EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986R3528

Rådets förordning (EEG) nr 3528/86 av den 17 november 1986 om skydd av skogarna i gemenskapen mot luftföroreningar

OJ L 326, 21.11.1986, p. 2–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 022 P. 59 - 61
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 022 P. 59 - 61

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002: This act has been changed. Current consolidated version: 17/05/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/3528/oj

31986R3528

Rådets förordning (EEG) nr 3528/86 av den 17 november 1986 om skydd av skogarna i gemenskapen mot luftföroreningar

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 326 , 21/11/1986 s. 0002 - 0004
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 22 s. 0059
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 22 s. 0059


RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 3528/86 av den 17 november 1986 om skydd av skogarna i gemenskapen mot luftföroreningar

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Skogar har en stor betydelse för bibehållandet av den ekologiska balansen framför allt när det gäller mark, vatten, klimat, djurliv och växtliv. De medverkar därför till jordbrukets utveckling, eftersom jordbruket är en sektor där produktionsvillkor och i vissa fall hela verksamheten till stor del beror på närvaron av friska skogar i omgivningen.

Luftföroreningar medverkar, genom direkta och indirekta skadliga effekter på skogens växtliv och mark, till en försämring av skogsträden och även skogsdöd. Ökningen av skogsskadorna ger anledning till oro i gemenskapen.

Att skydda skogarna inom gemenskapen mot denna skada är sålunda särskilt viktigt och angeläget. Gemenskapen måste för sin del medverka till att detta skydd förbättras.

Huvudsyftet med gemenskapens program måste vara att med utgångspunkt från ett lämpligt observationsnät upprätta en enhetlig periodisk inventering av de skogsskador som uppstått.

Med utgångspunkt speciellt från de uppgifter som erhållits på detta sätt måste periodiska rapporter om skogens hälsa i fråga om luftföroreningar vetenskapligt upprättas, för att det skall gå att fastställa skadornas utbredning och följa utvecklingen av dem i gemenskapens olika områden.

Det är nödvändigt att förbättra metoderna för att iaktta och mäta skogsskadorna, liksom förståelsen av luftföroreningen av skogarna samt hur denna förorening påverkar skogarna. Metoder för att underhålla och återställa skadade skogar skall skapas. För att uppnå detta skall gemenskapen uppmuntra att fältexperiment samt pilot- och demonstrationsprojekt genomförs.

Kommissionen bör ansvara för samordning och uppföljning av gemenskapsprogrammet och måste för detta ändamål kunna använda sig av tjänster från forskningsinstitut och vetenskapliga rådgivare.

För att underlätta genomförandet av de planerade åtgärderna, bör ett förfarande upprättas för ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen.

Före slutet av en femårsperiod måste de vidtagna åtgärderna granskas mot bakgrund av bl.a. gjorda erfarenheter och utvecklingen av iakttagna skador.

Gemenskapen bör hjälpa till att finansiera gemenskapsprogrammet för skydd av skogarna mot luftföroreningar.

Med tanke på att vissa av de beslutade åtgärderna är av helt nytt slag är det lämpligt att se över de finansiella bestämmelserna i denna förordning efter en tid av två år för att kunna göra eventuella budgetjusteringar.

Fördraget tillhandahåller inte alla de nödvändiga befogenheterna för detta ändamål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ett gemenskapsprogram upprättas härmed för att skydda skogarna mot luftföroreningar, i det följande kallat "program", för att öka skyddet av skogarna i gemenskapen och därigenom särskilt medverka till att skydda jordbrukets produktionsmöjligheter.

Artikel 2

1. Målet med programmet skall vara att hjälpa medlemsstaterna att

- med hjälp av gemensamma metoder utarbeta en periodisk inventering av skador på skogarna, särskilt skador orsakade av luftföroreningar,

- på ett samordnat och enhetligt sätt utarbeta eller utöka det nät av observationspunkter som behövs för att det skall vara möjligt att upprätta denna inventering.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna de uppgifter som samlats in genom nätet av observationspunkter.

3. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel och särskilt sådana som gäller insamling, typ och jämförbarhet av uppgifter från inventeringen skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 7.

Artikel 3

1. Varje medlemsstat skall med användning av en enhetlig vetenskaplig metod upprätta en periodisk rapport om skogens hälsa i fråga om luftföroreningar, särskilt på grundval av uppgifterna från den inventering som avses i artikel 2. Medlemsstaten skall överlämna rapporten till kommissionen.

2. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall fastställas enligt förfarandet i artikel 7.

Artikel 4

1. Programmet skall syfta till att uppmuntra genomförandet av

- fältexperiment för att förbättra förståelsen av luftförorening i skogarna och dess verkan på skogarna samt för att utforma metoder för underhåll och återuppbyggnad av skadade skogar,

- pilot- och demonstrationsprojekt för att förbättra metoderna för observation och mätning av skogsskador.

2. Före den 1 november varje år skall medlemsstaterna för det följande året till kommissionen överlämna uppgifter om vilka experiment och projekt som skall utföras enligt denna förordning. För det första året skall uppgifter om experiment och projekt överlämnas inom tre månader efter det att denna förordning träder i kraft.

3. Medlemsstaterna skall upplysa kommissionen om följande:

a) De geografiska områden som berörs.

b) Det nuvarande läget och de mål som skall uppnås.

c) En uppskattning av kostnaderna samt, i förekommande fall, en anvisning om den planerade utgiftstakten.

4. Föreskrifter och villkor för tillämpningen av denna artikel skall fastställas enligt förfarandet i artikel 7.

Artikel 5

Kommissionen skall ansvara för samordning och uppföljning av programmet. Den får bl.a. anlita tjänster från forskningsinstitut och vetenskapliga rådgivare.

Artikel 6

1. En kommitté för skogsskydd, nedan kallad "kommittén", inrättas härmed.

2. Kommittén skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och kommissionen. I kommittén skall varje medlemsstat företrädas av högst två tjänstemän.

Kommittén skall ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

Artikel 7

1. När förfarandet i denna artikel skall tillämpas, skall ordföranden hänskjuta ärendet till kommittén, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Kommittén skall fatta sitt beslut med en majoritet på 54 röster, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

3. a) Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

b) Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas och genast börja tillämpa dem.

Artikel 8

Vid hänvisning till denna artikel skall kommittén fungera som en rådgivande kommitté.

Artikel 9

1. Kommittén skall, inom ramen för artikel 8 rådfrågas om

- de periodiska rapporter som anges i artikel 3,

- de experiment och projekt som anges i artikel 4, innan kommissionen beslutar om finansieringen av dessa,

- utvecklingen av verksamheten med samarbete och uppföljning som anges i artikel 5.

2. Kommittén får inom ramen för artikel 8 undersöka alla andra frågor som omfattas av denna förordning och som framförs av dess ordförande, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

Artikel 10

Ordförande skall sammankalla till kommitténs sammanträden.

Kommissionen skall tillhandahålla ett sekretariat för kommittén.

Kommittén skall själv fastställa sin arbetsordning.

Artikel 11

1. Programmet skall gälla under fem år från och med den 1 januari 1987.

2. Gemenskapen skall medverka i detta program så långt de beviljade anslagen i Europeiska gemenskapernas budget medger och enligt villkoren i denna förordning. Den uppskattade kostnaden av programmet för gemenskapen under den ifrågavarande tiden är 10 miljoner ecu.

3. Före den 1 juli 1989 och på grundval av rapporterna från år 1987 och 1988 enligt artikel 15, skall rådet på förslag från kommissionen på nytt granska de finansiella frågorna i denna förordning.

4. Innan utgången av den i punkt 1 angivna tiden skall rådet på förslag från kommissionen på nytt granska denna förordning.

Artikel 12

Gemenskapens finansiella bidrag till de åtgärder som ingår i programmet skall vara följande:

1) Periodisk inventering och nät av observationsplatser (artikel 2):

Högst 30 % av de utgifter som godkänts av kommissionen.

2) Experiment, pilot- och demonstrationsprojekt (artikel 4):

Högst 30 % av de utgifter som godkänts av kommissionen.

Artikel 13

Medlemsstaterna skall utse de myndigheter och organ som skall ha befogenhet att utföra de åtgärder som beslutats enligt denna förordning samt de myndigheter och organ till vilka kommissionen skall betala de belopp som motsvarar gemenskapens finansiella bidrag.

Artikel 14

Medlemsstaterna skall i enlighet med sina nationella lagar och andra författningar besluta om åtgärder som är nödvändiga för att

- säkerställa att den av gemenskapen finansierade verksamheten faktiskt genomförs och att den sker på rätt sätt,

- förhindra oegentligheter,

- indriva belopp som förlorats på grund av oegentligheter eller slarv.

Medlemsstaterna skall förse kommissionen med all nödvändig information och vidta alla åtgärder som kan underlätta de kontroller, inklusive kontroller utförda på platsen, som kommissionen anser lämpliga för att handha gemenskapens finansiering. Medlemsstaterna skall upplysa kommissionen om vad som görs för detta ändamål.

Artikel 15

Kommissionen skall överlämna en årlig rapport till Europaparlamentet och rådet om utvecklingen av den verksamhet som omfattas av denna förordning.

Artikel 16

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 november 1986.

På rådets vägnar

M. JOPLING

Ordförande

(1) EGT nr C 187, 13.7.1983, s. 9.

(2) EGT nr C 172, 2.7.1984, s. 87.

(3) EGT nr C 358, 31.12.1983, s. 50.

Top