Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31980L1263

Rådets första direktiv 80/1263/EEG av den 4 december 1980 om införande av ett gemenskapskörkort

OJ L 375, 31.12.1980, p. 1–15 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 010 P. 89 - 102
Spanish special edition: Chapter 07 Volume 002 P. 259 - 272
Portuguese special edition: Chapter 07 Volume 002 P. 259 - 272
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 002 P. 171 - 184
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 002 P. 171 - 184

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1996; upphävd genom 391L0439

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/1263/oj

31980L1263

Rådets första direktiv 80/1263/EEG av den 4 december 1980 om införande av ett gemenskapskörkort

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 375 , 31/12/1980 s. 0001 - 0015
Finsk specialutgåva Område 7 Volym 2 s. 0171
"Grekisk specialutgåva
" Område 13 Volym 10 s. 0089
Svensk specialutgåva Område 7 Volym 2 s. 0171
Spansk specialutgåva: Område 07 Volym 2 s. 0259
Portugisisk specialutgåva: Område 07 Volym 2 s. 0259


RÅDETS FÖRSTA DIREKTIV av den 4 december 1980 om införande av ett gemenskapskörkort (80/1263/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 75.1 c i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (), och

med beaktande av följande:

Det är önskvärt att ett gemenskapskörkort införs som ett led i den gemensamma transportpolitiken och för att ge ett bidrag till en förbättrad trafiksäkerhet samt för att underlätta den fria rörligheten för personer som bosätter sig i en annan medlemsstat än den där de genomgick sitt körkortsprov eller som flyttar inom gemenskapen.

Detta förutsätter en harmonisering av de nuvarande nationella formerna för genomförande av körkortsprov, vilket endast kan uppnås gradvis. Den första etappen av en sådan harmonisering skulle kunna utmynna i upprättandet av en gemenskapsmall för nationella körkort och i att medlemsstaterna ömsesidigt erkänner nationella körkort samt att körkortsinnehavare som byter bosättningsort eller arbetsplats från en medlemsstat till en annan ges möjlighet att byta ut sitt körkort.

En gemenskapsmall för nationella körkort bör bygga på slutakten till vägtrafikkonventionen som upprättades i Wien i november 1968 på Förenta nationernas vägtrafikkonferens.

För ett ömsesidigt erkännande av körkort som utfärdats i andra medlemsstater och utbyte av körkort för körkortsinnehavare som flyttar från ett gemenskapsland för att bosätta sig eller arbeta i ett annat krävs oundgängligen en inledande harmonisering av reglerna för utfärdande av körkort och för dessas giltighet.

Utan att detta skall påverka de slutbestämmelser som rådet kommer att anta i fråga om fordonskategorier är det nödvändigt att upprätta gemensamma normer för körkortens giltighet för olika fordonskategorier så att körkort enligt gemenskapsmallen kan utfärdas på jämförbara villkor inom hela gemenskapen.

I detta inledande skede av harmoniseringen och i avvaktan på införandet av ett slutgiltigt system bör dock medlemsstaterna få fastställa villkor beträffande ålder och giltighetstid samt även på närmare angivna villkor göra avvikelser från de kategorier, hastigheter och villkor för giltighet som fastställs i detta direktiv och även i tillämpliga fall pröva de ytterligare villkor som fastställs för utbyte av körkort för vissa fordonskategorier.

Det är önskvärt att en ytterligare harmonisering av normerna för körkortsprov och för utfärdandet av körkort kan ske snarast möjligt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medlemsstaterna skall införa ett nationellt körkort efter den gemenskapsmall som avses i artikel 2. Körkort enligt gemenskapsmallen skall på de villkor som anges i artikel 8 ge innehavaren rätt att framföra fordon av de kategorier som körkortet beviljats för i såväl nationell som internationell trafik.

Medlemsstaterna skall utfärda körkort enligt gemenskapsmallen i enlighet med detta direktiv.

Artikel 2

Det körkort som avses i artikel 1 skall utformas enligt mallen i bilaga 1.

Inom ovalen på mallens första sida skall nationalitetsbeteckningen för den utfärdande staten införas.

Efter samråd med kommissionen får medlemsstaterna anpassa mallen i bilagan på det sätt som krävs för att

P kunna databehandla körkortet, eller

P införa eventuella fordonskategorier som, så som anges i artikel 9, avviker från kategorierna i artikel 3.

Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att undanröja riskerna för förfalskning av körkort.

Artikel 3

1. Utan att detta skall påverka de slutbestämmelser som rådet kommer att anta om fordonskategorier skall det körkort som avses i artikel 1 berättiga till framförande på allmän väg av fordon av följande kategorier:

Kategori A: motorcyklar, med eller utan sidvagn.

Kategori B: motorfordon, utom de i kategori A, med en tillåten totalvikt på högst 3 500 kg och högst åtta sittplatser utöver förarsätet.

Kategori C: Lastfordon med en tillåten totalvikt över 3 500 kg.

Kategori D: Motorfordon för persontransporter med över åtta sittplatser utöver förarsätet.

Kategori E: Fordonskombinationer med ett dragfordon som tillhör någon av de kategorier som förarens körkort gäller för (B, C eller D), men som inte själva tillhör den eller de kategorierna.

2. Vid tillämpningen av punkt 1 skall följande gälla:

a)

Ett släpfordon med en tillåten totalvikt på högst 750 kg får kopplas till ett motorfordon av kategori B. Om följande två villkor är uppfyllda, får även släpfordon med en tillåten totalvikt på över 750 kg kopplas till ett sådant fordon:

P Släpfordonets tillåtna totalvikt får inte överstiga motorfordonets vikt utan last, och

P högsta tillåtna totalvikt för fordonskombinationen får inte överstiga 3 500 kg.

b)

Ett släpfordon med en tillåten totalvikt på högst 750 kg får kopplas till ett motorfordon av kategori C eller D.

3. I denna artikel används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

P motorcykel: varje två- eller trehjuligt fordon med en högsta konstruktiv hastighet på 50 km/h eller, om det drivs med förbränningsmotor, en slagvolym över 50 cm3. För trehjuliga fordon får vidare vikten utan last inte överstiga 400 kg.

P motordrivet fordon: varje fordon som drivs av egen kraft och är avsett att framföras på väg, med undantag av spårtrafik.

P motorfordon: varje motordrivet fordon, med undantag av motorcykel, som normalt används för att befordra personer eller gods på väg eller för att på väg dra fordon som används för befordran av personer eller gods. Denna beteckning skall även omfatta trådbussar, d.v.s. fordon som är kopplade till en elektrisk ledning och som inte är spårbundna. Beteckningen skall inte omfatta jordbruks- och skogsbrukstraktorer.

P jordbruks- eller skogsbrukstraktor: varje motordrivet fordon som är försett med hjul eller band, med minst två axlar, vars huvuduppgift grundas på dess dragkraft och som är särskilt konstruerat för att dra, skjuta, bära eller driva vissa redskap, maskiner eller släpvagnar avsedda för jord- eller skogsbruk, och som endast har som sekundär funktion att befordra personer eller gods på väg eller att på väg dra fordon som används för befordran av personer eller gods.

Artikel 4

1. Det körkort som avses i artikel 1 skall vara giltigt enligt följande:

a)

Ett körkort som är giltigt för kategorierna C och D ger också rätt att framföra fordon av kategori B.

b)

Ett körkort som är giltigt för kategori E ger, med förbehåll för bestämmelserna i c, rätt att framföra kombinationer av fordon.

c)

Körkort, som är giltiga för kategori E, får endast utfärdas till förare som redan har körkort för någon av kategorierna B, C eller D.

2. Körkort som utfärdas till handikappade skall vara försedda med en särskild uppgift om de särskilda villkor som gäller för den handikappade.

Artikel 5

1. Utan att detta skall påverka bestämmelserna i artikel 5 i rådets förordning (EEG) nr 543/69 av den 25 mars 1969 om harmonisering av viss social lagstiftning om vägtransporter () skall medlemsstaterna fastställa en minimiålder för utfärdande av körkort.

2. Medlemsstaterna får inom eget territorium vägra att godkänna giltigheten hos körkort som utfärdats till förare under 18 år.

Artikel 6

1. Körkort får vidare endast utfärdas till sökande, som

a)

har godkänts vid ett praktiskt och teoretiskt prov och som uppfyller medicinska krav, som inte får vara väsentligt lägre än de som anges i bilagorna 2 och 3, och

b)

har sin normala bosättningsort inom den medlemsstats territorium som utfärdar körkortet, om den berörda medlemsstatens lagstiftning så kräver.

2. Medlemsstaterna får tillämpa nationella bestämmelser inom området som avser andra villkor än dem i punkt 1 vid utfärdandet av körkort.

Artikel 7

Utan att detta skall påverka de bestämmelser som rådet kan komma att anta inom detta område skall varje medlemsstat behålla rätten att enligt nationella kriterier fastställa giltighetstiden för de körkort enligt EG-mall som de utfärdar eller byter ut enligt artikel 8.

Artikel 8

1. Medlemsstaterna skall föreskriva att, om innehavaren av ett giltigt nationellt körkort eller ett giltigt körkort enligt EGmall, som utfärdats av en medlemsstat, bosätter sig i en annan medlemsstat, skall detta körkort förbli giltigt där under högst ett år efter det att bosättningsorten ändrats. Under denna tid skall den stat där körkortsinnehavaren har bosatt sig, på hans begäran och mot inlämnande av körkortet, utfärda ett körkort (enligt EG-mall) för samma kategori(er) utan att tillämpa villkoren i artikel 6. Medlemsstaten får dock vägra att byta ut körkortet om dess nationella bestämmelser, bl.a. medicinska krav, inte tillåter att ett körkort utfärdas.

Den sökande skall, innan detta byte sker, avge en försäkran om att hans körkort är giltigt. Den medlemsstat som verkställer utbytet skall vid behov kontrollera riktigheten av denna försäkran. Den medlemsstat som verkställer utbytet skall sända tillbaka det gamla körkortet till myndigheterna i den medlemsstat där det utfärdades.

2. Medlemsstater som enligt artikel 9 inte tillämpar definitionerna i artikel 3.1 på kategorierna C, D och E får

P antingen byta ut körkort för kategorierna C, D och E enligt punkt 1 i denna artikel, eller

P kräva att den sökande skall styrka körvana och i detta fall utfärda ett körkort som berättigar honom till att framföra fordon av den nationella kategori för vilken han har styrkt tillräcklig körvana eller fordon av en lägre kategori.

Medlemsstaten skall dock alltid till den sökande utfärda minst ett körkort för den lägsta av de nationella kategorier som motsvarar kategorierna C, D och E enligt definitionerna i artikel 3.1.

Under året efter det att en körkortsinnehavare har bytt bosättningsort utan att ansöka om utbyte av körkort skall dessa medlemsstater minst godkänna det tidigare utfärdade körkortet för den lägsta motsvarande nationella kategorin.

3. När en medlemsstat byter ut ett körkort som utfärdats av tredje land mot ett körkort enligt EG-mall skall en anteckning om detta göras på körkortet liksom vid senare förlängning eller ersättning av detta körkort. Om detta körkort senare byts ut behöver medlemsstaterna inte tillämpa punkt 1. Under alla omständigheter får körkort enligt EG-mall endast utfärdas om det körkort som utfärdats av det tredje landet inlämnas till de ansvariga myndigheterna i den medlemsstat som utfärdar det nya körkortet.

Artikel 9

Efter samråd med kommissionen får medlemsstaterna, i avvaktan på att ett slutgiltigt system införs och förutsatt att detta anges på körkortet, göra avvikelser från

P de kategorier som definieras i artikel 3.1,

P de hastigheter som anges i artikel 3.3 första strecksatsen, förutsatt att de hastigheter de föreskriver i stället för dessa är lägre, och

P de villkor för giltighet som fastställs i artikel 4.

Medlemsstaterna skall vidare enligt förfarandet i artikel 12 fastställa motsvarande definitioner i den utsträckning deras nationella kategorier är avvikande.

Artikel 10

Rådet skall på förslag från kommissionen snarast möjligt genomföra en mer långtgående harmonisering av normerna för körkortsprov och utfärdande av körkort, bl.a. i syfte att ytterligare förbättra trafiksäkerheten inom hela gemenskapen.

Artikel 11

Medlemsstaterna skall fastställa formerna för hur de giltiga nationella körkort de har utfärdat skall ersättas med körkort enligt EG-mall för motsvarande kategori(er). Detta skall ske utan sådana prov som avses i artikel 6 mot inlämnande av och i utbyte mot de gamla körkorten.

Artikel 12

1. Medlemsstaterna skall efter samråd med kommissionen i god tid och senast den 30 juni 1982 anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast från och med den 1 januari 1983.

2. En medlemsstat får dock, utan att detta skall påverka tillämpningen av de övriga bestämmelserna i detta direktiv, besluta att utfärda körkort enligt EG-mall först från och med ett senare datum, dock senast från och med den 1 januari 1986.

3. Medlemsstaterna skall bistå varandra vid genomförandet av detta direktiv.

Artikel 13

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 4 december 1980.

På rådets vägnar

J. BARTHEL

Ordförande

()) EGT nr C 238, 11.10.1976, s. 43.

()) EGT nr C 197, 23.8.1976, s. 32.

()) EGT nr L 77, 29.3.1969, s. 49.

()) Kommentarer till denna mall finns på sid. 6.

På sid. 7 finns ett exempel på ett körkort enligt EG-mall (belgiskt körkort).

BILAGA 1

EG-MALL FÖR KÖRKORT ()

MEDLEMSSTAT

KÖRKORT

Kørekort

Führerschein

Permiso de conducción

Permis de conduire

Driving Licence

Ceadúnas Tiomána

Patente di guida

Rijbewijs

Carta de condução

EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

Mall

1. Efternamn Detta körkort är giltigt

för följande kategori(er)

Stämpel Kompletterande upplysningar

2. Förnamn

3. Födelsedatum och -ort

4. Stadigvarande bosättningsort

5. Utfärdat av

6. I . . . den . . .

7. Giltigt till och med (Foto)

8. Nr

(Underskrift och stämpel)

Innehavarens

namnteckning

Motorcykel med 2 el. 3 hjul 50 km/h med el. utan sidvagn

Motorfordon, utom de i kategori A med en tillåten totalvikt på högst 3 500 kg och högst åtta sittplatser utöver förarsätet

Lastfordon med en tillåten totalvikt över 3 500 kg

Motorfordon för persontransporter med över åtta sittplatser utöver förarsätet

Släpfordon kopplat till B, C eller D som inte självt tillhör dessa kategorier

Kommentarer till körkortsmallen på sidan 1

1. EG-körkortet skall vara skärt.

2. På framsidan skall följande införas:

2. P Den utfärdande medlemsstatens namn (ej obligatoriskt).

2. P Inom ovalen, den utfärdande medlemsstatens nationalitetsbeteckning.

2. P Ordet "körkort" skall tryckas med stor stil på den utfärdande medlemsstatens språk. Efter ett lämpligt mellanrum anges med mindre stil motsvarande ord på övriga gemenskapsspråk.

2. P Uttrycket "Europeiska gemenskaperna Mall" skall tryckas på den utfärdande medlemsstatens språk.

3. Tryckta uppgifter på övriga sidor skall vara på den utfärdande medlemsstatens språk.

4. På sidan "Kompletterande upplysningar" kan i tillämpliga fall anteckningar göras om eventuella inskränkningar eller utvidgningar av villkoren för körkortets giltighet. Den kan också användas för att ange giltighetstiden för körkortet om avvikelser finns.

Kompletterande upplysningar

Giltigt till:

Förlängt till:

5. Andra anmärkningar kan införas på de återstående blanka sidorna. I tillämpliga fall kan medlemsstaterna där ange fordonskategorier som inte omfattas av detta direktiv eller införa underavdelningar av kategorierna A, B, C, D, E på den motstående sidan.

6. Medlemsstaterna har rätt att

6. P inte kräva foto,

6. P ersätta stadigvarande bosättningsadress med postadress, och att

6. P i stället för datum för utfärdandet ange det datum giltigheten börjar gälla.

EXEMPEL PÅ KÖRKORT ENLIGT EG-MALL: BELGISKT KÖRKORT

(FÖR INFORMATION)

>Hänvisning till film>

BILAGA 2

MINIMIKRAV VID KÖRKORTSPROV

TEORETISKT PROV

Utformning

1. Utformningen av provet skall väljas så att den gör det möjligt att fastställa om den sökande har den kunskap och förståelse som krävs i fråga om de moment som anges i punkterna 2 och 3 i denna bilaga.

Innehåll

2. Kunskap om och förståelse av trafikreglerna, särskilt de regler som gäller för den fordonskategori som det sökta körkortet avser:

2.1 Kunskap om trafikregler, trafikskyltar, signaler och vägmarkeringar och om dessas betydelse.

2.2 Grundläggande kunskaper om de tekniska föreskrifterna i fråga om fordonssäkerhet i trafiken.

2.3 Kunskap om och förståelse av de regler som gäller förare, i den mån de gäller trafiksäkerhet, för förare av fordon av kategorierna C och D även bestämmelser om arbetstider och viloperioder.

2.4 Kunskap om och förståelse av reglerna om vad en förare skall göra i händelse av trafikolycka.

3. Kunskap om och förståelse av andra frågor:

3.1 Tillräcklig kunskap om och förståelse av trafiksäkerhetsfrågornas betydelse, särskilt följande riskfaktorer:

3.1.1 Trafikrisker, som t.ex. risker vid omkörning, felaktig hastighetsbedömning (effekter på inbromsnings- och säkerhetsavstånd), väderlekens betydelse (snö, regn, dimma, sidovind, vattenplaning), andra trafikanters beteende, särskilt äldre och barn.

3.1.2 Faktorer som kan nedsätta förarens vaksamhet och fysiska och psykiska körförmåga, t.ex. trötthet, sjukdom, alkohol och andra stimulantia o.s.v.

3.1.3 Säkerhetsfaktorer som avser fordonets last och passagerare:

3.2 Endast fordonskategorierna A och B:

Grundläggande kännedom om de delar av fordonet som är väsentliga för skyddet av passagerarna och för trafiksäkerheten, som t.ex. bromsar, däck, oljenivå, säkerhetsbälten o.s.v.

Endast fordonskategorierna C, D och E:

Kunskap om de ovannämnda delarnas betydelse och enkelt underhåll av dem samt av alla övriga delar och anordningar som är särskilt betydelsefulla för säkerheten.

3.3 Kunskap om de olika åtgärder som kan krävas för att bistå offer för trafikolyckor.

PRAKTISKT PROV

Fordonet och dess utrustning

4. Om en kandidat har godkänts vid ett prov med fordon med automatväxel skall detta anges på varje körkort som utfärdas med stöd av ett sådant prov.

- Fordonskategori C: den tillåtna totalvikten skall vara minst 7 000 kg.

- Fordonskategori D: antalet sittplatser skall vara minst 28 och fordonets längd minst 7 m.

- Fordon av kategori E: om dragfordonet är av kategori C och om inte någon påhängsvagn används skall släpfordonet ha minst två axlar med över en meters inbördes avstånd.

Innehåll

5. Körfärdighet

De viktigaste manövrerna för att bedöma kandidatens kontroll över fordonet är följande:

5.1 Start i uppförslut.

5.2 Endast kategori B, C, D och E: backning och backsväng.

5.3 Inbromsning och stopp vid olika hastigheter, även inbromsning i nödsituation om väg- och trafikförhållandena tillåter.

5.4 Endast kategori B, C, D och E: snedparkering, parkering vid uppförs- och nedförslut.

5.5 Vändning på begränsad yta.

5.6 Endast kategori A: låghastighetskörning.

6. Trafikbeteende

De viktigaste kontrollerna vid provet gäller följande:

6.1 Korrekt vägposition.

6.2 Korrekt höger- och vänstersväng.

6.3 Korrekt beteende vid byte av körfält och vid insvängning på avtagsväg.

6.4 Uppmärksamhet på övrig trafik.

6.5 Korrekt beteende i korsningar med beaktande av övriga trafikanters beteende, särskilt i fråga om förkörsrätt.

6.6 Väl avpassad hastighet.

6.7 Användning av backspeglar.

6.8 Korrekt signalering av planerade manövrer.

6.9 Korrekt manövrering av belysningsanordningar, varningsanordningar och övriga hjälpanordningar.

6.10 Tillräcklig försiktighet och hänsyn mot fotgängare och andra som utnyttjar vägbanan.

6.11 Korrekt beteende i förhållande till fordon i kollektivtrafik.

6.12 Iakttagande av trafikljus och anvisningar från trafikpoliser som dirigerar trafiken.

6.13 Korrekt reaktion på föreskrivna signaler från andra trafikanter.

6.14 Respekterande av trafikskyltar och signaler, vägmarkeringar och övergångsställen.

6.15 Iakttagande av lämpliga avstånd till framförvarande fordon och i sidled.

6.16 Korrekt omkörning.

6.17 Korrekt användning av säkerhetsbältet, om sådant skall vara installerat enligt nationell lagstiftning.

Ordningsföljd mellan delarna i provet

7. Om så är möjligt skall alltid den del av provet som avser punkt 5 föregå den del som avser punkt 6.

Provets längd

8. Den tid provet varar och den sträcka som tillryggaläggs skall vara tillräcklig för att de kontroller som föreskrivs i punkterna 5 och 6 skall kunna utföras. Den del av provet som beskrivs i punkt 6 bör pågå under mer än 30 minuter och under inga omständigheter kortare tid än 20 minuter.

Plats för provet

9. Den del av provet som beskrivs i punkt 5 kan utföras på en särskild övningsbana, varvid särskilda kriterier skall fastställas för en objektiv mätning av kandidatens förmåga att hantera fordonet. Den del av provet som beskrivs i punkt 6 skall alltid när så är möjligt utföras såväl på landsväg och motorväg som i stadstrafik.

BILAGA 3

MINIMIKRAV FÖR FYSISK OCH PSYKISK LÄMPLIGHET

DEFINITIONER

1. I denna bilaga indelas förarna i två grupper:

1.1 Grupp 1: förare av fordon av kategorierna A och B.

1.2 Grupp 2: förare av fordon av kategorierna C, D och E.

2. På motsvarande sätt indelas de som ansöker om körkort för första gången eller om förnyelse av körkort efter vilken grupp de kommer att tillhöra när körkortet beviljats eller förnyats.

LÄKARUNDERSÖKNINGAR

3. Grupp 1: De sökande skall genomgå läkarundersökning, om det efter de nödvändiga formaliteterna eller under de prov de skall genomgå framkommer att de lider av ett eller flera av de handikapp som behandlas i denna bilaga med avseende på denna grupp.

4. Grupp 2: De sökande skall genomgå läkarundersökning innan deras första körkort utfärdas och därefter de återkommande undersökningar som föreskrivs i nationell lagstiftning.

Syn

5. Alla körkortskandidater skall genomgå en undersökning som utförs av personal med lämplig utbildning. I tveksamma fall skall kandidaten remitteras till en behörig sjukvårdsmyndighet. Synkontrollen skall omfatta synskärpa, synfält, mörkerseende, framåtskridande ögonsjukdomar o.s.v. Om den utfärdande myndigheten bedömer att synkorrigerande linser krävs vid körning skall detta anges i körkortet.

6. Grupp 1: Förare i denna grupp skall synundersökas senast vid 70 års ålder och helst tidigare och därefter med lämpliga mellanrum. Om sökande eller förare över 40 år har under normal synförmåga med synkorrigerande hjälpmedel men trots detta uppfyller kraven i 6.1-6.2 skall orsaken till synnedsättningen undersökas innan körkort beviljas eller förnyas. Om ögonsjukdom upptäcks eller misstänks skall de återkommande undersökningarna ske med korta mellanrum.

6.1 De som ansöker om att körkort skall utfärdas eller förnyas skall ha en synskärpa, om nödvändigt med synkorrigerande hjälpmedel, på minst 0,4 och helst högre på det bästa ögat eller minst 0,5 med båda ögonen och, uppmätt vid läkarundersökning, minst 0,2 på det sämsta ögat. Körkort får inte utfärdas eller förnyas om undersökningen visar på mer än 20º förlust av den temporala delen av synfältet hos den sökande eller föraren eller om den sökande eller föraren har dubbelseende eller otillräcklig binokulär syn.

6.2 Sökande eller förare som endast kan se med det ena ögat kan erhålla körkort eller få det förnyat om en behörig sjukvårdsmyndighet intygar att detta tillstånd har varat under tillräcklig tid för att personen skall ha kunnat anpassa sig efter detta och om synskärpan, om nödvändigt med synkorrigerande hjälpmedel, är minst 0,8. Sådana personer får inte ha någon begränsning av synfältet på det seende ögat.

7. Grupp 2: Sökande eller förare i denna grupp skall synundersökas då de ansöker om körkort och helst återkommande därefter. Om sökande eller förare över 40 år har under normal synförmåga med synkorrigerande hjälpmedel men trots detta uppfyller kraven i 7.1 skall orsaken till synnedsättningen undersökas innan körkort beviljas eller förnyas.

7.1 De som ansöker om att körkort skall utfärdas eller förnyas skall ha en synskärpa, om nödvändigt med synkorrigerande hjälpmedel, på minst 0,75 på det bästa ögat och minst 0,5 på det sämsta ögat. Om synkorrigerande hjälpmedel används skall synen före korrektion vara minst 0,1 och den sökande skall kunna tolerera hjälpmedlen. Körkort får inte utfärdas eller förnyas om den sökande eller föraren har begränsat synfält eller dubbelseende eller otillräcklig binokulär syn.

7.2 Förare i denna grupp får tillåtas använda kontaktlinser om detta tillstyrks av en behörig sjukvårdsmyndighet.

Hörsel

8. Sökande och förare i grupp 2 kan varken få körkort utfärdade eller förnyade om de har så nedsatt hörsel att det hindrar dem från att utföra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt.

Allmän fysik och fysiska handikapp

9. Grupp 1: Körkort utan förbehåll får inte utfärdas till eller förnyas för sökande eller förare med fysiska handikapp, om inte en provuppkörning har visat att de kan manövrera ett normalt utrustat fordon.

9.1 Sökande eller förare med fysiska handikapp kan få körkort utfärdade eller förnyade, om de kör fordon som är anpassade med hänsyn till deras handikapp. De anpassningar av fordonet som krävs skall anges på körkortet, om det utfärdas med sådant förbehåll.

9.2 I tveksamma fall skall ett praktiskt prov av körförmågan göras efter läkarundersökning hos en behörig myndighet och i tillämpliga fall kan ett körkort med begränsad giltighetstid utfärdas medan fallet är under observation. Bedömningen av fysiska handikapp skall i första hand bygga på rörelsemekaniska överväganden som gör det möjligt att fastställa om handikappet under längre perioder kan hindra en effektiv och snabb manövrering och hantering av spakarna under alla körförhållanden, särskilt i nödsituationer.

10. Grupp 2: Sökande eller förare kan varken få körkort utfärdade eller förnyade om de lider av sådana handikapp som kan hindra dem från att köra fordonet på ett korrekt och säkert sätt.

10.1 Läkarundersökningen av de sökande eller förarna skall omfatta samtliga kroppens rörelsefunktioner - muskelstyrka, -kontroll och -koordination - särskilt i fråga om armar och ben.

10.2 Om ett handikapp, som kan hindra korrekt och säker körning, skulle uppstå efter det att körkortet utfärdats, skall föraren sluta köra och genomgå undersökning hos en behörig sjukvårdsmyndighet.

Hjärt-kärlsjukdomar

11. Sökande eller förare kan varken få körkort utfärdade eller förnyade om de lider av hjärtkärlsjukdomar, om inte ansökningen stöds genom läkarintyg.

12. I fråga om sökande eller förare i grupp 2 skall den behöriga sjukvårdsmyndigheten tillräckligt beakta de ökade risker och faror som är förknippade med körning av fordon som omfattas av definitionen av denna grupp.

Inresekretoriska störningar

13. Vad gäller allvarlig inresekretorisk störning, med undantag av diabetes, skall medlemsstaternas lagstiftning innehålla lämpliga bestämmelser om utfärdande och förnyelse av körkort.

14. Grupp 1: Sökande eller förare som är diabetiker kan varken få körkort utfärdade eller förnyade om de samtidigt lider av ögon-, nerv- eller hjärt-kärlkomplikationer eller av okompenserad acidos.

14.1 Sökande eller förare som är diabetiker kan få körkort utfärdade eller förnyade för begränsad tid, om de inte lider av någon av de komplikationer som anges i 14, dock under förutsättning att de fortsatt står under observation av en legitimerad läkare.

15. Grupp 2: Sökande eller förare som är diabetiker och behöver insulinbehandling kan varken få körkort utfärdade eller förnyade.

Nervsjukdomar

16. Sökande eller förare kan varken få körkort utfärdade eller förnyade, om de lider av

a) hjärninflammation, multipel skleros, myastenia gravis eller ärftliga nervsjukdomar i förbindelse med framåtskridande muskelförtvining eller ärftliga myotoniska störningar,

b) sjukdomar i perifera nervsystemet, eller

c) trauma i centrala eller perifera nervsystemet, om inte ansökningen stöds genom läkarintyg och de kan hantera fordonets spakar på ett säkert sätt och följa trafikreglerna. Sådana fall skall kontrolleras regelbundet.

17. Grupp 1: Sökande eller förare som lider av epilepsi kan varken få körkort utfärdade eller förnyade. I nationell lagstiftning kan föreskrivas att, om detta styrks genom läkarintyg, en person som tidigare lidit av epilepsi men som har varit anfallsfri under längre tid (t.ex. två år) kan beviljas körkort.

17.1 Sökande eller förare som lider av cerebrovaskulära sjukdomar kan varken få körkort utfärdade eller förnyade, om inte deras ansökan stöds genom läkarintyg och under förutsättning att, då så är nödvändigt, spakarna i det fordon de kör har omplacerats eller modifierats eller att de använder ett lämpligt specialutrustat fordon. Giltighetstiden för körkort som utfärdats eller förnyats skall i sådana fall begränsas enligt rekommendationer i läkarintyg.

17.2 Sökande eller förare som lider av ryggmärgsskador som har lett till dubbelsidig förlamning kan varken få körkort utfärdade eller förnyade, om de inte använder ett fordon som är utrustat med särskilda manöverorgan.

18. Grupp 2: Sökande eller förare som lider eller tidigare har lidit av epilepsi, cerebrovaskulära sjukdomar eller ryggmärgsskador som har lett till dubbelsidig förlamning kan varken få körkort utfärdade eller förnyade.

Mentala störningar

19. Sökande eller förare kan varken få körkort utfärdade eller förnyade, om de lider av

a) mentala störningar till följd av sjukdomar, trauma eller operationer i centrala nervsystemet,

b) allvarlig psykisk utvecklingsstörning,

c) psykos, särskilt om denna orsakat paralysie générale, eller

d) psykoneurotiska störningar eller personlighetsstörningar,

om inte ansökan stöds genom läkarintyg.

20. I fråga om sökande eller eller förare i grupp 2 skall den behöriga sjukvårdsmyndigheten tillräckligt beakta de ökade risker och faror som är förknippade med körning av fordon som omfattas av definitionen av denna grupp.

Alkohol

21. Sökande eller förare som lider av kronisk alkoholism kan varken få körkort utfärdade eller förnyade. Om ansökan stöds genom läkarintyg får körkort för sökande eller förare som tidigare har lidit av kronisk alkoholism utfärdas eller förnyas på begränsad tid. Sådana fall skall kontrolleras regelbundet.

22. I fråga om sökande eller förare i grupp 2 skall den behöriga sjukvårdsmyndigheten tillräckligt beakta de ökade risker och faror som är förknippade med körning av fordon som omfattas av definitionen av denna grupp.

Narkotika och läkemedel

23. Narkotika- och läkemedelsmissbruk: Sökande eller förare som är beroende av psykofarmaka eller narkotika kan varken få körkort utfärdade eller förnyade.

24. Psykofarmaka eller andra läkemedel: Sökande eller förare som regelbundet intar psykofarmaka eller andra läkemedel som kan inverka negativt på förmågan att köra på ett säkert sätt kan varken få körkort utfärdade eller förnyade, om inte ansökan stöds genom läkarintyg.

24.1 I fråga om sökande eller förare i grupp 2 skall den behöriga sjukvårdsmyndigheten tillräckligt beakta de ökade risker och faror som är förknippade med körning av fordon som omfattas av definitionen av denna grupp.

Blodsjukdomar

25. Sökande eller förare som lider av allvarliga blodsjukdomar kan varken få körkort utfärdade eller förnyade, om inte ansökan stöds genom läkarintyg.

Urogenitala sjukdomar

26. Sökande eller förare som lider av allvarliga njursjukdomar kan varken få körkort utfärdade eller förnyade, om inte ansökan stöds genom läkarintyg.

INDRAGNING AV KÖRKORT

27. I nationell lagstiftning skall det ingå bestämmelser som innebär att ett körkort skall dras in, förutsatt att detta stöds genom läkarintyg, om de berörda myndigheterna har fått kännedom om att innehavarens hälsotillstånd är sådant att en ansökan om utfärdande eller förnyelse av körkort inte skulle ha godkänts.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

i) Bestämmelserna i denna bilaga skall inte hindra en medlemsstat från att föreskriva att en förare som före den 1 januari 1983 beviljades körkort på mindre stränga villkor än de som föreskrivs här kan få detta körkort regelbundet förnyat på de villkor som gällde när det först utfärdades.

ii) Medlemsstaterna får göra undantag från bestämmelserna i denna bilaga om den medicinska utvecklingen medför att sådana undantag är helt förenliga med de här fastställda normerna. Sådana undantag får endast gälla sökande som har genomgått läkarundersökning och vilkas ansökan stöds genom läkarintyg.

Top