Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976L0118

Rådets direktiv 76/118/EEG av den 18 december 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om vissa former av konserverad, helt eller delvis dehydratiserad mjölk avsedd för konsumtion

OJ L 24, 30.1.1976, p. 49–57 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 014 P. 148 - 156
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 232 - 240
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 232 - 240
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 004 P. 221 - 228
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 004 P. 221 - 228
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 003 P. 3 - 11
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 003 P. 3 - 11
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 003 P. 3 - 11
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 003 P. 3 - 11
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 003 P. 3 - 11
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 003 P. 3 - 11
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 003 P. 3 - 11
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 003 P. 3 - 11
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 003 P. 3 - 11

No longer in force, Date of end of validity: 16/07/2003; upphävd genom 32001L0114

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/118/oj

31976L0118

Rådets direktiv 76/118/EEG av den 18 december 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om vissa former av konserverad, helt eller delvis dehydratiserad mjölk avsedd för konsumtion

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 024 , 30/01/1976 s. 0049 - 0057
Finsk specialutgåva Område 13 Volym 4 s. 0221
"Grekisk specialutgåva
" Område 03 Volym 14 s. 0148
Svensk specialutgåva Område 13 Volym 4 s. 0221
Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 4 s. 0232
Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 4 s. 0232


RÅDETS DIREKTIV av den 18 december 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om vissa former av konserverad, helt eller delvis dehydratiserad mjölk avsedd för konsumtion (76/118/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 och 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

Gemensamma regler för sammansättning, användning av skyddade benämningar, tillverkningsspecifikation och märkning måste fastställas för konserverad mjölk för att en enhetlig marknad skall kunna upprättas för dessa produkter, samt för att sådana produktionsbetingelser skall kunna fastställas som tar hänsyn till konsumenternas behov, och för att underlätta handelsförbindelser som är grundade på rättvisa konkurrensvillkor.

Nuvarande skillnader mellan nationella bestämmelser om dessa varor utgör hinder för den fria rörligheten och skapar orättvisa konkurrensvillkor.

Att fastställa analysmetoder för att kontrollera renhetskriterierna för de tillsatser och de beredningshjälpmedel som används vid framställning av konserverad mjölk samt att fastställa ett provtagningsförfarande och de analysmetoder som är nödvändiga för att sammansättning och framställningsspecifikationer för denna mjölk skall kunna kontrolleras, är verkställande åtgärder av teknisk natur och för att förenkla och påskynda handläggningen bör uppgiften att godkänna dessa överlämnas till kommissionen.

Det är önskvärt att i alla de fall då rådet ger kommissionen fullmakt att införa regler om livsmedel, förutsättningar skapas för ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen inom Ständiga livsmedelskommittén som bildats genom rådets beslut av den 13 november 1969(3).

Vissa märkningsregler som fastställts i detta direktiv kan inte genomföras för närvarande på grund av de svårigheter att förstå dem som detta skulle innebära för konsumenten.

I vissa fall räcker det med att besluta om en tidsfrist, efter vilken direktivet skall gälla i sin helhet.

I andra fall är det nödvändigt att behålla nationella bestämmelser tillsammans med en revisionsklausul.

Nationella bestämmelser om kvalitetsbeteckning för konserverad mjölk skall inte påverkas i väntan på regler om detta för hela gemenskapen, men ärendet bör behandlas på nytt om ett gemensamt system inte kan upprättas inom tre år.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Detta direktiv omfattar konserverad, helt eller delvis dehydratiserad konserverad mjölk enligt definitionen i bilagan.

2. I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) Delvis dehydratiserad mjölk den flytande vara som erhålls direkt genom att vattnet delvis avlägsnas från mjölk, från helt eller delvis skummad mjölk eller från en blandning av dessa varor som får innehålla en tillsats av grädde eller av helt dehydratiserad mjölk eller av båda, varvid tillsatsen av helt dehydratiserad mjölk i den färdiga varan inte får överstiga 25 % av den sammanlagda torrsubstansen. Medlemsstaterna får på sitt territorium behålla förbud mot att använda helt dehydratiserad mjölk i produktion och marknadsföring av delvis dehydratiserad mjölk, om sådant förbud fanns före den 1 oktober 1974.

När de kvalitetskriterier antas som avses i artikel 11.1 d, och senast två år efter direktivets anmälan, skall rådet besluta, om dessa förbud skall få fortsätta att gälla eller ej.

b) Fullständigt dehydratiserad mjölk: den vara i fast eller pulverform vars vattenhalt uppgår till högst 5 viktprocent i den färdiga produkt som erhålls direkt genom att vattnet avlägsnas från mjölk, från helt eller delvis skummad mjölk, grädde eller från en blandning av dessa varor.

3. De varor som definieras i bilagan skall konserveras på följande sätt:

i) Varorna i punkt 1 a-d genom sterilisering med värmebehandling.

ii) Varorna i punkt 1 e-g genom tillsats av sackaros (halvvitt socker, socker eller vitt socker eller extravitt socker).

iii) Varorna i punkt 2 genom dehydratisering.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall vidta alla åtgärder som behövs för att säkerställa att de produkter som definieras i bilagan endast får släppas ut på marknaden om de stämmer överens med de definitioner och regler som fastställts i direktivet och dess bilaga.

Artikel 3

1. Beteckningarna enligt bilagan skall gälla endast de varor som definieras där och de måste användas i handeln för att beteckna sådana varor.

2. Berörda medlemsstater har på eget territorium även rätt att använda följande undantagsbeteckningar:

a) "evaporated milk" i Irland och Storbritannien för att beteckna osötad konserverad mjölk som innehåller minst 9 viktprocent fett och totalt 31 viktprocent mjölktorrsubstans,

b) "kondenseret kaffefløde" i Danmark, "kondensierte Kaffeesahne" i Tyskland och "panna da caffè" i Italien för att beteckna den vara som definieras under 1 d i bilagan,

c) "flødepulver" i Danmark och "Rahmpulver" och "Sahnepulver" i Tyskland för att beteckna den vara som definieras under 2 d i bilagan.

3. Fem år efter anmälan av detta direktiv får rådet på kommissionens förslag bestämma om punkt 2 skall inskränkas eller upphävas.

Artikel 4

Utan att detta påverkar tillämpningen av gemenskapens framtida bestämmelser om hälsa och hygien i samband med de råvaror som avses i artikel 1.2, måste dessa råvaror utsättas för värmebehandling som minst motsvarar pastörisering, om sådan behandling inte ingår i tillverkningen av de varor som definieras i artikel 1.1.

Artikel 5

1. Vid tillverkningen av de varor som definieras i 1 a-d i bilagan får endast användas

>Plats för tabell>

- under förutsättning att den sammanlagda viktmängden tillsatta ämnen utgör högst

- 0,2 % för varor med en sammanlagd torrsubstanshalt som inte överstiger 28 %,

- 0,3 % för varor med en sammanlagd torrsubstanshalt som överstiger 28 %,

- under förutsättning att den sammanlagda viktmängden av trifosfat och linjär polyfosfat, uttryckt som P2O5, inte överstiger 0,1 % i UHT-behandlad, osötad delvis dehydratiserad mjölk,

- under förutsättning att den sammanlagda tillsatta mängden fosfat, uttryckt som P2O5, i varor vars sammanlagda torrsubstanshalt inte överstiger 28 % är högst 0,1 %, och i varor vars sammanlagda torrsubstanshalt överstiger 28 % är högst 0,15 %.

2. Vid tillverkning av de varor som definieras i punkt 1 e - g i bilagan får enbart följande användas:

a) De ämnen som räknas upp i punkt 1 under förutsättning att deras sammanlagda mängd inte överstiger 0,2 viktprocent och att den sammanlagda tillsatta fosfathalten uttryckt som P2O5 inte överstiger 0,1 %.

b) En laktosmängd som i vikt inte överstiger 0,02 % av den färdiga varans vikt, i tillämpliga fall med tillsats av trikalciumfosfat vars kvantitet inte får överskrida 10 % av den tillsatta laktosmängden.

3. Vid tillverkning av de varor som definieras i punkt 2 i bilagan får enbart följande användas:

a) De ämnen som räknas upp i punkt 1

- under förutsättning att deras sammanlagda viktmängd i den färdiga varan inte överstiger 0,5 %, varav högst 0,2 % natrium- och kaliumbikarbonat. Den senare mängden får vara högst 0,3 % i fråga om fullständigt dehydratiserad mjölk av typ "Hatmaker" eller "Roller" som inte är avsedd för återförsäljning och för vars tillverkning inget av de andra ämnena som räknas upp i punkt 1 används, dock får Storbritannien godkänna denna mjölk för återförsäljning på eget territorium,

- under förutsättning att den sammanlagda mängden tillsatt fosfat uttryckt som P2O5 inte överstiger 0,25 %.

b) L-askorbinsyra (E 300), natrium-L-askorbat (E 301) och askorbylpalmitat (E 304), var för sig eller blandade, uttryckta som askorbinsyra, till högst 0,05 viktprocent av den färdiga varan.

4. När beteckningen på en vara som definieras i punkt 2 a, c eller d i bilagan anger att varan är snabblöslig, får lecitin (E 322) användas vid tillverkningen med en högsta tillåten mängd av 0,5 viktprocent.

5. När denna artikel anger en procentuell tillsats, avses det vattenfria ämnet.

6. Medlemsstaterna får på eget territorium godkänna ytterligare tillsatser för helt vattenfri mjölk som används i varuautomater och som är försedd med tydlig uppgift om detta.

7. Utan hinder av punkterna 1-3 får medlemsstaterna på eget territorium godkänna tillsats av vitaminer i de varor som definieras i bilagan.

Artikel 6

Utan att det påverkar tillämpligheten av de bestämmelser som antas enligt artikel 11.1 skall laktathalten i de varor som definieras i bilagan inte överstiga 300 mg per 100 g fettfri mjölktorrsubstans.

Artikel 7

1. Den enda obligatoriska information som måste finnas på förpackningar, behållare eller etiketter till de varor som definieras i bilagan, och som skall vara väl synlig, lättläst och outplånlig, är följande:

a) Någon av de undantagsbeteckningar som får användas enligt artikel 3.

b) Ordet "snabblöslig" och omedelbart efter beteckningen en uppgift om att lecitin har använts, om ämnet är godkänt för användning enligt artikel 5.4.

c) Mjölkfetthalten uttryckt i procent av den färdiga varans vikt, utom för de varor som definieras i punkt 1 b och f och punkt 2 b i bilagan, och fettfri mjölktorrsubstans, uttryckt i procent, för de varor som definieras i punkt 1 i bilagan.

d) Ytterligare uppgifter om dehydratiseringsförfarandet för de varor som definieras i punkt 2 i bilagan.

e) För varor som definieras i punkt 1 i bilagan och är avsedda för försäljning i detaljhandeln, bruksanvisning. Om varan är avsedd för konsumtion i oförändrat skick får bruksanvisningen ersättas med en upplysning om hur varan används. Till utgången av den övergångsperiod som anges i h får medlemsstaterna föreskriva, att om sådana uppgifter avser mängder som uttrycks i vikt eller volym, måste dessa också anges som motsvarande brittiska imperialmått.

f) För varor som definieras i punkt 2 i bilagan och är avsedda för försäljning i detaljhandeln, rekommendation om hur varan skall spädas eller rekonstitueras med uppgift om fetthalten i varan efter spädning eller rekonstituering utom i fråga om de varor som definieras under punkt 2 b i bilagan. Till utgången av den övergångsperiod som anges i h får medlemsstaterna föreskriva, att om sådana rekommendationer avser mängder som uttrycks i vikt eller volym, måste dessa också anges som motsvarande brittiska imperialmått.

g) Orden "UHT" eller "behandlat med ultravärme" för varor som definieras i punkt 1 a-d i bilagan, om dessa varor har framställts genom sådan behandling och förpackats aseptiskt.

h) Den nominella vikten uttryckt i gram eller kilogram och, för flytande eller halvflytande varor i flaskor, den nominella volymen uttryckt i liter, centiliter eller milliliter. De nationella bestämmelserna för mätning och märkning av nominella volymer och vikter skall fortsätta att gälla tills gemenskapens bestämmelser träder i kraft.

Till övergångsperiodens slut, under vilken de måttenheter enligt det brittiska imperialsystemet som anges i bilaga 2 till rådets direktiv 71/354/EEG(4) senast ändrat genom anslutningsakten(5) får användas inom gemenskapen, skall uppgift om nominell vikt eller nominell volym av innehåll som är uttryckt enligt SI-systemet, om Storbritannien eller Irland så önskar, i fråga om varor som saluförs på deras territorium, åtföljas av uppgift om innehållets nominella vikt eller volym uttryckt i motsvarande brittiska imperialmått att beräknas med följande omräkningsfaktorer:

1 ml = 0,0352 fluid ounces,

1 l = 1,760 pints eller 0,220 gallons,

1 g = 0,0353 ounces (avoirdupois),

1 kg = 2,205 pounds.

i) Namn eller handelsbeteckning och adress eller säte i fråga om tillverkaren eller förpackaren eller en säljare som är verksam inom gemenskapen.

2. De uppgifter som avses i punkt 1 a-d och h skall finnas på någon av förpackningens eller behållarens huvudytor och i samma synfält.

3. Trots punkt 1 får medlemsstaterna

a) behålla nationella bestämmelser som kräver att det finns

- en förteckning på ingredienser,

- en förteckning på tillsatser,

- uppgift om datum,

- uppgift om vem som tillverkat eller förpackat varan men denna uppgift kan få förekomma enbart som kod,

- uppgift om ursprungsland, dock inte för varor som tillverkats inom gemenskapen,

- om inte annat följer av punkt 8, en särskild rekommendation om hur helt eller delvis skummade mjölkvaror för spädbarn skall användas när sådana varor säljs i detaljhandeln.

b) behålla eller utfärda nationella bestämmelser som kräver datummärkning av de varor som avses i punkt 1 a-d i bilagan, om dessa varor har framställts med UHT-behandling och förpackats aseptiskt.

4. Trots vad som sägs i punkt 1 och utan att det påverkar tillämpningen av gemenskapens framtida bestämmelser om dietlivsmedel får medlemsstaterna behålla eller utfärda nationella bestämmelser som kräver uppgift om den tillsatta mängden vitaminer.

5. Om de varor som definieras i bilagan förpackas i förpackningar eller behållare med en nominell vikt över 20 kg och inte säljs i detaljhandeln, behöver den information som krävs enligt punkt 1 b-h bara finnas i de medföljande handlingarna.

6. Om varor som väger mindre än 20 g per enhet förpackas i ytterförpackning behöver den information som krävs enligt punkt 1 b-h bara finnas på ytterförpackningen.

7. I fyra år från anmälan av detta direktiv och trots punkt 1 a får medlemsstaterna tillåta att den häri antagna beteckningen på förpackningar, behållare eller etiketter åtföljs av den nationella beteckning som enligt rådande praxis eller bestämmelser var i bruk när detta direktiv anmäldes.

8. Inom tre år från anmälan av detta direktiv skall rådet ta upp undantaget enligt punkt 3 a sista strecksatsen till förnyad prövning på basis av kommissionens rapport som i tillämpliga fall skall åtföljas av förslag till lämpliga åtgärder.

I fråga om varor som består av delvis skummad mjölk skall detta undantag under alla förhållanden upphöra att gälla fem år efter anmälan av detta direktiv.

9. Bortsett från vad som anges i punkt 1 skall medlemsstaterna inte ange på vilket sätt den information som avses i den punkten skall lämnas.

Medlemsstaterna får dock på sitt territorium förbjuda handel med de varor som definieras i bilagan, om de uppgifter som anges i punkt 1 a-g inte lämnas på det egna landets språk på någon av förpackningens, behållarens eller etikettens huvudytor eller på medföljande handlingar enligt punkt 5.

10. Punkterna 1-9 skall gälla utan att det påverkar tillämpningen av gemenskapens framtida bestämmelser om märkning.

Artikel 8

De varor som avses i artikel 1 och som är avsedda för försäljning i detaljhandeln skall förpackas av tillverkaren eller av en förpackare i förslutna behållare som skyddar varan från skadlig inverkan och som måste överlämnas till konsumenten i oskadat skick.

Artikel 9

1. Medlemsstaterna skall vidta alla åtgärder som krävs för att säkerställa att handeln med de varor som avses i artikel 1 och som stämmer överens med definitionerna och reglerna i detta direktiv och dess bilaga inte hindras av nationella och icke-harmoniserade föreskrifter om sammansättning, tillverkningsspecifikationer, förpackning eller märkning av dessa varor eller av livsmedel i allmänhet.

2. Punkt 1 skall inte gälla för icke-harmoniserade bestämmelser som motiveras av behovet

- att skydda folkhälsan,

- att förebygga oredlighet, om inte sådana bestämmelser kan hindra tillämpningen av de definitioner och regler som fastställs i detta direktiv,

- att skydda rätten till industriell och kommersiell egendom, att lämna uppgift om exportland och ursprungsbeteckning och att förhindra illojal konkurrens.

Artikel 10

1. Om en medlemsstat sedan direktivet antagits genom ny information eller omvärdering av tidigare information på grundval av en utförlig motivering finner, att användningen i de varor som anges i bilagan av något av de ämnen som räknas upp i artikel 5, eller att högsta tillåtna mängden, även om den stämmer överens med bestämmelserna i detta direktiv, utgör en fara för människors hälsa, får medlemsstaten på sitt eget territorium tillfälligt upphäva eller begränsa tillämpningen av de aktuella bestämmelserna. Medlemstaten skall genast underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om detta och ange skäl för sitt beslut.

2. Kommissionen skall så snart som möjligt undersöka de skäl som anförts av medlemsstaten och rådgöra med medlemsstaterna inom Ständiga livsmedelskommittén och därefter omedelbart avge sitt yttrande och vidta lämpliga åtgärder.

3. Om kommissionen anser att direktivet behöver ändras för att man skall komma till rätta med svårigheterna enligt punkt 1 och för att skydda människors hälsa, skall den inleda det förfarande som fastställts i artikel 12 för att anta dessa ändringar, varvid den medlemsstat som har vidtagit säkerhetsåtgärder får upprätthålla dessa tills ändringen har satts i kraft.

Artikel 11

1. Rådet skall på kommissionens förslag fastställa följande kriterier:

a) Så långt det är nödvändigt, renhetskriterierna för de tillsatser eller ämnen som används som tillsatser och som anges i artikel 5.

b) De hygieniska, kemiska och fysiska kriterierna för de varor som definieras i bilagan.

c) De mikrobiologiska kriterierna för de varor som definieras i bilagan.

d) Kvalitetskriterierna för fullständigt dehydratiserad mjölk som får användas vid framställning av delvis dehydratiserad mjölk enligt artikel 1.2 a.

2. Följande skall bestämmas enligt förfarandet i artikel 12:

a) De analysmetoder som behövs för kontroll av ovannämnda renhetskriterier.

b) De provtagningsförfaranden och analysmetoder som behövs för kontroll av sammansättning och tillverkningsspecifikationer hos de varor som definieras i bilagan.

Artikel 12

1. När det förfarande som fastställs i denna artikel skall tillämpas skall ärendet hänskjutas till Ständiga livsmedelskommittén, som bildats genom rådets beslut den 13 november 1969 (i det följande kallad "kommittén"), av dess ordförande, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Kommittén skall fatta sitt beslut med en majoritet av 41 röster varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

3. a) Kommissionen skall själv anta förslaget om det har tillstyrkts av kommittén.

b) Om förslaget inte har tillstyrkts av kommittén eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

c) Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Artikel 13

Bestämmelserna i artikel 12 skall tillämpas under 18 månader från den dag ärendet först hänsköts till kommittén enligt artikel 12.1.

Artikel 14

Detta direktiv skall inte påverka den lagstiftning hos medlemsstaterna som rör uppgifter om kvalitet och som skall tillämpas för de varor som anges i bilagan och tillverkas på deras territorium.

Om gemenskapsbestämmelser saknas på detta område ännu tre år efter direktivets anmälan, skall rådet ompröva bestämmelserna i denna artikel med en rapport från kommissionen med lämpliga förslag som underlag.

Artikel 15

Detta direktiv skall inte gälla

- dietvaror eller varor som är särskilt beredda för spädbarn och små barn, dock utan att detta påverkar tillämpningen av sådana bestämmelser som kan komma att antas av gemenskapen,

- varor som är avsedda för export utanför gemenskapen.

Artikel 16

Medlemsstaterna skall inom en period av ett år från anmälan av detta direktiv om så behövs ändra sina lagar och andra författningar i enlighet med bestämmelserna i detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om dessa ändringar och om vilka av de i direktivet fastställda undantagen som de tänker utnyttja. De sålunda ändrade bestämmelserna skall börja tillämpas senast två år efter anmälan av detta direktiv och skall då gälla för varor som för första gången släpps ut på marknaden i medlemsstaterna.

Artikel 17

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 december 1975.

På rådets vägnar

M. TOROS

Ordförande

(1) EGT nr C 65, 5.6.1970, s. 47.

(2) EGT nr C 146, 11.12.1970, s. 26.

(3) EGT nr L 291, 29.11.1969, s. 9.

(4) EGT nr C 65, 5.6.1970, s. 47.

(5) EGT nr C 1464, 11.12.1970, s. 26.

BILAGA

BETECKNINGAR OCH DEFINITIONER PÅ VAROR

1. Delvis dehydratiserad mjölk på vilken detta direktiv är tillämpligt

a) Osötad kondenserad mjölk

Delvis dehydratiserad mjölk som innehåller minst 7,5 viktprocent fett och sammanlagt 25 viktprocent mjölktorrsubstans.

b) Osötad, kondenserad skummjölk

Delvis dehydratiserad mjölk som innehåller högst 1 viktprocent fett och sammanlagt minst 20 viktprocent mjölktorrsubstans.

c) Osötad kondenserad, delvis skummad mjölk

Delvis dehydratiserad mjölk som innehåller minst 1 och högst 7,5 viktprocent fett och sammanlagt minst 20 viktprocent mjölktorrsubstans. Delvis dehydratiserad mjölk som innehåller mellan 4 och 4,5 viktprocent fett och sammanlagt minst 24 % mjölktorrsubstans är den enda mjölk som är godkänd för försäljning i detaljhandeln med denna beteckning.

d) Osötad kondenserad mjölk med hög fetthalt

Delvis dehydratiserad mjölk som innehåller minst 15 viktprocent fett och minst 26,5 viktprocent mjölktorrsubstans.

e) Sötad kondenserad mjölk

Delvis dehydratiserad mjölk med tillsats av sackaros (halvvitt socker, socker eller vitt socker eller extravitt socker) och som minst innehåller 8 viktprocent fett och sammanlagt minst 28 viktprocent mjölktorrsubstans. Delvis dehydratiserad mjölk med tillsats av sackaros (halvvitt socker, socker eller vitt socker eller extravitt socker) och som innehåller minst 9 viktprocent fett och sammanlagt minst 31 viktprocent mjölktorrsubstans är den enda mjölk som är godkänd för försäljning i detaljhandeln med denna beteckning.

f) Sötad kondenserad skummjölk

Delvis dehydratiserad mjölk med tillsats av sackaros (halvvitt socker, socker eller vitt socker eller extravitt socker) och som innehåller högst 1 viktprocent fett och sammanlagt minst 24 viktprocent mjölktorrsubstans.

g) Sötad, kondenserad delvis skummad mjölk

Delvis dehydratiserad mjölk med tillsats av sackaros (halvvitt socker, socker, vitt socker eller extravitt socker) och som innehåller minst 1 och högst 8 viktprocent fett och sammanlagt minst 24 viktprocent mjölktorrsubstans. Delvis dehydratiserad mjölk med tillsats av sackaros (halvvitt socker, socker eller vitt socker eller extravitt socker) och som innehåller mellan 4 och 4,5 viktprocent fett och sammanlagt minst 28 viktprocent mjölktorrsubstans är den enda mjölk som är godkänd för försäljning i detaljhandeln med denna beteckning.

2. Fullständigt dehydratiserad mjölk på vilken detta direktiv är tillämpligt

a) Torkad helmjölk eller helmjölkspulver

Dehydratiserad mjölk som innehåller minst 26 viktprocent fett.

b) Torkad skummjölk eller skummjölkspulver

Dehydratiserad mjölk som innehåller högst 1,5 viktprocent fett.

c) Torkad, delvis skummad mjölk eller pulver av delvis skummad mjölk

Dehydratiserad mjölk som innehåller minst 1,5 och högst 26 viktprocent fett.

d) Torkad mjölk med hög fetthalt eller mjölkpulver med hög fetthalt

Dehydratiserad mjölk som innehåller minst 42 viktprocent fett.

Top