EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987R3878

Rådets förordning (EEG) nr 3878/87 av den 18 december 1987 om produktionsstöd för vissa rissorter

OJ L 365, 24.12.1987, p. 3–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 025 P. 15 - 17
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 025 P. 15 - 17

No longer in force, Date of end of validity: 01/09/1996; upphävd genom 395R3072

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/3878/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

31987R3878

Rådets förordning (EEG) nr 3878/87 av den 18 december 1987 om produktionsstöd för vissa rissorter

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 365 , 24/12/1987 s. 0003 - 0005
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 25 s. 0015
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 25 s. 0015


RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 3878/87 av den 18 december 1987 om produktionsstöd för vissa rissorter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1418/76 av den 21 juni 1976 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris(), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3877/87(), särskilt artikel 8a.4 i denna,

med beaktande av kommissionens förslag(), och

med beaktande av följande:

I artikel 8a i förordning (EEG) nr 1418/76 fastställs att stöd skall beviljas för produktion av vissa rissorter i gemenskapen. För att främja utvecklingen och sortomställningen inom risproduktionen till vissa ristyper som är mer efterfrågade, särskilt i de medlemsstater där ris inte produceras, bör det föreskrivas att de morfologiska och kvalitetsmässiga kännetecknen skall fastställas på grundval av dessa mål.

I enlighet med artikel 8a.2 i ovannämnda förordning skall medlemsstaterna bevilja stöd per hektar besådd och skördad areal. Det är i detta avseende rimligt att anta att alla besådda arealer där normalt odlingsarbete utförs kommer att skördas.

För att stödåtgärderna skall få avsedd verkan, är det nödvändigt att medlemsstaterna kontrollerar att stödet endast beviljas för berörda arealer och stödberättigade produkter. En sådan kontroll kan endast utföras effektivt under mognadsperioden. Det bör därför fastställas att varje berörd medlemsstat skall införa ett system med arealdeklarationer.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Det stöd som föreskrivs i artikel 8a i förordning (EEG) nr 1418/76 skall beviljas av medlemsstaterna för produktion av vissa rissorter av indicatyp eller -profil, som odlas i de områden som anges i bilaga A till denna förordning och på de villkor som fastställs i nedanstående artiklar.

2. En areal med paddyris skall betraktas som besådd och skördad enligt artikel 8a i förordning (EEG) nr 1418/76, när det på arealen utförs normalt odlingsarbete i produktionssyfte och riset når mognadsstadiet.

Artikel 2

1. Det stöd som avses i artikel 1 skall beviljas för de sorter av paddyris av indicatyp eller -profil som förtecknas i bilaga B, och som i skalad form uppvisar följande morfologiska kännetecken:

a)

Kornen är 6,6 mm långa.

b)

Förhållandet mellan kornets längd och bredd är minst 3.

c)

Minst 60 % av kornen i det provtagna helt slipade riset är fullständigt fria från pärlor och strimmor.

Stödet skall beviljas första gången för ris som sås under regleringsåret 1987/88.

2. Från och med regleringsåret 1988/89 skall de sorter som kan komma i fråga också uppvisa vissa kännetecken vad avser klibbighet, konsistens och amylosinnehåll, som skall definieras enligt det förfarande som anges i punkt 3, samt de kännetecken som anges i punkt 1.

3. Tillämpningsföreskrifterna för denna artikel och för ändringar i listan över rissorter i bilaga B skall beslutas enligt det förfarande som fastställts i artikel 27 i förordning (EEG) nr 1418/76.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall införa ett system för administrativ och fysisk kontroll för att säkerställa att den produkt som omfattas av en stödansökan, uppfyller de villkor som gäller för att stödet skall beviljas.

2. Medlemsstaterna skall införa ett system med deklarationer vad avser brukade arealer och de certifierade utsädessorter som används. Denna deklaration skall gälla som stödansökan.

Artikel 4

Medlemsstaterna skall utföra systematiska kontroller på plats av de deklarerade uppgifter som avses i artikel 3.2 under månaden före skörden.

Artikel 5

Det stödbelopp som skall utbetalas skall beräknas utifrån den odlade arealen.

Artikel 6

Producentmedlemsstaterna skall underrätta kommissionen om de åtgärder de har vidtagit med stöd av denna förordning och särskilt lämna upplysningar om de arealer för vilka stöd har beviljats.

Artikel 7

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1988.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 december 1987.

På rådets vägnar

N. WILHJELM

Ordförande

() EGT nr L 166, 25.6.1976, s. 1.

() EGT nr L 365, 24.12.1987, s. 1.

() EGT nr C 89, 3.4.1987, s. 11.

BILAGA A

Förteckning som åsyftas i artikel 1.1

OMRÅDEN

Spanien

Frankrike, moderlandet

Italien

Grekland

BILAGA B

Förteckning som åsyftas i artikel 2.1

Bluebelle E.

Bond

Indio

Lebonnet

Newbonnet

Rea

Tebonnet

Thaibonnet

Miara

Top