EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31982R1658

Rådets förordning (EEG) nr 1658/82 av den 10 juni 1982 om ändring i förordningen (EEG) nr 1107/70 om stöd till transporter på järnväg, väg och inre vattenvägar genom föreskrifter om kombinerade transporter

OJ L 184, 29.6.1982, p. 1–2 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 08 Volume 002 P. 103 - 103
Portuguese special edition: Chapter 08 Volume 002 P. 103 - 103
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 002 P. 194 - 195
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 002 P. 194 - 195
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 121 - 122
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 121 - 122
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 121 - 122
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 121 - 122
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 121 - 122
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 121 - 122
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 121 - 122
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 121 - 122
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 121 - 122
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 001 P. 137 - 138
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 001 P. 137 - 138

No longer in force, Date of end of validity: 02/12/2009; tyst upphävande genom 32007R1370

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/1658/oj

31982R1658

Rådets förordning (EEG) nr 1658/82 av den 10 juni 1982 om ändring i förordningen (EEG) nr 1107/70 om stöd till transporter på järnväg, väg och inre vattenvägar genom föreskrifter om kombinerade transporter

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 184 , 29/06/1982 s. 0001 - 0002
Finsk specialutgåva Område 7 Volym 2 s. 0194
Spansk specialutgåva: Område 08 Volym 2 s. 0103
Svensk specialutgåva Område 7 Volym 2 s. 0194
Portugisisk specialutgåva: Område 08 Volym 2 s. 0103


RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 1658/82 av den 10 juni 1982 om ändring i förordningen (EEG) nr 1107/70 om stöd till transporter på järnväg, väg och inre vattenvägar genom föreskrifter om kombinerade transporter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1107/70 av den 4 juni 1970 om stöd till transporter på järnväg, väg och inre vattenvägar (), särskilt artikel 3 i denna,

med beaktande av kommissionens förslag (),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (), och

med beaktande av följande:

De olika systemen och teknikerna för kombinerade transporter ger gemenskapen allmänt fördelar, bland annat genom minskad trafikstockning på vissa vägar, energibesparingar samt bättre utnyttjande av järnvägskapacitet.

De investeringar som behövs för utvecklingen av kombinerade transporter bör följaktligen stimuleras. Därför är det väsentligt att stöd från en medlemsstat eller av statliga medel kan bli tillgängligt för berörda företag.

Förordning (EEG) nr 1107/70 föreskriver att medlemsstaterna får bevilja stöd som bidrag till utvecklingen av transportsystem och tekniker som är mer ekonomiska för gemenskapen, dock att sådant stöd begränsas till försöksstadiet. Vid utvecklingen av kombinerade transporter bör detta medgivande även omfatta en inledande driftsperiod, som är tillräckligt lång för att göra det möjligt för sådan transportverksamhet att uppnå bättre villkor på transportmarknaden.

Därför är det nödvändigt att ändra gemenskapsföreskrifterna om stöd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande skall läggas till i artikel 3.1 i förordning (EEG) nr 1107/70:

"e) när stödet beviljas som en temporär åtgärd och är utformat för att underlätta utvecklingen av kombinerade transporter samt hänför sig till investeringar på följande områden:

"e) P Infrastruktur.

"e) P Fasta och rörliga anläggningar som krävs för omlastning.

"e) Före den 31 december 1986 skall kommissionen ge in en lägesrapport till rådet om tillämpningen av denna föreskrift. Med hänsyn till denna rapport och med beaktande av den temporära karaktären hos det system som regleras genom denna förordning, skall rådet på kommissionens förslag besluta om vilket system som skall tillämpas därefter och, vid behov, om förfarandet vid avvecklingen av ett sådant system."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 juli 1982.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 10 juni 1982.

På rådets vägnar

H. de CROO

Ordförande

()) EGT nr L 130, 15.6.1970, s. 1.

()) EGT nr C 351, 31.12.1980, s. 40.

()) EGT nr C 260, 12.10.1981, s. 123.

()) EGT nr C 310, 30.11.1981, s. 18.

Top