EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987R3954

Rådets förordning (Euratom) nr 3954/87 av den 22 december 1987 om gränsvärden för radioaktivitet i livsmedel och djurfoder efter en kärnenergiolycka eller annan radiologisk nödsituation

OJ L 371, 30.12.1987, p. 11–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 008 P. 30 - 32
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 008 P. 30 - 32
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 001 P. 333 - 336
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 001 P. 333 - 336
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 001 P. 333 - 336
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 001 P. 333 - 336
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 001 P. 333 - 336
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 001 P. 333 - 336
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 001 P. 333 - 336
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 001 P. 333 - 336
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 001 P. 333 - 336
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 001 P. 260 - 263
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 001 P. 260 - 263
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 020 P. 3 - 5

No longer in force, Date of end of validity: 08/02/2016; upphävd genom 32016R0052 . Latest consolidated version: 25/07/1989

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/3954/oj

31987R3954

Rådets förordning (Euratom) nr 3954/87 av den 22 december 1987 om gränsvärden för radioaktivitet i livsmedel och djurfoder efter en kärnenergiolycka eller annan radiologisk nödsituation

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 371 , 30/12/1987 s. 0011 - 0013
Finsk specialutgåva Område 15 Volym 8 s. 0030
Svensk specialutgåva Område 15 Volym 8 s. 0030


RÅDETS FÖRORDNING (Euratom) nr 3954/87 av den 22 december 1987 om gränsvärden för radioaktivitet i livsmedel och djurfoder efter en kärnenergiolycka eller annan radiologisk nödsituation

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 31 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, som utformats efter yttrande av en grupp experter utsedda av Vetenskapliga och tekniska kommittén(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Enligt artikel 2 b i fördraget skall rådet upprätta enhetliga säkerhetsnormer för arbetstagares och allmänhetens hälsoskydd samt övervaka att dessa tillämpas enligt vad som närmare föreskrivs i avdelning 2, kapitel 3 i fördraget.

Den 2 februari 1959 antog rådet direktiv(4) som fastställer grundläggande säkerhetsnormer. Denna text har ersatts med direktiv 80/836/Euratom(5), ändrat genom direktiv 84/467/Euratom(6). Enligt artikel 45 i det direktivet skall medlemsstaterna fastställa nivåer för intervention i händelse av olyckor.

Till följd av olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl den 26 april 1986 släpptes stora mängder radioaktiva ämnen ut i atmosfären och förorenade livsmedel och djurfoder i ett flertal europeiska länder till nivåer som var betydande ur hälsosynpunkt.

Gemenskapen har vidtagit åtgärder(7) för att säkerställa att vissa jordbruksprodukter införs i gemenskapen endast i enlighet med det gemensamma förfaringssätt som slår vakt om befolkningens hälsa och marknadens sammanhållning samtidigt som en omställning av handeln förebyggs.

Det finns behov av ett system som tillåter gemenskapen att fastställa gränsvärden för radioaktivitet för att skydda befolkningen när en kärnenergiolycka eller annan radiologisk nödsituation som kan leda eller har lett till betydande radioaktivitet i livsmedel och djurfoder har inträffat.

Enligt rådets beslut av den 14 december 1987 om en gemenskapsordning för ett snabbt informationsutbyte i händelse av en nödsituation som medför risk för strålning(8), eller enligt konventionen av den 26 september 1986 om tidig information vid en kärnenergiolycka, skall kommissionen underrättas om kärnenergiolyckor eller om ovanligt höga radioaktiva värden.

Om omständigheterna så kräver kommer kommissionen att omgående anta en förordning som gör tidigare fastställda gränsvärden tillämpliga.

På grundval av aktuella tillgängliga data inom strålskyddsområdet har härledda åtgärdsnivåer fastställts och dessa kan användas som utgångspunkt vid bestämning av gränsvärden för radioaktivitet, vilka omgående skall tillämpas vid en kärnenergiolycka eller annan radiologisk nödsituation, som kan leda eller har lett till betydande radioaktivitet i livsmedel och djurfoder.

Sådana gränsvärden har fastställts med hänsyn till de senaste internationellt tillgängliga vetenskapliga rekommendationerna, samtidigt som de uttrycker behovet att dämpa allmänhetens oro och undvika skillnader i internationell reglering.

Dock är det nödvändigt att ta hänsyn till enskilda förhållanden och därför fastställa ett förfarande som tillåter snabb anpassning av dessa tidigare fastställda gränsvärden beroende på omständigheterna vid enskilda kärnenergiolyckor eller någon annan händelse som medför risk för radioaktiv strålning, vilken kan leda eller har lett till betydande radioaktivitet i livsmedel eller djurfoder.

Antagandet av en förordning som möjliggör tillämpningen av gränsvärden borde också bevara gemensamma marknadens enhet och motverka omställning av handeln inom gemenskapen.

För att underlätta anpassningen av gränsvärden bör förfaranden fastställas som tillåter samråd med experter, däribland expertgruppen enligt artikel 31 i fördraget.

Överensstämmelse med gränsvärden måste säkerställas genom tillbörliga kontroller.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Denna förordning föreskriver förfarandet för fastställande av gränsvärden för radioaktivitet i livsmedel och djurfoder vilka saluförs efter en kärnenergiolycka eller annan radiologisk nödsituation, som kan leda eller har lett till betydande radioaktivitet i livsmedel och djurfoder.

2. I denna förordning avses med livsmedel produkter som är ämnade som människoföda antingen direkt eller efter förädling, och djurfoder avser produkter som är avsedda endast som djurföda.

Artikel 2

1. Om kommissionen mottar officiell information - i synnerhet enligt antingen gemenskapsordningen för ett snabbt informationsutbyte i händelse av en radiologisk nödsituation eller enligt Internationella Atomenergikommissionens konvention av den 26 september 1986 om tidig information vid en kärnenergiolycka - om en olycka eller någon annan radiologisk nödsituation, vilken bekräftar att gränsvärdena i bilagan kan komma att överskridas eller har överskridits, skall kommissionen omgående, om omständigheterna så kräver, anta en förordning som gör dessa gränsvärden tillämpliga.

2. Giltighetstiden för alla förordningar enligt punkt 1 skall vara så kort som möjligt och inte överskrida tre månader, om inte annat följer av artikel 3.4.

Artikel 3

1. Efter samråd med experter, däribland expertgruppen som avses i artikel 31, skall kommissionen förelägga rådet ett förslag till förordning för anpassning eller bekräftelse av bestämmelserna i den förordning som avses i artikel 2.1 inom en månad efter antagandet av denna.

2. Kommissionen skall, när den förelägger det förslag till förordning som avses i punkt 1 ta hänsyn till de grundläggande normer som föreskrivs i artiklarna 30 och 31 i fördraget, däri principen att all exponering skall hållas så låg som rimligen är möjligt med hänsyn till allmänhetens hälsoskydd samt till ekonomiska och sociala faktorer.

3. Rådet skall med kvalificerad majoritet inom den tid som föreskrivs i artikel 2.2 besluta om det förslag till förordning som avses i punkterna 1 och 2.

4. Om rådet inte fattar beslut inom denna tid skall nivåerna i bilagan fortsätta att gälla tills rådet fattar beslut eller tills kommissionen tar tillbaka sitt förslag därför att förhållandena i artikel 2.1 inte längre gäller.

Artikel 4

Giltighetstiden för alla förordningar som avses i artikel 3 skall vara begränsad. Denna tidsperiod får revideras efter önskemål från en medlemsstat eller på initiativ av kommissionen enligt det förfarande som beskrivs i artikel 3.

Artikel 5

1. För att säkerställa att gränsvärdena som fastställs i bilagan tar hänsyn till alla nya vetenskapliga rön som blir tillgängliga, skall kommissionen emellanåt rådfråga experter, däribland expertgruppen enligt artikel 31.

2. På begäran av en medlemsstat eller kommissionen kan gränsvärdena i bilagan bli föremål för revidering eller tillägg, på förslag av kommissionen till rådet i enlighet med det förfarande som fastställts i artikel 31 i fördraget.

Artikel 6

1. Livsmedel eller djurfoder som inte uppfyller gränsvärdena i en förordning som antagits i enlighet med artikel 2 eller 3 får inte saluföras. Vid tillämpningen av denna förordning skall livsmedel eller djurfoder som importerats från tredje land anses vara saluförda om de på gemenskapens tullområde är föremål för tullförfarande utöver transiteringsförfaranden.

2. Varje medlemsstat skall tillhandahålla kommissionen all information om tillämpningen av denna förordning, särskilt vad gäller överträdelsen av gränsvärdena. Kommissionen skall vidarebefordra denna information till de övriga medlemsstaterna.

Artikel 7

Tillämpningsföreskrifter till denna förordning och en lista över mindre viktiga livsmedel tillsammans med de gränsvärden som skall tillämpas på dessa skall antas enligt artikel 30 i förordning (EEG) nr 804/68(9), som skall tillämpas på motsvarande sätt. För detta ändamål skall en kommitté inrättas.

Artikel 8

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 1987.

På rådets vägnar

N. WILHJELM

Ordförande

(1) EGT nr C 174, 2.7.1987, s. 6.

(2) Yttrande avgivet den 16 december 1987.

(3) EGT nr C 180, 8.7.1987, s. 20.

(4) EGT nr 11, 20.2.1959, s. 221/59.

(5) EGT nr L 246, 17.9.1980, s. 1.

(6) EGT nr L 265, 5.10.1984, s. 4.

(7) Rådets förordningar (EEG) nr 1707/86, (EGT nr L 146, 31.5.1986, s. 88); (EEG) nr 3020/86, (EGT nr L 280, 1.10.1986, s. 79); (EEG) nr 624/87, (EGT nr L 58, 25.2.1987, s. 101); (EEG) nr 3955/87 (EGT nr L 371, 30.12.1987, s. 14).

(8) EGT nr L 371, 30.12.1987, s. 76.

(9) EGT nr L 148, 28.6.1968.

BILAGA

>Plats för tabell>

Top