Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31978R0352

Rådets förordning (EEG) nr 352/78 av den 20 februari 1978 om tillgodoräknande av säkerheter, borgen och garantier som har ställts inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och som har förverkats

OJ L 50, 22.2.1978, p. 1–2 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 020 P. 102 - 103
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 013 P. 249 - 250
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 013 P. 249 - 250
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 009 P. 173 - 174
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 009 P. 173 - 174
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 003 P. 197 - 198
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 003 P. 197 - 198
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 003 P. 197 - 198
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 003 P. 197 - 198
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 003 P. 197 - 198
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 003 P. 197 - 198
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 003 P. 197 - 198
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 003 P. 197 - 198
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 003 P. 197 - 198
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 002 P. 301 - 302
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 002 P. 301 - 302
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 030 P. 8 - 9

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; upphävd genom 32013R1306

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/352/oj

31978R0352

Rådets förordning (EEG) nr 352/78 av den 20 februari 1978 om tillgodoräknande av säkerheter, borgen och garantier som har ställts inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och som har förverkats

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 050 , 22/02/1978 s. 0001 - 0002
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 9 s. 0173
"Grekisk specialutgåva
" Område 03 Volym 20 s. 0102
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 9 s. 0173
Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 13 s. 0249
Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 13 s. 0249


RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 352/78 av den 20 februari 1978 om tillgodoräknande av säkerheter, borgen och garantier som har ställts inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och som har förverkats

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 729/70 av den 21 april 1970 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken(1), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2788/72(2), särskilt artiklarna 2.2 och 3.2 i denna,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Det förekommer ofta i gemenskapens förordningar att det krävs säkerheter i samband med transaktioner med jordbruksprodukter. Det är nödvändigt att fastställa vem som skall tillgodoräkna sig sådana säkerheter om de förverkas.

I de flesta fall då säkerheter förverkas innebär det en ekonomisk förlust för Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ), antingen på grund av att EUGFJ har finansierat en åtgärd och den berörda aktören inte har fullgjort sina förpliktelser eller att EUGFJ senare har åsamkats utgifter eftersom den berörda aktören inte har fullgjort sina förpliktelser. En sådan förlust bör kompenseras genom att den förverkade säkerheten används för att minska EUGFJ:s utgifter.

Säkerheter som inte täcker risken för en ekonomisk förlust för EUGFJ bör dock tillfalla medlemsstaterna.

Säkerheter som har förverkats i samband med livsmedelsbistånd bör användas för att minska utgifterna för det berörda livsmedelsbiståndet.

På samma sätt bör säkerheter som har förverkats i samband med en viss typ av transaktion användas för att minska utgifterna för den typen av transaktioner.

Liknande bestämmelser finns redan på vissa områden. De bör upphöra att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Denna förordning omfattar alla de säkerheter, borgen och garantier som har ställts i enlighet med bestämmelserna inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken, nedan kallade "säkerheter".

2. Denna förordning omfattar inte säkerheter som har ställts i samband med

a) utfärdande av export- eller importlicenser med eller utan förutfastställelse av belopp,

b) anbudsförfarande när säkerheten bara gäller som garanti för att anbudsgivarna ger seriösa anbud,

c) garanti för betalning av en avgift som utgör en del av gemenskapernas egna tillgångar enligt definitionen i beslut 70/243/EKSG, EEG, Euratom(4), om avgiftsbeloppet redan har fastställts i enlighet med artikel 2.1 i förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 2891/77(5) och har ställts till kommissionens förfogande.

Artikel 2

1. Säkerheter som avses i artikel 1 och som förverkats skall användas i sin helhet för att minska EUGFJ:s utgifter av de myndigheter eller organ i medlemsstaterna som handhar utbetalningarna.

2. Säkerheter som förverkats i samband med livsmedelsbistånd skall dock användas för att minska de berörda utgifterna för livsmedelsbistånd av de myndigheter eller organ i medlemsstaterna som handhar utbetalningarna.

Artikel 3

1. Sådana säkerheter som avses i artikel 2.1 skall dras av från

a) de aktuella bidragen, om den utförda eller föreslagna transaktionen för vilken säkerheten ställdes gäller handel med tredje land,

b) de berörda interventionsutgifterna, i övriga fall.

2. Om det förs räkenskaper för de utgifter som skall påföras EUGFJ skall dessa räkenskaper krediteras med de säkerheter som avses i artikel 2.1.

Artikel 4

Artikel 14 i rådets förordning (EEG) nr 2306/70 av den 10 november 1970 om finansieringen av interventionsutgifter på den inre marknaden för mjölk och mjölkprodukter(6) och artikel 3.1 i rådets förordning (EEG) nr 786/69 av den 22 april 1969 om finansieringen av interventionsutgifter på den inre marknaden för oljor och fetter(7) upphör att gälla.

Artikel 5

Tillämpningsföreskrifter för denna förordning skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 13 i förordning (EEG) nr 729/70.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den omfattar alla säkerheter som har förverkats från och med den 1 januari 1978.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 februari 1978.

På rådets vägnar

Per HÆKKERUP

Ordförande

(1) EGT nr L 94, 28.4.1970, s.13.

(2) EGT nr L 295, 30.12.1972, s. 1.

(3) EGT nr C 125, 8.6.1976, s. 34.

(4) EGT nr L 94, 28.4.1970, s. 19.

(5) EGT nr L 336, 27.12.1977, s. 1.

(6) EGT nr L 249, 17.11.1970, s. 4.

(7) EGT nr L 105, 2.5.1969, s. 1.

Top