EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976L0769

Rådets direktiv 76/769/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar)

OJ L 262, 27.9.1976, p. 201–203 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 178 - 180
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 005 P. 208 - 210
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 005 P. 208 - 210
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 005 P. 229 - 231
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 005 P. 229 - 231
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 003 P. 133 - 135
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 003 P. 133 - 135

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009; upphävd genom 32006R1907 . Latest consolidated version: 11/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/769/oj

31976L0769

Rådets direktiv 76/769/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 262 , 27/09/1976 s. 0201 - 0203
"Grekisk specialutgåva
" Område 13 Volym 4 s. 0178
Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 5 s. 0208
Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 5 s. 0208
Finsk specialutgåva Område 13 Volym 5 s. 0229
Svensk specialutgåva Område 13 Volym 5 s. 0229


RÅDETS DIREKTIV av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (76/769/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

Regler om farliga ämnen och preparat som släpps ut på marknaden skall syfta till att skydda allmänheten och särskilt dem som använder sådana ämnen och preparat.

Reglerna skall bidra till att skydda miljön från ämnen och preparat som har ekotoxiska egenskaper eller som kan förorena miljön.

Reglerna skall också syfta till att återställa, bevara och förbättra människans livskvalitet.

Medlemsstaternas regler om farliga ämnen och preparat skiljer sig i fråga om villkoren för utsläppandet på marknaden och användning. Olikheterna hindrar handeln och påverkar direkt den gemensamma marknadens upprättande och funktion.

Detta hinder bör undanröjas, vilket kräver en tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning på området.

Gemenskapen har redan genom direktiv antagit bestämmelser om vissa farliga ämnen och preparat. Det är nödvändigt att besluta om regler för andra produkter för vilka begränsningar skall gälla enligt beslut som fattats av internationella organisationer, exempelvis polyklorerade bifenyler (PCB). Ett beslut om begränsningar i tillverkningen och användningen av PCB antogs av OECDs råd den 13 februari 1973. Sådana begränsningar är nödvändiga för att förhindra att PCB tas upp av människokroppen med påföljande hälsorisker.

Noggranna studier har visat att polyklorerade trifenyler (PCT) medför liknande risker som PCB. Utsläppande på marknaden och användning även av sådana ämnen bör därför begränsas.

Syftet är att stegvis åstadkomma ett totalt förbud mot PCB och PCT. För att uppnå detta är det nödvändigt att regelbundet granska de risker som ämnena medför.

Att använda kloreten (vinylklorid) som drivgas i aerosoler medför fara för människors hälsa. Sådan användning bör därför förbjudas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Detta direktiv avser begränsningar i fråga om utsläppande på marknaden och användning av de farliga ämnen och preparat som anges i bilagan. Direktivets bestämmelser skall inte inverka på tillämpningen av andra relevanta gemenskapsbestämmelser.

2. Detta direktiv gäller inte

a) transport av farliga ämnen och preparat på järnväg, på väg eller inre vattenväg, till havs eller med flyg,

b) farliga ämnen och preparat som exporteras till ickemedlemsstater,

c) ämnen och preparat som transiteras och som är föremål för tullkontroller, förutsatt att de inte bearbetas.

3. I detta direktiv avses med

a) ämnen: kemiska grundämnen och deras föreningar i naturlig eller industriellt framställd form,

b) preparat: blandningar eller lösningar som består av två eller flera ämnen.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de farliga ämnen och preparat som anges i bilagan endast släpps ut på marknaden och används enligt de villkor som anges i bilagan. Vad som nu sagts gäller inte utsläppande på marknaden eller användning för forskning och utveckling eller för analysändamål.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom 18 månader efter dagen för anmälan. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 27 juli 1976.

På rådets vägnar

M. van der STOEL

Ordförande

(1) EGT nr C 60, 13.3.1975, s. 49.

(2) EGT nr C 16, 23.1.1975, s. 25.

BILAGA

>Plats för tabell>

Top