

(1) EGT nr L 333, 30.11.1978, s. 5.

(2) EGT nr L 33, 4.2.1984, s. 2."

13. Följande stycke skall läggas till artikel 133.1:

"g) befrielse i samband med överenskommelser som har träffats på grundval av ömsesidighet med tredje länder som är avtalsparter i konventionen om internationell civil luftfart (Chicago 1944) för införande av rekommenderad praxis 4.42 och 4.44 i bilaga 9 till denna konvention (åttonde upplagan, juli 1980)."

14. Artikel 134.1 skall ersättas med följande:

"1. Medlemsstaterna skall till kommissionen anmäla de tullbestämmelser som ingår i internationella konventioner och överenskommelser av den art som avses i artikel 133.1 b, c, d, e, f och g samt 133.3 som slutits efter det att denna förordning har trätt i kraft."

15. Artiklarna 135 och 136 skall ersättas med följande:

"Artikel 135

Bestämmelserna i denna förordning skall inte förhindra

a) att Grekland behåller den särskilda status som har tilldelats berget Athos och som garanteras i artikel 105 i den grekiska konstitutionen,

b) att Spanien och Frankrike behåller tullfriheten enligt konventionen av den 13 juli 1867 respektive 22 och 23 november 1867 mellan dessa länder och Andorra, tills de bestämmelser som reglerar handelsrelationerna mellan gemenskapen och Andorra träder i kraft,

c) att medlemsstaterna upp till en gräns av 210 ecu behåller befrielsen, om det finns någon, som de utöver den som anges i artikel 47, beviljade till sjömän på handelsfartyg i internationell trafik den 1 januari 1983.

Artikel 136

1. Tills gemenskapsbestämmelser har införts på det aktuella området får medlemsstaterna bevilja särskild befrielse till militär personal som i enlighet med internationella överenskommelser är stationerad inom en medlemsstats territorium men inte lyder under dess befäl.

2. Tills gemenskapsbestämmelser har införts på det aktuella området skall denna förordning inte förhindra att medlemsstaterna behåller den befrielse som de har beviljat arbetstagare som återvänder till sitt hemland efter att på grund av sitt arbete ha bott minst sex månader utanför gemenskapens tullområde."

16. Artiklarna 137 och 138 utgår.

17. I artiklarna 1, 4, 22, 45, 52-56, 65, 72, 73, 86, 87, 117 och 120 skall "gemenskapen" ersättas med "gemenskapens tullområde".

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 maj 1988.

På rådets vägnar

M. BANGEMANN

Ordförande

(1) EGT nr C 254, 11.10.1986, s. 7.

(2) EGT nr C 13, 18.1.1988, s. 173.

(3) EGT nr C 105, 21.4.1987, s. 4.

(4) EGT nr L 256, 7.9.1987, s. 1.

(5) EGT nr L 105, 23.4.1983, s. 1.

(6) EGT nr L 370, 31.12.1985, s. 22.

(7) EGT nr C 324, 5.12.1984, s. 5.

(8) EGT nr L 197, 27.7.1984, s. 1.

Top