EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976R1361

Kommissionens förordning (EEG) nr 1361/76 av den 14 juni 1976 om fastställande av vissa tillämpningsföreskrifter för exportbidrag för ris och blandningar av ris

OJ L 154, 15.6.1976, p. 11–12 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 015 P. 116 - 117
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 010 P. 105 - 106
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 010 P. 105 - 106
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 007 P. 95 - 96
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 007 P. 95 - 96
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 003 P. 44 - 45
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 003 P. 44 - 45
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 003 P. 44 - 45
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 003 P. 44 - 45
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 003 P. 44 - 45
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 003 P. 44 - 45
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 003 P. 44 - 45
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 003 P. 44 - 45
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 003 P. 44 - 45
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 002 P. 154 - 155
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 002 P. 154 - 155
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 035 P. 16 - 17

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1976/1361/oj

31976R1361

Kommissionens förordning (EEG) nr 1361/76 av den 14 juni 1976 om fastställande av vissa tillämpningsföreskrifter för exportbidrag för ris och blandningar av ris

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 154 , 15/06/1976 s. 0011 - 0012
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 7 s. 0095
"Grekisk specialutgåva
" Område 03 Volym 15 s. 0116
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 7 s. 0095
Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 10 s. 0105
Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 10 s. 0105


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1361/76 av den 14 juni 1976 om fastställande av vissa tillämpningsföreskrifter för exportbidrag för ris och blandningar av ris

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning nr 359/67/EEG av den 25 juli 1967 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris(1), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 668/75(2), särskilt artikel 17.6 i denna, och

med beaktande av följande:

För att säkerställa att systemet med exportbidrag för ris vid export till tredje land fungerar på ett tillfredsställande sätt, bör lämpliga regler tillämpas för export av blandningar av ris som hänförs till olika undernummer i tulltaxan.

Exportbidrag för sådana blandningar bestäms utifrån deras klassificering i tulltaxan, som normalt sker enligt de allmänna bestämmelserna för tolkningen av Gemensamma tulltaxan.

För blandningar av ris som hänförs till olika nummer i tulltaxan, uppstår vissa svårigheter om klassificeringen i tulltaxan bestäms i enlighet med dessa bestämmelser. Denna klassificering leder i själva verket i vissa fall till att ett högt exportbidrag beviljas för blandningar som i betydande omfattning består av produkter som bara berättigar till ett lågt bidrag.

För att undvika sådana svårigheter bör särskilda bestämmelser antas för fastställandet av bidrag för blandningar av ris.

Bestämmelserna i kommissionens förordning 669/67/EEG av den 27 september 1967 om fastställande av vissa tillämpningsföreskrifter för exportbidrag för ris(3), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 941/72(4), är nära knutna till exportordningen för blandningar av ris. De nämnda bestämmelserna bör därför inbegripas i denna förordning och förordning nr 669/67/EEG bör upphöra att gälla.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Exportbidrag skall endast tillämpas för blandningar av ris som hänförs till undernummer 10.06 A och B i Gemensamma tulltaxan, om blandningarna består av ris i samma bearbetningsled och i vissa fall av brutet ris. Paddyris (undernummer 10.06 A I), råris (undernummer 10.06 A II), delvis slipat ris (undernummer 10.06 B I) och helt slipat ris (10.06 B II) skall var och en anses utgöra ett särskilt bearbetningsled.

Artikel 2

Utan att påverka tillämpningen av artikel 3 skall för produkter som hänförs till nummer 10.06 i Gemensamma tulltaxan och som består av rundkornigt, långkornigt eller brutet ris, följande exportbidrag tillämpas:

a) För blandningar som innehåller 40 viktprocent eller mindre av brutet ris som hänförs till undernummer 10.06 C i Gemensamma tulltaxan, det exportbidrag som gäller

- för den viktmässiga huvudbeståndsdelen, om denna beståndsdel utgör minst 90 % av blandningens vikt efter det att vikten av brutet ris dragits ifrån,

- för den beståndsdel, med undantag av brutet ris, för vilken det lägsta exportbidraget gäller, om ingen av beståndsdelarna utgör minst 90 % av blandningens vikt efter det att vikten av brutet ris dragits ifrån.

b) För andra blandningar, det exportbidrag som gäller för brutet ris som hänförs till undernummer 10.06 C i Gemensamma tulltaxan.

Artikel 3

När exporterat ris som hänförs till undernummer 10.6 A eller B i Gemensamma tulltaxan innehåller brutet ris som hänförs till undernummer 10.06 C, skall exportbidraget sänkas på följande sätt:

>Plats för tabell>

Artikel 4

Förordning nr 669/67/EEG upphör att gälla.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1976.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 juni 1976.

På kommissionens vägnar

P. J. LARDINOIS

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr 174, 31.7.1967, s. 1.

(2) EGT nr L 72, 20.3.1975, s. 18.

(3) EGT nr 241, 5.10.1967, s. 6.

(4) EGT nr L 107, 6.5.1972, s. 10.

Top