EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979R0234

Rådets förordning (EEG) nr 234/79 av den 5 februari 1979 om förfarandet vid anpassning av Gemensamma tulltaxans nomenklatur för jordbruksprodukter

OJ L 34, 9.2.1979, p. 2–3 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 02 Volume 007 P. 58 - 59
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 015 P. 131 - 132
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 015 P. 131 - 132
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 010 P. 173 - 174
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 010 P. 173 - 174
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 004 P. 38 - 39
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 004 P. 38 - 39
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 004 P. 38 - 39
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 004 P. 38 - 39
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 004 P. 38 - 39
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 004 P. 38 - 39
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 004 P. 38 - 39
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 004 P. 38 - 39
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 004 P. 38 - 39

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; upphävd genom 32013R1308 . Latest consolidated version: 01/07/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/234/oj

31979R0234

Rådets förordning (EEG) nr 234/79 av den 5 februari 1979 om förfarandet vid anpassning av Gemensamma tulltaxans nomenklatur för jordbruksprodukter

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 034 , 09/02/1979 s. 0002 - 0003
"Grekisk specialutgåva
" Område 02 Volym 7 s. 0058
Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 15 s. 0131
Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 15 s. 0131
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 10 s. 0173
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 10 s. 0173


RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 234/79 av den 5 februari 1979 om förfarandet vid anpassning av Gemensamma tulltaxans nomenklatur för jordbruksprodukter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 827/68 av den 28 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för vissa produkter som förtecknas i bilaga 2 till fördraget(1), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1117/78(2), särskilt artikel 6 i denna,

med beaktande av kommissionens förslag(3),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(4), och

med beaktande av följande:

Produkter, för vilka olika importavgifter gäller, bör betecknas som olika varuslag i Gemensamma tulltaxans nomenklatur så att importavgifterna tillämpas korrekt. De flesta grundförordningarna på jordbruksområdet innehåller därför särskilda föreskrifter för andra importavgifter än tull.

Eftersom sådana föreskrifter inte finns i rådets förordning (EEG) nr 2358/71 av den 26 oktober 1971 om den gemensamma organisationen av marknaden för utsäde(5), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1346/78(6) och rådets förordning (EEG) nr 1035/72 av den 18 maj 1972 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker(7), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1766/78(8), bör dessa förordningar kompletteras.

Gemensamma tulltaxans nomenklatur grundar sig på tullsamarbetsrådets nomenklatur. Den måste ändras så att den överensstämmer med ändringarna i tullsamarbetsrådets nomenklatur och även så att lydelsen i de olika språkversionerna överensstämmer. Även om dessa ändringar är av teknisk natur och inte påverkar tullsatserna måste de i vissa fall göras genom förordningar som fastställs med beaktande av artikel 43 i fördraget.

I många av rådets förordningar används Gemensamma tulltaxans nomenklatur för att skilja mellan olika varukategorier och för att beskriva produkter.

Ändringar i Gemensamma tulltaxan kan innebära att dessa förordningar måste ändras.

Enligt de nuvarande förfarandena kan förordningarna inte ändras tillräckligt snabbt. Med tanke på ändringarnas tekniska natur är det önskvärt att det ges möjlighet att göra ändringarna efter samråd med Kommittén för Gemensamma tulltaxans nomenklatur enligt förfarandet i artikel 38 i rådets förordning nr 136/66/EEG av den 22 september 1966 om den gemensamma organisationen av marknaden för oljor och fetter(9), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1562/78(10), eller enligt motsvarande förfaranden i andra förordningar om den gemensamma organisationen av marknader för jordbruksprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande bestämmelse skall läggas till som artikel 8a i förordning (EEG) nr 2358/71 och som artikel 22a i förordning (EEG) nr 1035/72:

"De allmänna bestämmelserna om tolkningen av Gemensamma tulltaxan och de särskilda tillämpningsföreskrifterna för densamma skall gälla för tullklassificeringen av de produkter som omfattas av denna förordning. Den tullnomenklatur som följer av tillämpningen av denna förordning skall läggas till i Gemensamma tulltaxan."

Artikel 2

1. Den nomenklatur i Gemensamma tulltaxan som gäller för de produkter som omfattas av en gemensam marknadsorganisation får ändras efter samråd med Kommittén för Gemensamma tulltaxans nomenklatur enligt förfarandet i artikel 38 i förordning nr 136/66/EEG och i motsvarande artiklar i andra förordningar om gemensam organisation av marknader, om ändringarna

- beror på ändringar i tullsamarbetsrådets nomenklatur, eller

- krävs för att lydelsen i de olika språkversionerna skall överensstämma.

2. Beskrivningar av produkterna och hänvisningar till Gemensamma tulltaxans nummer och undernummer i rådets förordningar får ändras enligt samma förfarande om ändringarna beror på sådana ändringar i Gemensamma tulltaxans nomenklatur som avses i punkt 1 eller på en rättsakt från rådet.

3. För tillämpning av denna förordning är den kommitté som föreskrivs i artikel 37 i förordning nr 136/66/EEG behörig med avseende på de produkter som omfattas av förordning (EEG) nr 827/68.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 februari 1979.

På rådets vägnar

P. MEHAIGNERIE

Ordförande

(1) EGT nr L 151, 30.6.1968, s. 16

(2) EGT nr L 142, 30.5.1978, s. 1.

(3) EGT nr C 160, 6.7.1978, s. 10.

(4) EGT nr C 239, 9.10.1978, s. 50.

(5) EGT nr L 246, 5.11.1971, s. 1.

(6) EGT nr L 165, 22.6.1978, s. 1.

(7) EGT nr L 118, 20.5.1972, s. 1.

(8) EGT nr L 204, 28.7.1978, s. 12.

(9) EGT nr 172, 30.9.1966, s. 3025/66.

(10) EGT nr L 185, 7.7.1978, s. 1.

Top