EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979L0373

Rådets direktiv 79/373/EEG av den 2 april 1979 om saluföring av foderblandningar

OJ L 86, 6.4.1979, p. 30–37 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 025 P. 33 - 40
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 016 P. 75 - 82
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 016 P. 75 - 82
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 010 P. 205 - 212
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 010 P. 205 - 212
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 004 P. 50 - 57
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 004 P. 50 - 57
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 004 P. 50 - 57
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 004 P. 50 - 57
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 004 P. 50 - 57
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 004 P. 50 - 57
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 004 P. 50 - 57
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 004 P. 50 - 57
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 004 P. 50 - 57
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 003 P. 77 - 84
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 003 P. 77 - 84

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010; upphävd genom 32009R0767 . Latest consolidated version: 20/04/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1979/373/oj

31979L0373

Rådets direktiv 79/373/EEG av den 2 april 1979 om saluföring av foderblandningar

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 086 , 06/04/1979 s. 0030 - 0037
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 10 s. 0205
"Grekisk specialutgåva
" Område 03 Volym 25 s. 0033
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 10 s. 0205
Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 16 s. 0075
Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 16 s. 0075


RÅDETS DIREKTIV av den 2 april 1979 om saluföring av foderblandningar (79/373/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Husdjursproduktion intar en mycket viktig plats inom jordbruket i Europeiska ekonomiska gemenskapen och tillfredsställande resultat är till stor del beroende av att lämpligt foder av god kvalitet används.

De regler som gäller för foder har stor betydelse för en ökning av jordbrukets produktivitet, med hänsyn till den viktiga roll som foderblandningar spelar i detta avseende.

När regler fastställs för saluföring av foderblandningar bör det säkerställas att sådant foder har en gynnsam verkan på husdjursproduktionen. Foder skall därför alltid vara oskadligt, oförfalskat och av säljbar kvalitet. Det får varken medföra fara för djurs eller människors hälsa eller släppas ut på marknaden på ett sätt som kan vara vilseledande.

Det är nödvändigt att förse användaren med korrekt och meningsfull information om de foderblandningar som finns att tillgå. Därför bör åtminstone analyserat innehåll som har en direkt inverkan på fodrets kvalitet deklareras.

I avvaktan på att ytterligare bestämmelser införs är det, med tanke på de förfaranden som tillämpas i vissa medlemsstater, nödvändigt att tillfälligt föreskriva att nationella myndigheter får ställa krav på en mer fullständig deklaration av foderblandningens innehåll, både för analyserat innehåll och för ingredienser. Sådana deklarationer får endast krävas i enlighet med vad som föreskrivs i detta direktiv.

Vidare bör alla tillverkare av foder genom märkningen kunna lämna vissa upplysningar som är till nytta för köparen. Medlemsstaterna kan också ge tillverkaren tillstånd att lämna ytterligare information.

I avvaktan på gemenskapsbestämmelser får medlemsstaterna, om deras lagstiftning innehåller sådana begränsningar när detta direktiv antas, även fortsättningsvis kräva att foderblandningar som skall släppas ut på marknaden på deras territorier skall tillverkas av vissa ingredienser eller vara fria från vissa ingredienser.

Fram till dess att gemenskapsmetoder fastställs kan inte medlemsstaterna kräva eller tillåta att energivärden anges om inte detta krävs eller tillåts på deras territorier redan när detta direktiv antas.

För att ge köparna ett fullgott skydd skall foderblandningar i normala fall släppas ut på marknaden i förseglade förpackningar eller behållare. Det förefaller emellertid vara nödvändigt att medge undantag från denna regel i vissa särskilda fall som kommer att definieras av gemenskapen.

Medlemsstaterna skall se till att sådana foderblandningar som uppfyller bestämmelserna i detta direktiv inte omfattas av några begränsningar inom gemenskapen i samband med märkning eller förpackning.

Medlemsstaterna skall inrätta lämpliga kontrollsystem för att säkerställa att bestämmelserna för foderblandningar uppfylls vid saluföringen.

För att underlätta genomförandet av de planerade åtgärderna, särskilt för att vid behov kunna göra ändringar och tillägg, bör ett förfarande anordnas som innebär ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen inom Ständiga foderkommittén, upprättad genom beslut 70/372/EEG(4).

Detta direktiv innehåller ett antal nationella avvikelser. Det är därför nödvändigt att införa en bestämmelse om att vissa av dessa skall ses över inom en angiven tid.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Detta direktiv skall tillämpas på foderblandningar som släpps ut på marknaden inom gemenskapen.

2. Detta direktiv skall tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna om

a) foderråvaror,

b) fodertillsatser,

c) fastställande av högsta tillåtna halter av oönskade ämnen i foder,

d) fastställande av högsta tillåtna halter av rester av bekämpningsmedel på eller i varor som är avsedda att konsumeras av människor eller djur,

e) marknadsorganisationen för jordbruksvaror.

Artikel 2

I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) foder: organiska eller oorganiska ämnen, som används ensamma eller i blandningar, med eller utan tillsatser, för utfodring av djur.

b) foderblandningar: organiska eller oorganiska ämnen i blandningar, med eller utan tillsatser, för utfodring av djur i form av helfoder eller kompletteringsfoder.

c) dagsbehov: den genomsnittliga totala mängd foder, med en vattenhalt på 12 procent, som ett djur av en viss art, åldersklass och avkastning behöver per dag för att täcka hela sitt behov.

d) helfoder: blandningar av fodermedel som på grund av sin sammansättning täcker dagsbehovet.

e) kompletteringsfoder: blandningar av fodermedel som har ett högt innehåll av vissa ämnen, men som på grund av sin sammansättning bara täcker dagsbehovet om de används tillsammans med annat foder.

f) mineralfoder: kompletteringsfoder som främst består av mineraler och som innehåller minst 40 procent aska.

g) melasserade foder: kompletteringsfoder som framställts av melass och som innehåller minst 14 procent socker totalt, uttryckt som sukros.

h) djur: djur som tillhör arter som normalt hålls och uppföds eller konsumeras av människor.

i) sällskapsdjur: djur som tillhör arter som normalt uppföds och hålls, men inte konsumeras, av människor, med undantag för djur som produceras för pälstillverkning.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall föreskriva att foderblandningar får släppas ut på marknaden endast om de är oskadliga, oförfalskade och av säljbar kvalitet. De skall också föreskriva att foderblandningar inte får medföra fara för djurs eller människors hälsa och inte får presenteras eller släppas ut på marknaden på ett sätt som kan vara vilseledande.

Artikel 4

1. Medlemsstaterna skall föreskriva att foderblandningar endast får släppas ut på marknaden i förseglade förpackningar eller behållare. De skall också föreskriva att förpackningarna eller behållarna skall förseglas på ett sådant sätt att förseglingen bryts när förpackningen öppnas och sedan inte kan användas igen.

2. Sådana undantag från principen i punkt 1 som kan tillåtas på gemenskapsnivå skall anges enligt det förfarande som fastställs i artikel 13, förutsatt att de berörda foderblandningarnas identitet och kvalitet är klarlagda.

Artikel 5

1. Medlemsstaterna skall föreskriva att foderblandningar får släppas ut på marknaden endast om de uppgifter som anges nedan finns på förpackningen eller behållaren eller på en fastsatt etikett, väl synliga, läsbara och omöjliga att utplåna, samt att tillverkaren, förpackaren, importören, säljaren eller distributören som är etablerad inom gemenskapen skall ansvara för detta:

a) Beteckningen "foderblandning".

b) Den djurart eller den djurtyp som foderblandningen är

avsedd för.

c) Det användningsområde som fodret är avsett för.

d) Bruksanvisning, om uppgifterna som avses i b eller c inte är tillräckliga.

e) De deklarationer som anges i punkt 5 i bilagan.

f) Namn eller handelsbeteckning och adress eller säte för den som ansvarar för de uppgifter som avses i detta stycke.

g) Nettovikt; för flytande varor nettovolym eller nettovikt.

När det gäller foderblandningar med högst tre ingredienser behövs inte uppgifterna i b och, om så är lämpligt, inte heller uppgifterna i c och d, om de ingredienser som använts tydligt framgår av beteckningen.

2. Medlemsstaterna skall föreskriva att foderblandningar som försäljs i bulkbilar eller liknande fordon, eller i enlighet med artikel 4.2, skall åtföljas av en handling som innehåller de uppgifter som avses i punkt 1. Om det gäller små mängder foder, som är avsedda för slutanvändaren, får köparen upplysas om dessa uppgifter genom ett lämpligt anslag.

3. Medlemsstaterna får föreskriva att de uppgifter som anges i punkt 1 b e och g endast behöver anges i en åtföljande handling.

4. Medlemsstaterna får kräva att alla eller vissa av följande uppgifter skall anges:

a) Typ av foderblandning, vid behov i stället för beteckningen "foderblandning".

b) Ingredienser.

c) De deklarationer som anges i punkterna 3, 4 och 6 i bilagan.

d) Tillverkningsdatum.

e) Nettovikt vid det ursprungliga förpackningstillfället i stället för den nettovikt som fastställs i 1 g ovan.

f) Mjölkpulverinnehåll för mjölknäringar och spannmålsinnehåll i foderblandningar; i sådana fall behövs inte de uppgifter om övriga ingredienser som krävs i artikel 5.7.

5. Medlemsstaterna skall föreskriva att endast följande uppgifter får anges på förpackningen, behållaren, etiketten eller den handling som åtföljer foderblandningar, tillsammans med de uppgifter som anges i punkt 1:

a) Identitetsmärke eller varumärke för den som är ansvarig för de uppgifter som avses i denna punkt.

b) Partiets nummer.

c) Sista hållbarhetsdatum.

d) Tillverkningsland.

e) Varans pris.

f) Bruksanvisning, om en sådan inte krävs i punkt 1.

g) De deklarationer som anges i punkt 7 i bilagan.

6. Medlemsstaterna får föreskriva att endast följande ytterligare uppgifter får anges på förpackningen, behållaren, etiketten eller den handling som åtföljer foderblandningar, tillsammans med de uppgifter som anges i punkt 1:

a) Namn eller handelsbeteckning och adress eller säte för tillverkaren om denne inte är ansvarig för märkningsuppgifterna.

b) Varans handelsbeteckning.

c) Ingredienser.

d) Vid behov, uppgifter som hänför sig till bestämmelserna i artikel 14 a.

e) Tillverkningsdatum.

f) De deklarationer som anges i punkt 8 i bilagan.

7. När uppgifter om ingredienser lämnas skall alla ingående ingredienser anges, antingen med uppgift om mängderna av varje ingrediens eller i fallande ordning efter deras andel i foderblandningen. Medlemsstaterna får föreskriva att någon av dessa två typer av uppgifter skall användas, men inte båda. Om inget beslut fattats om åtgärder enligt artikel 10 b får medlemsstaterna gruppera ingredienserna i gruppbeteckningar eller behålla befintliga gruppbeteckningar och tillåta att uppgifter om ingredienser får ersättas av uppgifter om gruppbeteckningar.

8. Alla andra uppgifter som förekommer på förpackningar, behållare, etiketter eller åtföljande handlingar skall anges åtskilda från de uppgifter som avses i punkterna 1 7.

Artikel 6

Medlemsstaterna skall föreskriva att bestämmelserna i punkterna 1, 2, 9.1 och 9.2 i bilagan skall tillämpas på saluföringen av foderblandningar.

Artikel 7

Medlemsstaterna får föreskriva att de förfaranden som fastställs i punkterna 3, 4 och 9.3 i bilagan skall tillämpas på saluföringen av foderblandningar. Medlemsstaterna får också fastställa relevanta avvikelser i de fall som avses i punkt 9.3 i bilagan och för annat analyserat innehåll än som avses där.

Artikel 8

I den mån deras nationella lagstiftning föreskriver det vid den tidpunkt då detta direktiv antas skall medlemsstaterna ha tillåtelse att begränsa saluföringen av foderblandningar till sådana blandningar som

- erhålls från vissa ingredienser, eller

- är fria från vissa ingredienser.

Artikel 9

Medlemsstaterna skall säkerställa att foderblandningar inte, av skäl som gäller bestämmelserna i detta direktiv, omfattas av andra handelsbegränsningar än de som fastställs i detta direktiv.

Artikel 10

I enlighet med förfarandet i artikel 13 och mot bakgrund av framstegen på det vetenskapliga och tekniska området

a) skall beslut fattas om nödvändiga ändringar i bilagan,

b) får gruppbeteckningar upprättas för artikel 5.4 och 5.6.

c) får metoder upprättas för beräkning av energivärdet i foderblandningar.

Artikel 11

Vid handel mellan medlemsstaterna skall de uppgifter som avses i artikel 5.1 5.7 skrivas ut på åtminstone ett av de nationella eller officiella språken i mottagarlandet.

Artikel 12

Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för officiell kontroll då varorna saluförs, åtminstone genom stickprov, för att säkerställa att direktivets krav blir uppfyllda.

Artikel 13

1. När det förfarande som fastställs i denna artikel skall tillämpas, skall ordföranden utan dröjsmål hänskjuta ärendet till Ständiga foderkommittén, i det följande kallad "kommittén", antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

2. Medlemsstaternas röster i kommittén skall vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

3. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Kommittén skall fatta sitt beslut med en majoritet av 41 röster.

4. Kommissionen skall själv anta förslaget och genomföra det omedelbart om det har tillstyrkts av kommittén. Om förslaget inte har tillstyrkts av kommittén eller om inget yttrande avges skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

5. Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas och genast genomföra dem om inte rådet med enkel majoritet har avvisat förslaget.

Artikel 14

Detta direktiv inverkar inte på medlemsstaternas rätt

a) att rekommendera sådana typer av foderblandningar som uppfyller vissa analytiska krav,

b) att avstå från att tillämpa bestämmelserna i detta direktiv på foderblandningar, som genom någon typ av lämplig märkning kan visas vara avsedda för export till tredje land,

c) att avstå från att tillämpa bestämmelserna i detta direktiv på foderblandningar om en speciell märkning visar att de är avsedda för djur som hålls för vetenskapliga eller experimentella syften.

Artikel 15

Senast tre år efter anmälan av detta direktiv skall kommissionen, på grundval av de erfarenheter som gjorts, till rådet överlämna sådana förslag till ändringar av direktivet som kan leda till fri rörlighet för foderblandningar och till att undanröja vissa olikheter särskilt då det gäller användningen av ingredienser och märkning. Rådet skall besluta om dessa förslag senast fem år efter anmälan av detta direktiv.

Artikel 16

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv den 1 januari 1981 och skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 17

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 2 april 1979.

På rådets vägnar

J. FRANÇOIS-PONCET

Ordförande

(1) EGT nr C 34, 14.4.1971, s. 8.

(2) EGT nr C 10, 5.2.1972, s. 35.

(3) EGT nr C 4, 20.1.1972, s. 3.

(4) EGT nr L 170, 3.8.1970, s. 1.

BILAGA

1. De halter som anges eller skall deklareras hänför sig till foderblandningens vikt som sådan, om inte annat anges.

2. Vattenhalten får inte överstiga 7 % i mjölknäringar och andra foderblandningar som innehåller mer än 40 % mjölkprodukter.

3. Vattenhalten får inte överstiga

>Plats för tabell>

- spannmål,

- melasserat foder,

- halvtorra, våta och flytande foderblandningar, underförstått att denna vattenhalt får överskridas om konserveringsmedel använts och om fodrets vattenhalt och hållbarhetstid deklarerats.

4. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 3 får medlemsstaterna föreskriva att halten aska som är olöslig i saltsyra inte får överstiga 3,3 % av torrsubstanshalten om foderblandningen i huvudsak består av biprodukter från ris och 2,2 % av torrsubstansen i övriga fall.

Denna halt får emellertid överskridas om det gäller

- foderblandningar som innehåller tillåtna mineraler som bindemedel,

- mineralfoderblandningar, och

- foderblandningar som innehåller mer än 50 % melass eller betmassa,

förutsatt att halten uppges som en procentsats av fodret som sådant, om den utgör mer än 3,3 % av torrsubstanshalten.

5. Deklarationer enligt artikel 5.1:

5.1 Analyserat innehåll i foderblandningar med undantag för spannmålsblandningar, sådana foderblandningar som anges i 5.2 och 5.3 samt foderblandningar för andra sällskapsdjur än hund och katt:

- råprotein

- råfett

- växttråd

- aska.

5.2 Analyserat innehåll i mineralfoder:

- aska

- kalcium

- fosfor

- natrium.

5.3 Analyserat innehåll i melasserat foder:

- växttråd

- total mängd socker, uttryckt som sukros.

6. Deklarationer enligt artikel 5.4:

6.1 Analyserat innehåll och annat näringsvärde för foderblandningar, med undantag av spannmålsblandningar, sådana foderblandningar som är upptagna i 6.2, 6.3 och 6.4 och foderblandningar för andra sällskapsdjur än dem som är upptagna i 6.4:

- smältbart protein

- vatten

- stärkelse

- total mängd socker, uttryckt som sukros

- kalcium

- magnesium

- natrium

- fosfor

>Plats för tabell>

- energivärde, beräknat enligt en officiellt erkänd metod.

6.2 Analyserat innehåll i mineralfoder:

- råprotein

- smältbart protein

- råfett

- växttråd

- magnesium

- vatten

- lysin (gäller endast svin).

6.3 Analyserat innehåll i melasserat foder:

- råprotein

- smältbart protein

- råfett

- aska

- vatten.

6.4 Analyserat innehåll i foder för hundar och katter:

- vatten.

7. Deklarationer enligt artikel 5.5:

7.1 Analyserat innehåll i foderblandningar för hundar och katter:

- kalcium

- natrium

- fosfor

- vatten.

7.2 Analyserat innehåll i foderblandningar för andra sällskapsdjur än hundar och katter:

- vatten

- råprotein

- råfett

- växttråd

- aska

- kalcium

- natrium

- fosfor.

8. Deklarationer enligt artikel 5.6:

8.1 Analyserat innehåll och annat näringsvärde för foderblandningar, med undantag för foderblandningar för sällskapsdjur och sådana foderblandningar som är upptagna i 8.2:

- vatten

- stärkelse

- total mängd socker, uttryckt som sukros

- smältbart protein

- kalcium

- magnesium

- natrium

- fosfor

>Plats för tabell>

- energivärde, beräknat enligt en officiellt erkänd metod.

8.2 Analyserat innehåll i mineralfoder:

- råprotein

- smältbart protein

- råfett

- växttråd

- magnesium.

9. Om det vid en officiell kontroll enligt artikel 12 visar sig att sammansättningen av en foderblandning avviker från det deklarerade innehållet skall följande minimitoleranser tillåtas, om inte annat följer av artikel 3:

9.1 Om det konstaterade innehållet understiger det deklarerade innehållet:

9.1.0 Råprotein:

- 1,8 enheter för ett deklarerat innehåll på 30 % eller mer.

- 6 % av det deklarerade innehållet, för ett deklarerat innehåll som understiger 30 % men inte 15 %.

- 0,9 enheter för ett deklarerat innehåll som understiger 15 %.

9.1.1 Smältbart protein:

- 2,5 enheter för ett deklarerat innehåll på 25 % eller mer.

- 10 % av det deklarerade innehållet för ett deklarerat innehåll som understiger 25 % men inte 15 %.

- 1,5 enheter för ett deklarerat innehåll som understiger 15 %.

9.1.2 Total mängd socker:

- 2 enheter för ett deklarerat innehåll på 20 % eller mer.

- 10 % av det deklarerade innehållet för ett deklarerat innehåll som understiger 20 % men inte 10 %.

- 1 enhet för ett deklarerat innehåll som understiger 10 %.

9.1.3 Stärkelse:

- 2,5 enheter för ett deklarerat innehåll på 25 % eller mer.

- 10 % av det deklarerade innehållet för ett deklarerat innehåll som understiger 25 % men inte 10 %.

- 1 enhet för ett deklarerat innehåll som understiger 10 %.

9.1.4 Råfett:

- 1,5 enheter för ett deklarerat innehåll på 15 % eller mer.

- 10 % av det deklarerade innehållet för ett deklarerat innehåll som understiger 15 % men inte 8 %.

- 0,8 enheter för ett deklarerat innehåll som understiger 8 %.

9.1.5 Totala mängder fosfor, kalcium, magnesium, natrium:

- 1,5 enheter för ett deklarerat innehåll på 15 % eller mer.

- 10 % av det deklarerade innehållet för ett deklarerat innehåll som understiger 15 % men inte 1 %.

- 0,1 enhet för ett deklarerat innehåll som understiger 1 %.

9.1.6 Metionin, lysin och cystin:

- 15 % av det deklarerade innehållet.

9.2 Om det konstaterade innehållet överstiger det deklarerade innehållet:

9.2.1 Vatten:

- 1 enhet för ett deklarerat innehåll på 10 % eller mer.

- 10 % av det deklarerade innehållet för ett deklarerat innehåll som understiger 10 % men inte 2 %.

- 0,2 enheter för ett deklarerat innehåll som understiger 2 %.

9.2.2 Aska:

- 1 enhet för ett deklarerat innehåll på 10 % eller mer.

- 10 % av det deklarerade innehållet för ett deklarerat innehåll som understiger 10 % men inte 5 %.

- 0,5 enheter för ett deklarerat innehåll som understiger 5 %.

9.2.3 Växttråd:

- 1,2 enheter för ett deklarerat innehåll på 8 % eller mer.

- 15 % av det deklarerade innehållet för ett deklarerat innehåll som understiger 8 % men inte 4 %.

- 0,6 enheter för ett deklarerat innehåll som understiger 4 %.

9.2.4 Aska som är olöslig i saltsyra.

- 10 % av det deklarerade innehållet för ett deklarerat innehåll på 3 % eller mer.

- 0,3 enheter för ett deklarerat innehåll som understiger 3 %.

9.3 Om de avvikelser som konstaterats går i motsatt riktning mot dem som avses i 9.1 och 9.2:

9.3.1 - Råprotein, råfett, total mängd socker, stärkelse: en tillåten avvikelse som är två gånger större än den som anges för dessa ämnen i 9.1.

- Fosfor, kalcium, magnesium, natrium, aska, växttråd: en tillåten avvikelse som är tre gånger större än den som anges för dessa ämnen i 9.1 och 9.2.

Top