EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31974L0152

Rådets direktiv 74/152/EEG av den 4 mars 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om högsta konstruktiva hastighet och lastplattformar för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul

OJ L 84, 28.3.1974, p. 33–35 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 002 P. 234 - 237
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 003 P. 206 - 208
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 003 P. 206 - 208
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 003 P. 250 - 252
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 003 P. 250 - 252
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 002 P. 91 - 93
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 002 P. 91 - 93
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 002 P. 91 - 93
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 002 P. 91 - 93
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 002 P. 91 - 93
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 002 P. 91 - 93
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 002 P. 91 - 93
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 002 P. 91 - 93
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 002 P. 91 - 93
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 002 P. 46 - 48
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 002 P. 46 - 48

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; upphävd genom 32009L0060 . Latest consolidated version: 21/12/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1974/152/oj

31974L0152

Rådets direktiv 74/152/EEG av den 4 mars 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om högsta konstruktiva hastighet och lastplattformar för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 084 , 28/03/1974 s. 0033 - 0035
Finsk specialutgåva Område 13 Volym 3 s. 0250
"Grekisk specialutgåva
" Område 13 Volym 2 s. 0234
Svensk specialutgåva Område 13 Volym 3 s. 0250
Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 3 s. 0206
Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 3 s. 0206


RÅDETS DIREKTIV av den 4 mars 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om högsta konstruktiva hastighet och lastplattformar för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (74/152/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

De tekniska krav som traktorer måste uppfylla enligt nationell lagstiftning gäller bl.a. den högsta konstruktiva hastigheten och lastplattformarna.

Dessa krav skiljer sig åt i de olika medlemsstaterna. Det är därför nödvändigt att alla medlemsstater antar samma krav, antingen som tillägg till eller i stället för sina nuvarande bestämmelser, särskilt för att därmed för varje traktortyp medge det förfarande för EEG-typgodkännande som beskrivs i rådets direktiv av den 4 mars 1974(3) om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Med jordbruks- eller skogsbrukstraktor avses varje motorfordon som är försett med hjul eller band och har minst två axlar, vars huvuduppgift grundas på dess dragkraft och som är särskilt konstruerat för att dra, skjuta, bära eller driva vissa redskap, maskiner eller släpvagnar avsedda för jord- eller skogsbruk. Fordonet kan vara utrustat för transport av gods och passagerare.

2. Detta direktiv skall endast tillämpas på sådana traktorer som avses i punkt 1 och som är försedda med luftfyllda däck och har två axlar och är konstruerade för en hastighet mellan 6 och 25 km/tim.

Artikel 2

Ingen medlemsstat får vägra att bevilja EEG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande för en traktor av skäl som hänför sig till den hastighet den konstruerats för eller lastplattformarna, om dessa uppfyller de krav som anges i bilagan.

Artikel 3

Ingen medlemsstat får vägra att registrera traktorer eller förbjuda att de saluförs, tas i bruk eller används av skäl som hänför sig till den hastighet de konstruerats för eller lastplattformarna om dessa uppfyller de krav som anges i bilagan.

Artikel 4

1. Ingen medlemsstat får förbjuda montering av lastplattformar eller kräva att traktorer skall vara försedda med en eller flera sådana plattformar.

2. Ingen medlemsstat får förbjuda att sådana plattformar lastas med produkter som enligt medlemsstaterna får lastas på släpvagnar för jord- eller skogsbruk. Inom de gränser som fastställts av tillverkaren medges en största last på minst 80 % av traktorns vikt i körklart skick.

Artikel 5

De ändringar som är nödvändiga för att anpassa kraven i bilagan till den tekniska utvecklingen skall beslutas enligt förfarandet i artikel 13 i rådets direktiv om typgodkännande av jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul.

Artikel 6

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom 18 månader efter dagen för anmälan och skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall se till att till kommissionen överlämna texterna till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 7

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 4 mars 1974.

På rådets vägnar

W. SCHEEL

Ordförande

(1) EGT nr 28, 17.2.1967, s. 462/67.

(2) EGT nr 42, 7.3.1967, s. 620/67.

(3) EGT nr L 84, 28.3.1974, s. 10.

13

3

1995

252

1

BILAGA

1. HÖGSTA KONSTRUKTIV HASTIGHET

1.1 Vid typgodkännandeprovningarna skall genomsnittshastigheten mätas på en rak bana som traktorn skall passera i båda riktningarna med flygande start. Banans yta skall vara fast. Banan skall vara plan och minst 100 meter lång. Den får dock luta högst 1,5 %.

1.2 Under provningen skall traktorn vara olastad och i körklart skick utan ballastvikter eller särskild utrustning. Däcktrycken skall vara de som anges för körning på väg.

1.3 Under provningen skall traktorn vara försedd med nya däck med de största dimensioner som tillverkaren angett för traktorn.

1.4 Det utväxlingsförhållande som används under provningen skall vara det som åstadkommer den högsta fordonshastigheten. Gasreglaget skall vara fullt pådraget.

1.5 För att hänsyn skall kunna tas till olika oundvikliga fel, särskilt på grund av mättekniken och ökningen av motorns varvtal vid delbelastning, skall ett resultat som är 10% högre än värdet 25 km/tim godtas för typgodkännandeprovningen.

1.6 För att de myndigheter som beviljar typgodkännande för traktorer skall kunna beräkna fordonens högsta teoretiska hastighet skall tillverkaren som vägledning upplysa om utväxlingsförhållandet, den verkliga förflyttningen framåt för drivhjulen på ett helt hjulvarv samt varvtalet vid största effektuttaget med gasreglaget fullt pådraget och med varvtalsregulatorn, om sådan finns, inställd enligt tillverkarens anvisningar.

2. LASTPLATTFORMAR

2.1 Plattformens tyngdpunkt skall befinna sig mellan axlarna.

2.2 Plattformens mått skall vara sådana att

- längden inte är större än 1,4 gånger traktorns främre eller bakre spårvidd, beroende på vilken som är störst,

- bredden inte överstiger traktorns största bredd utan utrustning.

2.3 Plattformen skall vara placerad symmetriskt i förhållande till traktorns symmetrilängsplan.

2.4 Lastplattformens höjd över marken skall vara högst 150 cm.

2.5 Plattformens typ och fastsättning skall vara sådana att förarens siktfält vid normal last förblir tillräckligt och så att de olika obligatoriska belysnings- och ljussignalanordningarna kan fungera på föreskrivet sätt.

2.6 Lastplattformen skall vara löstagbar. Den skall vara fastsatt på traktorn på ett sådant sätt att varje risk för att den oavsiktligt lossnar undviks.

Top