EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31975R1473

Rådets förordning (EEG) nr 1473/75 av den 20 maj 1975 om ändring i förordning (EEG) nr 1107/70 om stöd till transporter på järnväg, väg och inre vattenvägar

OJ L 152, 12.6.1975, p. 1–2 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 07 Volume 001 P. 246 - 247
Spanish special edition: Chapter 08 Volume 002 P. 45 - 46
Portuguese special edition: Chapter 08 Volume 002 P. 45 - 46
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 001 P. 164 - 165
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 001 P. 164 - 165

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995; tyst upphävande genom 397R0543

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/1473/oj

31975R1473

Rådets förordning (EEG) nr 1473/75 av den 20 maj 1975 om ändring i förordning (EEG) nr 1107/70 om stöd till transporter på järnväg, väg och inre vattenvägar

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 152 , 12/06/1975 s. 0001 - 0002
Finsk specialutgåva Område 7 Volym 1 s. 0164
"Grekisk specialutgåva
" Område 07 Volym 1 s. 0246
Svensk specialutgåva Område 7 Volym 1 s. 0164
Spansk specialutgåva: Område 08 Volym 2 s. 0045
Portugisisk specialutgåva: Område 08 Volym 2 s. 0045


RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 1473/75 av den 20 maj 1975 om ändring i förordning (EEG) nr 1107/70 om stöd till transporter på järnväg, väg och inre vattenvägar

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 75 och 94 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande,

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (), och

med beaktande av följande:

I enlighet med artikel 4 i rådets förordning (EEG) nr 1107/70 () om stöd till transporter på järnväg, väg och inre vattenvägar och innan gemenskapsregler antagna med stöd av artikel 8 i rådets beslut nr 65/271/EEG () den 13 maj 1965 om harmonisering av vissa föreskrifter om konkurrens inom transporter på järnväg, väg och inre vattenvägar har trätt i kraft, får betalningar göras till järnvägsföretag av stater och myndigheter, om harmonisering enligt ovannämnda artikel 8 av de bestämmelser som reglerar de ekonomiska förhållandena mellan järnvägsföretag och stater, med syfte att göra dessa företag ekonomiskt självständiga, inte har genomförts. I artikel 5.2 i förordningen föreskrivs att stödet enligt artikel 4 skall vara undantaget från det förfarande som har fastställts i artikel 93.3 i fördraget och att uppgifter om beräknat sådant stöd skall lämnas till kommissionen i början av varje år, varefter redovisning skall ske vid budgetårets slut.

Sedan rådets beslut nr 75/327/EEG () den 20 maj 1975 om förbättring av järnvägsföretagens situation och om harmonisering av reglerna för de ekonomiska förhållandena mellan sådana företag och stater har antagits med stöd av artikel 8 i rådets beslut nr 65/271/EEG, är artikel 4 i förordning (EEG) nr 1107/70 inte längre tillämplig på nationella järnvägsföretag; medlemsstaterna får dock lämna ekonomiskt bistånd till sådana företag inom ramen för företagens affärsplaner enligt artikel 5.1 i rådets beslut nr 75/327/EEG och likaså subventionera underskott enligt artikel 13 i detta beslut.

Mot bakgrund av den särskilda egenheten hos dessa ekonomiska åtgärder är det tillrådligt att med stöd av artikel 94 i fördraget bibehålla det särskilda förfarandet för rapportering till kommissionen som föreskrivs i artikel 5.2 i förordning (EEG) nr 1107/70.

I detta syfte bör artikel 4 i förordning (EEG) nr 1107/70 ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Artikel 4 i förordning (EEG) nr 1107/70 skall ersättas med följande:

"Artikel 4

1. Intill utgången av den tid som för att uppnå ekonomisk jämvikt fastställts med stöd av artikel 15.1 i rådets beslut nr 75/327/EEG () av den 20 maj 1975 om förbättring av järnvägsföretagens situation och om harmonisering av reglerna för de ekonomiska förhållandena mellan sådana företag och stater samt utan att det påverkar tillämpningen av föreskrifterna i förordningarna (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1192/69, skall artikel 3 inte tillämpas på vare sig ekonomiskt bistånd som lämnats järnvägsföretag inom ramen för företagens affärsplaner i enlighet med artikel 5.1 i nämnda beslut eller på underskottssubventionerna som beviljats dem med stöd av artikel 13 i beslutet.

2. I avsaknad av andra gemenskapsföreskrifter om harmonisering av reglerna för de ekonomiska förhållandena mellan stater och järnvägsföretag än de som avses i artikel 1 i beslut nr 75/327/EEG och utan att det påverkar tillämpningen av förordningar-na (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1192/69, skall artikel 3 inte tillämpas på betalningar som stater och myndigheter gjort till dessa företag på grund av att harmonisering inte har genomförts.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 maj 1975.

På rådets vägnar

R. RYAN

Ordförande

()) EGT nr C 62, 15.3.1975, s. 27.

()) EGT nr L 130, 15.6.1970, s. 1.

()) EGT nr 88, 24.5.1965, s. 1500/65.

()) EGT nr L 152, 12.6.1975, s. 3.

Top