EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985R0418

Kommissionens förordning (EEG) nr 418/85 av den 19 december 1984 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på grupper av avtal om forskning och utveckling

OJ L 53, 22.2.1985, p. 5–12 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 08 Volume 002 P. 166 - 172
Portuguese special edition: Chapter 08 Volume 002 P. 166 - 172
Special edition in Finnish: Chapter 16 Volume 001 P. 71 - 77
Special edition in Swedish: Chapter 16 Volume 001 P. 71 - 77

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000: This act has been changed. Current consolidated version: 01/12/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/418/oj

31985R0418

Kommissionens förordning (EEG) nr 418/85 av den 19 december 1984 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på grupper av avtal om forskning och utveckling

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 053 , 22/02/1985 s. 0005 - 0012
Finsk specialutgåva Område 16 Volym 1 s. 0071
Spansk specialutgåva: Område 08 Volym 2 s. 0166
Svensk specialutgåva Område 16 Volym 1 s. 0071
Portugisisk specialutgåva: Område 08 Volym 2 s. 0166


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 418/85 av den 19 december 1984 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på grupper av avtal om forskning och utveckling

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2821/71 av den 20 december 1971 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på grupper av avtal, beslut och samordnade förfaranden(), senast ändrad genom Greklands anslutningsakt, särskilt artikel 1 i denna,

efter att ha offentliggjort ett utkast till denna förordning(),

efter samråd med Rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor, och

med beaktande av följande:

1) Enligt förordning (EEG) nr 2821/71 har kommissionen befogenhet att genom en förordning tillämpa fördragets artikel 85.3 på vissa grupper av avtal, beslut och samordnade förfaranden som omfattas av artikel 85.1 och som gäller forskning och utveckling avseende varor eller metoder fram till stadiet för industriell tillämpning och utnyttjande av resultaten, inklusive bestämmelser om rättigheter som åtnjuter industriellt rättsskydd och sekretessbelagt tekniskt kunnande.

2) Som framgår av kommissionens tillkännagivande av år 1968 om avtal(), beslut och samordnade förfaranden avseende samarbete mellan företag, omfattas avtal om att bedriva gemensam forskning eller utveckling av forskningsresultat fram till stadiet för industriell tillämpning i regel inte av fördragets artikel 85.1. Under vissa omständigheter, t.ex. när parterna träffar avtal om att inte bedriva annan forskning och utveckling inom samma område och därmed avstår från möjligheten att uppnå konkurrensfördelar i förhållande till de övriga parterna, kan dock dessa avtal omfattas av artikel 85.1 och bör därför inte undantas från denna förordning.

3) Avtal avseende såväl gemensam forskning och utveckling som gemensamt utnyttjande av resultaten kan omfattas av artikel 85.1, eftersom parterna gemensamt bestämmer över tillverkningen av de utvecklade varorna eller tillämpningen av de utvecklade metoderna eller utnyttjandet av immateriella rättigheter eller know-how.

4) Samarbete avseende forskning och utveckling samt utnyttjande av resultaten främjar i regel tekniskt och ekonomiskt framåtskridande genom att öka spridningen av tekniskt kunnande mellan parterna och undvika dubbelarbete inom forskning och utveckling, genom att stimulera utvecklingen genom utbyte av kompletterande tekniskt kunnande och genom att rationalisera tillverkningen av de varor eller användningen av de metoder som är resultatet av forskningen och utvecklingen. Dessa mål kan uppnås endast om forsknings- och utvecklingsprogrammet och dess mål klart anges och var och en av parterna får möjlighet att utnyttja resultaten av de program som den är intresserad av. Om universitet eller forskningsinstitut som deltar inte är intresserade av det industriella utnyttjandet av resultaten, kan det dock avtalas att de får använda resultaten endast för ytterligare forskning.

5) En ökning av omfattningen och effektiviteten av forskning och utveckling kan i allmänhet förväntas gagna konsumenterna genom att nya eller förbättrade metoder kan resultera i nya eller förbättrade varor och tjänster eller prissänkningar.

6) I denna förordning skall anges vilka konkurrensbegränsningar som de undantagna avtalen får innehålla. Syftet med de tillåtna konkurrensbegränsningarna är att koncentrera parternas forskningsverksamhet och därigenom öka deras utsikter till framgång och att göra det lättare att introducera nya varor och tjänster på marknaden. Begränsningarna är i regel nödvändiga för att tillförsäkra såväl parterna som konsumenterna de eftersträvade fördelarna.

7) Det gemensamma utnyttjandet av resultaten kan anses som den naturliga följden av gemensam forskning och utveckling. Det kan försiggå i en rad olika former, från tillverkning till utnyttjandet av immateriella rättigheter eller know-how som i betydande grad bidrar till tekniskt eller ekonomiskt framåtskridande. För att de ovan redovisade fördelarna och målen skall uppnås och för att de undantagna konkurrensbegränsningarna skall vara berättigade måste det gemensamma utnyttjandet omfatta varor eller metoder för vilka det är av avgörande betydelse att forsknings- och utvecklingsresultaten används. Därför är ett gemensamt utnyttjande inte motiverat om det är inriktat på förbättringar som inte har uppnåtts till följd av ett gemensamt forsknings- och utvecklingsprogram utan inom ramen för ett avtal med ett annat huvudsyfte, t.ex. meddelande av en licens avseende immateriella rättigheter, gemensam tillverkning eller specialisering, och som endast innehåller underordnade bestämmelser om gemensam forskning och utveckling.

8) Det undantag som medges enligt denna förordning skall begränsas till avtal som inte erbjuder företagen någon möjlighet att sätta konkurrensen ur spel beträffande en betydande del av varorna i fråga. För att säkerställa att det inom den gemensamma marknaden kan finnas flera självständiga forskningscentra för olika branscher är det nödvändigt att från gruppundantaget utesluta avtal mellan konkurrenter vars sammanlagda marknadsandel i fråga om varor som kan förbättras eller ersättas som resultat av forskning och utveckling vid avtalets ingående överstiger en viss gräns.

9) För att säkerställa att en effektiv konkurrens upprätthålls under det gemensamma utnyttjandet av resultaten är det nödvändigt att föreskriva att gruppundantaget skall upphöra att gälla om parternas sammanlagda marknadsandelar i fråga om de varor som är resultatet av det gemensamma forsknings- och utvecklingsarbetet blir för stora. Det bör emellertid oavsett parternas marknadsandelar föreskrivas att undantaget skall fortsätta att gälla under en viss tid efter den tidpunkt när det gemensamma utnyttjandet inleds för att, särskilt efter lanseringen av en helt ny produkt, parternas marknadsandelar skall hinna stabilisera sig och för att garantera en viss minimiperiod för avkastning på de vanligen betydande investeringarna.

10) Avtal mellan företag som inte uppfyller villkoren om marknadsandelar i denna förordning kan i vissa fall medges undantag genom särskilda beslut i vilka hänsyn skall tas särskilt till konkurrensen på världsmarknaden och de speciella förhållanden som kännetecknar tillverkningen av högteknologiprodukter.

11) I förordningen bör det räknas upp ett antal skyldigheter som ofta förekommer i avtal om forskning och utveckling men som i regel inte är konkurrensbegränsande, och det bör föreskrivas att även dessa skyldigheter skall undantas för den händelse att de på grund av särskilda ekonomiska eller rättsliga omständigheter skulle omfattas av artikel 85.1. Uppräkningen av dessa skyldigheter är inte uttömmande.

12) I förordningen skall det anges vilka villkor som inte får förekomma i avtal om de skall omfattas av gruppundantaget, eftersom sådana bestämmelser utgör konkurrensbegränsningar enligt artikel 85.1 och det inte generellt kan antas att de kommer att få de positiva verkningar som krävs enligt artikel 85.3.

13) Avtal som inte automatiskt är undantagna därför att de innehåller bestämmelser som inte uttryckligen är undantagna enligt denna förordning, samtidigt som de inte uttryckligen är uteslutna från undantaget, kan ändå omfattas av det generella antagande om förenlighet med artikel 85.3 på vilket gruppundantaget baseras. Kommissionen kan snabbt konstatera om så är fallet för ett visst avtal. Det bör därför anses att ett sådant avtal omfattas av undantaget enligt denna förordning, om det anmäls till kommissionen och kommissionen inte inom en viss tidsfrist motsätter sig att avtalet undantas.

14) Avtal som omfattas av denna förordning kan även undantas enligt andra gruppundantagsförordningar som är utfärdade av kommissionen, särskilt förordning (EEG) nr 417/85() om specialiseringsavtal, förordning (EEG) nr 1983/83() om ensamåterförsäljaravtal, förordning (EEG) nr 1984/83() om exklusiva inköpsavtal och förordning (EEG) nr 2349/84() om patentlicensavtal, om de uppfyller de villkor som anges i dessa förordningar. Bestämmelserna i ovannämnda förordningar gäller dock inte i den mån som denna förordning innehåller särskilda regler.

15) Om enskilda avtal som är undantagna enligt denna förordning ändå har vissa verkningar som är oförenliga med de villkor som anges i fördragets artikel 85.3, kan kommissionen bestämma att gruppundantaget inte skall tillämpas.

16) Denna förordning bör med retroaktiv verkan gälla avtal som föreligger när den träder i kraft, om sådana avtal redan uppfyller dess villkor eller anpassas till dessa. Dessa bestämmelser kan inte åberopas i rättsliga förfaranden som redan har inletts när denna förordning träder i kraft. Förordningen kan inte heller åberopas som grund för skadeståndsanspråk mot tredje man.

17) Eftersom samarbetsavtal om forskning och utveckling ofta är av långfristig karaktär, särskilt om samarbetet även omfattar utnyttjandet av resultaten, bör denna förordnings giltighetstid bestämmas till 13 år. Om det inom denna tidsperiod sker väsentliga ändringar i de förhållanden på grundval av vilka förordningen har utfärdats, skall kommissionen vidta de ändringar som behövs.

18) Avtal som automatiskt är undantagna enligt denna förordning behöver inte anmälas. Företag får dock i ett enskilt fall begära ett beslut enligt rådets förordning nr 17() senast ändrad genom Greklands anslutningsakt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Enligt fördragets artikel 85.3 och på de villkor som föreskrivs i denna förordning förklaras att fördragets artikel 85.1 inte gäller avtal som träffas mellan företag för

a) gemensam forskning och utveckling avseende varor eller metoder och gemensamt utnyttjande av resultaten av denna forskning och utveckling,

b) gemensamt utnyttjande av resultaten av forskning och utveckling avseende varor eller metoder som gemensamt har bedrivits inom ramen för ett tidigare ingånget avtal mellan samma företag, eller

c) gemensam forskning och utveckling avseende varor eller metoder utan gemensamt utnyttjande av resultaten, i den mån sådana avtal omfattas av artikel 85.1.

2. I denna förordning avses med

a) forskning och utveckling avseende varor eller metoder: förvärv av tekniskt kunnande och utförande av teoretiska analyser, systematiska studier eller försök, inklusive försöksproduktion, teknisk provning av varor eller metoder, uppförande av nödvändiga anläggningar och förvärv av immateriella rättigheter för resultaten,

b) metoder som omfattas av avtalet: de metoder som är resultatet av forskningen och utvecklingen,

c) varor som omfattas av avtalet: varor eller tjänster som är resultatet av forskningen och utvecklingen eller som tillverkas eller tillhandahålls med hjälp av de metoder som omfattas av avtalet,

d) utnyttjande av resultaten: tillverkning av de varor eller användning av de metoder som omfattas av avtalet eller överlåtelse eller licensiering av immateriella rättigheter eller meddelande av det know-how som behövs för sådan tillverkning eller användning,

e) tekniskt kunnande: tekniskt kunnande som antingen är skyddat av immateriella rättigheter eller är hemligt (know-how).

3. Gemensam forskning och utveckling beträffande utnyttjandet av resultaten föreligger när

a) arbetet

- utförs av ett gemensamt lag, en gemensam organisation eller ett gemensamt företag,

- gemensamt överlåts åt tredje man, eller

- fördelas mellan parterna genom specialisering på forskning, utveckling eller produktion,

b) parterna samarbetar på något sätt när det gäller att till tredje man överlåta eller licensiera immateriella rättigheter eller meddela know-how enligt punkt 2 d.

Artikel 2

Undantaget enligt artikel 1 gäller på följande villkor:

a) Att det gemensamma forsknings- och utvecklingsarbetet utförs inom ramen för ett program i vilket anges målen för arbetet och på vilket område det skall bedrivas.

b) Att resultaten av arbetet är tillgängliga för samtliga parter.

c) Att, om avtalet endast avser gemensam forskning och utveckling, varje part självständigt kan utnyttja resultaten av den gemensamma forskningen och utvecklingen och sådant redan existerande tekniskt kunnande som behövs för detta.

d) Att det gemensamma utnyttjandet endast avser sådana resultat som skyddas av immateriella rättigheter eller utgör know-how som i betydande grad bidrar till tekniskt eller ekonomiskt framåtskridande, och att resultaten är avgörande för tillverkningen av de varor eller användningen av de metoder som omfattas av avtalet.

e) Att varje gemensamt företag eller tredje man åt vilka tillverkningen av de varor som omfattas av avtalet har överlåtits är skyldigt att leverera dem endast till parterna.

f) Att företag åt vilka tillverkningen genom specialisering av produktionen har överlåtits är skyldiga att utföra leveransbeställningar från samtliga parter.

Artikel 3

1. Om parterna inte är konkurrerande tillverkare av varor som kan förbättras eller ersättas av de varor som omfattas av avtalet, skall undantaget enligt artikel 1 endast gälla så länge forsknings- och utvecklingsprogrammet pågår och, om resultaten utnyttjas gemensamt, under fem år från den tidpunkt när de varor som omfattas av avtalet för första gången släpps ut på marknaden inom den gemensamma marknaden.

2. Om två eller flera parter är sådana konkurrerande tillverkare som avses i punkt 1, skall undantaget enligt artikel 1 gälla för den tid som anges i punkt 1 endast om vid avtalets ingående parternas sammanlagda produktion av varor som kan förbättras eller ersättas av de varor som omfattas av avtalet inte överstiger 20 % av marknaden för sådana varor inom den gemensamma marknaden eller en väsentlig del av den.

3. Efter utgången av den period som anges i punkt 1 skall undantaget enligt artikel 1 fortsätta att gälla så länge produktionen av de varor som omfattas av avtalet tillsammans med parternas samlade produktion av andra varor som på grund av sina egenskaper, pris och tilltänkta användning av konsumenterna betraktas som likartade inte överstiger 20 % av den totala marknaden för sådana varor inom den gemensamma marknaden eller en väsentlig del av den. Om varor som omfattas av avtalet utgörs av delar som används av parterna vid tillverkning av andra varor, skall hänsyn tas till marknaderna för dessa senare varor i den mån delarna utgör en väsentlig beståndsdel av dessa varor.

4. Undantaget enligt artikel 1 skall fortsätta att gälla om den marknadsandel som anges i punkt 3 under två på varandra följande räkenskapsår överskrids med högst en tiondel.

5. Om de marknadsandelar som anges i punkterna 3 och 4 överskrids, skall undantaget enligt artikel 1 fortsätta att gälla under en period av sex månader efter utgången av det räkenskapsår under vilket marknadsandelarna överskreds.

Artikel 4

1. Undantaget enligt artikel 1 gäller även följande konkurrensbegränsningar som åläggs parterna:

a) Skyldigheten att inte under programmets genomförande självständigt bedriva forskning och utveckling inom det område som omfattas av programmet eller inom ett område med anknytning till detta.

b) Skyldigheten att inte under programmets genomförande träffa avtal med tredje man om forskning och utveckling inom det område som omfattas av programmet eller inom ett område med anknytning till detta.

c) Skyldigheten att köpa de varor som omfattas av avtalet uteslutande från parter, gemensamma organisationer eller företag eller tredje man åt vilka parterna gemensamt har överlåtit tillverkningen.

d) Skyldigheten att inte tillverka de varor eller använda de metoder som omfattas av avtalet inom områden som är förbehållna andra parter.

e) Skyldigheten att begränsa tillverkningen av de varor eller användningen av de metoder som omfattas av avtalet till ett eller flera tekniska användningsområden, såvida inte vid avtalets ingående två eller flera av parterna är konkurrenter enligt artikel 3.

f) Skyldigheten att inte under en tid av fem år från den tidpunkt när de varor som omfattas av avtalet för första gången släpps ut på marknaden inom den gemensamma marknaden aktivt marknadsföra varorna inom områden som är förbehållna andra parter, särskilt att inte ägna sig åt reklam som direkt är riktad mot dessa områden eller etablera en filial eller hålla lager för distribution av produkterna där, förutsatt att mellanhänder och konsumenter kan få tillgång till de varor som omfattas av avtalet från andra leverantörer och att parterna inte försvårar för mellanhänder och konsumenter att på så sätt få tillgång till varorna.

g) Skyldigheten för parterna att underrätta varandra om vunna erfarenheter vid utnyttjandet av resultaten och att meddela varandra icke-exklusiva licenser för uppfinningar som medför förbättringar eller utvidgar dessas användningsområden.

2. Undantaget enligt artikel 1 gäller även om i ett avtal parterna åtar sig sådana skyldigheter som avses i punkt 1 men med mindre räckvidd än den som är tillåten enligt samma punkt.

Artikel 5

1. Artikel 1 gäller utan hinder av att någon av bl.a. följande skyldigheter åläggs parterna under avtalstiden:

a) Skyldigheten att meddela sådant patentskyddat eller icke-patentskyddat tekniskt kunnande som behövs för att genomföra forsknings- och utvecklingsprogrammet och för att utnyttja dess resultat.

b) Skyldigheten att inte använda det know-how som har erhållits från en annan part för andra ändamål än att genomföra forsknings- och utvecklingsprogrammet och för att utnyttja dess resultat.

c) Skyldigheten att förvärva och vidmakthålla immateriella rättigheter för de varor eller metoder som omfattas av avtalet.

d) Skyldigheten att inte röja det know-how som har erhållits eller gemensamt utvecklats inom ramen för forsknings- och utvecklingsprogrammet; denna skyldighet kan åläggas även efter avtalets upphörande.

e) Skyldigheten

i) att underrätta andra parter om intrång i deras immateriella rättigheter,

ii) att vidta rättsliga åtgärder mot den som gör intrång, och

iii) att biträda de övriga parterna i sådana rättsliga förfaranden eller med dem dela kostnaderna för förfarandet.

f) Skyldigheten att betala royalties eller utföra tjänster åt de övriga parterna som kompensation för skillnader i bidragen till gemensam forskning och utveckling eller i utnyttjandet av resultaten.

g) Skyldigheten att med de övriga parterna dela de royalties som erhålls från tredje man.

h) Skyldigheten att till de övriga parterna leverera minimikvantiteter av de varor som omfattas av avtalet och att iaktta vissa minimikrav beträffande kvalitet.

2. För den händelse att de skyldigheter som avses i punkt 1 på grund av särskilda omständigheter omfattas av artikel 85.1, skall de också undantas. Undantaget enligt denna punkt gäller även om i ett visst avtal parterna åtar sig sådana skyldigheter som avses i punkt 1 men med mindre räckvidd än vad som är tillåtet enligt den punkten.

Artikel 6

Undantaget enligt artikel 1 gäller inte om parterna genom ett avtal, beslut eller samordnat förfarande

a) åläggs begränsningar när det gäller friheten att självständigt eller i samarbete med tredje man bedriva forskning och utveckling inom ett område som inte har anknytning till det område som omfattas av programmet eller, efter det att programmet har avslutats, inom det område som omfattas av programmet eller ett område som har anknytning till detta,

b) åläggs förbud mot att efter genomförandet av forsknings- och utvecklingsprogrammet bestrida giltigheten av immateriella rättigheter som parterna innehar inom den gemensamma marknaden och som är av betydelse för programmet eller att efter avtalets upphörande bestrida giltigheten av immateriella rättigheter som parterna innehar inom den gemensamma marknaden och som skyddar resultaten av forskningen och utvecklingen,

c) åläggs begränsningar beträffande den mängd av de varor som omfattas av avtalet som de får tillverka eller sälja eller beträffande det antal åtgärder med användning av de metoder som omfattas av avtalet som de får vidta,

d) åläggs begränsningar när det gäller att bestämma priser, priselement eller rabatter vid försäljning av de varor som omfattas av avtalet till tredje man,

e) åläggs begränsningar beträffande den kundkrets som de får betjäna, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4.1 e,

f) åläggs förbud mot att efter utgången av den period som avses i artikel 4.1 f släppa ut på marknaden de varor som omfattas av avtalet eller aktivt marknadsföra varorna inom områden inom den gemensamma marknaden som är förbehållna andra parter,

g) åläggs förbud, när ingen gemensam tillverkning förekommer, mot att tillåta tredje man att tillverka de varor eller använda de metoder som omfattas av avtalet,

h) åläggs

- att utan saklig grund vägra att tillgodose efterfrågan från konsumenter eller återförsäljare som är etablerade inom sina respektive områden och som önskar sälja de varor som omfattas av avtalet inom andra områden inom den gemensamma marknaden, eller

- att göra det svårt för konsumenter eller återförsäljare att få tillgång till de varor som omfattas av avtalet från andra återförsäljare inom den gemensamma marknaden, och särskilt att utnyttja immateriella rättigheter eller vidta åtgärder för att hindra konsumenter eller återförsäljare från att få tillgång till eller inom den gemensamma marknaden släppa ut på marknaden varor som lagligen har släppts ut på marknaden inom den gemensamma marknaden av en annan part eller med dennes samtycke.

Artikel 7

1. Undantaget i denna förordning gäller även sådana avtal som avses i artikel 1, som uppfyller de villkor som anges i artiklarna 2 och 3 och som innehåller konkurrensbegränsande skyldigheter som inte omfattas av artiklarna 4 och 5 och som inte faller under artikel 6, under förutsättning att avtalen i fråga anmäls till kommissionen enligt bestämmelserna i kommissionens förordning nr 27() och att kommissionen inte inom en tidsfrist på sex månader gör någon invändning mot undantaget.

2. Sexmånadersfristen skall löpa från den dag när anmälan inkommer till kommissionen. Om anmälan skickas med rekommenderat brev, skall fristen dock löpa från den dag som framgår av avsändningsortens poststämpel.

3. Punkt 1 gäller endast om

a) denna artikel uttryckligen åberopas i anmälan eller ett meddelande som bifogas den, och

b) de uppgifter som lämnas genom anmälan är fullständiga och korrekta.

4. Bestämmelserna i punkt 1 kan åberopas i fråga om avtal som anmäls innan denna förordning träder i kraft genom ett meddelande till kommissionen med uttrycklig hänvisning till denna artikel och till anmälan. Punkterna 2 och 3 b skall också tillämpas.

5. Kommissionen kan göra invändning mot undantaget. Den skall invända mot undantaget om den får en begäran om detta från en medlemsstat inom tre månader efter det att en anmälan enligt punkt 1 eller ett meddelande enligt punkt 4 har skickats till medlemsstaten. Denna begäran skall vara motiverad med hänsyn till fördragets konkurrensregler.

6. Kommissionen kan när som helst ta tillbaka sin invändning mot undantaget. Om invändningen gjordes på begäran av en medlemsstat och denna begäran vidhålls, kan den dock tas tillbaka endast efter samråd med Rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor.

7. Om invändningen tas tillbaka därför att de berörda företagen har visat att villkoren i artikel 85.3 är uppfyllda, gäller undantaget från och med anmälningsdagen.

8. Om invändningen tas tillbaka därför att de berörda företagen har ändrat avtalet så att villkoren i artikel 85.3 är uppfyllda, gäller undantaget från och med den tidpunkt när ändringarna börjar tillämpas.

9. Om kommissionen gör invändning mot undantaget och invändningen inte tas tillbaka, får anmälan de verkningar som föreskrivs i förordning nr 17.

Artikel 8

1. Upplysningar som har inhämtats med stöd av artikel 7 skall endast användas för de ändamål som anges i denna förordning.

2. Kommissionen och medlemsstaternas myndigheter samt deras tjänstemän och övriga anställda skall inte röja sådana upplysningar som de har inhämtat med stöd av denna förordning och som är av sådant slag att de omfattas av sekretess.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 skall inte utgöra hinder för offentliggörande av allmän information eller undersökningar som inte innehåller uppgifter om enskilda företag eller företagssammanslutningar.

Artikel 9

1. Bestämmelserna i denna förordning gäller även rättigheter och skyldigheter som parterna skapar för företag som har anknytning till dem. De anknutna företagens marknadsandelar och rättsliga och andra åtgärder skall hänföras till parterna.

2. Med anknutna företag avses i denna förordning

a) företag i vilka en avtalspart direkt eller indirekt

- äger mer än hälften av kapital- eller rörelsetillgångarna,

- kan utöva mer än hälften av rösträttigheterna,

- kan utse mer än hälften av ledamöterna i det övervakande eller förvaltande organet eller i de organ som rättsligt företräder företaget, eller

- har rätt att leda verksamheten,

b) företag som direkt eller indirekt gentemot en avtalspart har de rättigheter eller befogenheter som anges i a,

c) företag gentemot vilka ett företag som avses i b direkt eller indirekt har de rättigheter eller befogenheter som anges i a.

3. Företag i vilka avtalsparterna eller företag med anknytning till dem gemensamt, direkt eller indirekt, har de rättigheter eller befogenheter som anges i punkt 2 a skall anses ha anknytning till var och en av avtalsparterna.

Artikel 10

Kommissionen kan enligt artikel 7 i förordning (EEG) nr 2821/71 besluta att denna förordning inte skall tillämpas, om den i ett visst fall konstaterar att ett avtal som är undantaget enligt denna förordning ändå har vissa verkningar som är oförenliga med de villkor som anges i fördragets artikel 85.3, och särskilt om

a) avtalet på grund av den begränsade forskningskapacitet som finns på annat håll i väsentlig grad begränsar utrymmet för tredje man att bedriva forskning och utveckling inom det berörda området,

b) på grund av den särskilda utbudsstrukturen, avtalet i väsentlig grad begränsar tredje mans tillgång till marknaden för de varor som omfattas av avtalet,

c) parterna utan saklig grund underlåter att utnyttja resultaten av gemensam forskning och utveckling,

d) de varor som omfattas av avtalet inte inom hela den gemensamma marknaden eller en väsentlig del av den är utsatta för effektiv konkurrens från varor som är identiska eller som på grund av sina egenskaper, pris och tilltänkta användning av konsumenterna betraktas som likartade.

Artikel 11

1. Beträffande avtal som har anmälts till kommissionen före den 1 mars 1985 skall undantaget enligt artikel 1 ha retroaktiv verkan från den tidpunkt när villkoren för tillämpningen av denna förordning uppfylldes eller, om avtalet inte omfattas av artikel 4.2.3 b i förordning nr 17, tidigast från anmälningsdagen.

2. Beträffande avtal som förelåg den 13 mars 1962 och som har anmälts till kommissionen före den 1 februari 1963 skall undantaget ha retroaktiv verkan från den tidpunkt när villkoren för tillämpningen av denna förordning uppfylldes.

3. Om avtal som förelåg den 13 mars 1962 och som har anmälts till kommissionen före den 1 februari 1963 eller avtal som omfattas av artikel 4.2.3 b i förordning nr 17 och som har anmälts till kommissionen före den 1 januari 1967 ändras före den 1 september 1985 så att de uppfyller villkoren för tillämpning av den här förordningen, och om ändringen meddelas kommissionen före den 1 oktober 1985, skall förbudet i fördragets artikel 85.1 inte gälla perioden före ändringen. Meddelandet om ändringar gäller från och med den dag när det inkommer till kommissionen. Om meddelandet skickas med rekommenderat brev, gäller det från och med den dag som framgår av avsändningsortens poststämpel.

4. Beträffande avtal som omfattas av fördragets artikel 85 till följd av Storbritanniens, Irlands och Danmarks anslutning gäller punkt 1 3, dock ersätts datumet den 13 mars 1962 av den 1 januari 1973 och den 1 februari 1963 respektive den 1 januari 1967 av den 1 juli 1973.

5. Beträffande avtal som omfattas av fördragets artikel 85 till följd av Greklands anslutning gäller punkt 1 3, dock ersätts datumet den 13 mars 1962 av den 1 januari 1981 och den 1 februari 1963 respektive den 1 januari 1967 av den 1 juli 1981.

Artikel 12

Denna förordning skall också tillämpas på beslut av företagssammanslutningar.

Artikel 13

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1985.

Den gäller till och med den 31 december 1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.Utfärdad i Bryssel den 19 december 1984.

På kommissionens vägnar

Frans ANDRIESSEN

Ledamot av kommissionen

() EGT nr L 285, 29.12.1971, s. 46.

() EGT nr C 16, 21.1.1984, s. 3.

() EGT nr C 75, 29.7.1968, s. 3, ändrad genom EGT nr C 84, 28.8.1968, s. 3.

() EGT nr L 53, 22.2.1985, s. 1.

() EGT nr L 173, 30.6.1983, s. 1.

() EGT nr L 173, 30.6.1983, s. 5.

() EGT nr L 219, 16.8.1984, s. 15.

() EGT nr 13, 21.2.1962, s. 204/62.

() EGT nr 35, 10.5.1962, s. 1118/62.

Top