Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31973D0101(01)

Beslut av Europeiska gemenskapernas råd av den 1 januari 1973 om anpassning av dokumenten om nya medlemsstaters anslutning till Europeiska gemenskaperna

OJ L 2, 1.1.1973, p. 1–27 (DA, DE, EN, FR, GA, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 01 Volume 001 P. 159 - 185
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 001 P. 115 - 134
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 001 P. 115 - 134

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 01/01/1973

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1973/101(1)/oj

31973D0101(01)

Beslut av Europeiska gemenskapernas råd av den 1 januari 1973 om anpassning av dokumenten om nya medlemsstaters anslutning till Europeiska gemenskaperna

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 002 , 01/01/1973 s. 0001 - 0027
Finsk specialutgåva Område 6 Volym 1 s. 0115
Svensk specialutgåva Område 6 Volym 1 s. 0115


BESLUT AV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD av den 1 januari 1973 om anpassning av dokumenten om nya medlemsstaters anslutning till Europeiska gemenskaperna

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget mellan Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Franska republiken, Italienska republiken, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna (Europeiska gemenskapernas medlemsstater), Konungariket Danmark, Irland, Konungariket Norge och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om Konungariket Danmarks, Irlands, Konungariket Norges och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands anslutning till Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 2 i detta,

med beaktande av Europeiska gemenskapernas råds beslut av den 22 januari 1972 om Konungariket Danmarks, Irlands, Konungariket Norges och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands anslutning till Europeiska kol- och stålgemenskapen, särskilt artikel 2 i detta, och

med beaktande av följande:

Konungariket Norge har inte deponerat anslutnings- och ratifikationsinstrument inom den föreskrivna tiden och har därför inte blivit medlem i Europeiska gemenskaperna.

Ändringar av vissa bestämmelser som anges i de ovannämnda artiklarna 2 är därför nödvändiga.

Det är också nödvändigt att ändra de bestämmelser i anslutningsakten som uttryckligen berör Norge, eller att förklara dessa bestämmelser upphävda.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 3 i Fördraget mellan Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Franska republiken, Italienska republiken, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna (Europeiska gemenskapernas medlemsstater), Konungariket Danmark, Irland, Konungariket Norge och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om Konungariket Danmarks, Irlands, Konungariket Norges och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands anslutning till Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen skall ersättas med följande:

"Artikel 3

Detta fördrag, upprättat i ett enda original på danska, engelska, franska, iriska, italienska, nederländska, norska och tyska språken, varav de danska, engelska, franska, iriska, italienska, nederländska och tyska texterna alla är lika giltiga, skall deponeras i arkiven hos Italienska republikens regering, som skall överlämna en bestyrkt kopia till var och en av regeringarna i övriga signatärstater."

Artikel 2

Artikel 3 i Europeiska gemenskapernas råds beslut av den 22 januari 1972 om Konungariket Danmarks, Irlands, Konungariket Norges och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands anslutning till Europeiska kol- och stålgemenskapen skall ersättas med följande:

"Artikel 3

Detta beslut, upprättat på danska, engelska, franska, iriska, italienska, nederländska, norska och tyska språken, varav de danska, engelska, franska, iriska, italienska, nederländska och tyska texterna alla är lika giltiga, skall överlämnas till medlemsstaterna i Europeiska kol- och stålgemenskapen samt till Konungariket Danmark, Irland, Konungariket Norge och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland."

Artikel 3

Artikel 1 tredje strecksatsen i anslutningsakten skall ersättas med följande:

"- nya medlemsstater: Konungariket Danmark, Irland och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland."

Artikel 4

Artikel 10 i anslutningsakten skall ersättas med följande:

"Artikel 10

Artikel 21.2 i Parisfördraget, artikel 138.2 i Romfördraget och artikel 108.2 i Euratom-fördraget skall ersättas med följande:

`Antalet företrädare valda i varje medlemsstat är följande:

>Plats för tabell>

Artikel 5

Artikel 11 i anslutningsakten skall ersättas med följande:

"Artikel 11

Artikel 2 andra stycket i Fördraget om upprättande av ett gemensamt råd och en gemensam kommission för Europeiska gemenskaperna skall ersättas med följande:

`Ordförandeskapet skall utövas av varje rådsmedlem i sex månader åt gången enligt följande ordning mellan medlemsstaterna: Belgien, Danmark, Tyskland, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Förenade kungariket.`"

Artikel 6

Artikel 12 i anslutningsakten skall ersättas med följande:

"Artikel 12

Artikel 28 i Parisfördraget skall ersättas med följande:

`Artikel 28

När rådet hörs av Höga myndigheten, skall det ha överläggningar utan att behöva rösta. Protokoll från överläggningarna skall överlämnas till Höga myndigheten.

När detta fördrag kräver rådets samtycke, skall detta anses föreligga om det av Höga myndigheten framlagda förslaget godkänns

- av en absolut majoritet av medlemsstaternas företrädare, inklusive rösterna från företrädarna för två medlemsstater, som var och en svarar för minst en åttondel av det totala produktionsvärdet av kol och stål i gemenskapen,

- eller, i händelse av lika röstetal och om Höga myndigheten vidhåller sitt förslag efter en andra överläggning, av företrädarna för tre medlemsstater som var och en svarar för minst en åttondel av det totala produktionsvärdet av kol och stål i gemenskapen.

När detta fördrag kräver enhälligt beslut eller enhälligt samtycke, fordras samtliga rådsmedlemmars röster för beslutet eller samtycket. Att personligen närvarande eller företrädda medlemmar avstår från att rösta hindrar emellertid inte att rådet fattar beslut som kräver enhällighet vid tillämpningen av artiklarna 21, 32, 32a, 78d och 78f i detta fördrag samt artikel 16, artikel 20 tredje stycket, artikel 28 femte stycket och artikel 44 i protokollet om domstolens stadga.

Frånsett beslut som kräver kvalificerad majoritet eller enhällighet, skall rådets beslut fattas av majoriteten av rådets medlemmar; denna majoritet skall anses ha uppnåtts, om den omfattar den absoluta majoriteten av medlemsstaternas företrädare, inklusive rösterna från företrädarna för två av de medlemsstater, som var och en svarar för minst en åttondel av det totala produktionsvärdet av kol och stål i gemenskapen. Emellertid skall för tillämpningen av artiklarna 78, 78b och 78d i detta fördrag, vilka kräver kvalificerad majoritet, rådsmedlemmarnas röster vägas enligt följande: Belgien 5, Danmark 3, Tyskland 10, Frankrike 10, Irland 3, Italien 10, Luxemburg 2, Nederländerna 5, Förenade kungariket 10. För beslut krävs minst 41 ja-röster från minst sex medlemmar.

Ingen rådsmedlem får vid omröstning företräda mer än en annan medlem.

Rådet skall stå i förbindelse med medlemsstaterna genom sin ordförande.

Rådets beslut skall offentliggöras i den ordning som rådet fastställer.`"

Artikel 7

Artikel 13 i anslutningsakten skall ersättas med följande:

"Artikel 13

Artikel 95 fjärde stycket i Parisfördraget skall ersättas med följande:

`Dessa ändringar skall gemensamt föreslås av Höga myndigheten och rådet, vilka beslutar genom åtta niondelars majoritet, och skall underställas domstolen för yttrande. Domstolen äger vid sin prövning oinskränkt befogenhet vid bedömningen av alla faktiska och rättsliga förhållanden. Om domstolen efter prövning finner att förslagen är i överensstämmelse med bestämmelserna i föregående stycke, skall förslagen överlämnas till Europaparlamentet och träda i kraft om de godkänns med tre fjärdedels majoritet av avgivna röster samt två tredjedels majoritet av Europaparlamentets ledamöter.`"

Artikel 8

Artikel 14 i anslutningsakten skall ersättas med följande:

"Artikel 14

Artikel 148.2 i Romfördraget och artikel 118.2 i Euratom-fördraget skall ersättas med följande:

`När rådets beslut skall fattas med kvalificerad majoritet skall medlemmarnas röster vägas enligt följande:

>Plats för tabell>

Rådets beslut skall fattas med minst

- fyrtioen röster när beslut enligt detta fördrag skall fattas på förslag från kommissionen,

- fyrtioen röster från minst sex medlemmar i andra fall.`"

Artikel 9

Artikel 17 i anslutningsakten skall ersättas med följande:

"Artikel 17

Artikel 32 första stycket i Parisfördraget, artikel 165 första stycket i Romfördraget, och artikel 137 första stycket i Euratom-fördraget skall ersättas med följande:

`Domstolen skall bestå av nio domare.`"

Artikel 10

Artikel 19 i anslutningsakten skall ersättas med följande:

"Artikel 19

Artikel 32b och tredje stycket i Parisfördraget, artikel 167 andra och tredje stycket i Romfördraget, och artikel 139 andra och tredje stycket i Euratom-fördraget skall ersättas med följande:

`En del av domartjänsterna skall nytillsättas vart tredje år. Då skall omväxlande fem och fyra domare utses.

En del av tjänsterna som generaladvokat skall nytillsättas vart tredje år. Då skall omväxlande en och två generaladvokater utses.`"

Artikel 11

Artikel 21 i anslutningsakten skall ersättas med följande:

"Artikel 21

Artikel 194 första stycket i Romfördraget och artikel 166 första stycket i Euratom-fördraget skall ersättas med följande:

"Antalet medlemmar i Kommittén är följande:

>Plats för tabell>

Artikel 12

Artikel 23 i anslutningsakten skall ersättas med följande:

"Artikel 23

Artikel 134.2 första stycket i Euratom-fördraget skall ersättas med följande:

`Kommittén skall bestå av 27 medlemmar som skall utses av rådet efter samråd med kommissionen.`"

Artikel 13

Artikel 24 i anslutningsakten skall ersättas med följande:

"Artikel 24

1. Förenade kungariket skall läggas till bland de medlemsstater som räknas upp i artikel 131 första meningen i Romfördraget.

2. Följande länder och territorier skall läggas till i förteckningen i bilaga IV till Romfördraget:

Brittisk-franska kondominatet Nya Hebriderna,

Bahamas,

Bermuda,

Brunei,

De associerade staterna i Karibien: Antigua, Dominica, Grenada, St Lucia, St Vincent, St Christopher, Nevis, Anguilla,

Brittiska Honduras,

Cayman-öarna,

Falklandsöarna med tillhörande områden,

Gilbert- och Ellice-öarna,

Central och Southern Line-öarna,

Brittiska Salomon-öarna

Turks- och Caicos-öarna.

Brittiska Jungfruöarna,

Montserrat,

Pitcairn,

St Helena med tillhörande områden,

Seychellerna,

Brittiska antarktiska territoriet,

Brittiska territoriet i Indiska oceanen."

Artikel 14

Artikel 25 i anslutningsakten skall ersättas med följande:

"Artikel 25

Följande stycke skall läggs till efter artikel 79 första stycket i Parisfördraget:

`Utan hinder av föregående stycke skall följande gälla:

a) Detta fördrag skall inte tillämpas beträffande Färöarna. Konungariket Danmarks regering kan dock genom en deklaration deponerad senast den 31 december 1975 hos Franska republikens regering, som skall överlämna en bestyrkt kopia av deklarationen till regeringarna i övriga medlemsstater, anmäla att fördraget skall tillämpas beträffande dessa öar. I sådant fall skall fördraget tillämpas beträffande dessa öar från och med den första dagen i den andra månaden som följer efter den dag då deklarationen deponerats.

b) Detta fördrag skall inte tillämpas beträffande Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands suveräna basområden på Cypern.

c) Detta fördrag skall tillämpas beträffande Kanalöarna och Isle of Man endast i den utsträckning det är nödvändigt för att säkerställa genomförandet av den ordning för dessa öar som anges i rådets beslut av den 22 januari 1972 om anslutning av nya medlemsstater till Europeiska kol- och stålgemenskapen.`"

Artikel 15

1. Artikel 26.1 i anslutningsakten skall ersättas med följande:

"Artikel 26

1. Artikel 227.1 i Romfördraget skall ersättas med följande:

`1. Detta fördrag skall gälla för Konungariket Belgien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Franska republiken, Irland, Italienska republiken, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.`"

2. Artikel 26.3 i anslutningsakten skall ersättas med följande:

"3. Följande stycke skall läggas till i artikel 227 i Romfördraget:

`5. Utan hinder av föregående punkter skall följande gälla:

a) Detta fördrag skall inte tillämpas beträffande Färöarna. Konungariket Danmarks regering kan dock genom en deklaration deponerad senast den 31 december 1975 hos Italienska republikens regering, som skall överlämna en bestyrkt kopia av deklarationen till regeringarna i övriga medlemsstater, anmäla att fördraget skall tillämpas beträffande dessa öar. I sådant fall skall fördraget tillämpas beträffande dessa öar från och med den första dagen i den andra månaden som följer efter den dag då deklarationen deponerats.

b) Detta fördrag skall inte tillämpas beträffande Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands suveräna basområden på Cypern.

c) Detta fördrag skall tillämpas beträffande Kanalöarna och Isle of Man endast i den utsträckning det är nödvändigt för att säkerställa genomförandet av den ordning för dessa öar som anges i det fördrag om anslutning av nya medlemsstater till Europeiska ekonomiska gemenskapen och till Europeiska atomenergigemenskapen som undertecknats den 22 januari 1972.`"

Artikel 16

Artikel 27 i anslutningsakten skall ersättas med följande:

"Artikel 27

Följande stycke skall läggas till i artikel 198 i Euratom-fördraget:

`Utan hinder av föregående punkter skall följande gälla:

a) Detta fördrag skall inte tillämpas beträffande Färöarna. Konungariket Danmarks regering kan dock genom en deklaration deponerad senast den 31 december 1975 hos Italienska republikens regering, som skall överlämna en bestyrkt kopia av deklarationen till regeringarna i övriga medlemsstater, anmäla att fördraget skall tillämpas beträffande dessa öar. I sådant fall skall fördraget tillämpas beträffande dessa öar från och med den första dagen i den andra månaden som följer efter den dag då deklarationen deponerats.

b) Detta fördrag skall inte tillämpas beträffande Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands suveräna basområden på Cypern.

c) Detta fördrag skall inte tillämpas på de utomeuropeiska länder och territorier som har särskilda förbindelser med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och som inte har tagits med i bilaga IV till Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen.

d) Detta fördrag skall tillämpas beträffande Kanalöarna och Isle of man endast i den utsträckning det är nödvändigt för att säkerställa genomförandet av den ordning för dessa öar som anges i det fördrag om anslutning av nya medlemsstater till Europeiska ekonomiska gemenskapen och till Europeiska atomenergigemenskapen som undertecknats den 22 januari 1972.`"

Artikel 17

Artikel 39.4 första stycket i anslutningsakten skall ersättas med följande:

"4. De nya medlemsstaterna skall tillämpa Gemensamma tulltaxan från och med anslutningsdagen. Danmark och Förenade kungariket har emellertid rätt att skjuta upp tillämpningen av tulltaxan till den 1 januari 1974."

Artikel 18

Artikel 43 andra stycket i anslutningsakten skall ersättas med följande:

"För Danmark skall perioden vara tre år och för Irland fem år."

Artikel 19

Artikel 46.2 första stycket i anslutningsakten skall ersättas med följande:

"2. De nya medlemsstaterna skall tillämpa Gemensamma tulltaxan i handeln inom gemenskapen från och med anslutningsdagen. Danmark och Förenade kungariket har emellertid rätt att skjuta upp tillämpningen av tulltaxan till den 1 januari 1974."

Artikel 20

Artikel 51.3 i anslutningsakten skall ersättas med följande:

"3. Beträffande Förenade kungariket skall dessa priser fastställas på en nivå som gör att tillämpningen av gemenskapens bestämmelser resulterar i en prisnivå som är jämförbar med den nivå som noteras i de berörda medlemsstaterna under en representativ period som föregår tillämpningen av gemenskapens bestämmelser."

Artikel 21

Artikel 101 i anslutningsakten skall ersättas med följande:

"Artikel 101

Den gräns på sex sjömil som avses i artikel 100 skall utsträckas till 12 sjömil för följande områden:

1. Danmark

- Färöarna.

- Grönland.

- Västkusten, från Thyborøn till Blaavandshuk.

2. Frankrike

Kusterna i departementen Manche, Ille-et-Vilaine, Côtes-du Nord, Finistère och Morbihan.

3. Irland

- Nord- och västkusten, från Lough Foyle till Cork Harbour i sydväst.

- Ostkusten från Carlingford Lough till Carnsore Point i fråga om kräftdjur och blötdjur.

4. Förenade kungariket

- Shetlandsöarna och Orkney.

- Norra och östra Skottland, från Cape Wrath till Berwick.

- Nordöstra England, från floden Coquet till Flamborough Head.

- Sydvästra delen, från Lyme Regis till Hartland Point (inklusive 12 sjömil runt Lundy Island).

- Grevskapet Down."

Artikel 22

Artikel 105 andra stycket i anslutningsakten skall ersättas med följande:

"Till och med den 31 december 1977 har Irland och Förenade kungariket i förhållande till Nordirland rätt att beträffande importen av färskt kött behålla sina nationella bestämmelser om skydd mot mul- och klövsjuka med iakttagande av de allmänna bestämmelserna i Romfördraget."

Artikel 23

Artikel 117.1 i anslutningsakten skall ersättas med följande:

"1. Associationen med de utomeuropeiska territorier som har särskilda förbindelser med Förenade kungariket samt Brittisk-franska kondominatet Nya Hebriderna, förtecknade i artikel 24.2, skall träda ikraft tidigast den 1 februari 1975 när rådet fattar beslut enligt artikel 136 i Romfördraget."

Artikel 24

Artikel 119.2 andra stycket i anslutningsakten skall ersättas med följande:

"Varor som har sitt ursprung i de utomeuropeiska territorier som har särskilda förbindelser med Förenade kungariket och Brittisk-franska kondominatet Nya Hebriderna, förtecknade i artikel 24.2, skall vid import till gemenskapen vara föremål för den ordning som tillämpades på dessa varor före anslutningen."

Artikel 25

Bestämmelserna i artikel 123 i anslutningsakten skall upphöra att gälla.

Artikel 26

Artikel 129.1 i anslutningsakten skall ersättas med följande:

"1. De finansiella bidrag från medlemsstaterna som avses i artikel 3.2 i beslutet av den 21 april 1970 skall fördelas enligt följande:

- Till de nya medlemsstaterna:

>Plats för tabell>

- Till de ursprungliga medlemsstaterna: Enligt den skala som föreskrivs i artikel 3.2 i beslutet av den 21 april 1970 sedan de ovan angivna finansiella bidragen från de nya medlemsstaterna har dragits av."

Artikel 27

Artikel 134.3 i anslutningsakten skall ersättas med följande:

"3. Om höga myndighetens beslut nr 1/64 av den 15 januari 1964 om förbud mot gemensamt anbudsförfarande för stålprodukter och tackjärn från de länder eller territorier som handlar med medlemsstater förlängs efter anslutningen, skall förbudet inte tillämpas före den 31 december 1975 på varor avsedda för den danska marknaden."

Artikel 28

Artikel 142.1 och 142.2 i anslutningsakten skall ersättas med följande:

"1. Vid anslutningen skall nya domare utses i domstolen så att antalet domare uppgår till nio vilket föreskrivs i artikel 17 i denna akt.

2. Mandatperioden för en av de domare som utses enligt punkt 1 skall löpa ut den 6 oktober 1976. Den domaren skall utses genom lottning. Mandatperioden för den andra domaren skall upphöra den 6 oktober 1979."

Artikel 29

Artikel 143 i anslutningsakten skall ersättas med följande:

"Artikel 143

Vid anslutningen skall Ekonomiska och sociala kommittén utökas med 42 medlemmar som företräder de olika grupperna inom det ekonomiska och sociala livet i de nya medlemsstaterna. De nyutsedda medlemmarnas mandattid skall löpa ut samtidigt som mandattiden för de medlemmar som tjänstgör vid tidpunkten för anslutningen."

Artikel 30

Artikel 155 i anslutningsakten skall ersättas med följande:

"Artikel 155

Texter i gemenskapsinstitutionernas rättsakter som antagits före anslutningen och författats av rådet eller kommissionen på danska och engelska skall från och med anslutningsdagen vara autentiska på samma villkor som texter som författats på de fyra ursprungliga gemenskapsspråken. De skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning om texterna på de ursprungliga gemenskapsspråken offentliggjordes där."

Artikel 31

Artikel 159 i anslutningsakten skall ersättas med följande:

"Artikel 159

Franska republikens regering skall överlämna en bestyrkt kopia av Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen och de fördrag som ändrar detta fördrag till regeringarna i Konungariket Danmark, Irland samt Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland."

Artikel 32

Artikel 160 i anslutningsakten skall ersättas med följande:

"Artikel 160

Italienska republikens regering skall till regeringarna i Konungariket Danmark, Irland samt Förande konungariket Storbritannien och Nordirland överlämna en bestyrkt kopia, på danska, franska, italienska, nederländska och tyska, av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen och de fördrag som ändrar eller kompletterar dessa fördrag.

Texterna i Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen och Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen och de fördrag som ändrar eller kompletterar dessa fördrag, upprättade på danska, engelska, iriska och norska, skall utgöra bilaga till denna akt. De texter som författas på danska, engelska och iriska skall vara autentiska på samma villkor som de ursprungstexter av fördragen som avses ovan."

Artikel 33

Bilaga I till anslutningsakten skall anpassas på det sätt som anges i bilagan till detta beslut.

Artikel 34

I bilagorna II, VII, X och XI till anslutningsakten, skall alla hänvisningar, tidsfrister och datum som gäller konungariket Norge utgå.

Artikel 35

Artikel 1 i protokoll 1 som är bifogat anslutningsakten skall ersättas med följande:

"Artikel 1

Följande skall ersätta artikel 3 i protokollet om bankens stadga:

`Artikel 3

I överensstämmelse med artikel 129 i detta fördrag skall följande vara medlemmar i banken:

- Belgien

- Danmark

- Tyskland

- Frankrike- Irland

- Italien

- Luxemburg

- Nederländerna

- Förenade kungariket.`"

Artikel 36

Artikel 2 i protokoll 1 som är bifogat anslutningsakten skall ersättas med följande:

"Artikel 2

Följande skall ersätta första stycket i artikel 4.1 i protokollet om bankens stadga:

`1. Banken skall förses med ett kapital på 2 025 miljoner beräkningsenheter som skall tecknas av medlemsstaterna med följande belopp:

>Plats för tabell>

Artikel 37

Artikel 6 i protokoll 1 som är bifogat anslutningsakten skall ersättas med följande:

"Artikel 6

Följande skall ersätta punkt 1-5 i artikel 11.2 i protokoll om bankens stadga:

`2. Styrelsen skall bestå av 18 ledamöter och 10 suppleanter.

Ledamöterna skall utses av guvernörsrådet för en tid av fem år enligt följande:

tre ledamöter skall nomineras av Förbundsrepubliken Tyskland,

tre ledamöter skall nomineras av Frankrike,

tre ledamöter skall nomineras av Italien,

tre ledamöter skall nomineras av Förenade kungariket,

en ledamot skall nomineras av Belgien,

en ledamot skall nomineras av Danmark,

en ledamot skall nomineras av Irland,

en ledamot skall nomineras av Luxemburg,

en ledamot skall nomineras av Nederländerna,

en ledamot skall nomineras av kommissionen.

Suppleanterna skall utses av guvernörsrådet för en tid av fem år enligt följande:

två suppleanter skall nomineras av Tyskland,

två suppleanter skall nomineras av Frankrike,

två suppleanter skall nomineras av Italien,

två suppleanter skall nomineras av Förenade kungariket,

en suppleant skall nomineras av Beneluxländerna i samförstånd,

en suppleant skall nomineras av kommissionen.

Ledamöternas och suppleanternas mandat kan förnyas.

Suppleanterna får delta i styrelsens sammanträden. Suppleanter som nominerats av en stat, av flera stater i samförstånd eller av kommissionen kan ersätta ledamöter som har nominerats av denna stat, en av dessa stater eller kommissionen. Suppleanterna skall inte ha rösträtt utom när de ersätter en eller flera ledamöter eller när de fått fullmakt att rösta i enlighet med artikel 12.1.`"

Artikel 38

Artikel 8 i protokoll 1 som är bifogat anslutningsakten skall ersättas med följande:

"Artikel 8

Följande mening skall ersätta andra meningen i artikel 12.2 i protokoll om bankens stadga:

`Kvalificerad majoritet skall kräva tolv röster.`"

Artikel 39

Artikel 11.1 i protokoll 1 som är bifogat anslutningsakten skall ersättas med följande:

"1. De nya medlemsstaterna skall bidra till den lagstadgade reserven och sådana avsättningar som kan jämställas med reserver, med belopp motsvarande följande andelar i procent av dessa reserver, angivna i bankens fastställda balansräkning per den 31 december året före anslutningen:

>Plats för tabell>

Artikel 40

Artikel 12.1 i protokoll 1 som är bifogat anslutningsakten skall ersättas med följande:

"1. Vid anslutningen skall guvernörsrådet utöka styrelsen genom att utse

tre ledamöter nominerade av Förenade kungariket,

en ledamot nominerad av Danmark,

en ledamot nominerad av Irland,

en ledamot nominerad av Luxembourg,

två suppleanter nominerade av Förenade kungariket."

Artikel 41

Bestämmelserna i protokoll 5 som är bifogat anslutningsakten, skall utgå.

Artikel 42

1. Rubriken till protokoll 6 som är bifogat anslutningsakten skall ersättas med följande:

"Protokoll 6

om vissa kvantitativa restriktioner för Irland"

2. Bestämmelserna i del II i protokoll 6 som är bifogat anslutningsakten, skall utgå.

Artikel 43

Bestämmelserna i protokoll 20 som är bifogat anslutningsakten, skall utgå.

Artikel 44

Bestämmelserna i protokoll 21 som är bifogat anslutningsakten, skall utgå.

Artikel 45

Protokoll 24 som är bifogat anslutningsakten skall ersättas med följande:

"Protokoll 24

om de nya medlemsstaternas deltagande i Europeiska kol- och stålgemenskapens fonder

De nya medlemsstaternas bidrag till Europeiska kol- och stålgemenskapens fonder skall fastställas till följande:

>Plats för tabell>

Betalningen av dessa bidrag skall göras i tre lika stora årliga inbetalningar med början vid anslutningen.

Varje inbetalning skall göras i den fritt konvertibla nationella valutan i varje ny medlemsstat."

Artikel 46

Bestämmelserna i protokoll 27 som är bifogat anslutningsakten, skall utgå.

Artikel 47

Protokoll 29 som är bifogat anslutningsakten skall ersättas med följande:

"Protokoll 29

om avtalet med Internationella atomenergiorganet

Danmark och Irland förbinder sig att på de villkor som fastställs däri ansluta sig till avtalet mellan å ena sidan vissa ursprungliga medlemsstater tillsammans med Europeiska atomenergigemenskapen och å andra sidan Internationella atomenergiorganet om tillämpning av de garantier som avses i avtalet om icke-spridning av kärnvapen i vissa av gemenskapens medlemsstaters territorier."

Artikel 48

Detta beslut, upprättat på danska, engelska, franska, iriska, italienska, nederländska och tyska språken, vilka alla sju texter är lika giltiga, träder i kraft den 1 januari 1973.

Utfärdat i Bryssel den 1 januari 1973.

På rådets vägnar

P. HARMEL

Ordförande

BILAGA

I. TULLAGSTIFTNING

1. Rådets förordning (EEG) nr 802/68 av den 27 juni 1968

EGT nr L 148, 28.6.1968, s. 1

- "fyrtiotre" skall ersättas med "fyrtioen".

2. Rådets förordning (EEG) nr 803/68 av den 27 juni 1968

EGT nr L 148, 28.6.1968, s. 6

- "fyrtiotre" skall ersättas med "fyrtioen".

3. Rådets förordning (EEG) nr 950/68 av den 28 juni 1968

EGT nr L 172, 22.7.1968, s. 1

- Orden "norska kroner" skall utgå.

4. Rådets förordning (EEG) nr 1496/68 av den 27 september 1968

EGT nr L 238, 28.9.1968, s. 1

- följande skall utgå:

"- Norge, med undantag av de öar som ligger utanför området mellan fastlandskusten och territorialvattengränsen, förutom Jan Mayen."

6. Rådets förordning (EEG) nr 97/69 av den 16 januari 1969

EGT nr L 14, 21.1.1969, s. 1

- "fyrtiotre" skall ersättas med "fyrtioen".

7. Rådets förordning (EEG) nr 542/69 av den 18 mars 1969

EGT nr L 77, 29.3.1969, s. 1

- "fyrtiotre" skall ersättas med "fyrtioen".

- Ordet "Norge" skall utgå (två gånger).

- "fyra" skall ersättas med "tre".

8. Kommissionens förordning (EEG) nr 582/69 av den 26 mars 1969

EGT nr L 79, 31.3.1969, s. 1

- Orden "DE EUROPEISKE FELLESKAP" skall utgå.

9. Kommissionens förordning (EEG) nr 1062/69 av den 6 juni 1969

EGT nr L 141, 12.6.1969, s. 31

- Följande skall utgå:

"BEVIS"

"For såkalte `Ost-fondue`-tilberedninger i direkte emballasje, med et netto-innhold på 1 kg eller mindre"

"Vedkommende myndighet"

"bekrefter at varepartiet på"

"kilo, med faktura nr. .. av"

"udstedt av"

"opprinnelsesland"

"bestemmelseland"

"har følgende kjennetegn:"

"Dette produkt har et vektinnhold av melkefett på 12 % eller mer, men mindre enn 18 %."

"Det er fremstilt av smelteost i hvis produksjon ikke er inngått andre ostesorter enn Emmentaler eller Gruyère,"

"tilsatt hvitvin, kirsebærbrennevin (kirsch), plantestivelse og krydder."

"Ostesorterne Emmentaler eller Gruyère som er brukt i produktets fremstilling, er fremstilt i eksportlandet."

"Sted og dato for utstedelsen:"

"Den utstedende instans' stempel:"

"Underskrift(er):"

11. Kommissionens förordning (EEG) nr 2311/69 av den 19 november 1969

EGT nr L 295, 24.11.1969, s. 1.

a) Ordet "Norge" skall utgå.

b) Meningen "I tabellen i punkt I.4 i samma förlaga skall fyra prickade linjer som skall numreras med 6, 7, 8 och 9 läggas till."

skall utgå och ersättas med följande:

"I tabellen i punkt I.4 i samma förlaga skall tre prickade linjer som skall numreras med 6, 7 och 8 läggas till."

12. Kommissionens förordning (EEG) nr 2312/69 av den 19 november 1969

EGT nr L 295, 24.11.1969, s. 6

- Ordet "FREMKOMSTBEVIS" skall utgå.

13. Kommissionens förordning (EEG) nr 2313/69 av den 19 november 1969

EGT nr L 295, 24.11.1969, s. 8

- Orden "UTSTEDT A POSTERIORI" skall utgå.

14. Kommissionens förordning (EEG) nr 2314/69 av den 19 november 1969

EGT nr L 295, 24.11.1969, s. 13

- Ordet "GRENSEPASSERINGSBEVIS" skall utgå.

16. Kommissionens förordning (EEG) nr 2552/69 av den 17 december 1969

EGT nr L 320, 20.12.1969, s. 19.

- Följande skall utgå:

"VEDLEGG I"

"forside"

"Ekthetsbevis"

"Sender (Navn og adresse)"

"Sendt med båt-med fly"

"Mottaker (Navn og adresse)"

"Tolldokument nr."

"Antall"

"Vekt"

"Antall kolli"

"Merker og nummer"

"Fat"

"Flasker"

"brutto"

"netto"

"Mengde (liter)"

"Merknader"

"bakside"

"Internal Revenue Service bekrefter at ovennevnte Bourbon whisky er fremstilt ved en produksjonsgang i"

"USA med en styrke på maksimum 160° proof (80° Gay-Lussac) utelukkende ved destillering av gjæret"

"most av en kornblanding med et maisinnhold på minst 51 %, og lagret i minst to ar i nye ekefat med"

"karbonisert innside."

"Sted og dato for utstedelsen"

"Internal Revenue Service's stempel"

18. Kommissionens förordning (EEG) nr 1570/70 av den 3 augusti 1970

EGT nr L 171, 4.8.1970, s. 10

- Följande skall utgå:

"för Norge: Oslo;"

"Oslo" (två gånger)

19. Kommissionens förordning (EEG) nr 304/71 av den 11 februari 1971

EGT nr L 35, 12.2.1971, s. 31

- Ordet "TOLL" skall utgå.

20. Kommissionens förordning (EEG) nr 1279/71 av den 17 juni 1971

EGT nr L 133, 19.6.1971, s. 32

- Följande skall utgå:

"Utförsel fra Fellesskapet underlagt restriksjoner"

"Utförsel fra Felleskapet avgiftspliktig"

23. Rådets direktiv nr 68/312/EEG av den 30 juli 1968

EGT nr L 194, 6.8.1968, s. 13

- Följande skall utgå:

"8. Norge

- Pakkhus og opplagssteder (Tolloven, §§ 45-55)".

24. Rådets direktiv nr 69/73/EEG av den 4 mars 1969

EGT nr L 58, 8.3.1969, s. 1

- "fyrtiotre" skall ersättas med "fyrtioen"

25. Rådets direktiv nr 69/74/EEG av den 4 mars 1969

EGT nr L 58, 8.3.1969, s. 7

- Följande skall utgå:

"9. Norge

- Transittopplag (Tolloven, §§ 48-55)"

26. Rådets direktiv nr 69/75/EEG av den 4 mars 1969

EGT nr L 58, 8.3.1969, s. 11

Följande skall utgå:

"8. Norge

- Frilagre (Tolloven, §§ 48-55)".

II. JORDBRUK

A. Allmänna bestämmelser

Meningen "I följande rättsakter skall ordet !SP20!tolv` ersättas med ordet `fyrtiotre` i de angivna artiklarna."

skall ersättas med följande:

"I följande rättsakter skall ordet `tolv` ersättas med ordet `fyrtioen` i de angivna artiklarna."

B. Gemensam organisation av marknader

a) Frukt och grönsaker

2. Kommissionens förordning (EEG) nr 193/70 av den 2 februari 1970.

EGT nr L 26, 3.2.1970, s. 6

i dess lydelse enligt

- Kommissionens förordning (EEG) nr 304/70 av den 19 februari 1970

EGT nr L 40, 20.2.1970, s. 24

- Kommissionens förordning (EEG) nr 344/70 av den 25 februari 1970

EGT nr L 46, 27.2.1970, s. 1

- Kommissionens förordning (EEG) nr 2509/70 av den 11 december 1970

EGT nr L 269, 12.12.1970, s. 10

- Kommissionens förordning (EEG) nr 282/71 av den 9 februari 1971

EGT nr L 33, 10.2.1971, s. 13

- Följande skall utgå:

"varer bestemt til forbruk i ...... (1) av .......... (2)".

3. Kommissionens förordning (EEG) nr 1559/70 av den 31 juli 1970

EGT nr L 169, 1.8.1970, s. 55

- Följande skall utgå:

"bestemt for omdannelse til dyrefor i henhold til artikkel 7 b) i forordning nr 159/66/EØF"

4. Kommissionens förordning (EEG) nr 1562/70 av den 31 juli 1970

EGT nr L 169, 1.8.1970, s. 67

- Följande skall utgå:

"bestemt til destillering i henhold til artikkel 7 b) i forordning nr 159/66/EØF"

b) Vin

4. Kommissionens förordning (EEG) nr 1698/70 av den 25 augusti 1970

EGT nr L 190, 26.8.1970, s. 4

- Följande skall utgå:

"bestemt til fremstilling av vin i henhold til forordning (EØF) nr 1698/70 med henblikk på produksjon av k.v.b.d."

5. Kommissionens förordning (EEG) nr 1699/70 av den 25 augusti 1970

EGT nr L 190, 26.8.1970, s. 6.

- Följande skall utgå:

"ikke tillatt til fremstilling av vin, heller ikke til bruk ved fremstilling av vin"

"ikke tillatt ved bearbeidelse av vin og heller ikke for drikkevarer som er bestemt til direkte konsum for mennesker, unntatt ren alkohol, eau-de-vie, ettervin; den siste forsåvidt produksjonen er tillatt av vedkommende Medlemsstat"

"bestemt til destillering"

"ikke tillatt ved fremstilling av vin og heller ikke til bruk ved fremstilling av vin"

"ikke tillatt ved bearbeidelse av vin og heller ikke ved drikkevarer som er bestemt for direkte konsum for mennesker"

"bestemt til produksjon av eau-de-vie"

6. Kommissionens förordning (EEG) nr 1700/70 av den 25 augusti 1970

EGT nr L 190, 26.8.1970, s. 9

- följande skall utgå:

"ikke tillatt i en tilstand som muliggjør direkte konsum for mennesker"

"ikke tillatt til direkte konsum for mennesker"

c) Fetter

2. Kommissionens förordning (EEG) nr 911/68 av den 5 juli 1968

EGT nr L 158, 6.7.1968, s. 8

i dess lydelse enligt

- Kommissionens förordning (EEG) nr 1469/68 av den 23 september 1968

EGT nr L 239, 28.9.1968, s. 1.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 52/69 av den 11 januari 1969

EGT nr L 8, 14.1.1969, s. 1.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 474/69 av den 13 mars 1969

EGT nr L 63, 14.3.1969, s. 21.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 971/69 av den 28 maj 1969

EGT nr L 127, 29.5.1969, s. 10.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 1486/69 av den 28 juli 1969

EGT nr L 186, 30.7.1969, s. 7.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 1851/69 av den 18 september 1969

EGT nr L 236, 19.9.1969, s. 31.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 2478/69 av den 11 december 1969

EGT nr L 312, 12.12.1969, s. 35.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 329/70 av den 23 februari 1970

EGT nr L 43, 24.2.1970, s. 22.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 1480/71 av den 12 juli 1971

EGT nr L 156, 13.7.1971, s. 12.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 2193/71 av den 13 oktober 1971

EGT nr L 231, 14.10.1971, s. 23.

- Följande skall utgå:

"frø eller blandinger af frø som ikke er importert fra tredjeland eller Hellas"

"frø eller blandinger av frø denaturert i henhold til artikkel 9 i forordning (EØF) nr 911/68"

"frø godkjent som såvare"

e) Ägg

1. Rådets förordning nr 129/63/EEG av den 12 december 1963

EGT nr 185, 19.12.1963, s. 2938/63

i dess lydelse enligt

- Rådets förordning nr 122/67/EEG av den 13 juni 1967

EGT nr 117, 19.6.1967, s. 2293

- Rådets förordning nr 123/67/EEG av den 13 juni 1967

EGT nr 117, 19.6.1967, s. 2301.

- Ordet "rugeegg" skall utgå.

2. Kommissionens förordning (EEG) nr 95/69 av den 17 januari 1969

EGT nr L 13, 18.1.1969, s. 13

a) Följande skall utgå: "Norge 9"

b) För Förenade kungariket skall siffran "10" ersättas med "9".

g) Ris

1. Kommissionens förordning (EEG) nr 2085/68 av den 20 december 1968

EGT nr L 307, 21.12.1968, s. 11

i dess lydelse enligt

- Kommissionens förordning (EEG) nr 316/70 av den 20 februari 1970

EGT nr L 41, 21.2.1970, s. 14

- Följande skall utgå:

"bestemt til produksjon av stivelse, forklistret mel eller til anvendelse i bryggerinæringen i samsvar med bestemmelsene i forordning (EØF) nr 2085/68"

2. Kommissionens förordning (EEG) nr 559/68 av den 6 maj 1968

EGT nr L 106, 7.5.1968, s. 6

i dess lydelse enligt

- Kommissionens förordning (EEG) nr 316/70 av den 20 februari 1970

EGT nr L 41, 21.2.1970, s. 14

- Kommissionens förordning (EEG) nr 1607/71 av den 26 juli 1971

EGT nr L 168, 27.7.1971, s. 16

- Följande skall utgå:

"bestemt til anvendelse i bryggerinæringen i samsvar med bestemmelserne i forordning (EØF) nr 559/68"

h) Socker

4. Kommissionens förordning (EEG) nr 2061/69 av den 20 oktober 1969

EGT nr L 263, 21 oktober 1969, s. 19

i dess lydelse enligt

- Kommissionens förordning (EEG) nr 267/70 av den 12 februari 1970

EGT nr L 35, 13.2.1970, s. 25

- Kommissionens förordning (EEG) nr 1068/70 av den 5 juni 1970

EGT nr L 123, 6.6.1970, s. 10

- Kommissionens förordning (EEG) nr 772/71 av den 14 april 1971

EGT nr L 85, 15.4.1971, s. 18

- Följande skall utgå:

"bestemt til å denatureres etter en av de metoder som er fastsatt i vedlegget til forordning (EØF) nr 2061/69, og godkjent av den Medlemsstat som er mottager"

"denaturert sukker"

i) Mejeriprodukter

6. Kommissionens förordning (EEG) nr 1106/68 av den 27 juli 1968

EGT nr L 184, 29.7.1968, s. 26

i dess lydelse enligt

- Kommissionens förordning (EEG) nr 2044/69 av den 17 oktober 1969

EGT nr L 262, 18.10.1969, s. 9

- Kommissionens förordning (EEG) nr 332/70 av den 23 februari 1970

EGT nr L 44, 25.2.1970, s. 1

- Kommissionens förordning (EEG) nr 2026/71 av den 21 september 1971

EGT nr L 214, 22.9.1971, s. 9

- Följande skall utgå:

"bestemt til å kontrolleres med sikte på denaturering eller bearbeidelse i samsvar med forordning (EØF) nr 1106/68"

7. Kommissionens förordning (EEG) nr 1324/68 av den 29 augusti 1968

EGT nr L 215, 30.8.1968, s. 25

- Följande skall utgå:

"Jarlsberg"

"Norvegia"

8. Kommissionens förordning (EEG) nr 685/69 av den 14 april 1969

EGT nr L 90, 15.4.1969, s. 12

i dess lydelse enligt

- Kommissionens förordning (EEG) nr 880/69 av den 12 maj 1969

EGT nr L 114, 13.5.1969, s. 11

- Kommissionens förordning (EEG) nr 1064/69 av den 10 juni 1969

EGT nr L 139, 11.6.1969, s. 13

- Kommissionens förordning (EEG) nr 1273/69 av den 2 juli 1969

EGT nr L 161, 3.7.1969, s. 9

- Kommissionens förordning (EEG) nr 332/70 av den 23 februari 1970

EGT nr L 44, 25.2.1970, s. 1

- Kommissionens förordning (EEG) nr 603/70 av den 31 mars 1970

EGT nr L 72, 1.4.1970, s. 62

- Kommissionens förordning (EEG) nr 757/70 av den 24 april 1970

EGT nr L 91, 25.4.1970, s. 31

- Kommissionens förordning (EEG) nr 878/70 av den 14 maj 1970

EGT nr L 105, 15.5.1970, s. 24

- Kommissionens förordning (EEG) nr 606/71 av den 23 mars 1971

EGT nr L 70 av den 24 mars 1971, s. 16

- Kommissionens förordning (EEG) nr 1179/71 av den 4 juni 1971

EGT nr L 123, 5.6.1971, s. 18

- följande skall utgå:

"Smør fra intervensjonslagre"

"bestemt til bearbeiding i henhold til forordning (EØF) nr 685/69"

10. Kommissionens förordning (EEG) nr 757/71 av den 7 april 1971

EGT nr L 83, 8.4.1971, s. 53

i dess lydelse enligt

- Kommissionens förordning (EEG) nr 1189/71 av den 7 juni 1971

EGT nr L 124, 8.6.1971, s. 15

- Kommissionens förordning (EEG) nr 1549/71 av den 20 juli 1971

EGT nr L 163, 21.7.1971, s. 62

- Kommissionens förordning (EEG) nr 1688/71 av den 30 juli 1971

EGT nr L 174, 3.8.1971, s. 1

- Följande skall utgå:

"Udførsel fra Fellesskapet hvor beløpet nevnt i forordning (EØF) nr 757/71 skal oppkreves"

j) Nötkött

3. Kommissionens förordning (EEG) nr 1097/68 av den 27 juli 1968

EGT nr L 184, 29.7.1968, s. 5

i dess lydelse enligt

- Kommissionens förordning (EEG) nr 1261/68 av den 20 augusti 1968

EGT nr L 208, 21.8.1968, s. 7

- Kommissionens förordning (EEG) nr 1556/68 av den 4 oktober 1968

EGT nr L 244, 5.10.1968, s. 15

- Kommissionens förordning (EEG) nr 1585/68 av den 10 oktober 1968

EGT nr L 248, 11.10.1968, s. 16

- Kommissionens förordning (EEG) nr 1809/69 av den 12 september 1969

EGT nr L 232, 13.9.1969, s. 6

- Kommissionens förordning (EEG) nr 1795/71 av den 17 augusti 1971

EGT nr L 187, 19.8.1971, s. 5

- Följande skall utgå:

"Dette kontrakteksemplar berettiger til å nyte godt av den særlige importordning som er omhandlet i artikkel 14 nr. 3 b) aa i forordning (EØF) nr. 805/68"

k) Tobak

- Kommissionens förordning (EEG) nr 1726/70 av den 25 augusti 1970

EGT nr L 191, 27.8.1970, s. 1

i dess lydelse enligt

- Kommissionens förordning (EEG) nr 2596/70 av den 21 december 1970

EGT nr L 277, 22.12.1970, s. 7

- Följande skall utgå:

"bladtobakk innhøstet innen Fellesskapet"

"bladtobakk importert fra tredjeland"

"tobakk importert fra tredjeland"

l) Fiske

2. Rådets förordning (EEG) nr 166/71 av den 26 januari 1971

EGT nr L 23, 29.1.1971, s. 3

- Följande skall utgå: "strandreker"

C. Allmänna rättsakter

1. Kommissionens förordning (EEG) nr 1373/70 av den 10 juli 1970

EGT nr L 158, 20.7.1970, s. 1

i dess lydelse enligt

- Kommissionens förordning (EEG) nr 2638/70 av den 23 december 1970

EGT nr L 283, 29.12.1970, s. 34

- Följande skall utgå: "N för Norge"

2. Kommissionens förordning (EEG) nr 2637/70 av den 23 december 1970

EGT nr L 283, 29.12.1970, s. 15

i dess lydelse enligt

- Kommissionens förordning (EEG) nr 434/71 av den 26 februari 1971

EGT nr L 48, 27.2.1971, s. 71

- Kommissionens förordning (EEG) nr 435/71 av den 26 februari 1971

EGT nr L 48, 27.2.1971, s. 72

- Kommissionens förordning (EEG) nr 589/71 av den 19 mars 1971

EGT nr L 67, 20.3.1971, s. 15

- Kommissionens förordning (EEG) nr 952/71 av den 7 maj 1971

EGT nr L 103, 8.5.1971, s. 11

- Kommissionens förordning (EEG) nr 1391/71 av den 30 juni 1971

EGT nr L 145, 1.7.1971, s. 44

- Kommissionens förordning (EEG) nr 1605/71 av den 26 juli 1971

EGT nr L 168, 27.7.1971, s. 13

- Kommissionens förordning (EEG) nr 1607/71 av den 26 juli 1971

EGT nr L 168, 27.7.1971, s. 16

- Kommissionens förordning (EEG) nr 1614/71 av den 26 juli 1971

EGT nr L 168, 27.7.1971, s. 34

- Kommissionens förordning (EEG) nr 2128/71 av den 4 oktober 1971

EGT nr L 224, 5.10.1971, s. 16

- Kommissionens förordning (EEG) nr 2195/71 av den 13 oktober 1971

EGT nr L 231, 14.10.1971, s. 26

- Kommissionens förordning (EEG) nr 2256/71 av den 21 oktober 1971

EGT nr L 237, 22.10.1971, s. 25

- Följande skall utgå:

"uden restitusjon i kontanter"

"fritakelse for importavgift"

"mengden refererer seg til standardkvaliteten"

"gyldig for. .. (mengden i tall og bokstaver)"

"forkortelserne A.A.S.M./O.L.T."

"importavgift begjært i samsvar med artikkel 3 nr. 2 i forordning nr. 540/70"

"matvarehjelp"

"forordning om anbudsutskrivning nr.. .. (O.K. nr.. .. av. . .) fristen for å presentere tilbudende utløper den. . ."

"til eksport i henhold til artikkel 25 i forordning nr. 1009/67/EØF"

"til eksport uten restitusjon"

"anslått mengde"

"utfyllende lisens"

"kjøtt bestemt til foredling - bb reglene. . ."

"suspensjon av importavgiften til et beløp på. .. % for. .. (mengde i tall og bokstaver) kg"

"tillatt avvik i romvekt på 0,03"

"tillatt avvik på 0,4 grader"

III. ETABLERINGSRÄTT, FRIHET ATT TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTER, SAMORDNING AV FÖRFARANDEN PÅ OMRÅDET FÖR OFFENTLIGA UPPHANDLINGSKONTRAKT OCH TILLNÄRMNING AV LAGSTIFTNING

A. Jord- och skogsbruk, trädgårdsodling, fiske

2. Rådets direktiv nr 67/530/EEG av den 25 juli 1967

EGT nr 190, 10.8.1967, s. 1

- Följande skall utgå:

"I Norge:

- Kravet på norskt medborgarskap för att få föda upp renar (lagen av den 12 maj 1933)."

4. Rådets direktiv nr 67/532/EEG av den 25 juli 1967

EGT nr 190, 10.8.1967, s. 5

- Följande skall utgå:

"I Norge:

`Kooperativer`."

5. Rådets direktiv nr 67/654/EEG av den 24 oktober 1967

EGT nr 263, 30.10.1967, s. 6

- Punkt e skall utgå.

B. Gruv-, energi- och vattenindustri

1. Rådets direktiv nr 64/428/EEG av den 7 juli 1964

EGT nr 117, 23.7.1964, s. 1871

- Punkt g skall utgå.

2. Rådets direktiv nr 66/162/EEG av den 28 februari 1966

EGT nr 42, 8.3.1966, s. 584

- Punkt f skall utgå.

3. Rådets direktiv nr 69/82/EEG av den 13 mars 1969

EGT nr L 68, 19.3.1969, s. 4

- Punkt f skall utgå.

C. Förädlingsindustri

1. Rådets direktiv nr 68/365/EEG av den 15 oktober 1968

EGT nr L 260, 22.10.1968, s. 9

- Punkt e skall utgå.

2. Rådets direktiv nr 64/429/EEG av den 7 juli 1964

EGT nr 117, 23.7.1964, s. 1880

- Punkt g skall utgå.

D. Handel och förmedlingsverksamhet

1. Rådets direktiv nr 64/223/EEG av den 25 februari 1964

EGT nr 56, 4.4.1964, s. 863

- Punkt f skall utgå.

2. Rådets direktiv nr 64/224/EEG av den 25 februari 1964

EGT nr 56, 4.4.1964, s. 869

a) Följande skall utgå:

"I Norge:

Handelsagent

Kommisjonær

Handelsreisende Handelsreisende

Byselger Byselger"

b) Punkt g skall utgå.

3. Rådets direktiv nr 68/363/EEG av den 15 oktober 1968

EGT nr L 260, 22.10.1968, s. 1

- Punkt g skall utgå.

4. Rådets direktiv nr 70/522/EEG av den 30 november 1970

EGT nr L 267, 10.12.1970, s. 14

- Punkt e skall utgå.

E. Tjänsteverksamhet

(inklusive personliga och andra tjänster)

1. Rådets direktiv nr 67/43/EEG av den 12 januari 1967

EGT nr 10, 19.1.1967, s. 140

a) Följande skall utgå:

"I Norge:

- eiendomsmeglere"

b) Punkt f skall utgå.

2. Rådets direktiv nr 68/367/EEG av den 15 oktober 1968

EGT nr L 260, 22.10.1968, s. 16

- Punkt g skall utgå.

H. Bolagsrätt

1. Rådets direktiv nr 68/151/EEG av den 9 mars 1968

EGT nr L 65, 14.3.1968, s. 8

- Följande skall utgå:

"I Norge:

- Aksjeselskap; Kommandittaksjeselskap"

I. Offentlig upphandling

1. Rådets direktiv 71/305/EEG av den 26 juli 1971

EGT nr L 185, 16.8.1971, s. 5

a) Följande ord skall utgå:

- "I Norge, 'Register over autoriserte entreprenører"

- "X.-I Norge:

- andre offentlige forvaltningsorganer"

b) Siffran "XI" vid "I Irland" skall ersättas med "X".

IV. TRANSPORT

1. Rådets förordning (EEG) nr 1191/69 av den 26 juni 1969

EGT nr L 156, 28.6.1969, s. 1

- Orden "- Norges Statsbaner (NSB)" skall utgå.

2. Rådets förordning (EEG) nr 1192/69 av den 26 juni 1969

EGT nr L 156, 28.6.1969, s. 8

- Orden "- Norges statsbaner (NSB)" skall utgå.

3. Rådets förordning (EEG) nr 1108/70 av den 4 juni 1970

EGT nr L 130, 15.6.1970, s. 4

- Följande ord skall utgå:

"Norge

- Norges Statsbaner (NSB)"

"Norge

1. Riksveger

2. Fylkesveger

3. Kommunale veger"

4. Rådets förordning (EEG) nr 1463/70 av den 20 juli 1970

EGT nr L 164, 27.7.1970, s. 1

- Orden "och bokstaven N för Norge" skall utgå.

6. Rådets direktiv nr 65/269/EEG av den 13 maj 1965

EGT nr 88, 24.5.1965, s. 1469

- Ordet "sex" skall ersättas med "sju".

V. KONKURRENS

5. Beslut av EKSG:s Höga myndighet nr 33/56 av den 21 november 1956

EGT nr 26, 25.11.1956, s. 334

i dess lydelse enligt

- Beslut av EGKS:s Höga myndighet nr 2/62 av den 8 mars 1962

EGT nr 20, 19.3.1962, s. 376

a) Kolumn 10 "Norge" skall utgå.

b) Kolumnerna 11, 12 och 13 skall utgå och ersättas med följande:

>Plats för tabell>

VI. SKATTER

1. Rådets direktiv nr 69/335 EEG av den 17 juli 1969

EGT nr L 249, 3.10.1969, s. 25

- Följande ord skall utgå:

"norsk"

"aksjeselskap"

"kommandittaksjeselskap"

VII. EKONOMISK POLITIK

1. Rådets beslut av den 18 mars 1958

EGT nr 17, 6.10.1958, s. 390

- Ordet "tolv" skall ersättas med "elva" (två gånger).

2. Rådets besluts nr 71/143/EEG av den 22 mars 1971

EGT nr L 73, 27.3.1971, s. 15

- Bilagan skall ersättas med följande:

"BILAGA

De övre gränserna för de åtaganden som avses i artikel 1.1 i detta beslut fastställs enligt följande:

>Plats för tabell>

VIII. HANDELSPOLITIK

1. Rådets förordning (EEG) nr 1023 av den 25 maj 1970

EGT nr L 124, 8.6.1970, s. 1

- Ordet "fyrtiotre" skall ersättas med "fyrtioen".

2. Rådets förordning (EEG) nr 1025/70 av den 25 maj 1970

EGT nr 124, 8.6.1970, s. 6

i dess lydelse enligt

- Rådets förordning (EEG) nr 1984/70 av den 29 september 1970

EGT nr L 218, 3.10.1970, s. 1

- Rådets förordning (EEG) nr 724/71 av den 31 mars 1971

EGT nr L 80, 5.4.1971, s. 3

- Rådets förordning (EEG) nr 1080/71 av den 25 maj 1971

EGT nr L 116, 28.5.1971, s. 8

- Rådets förordning (EEG) nr 1429/71 av den 2 juli 1971

EGT nr L 151, 7.7.1971, s. 8

- a) Följande skall utgå:

"Norges territorier i Antarktis (Bouvet-ön, Peter I:s ö, och Dronning Mauds land)"

"Svalbard (även kallat Spetsbergsarkipelagen, med Björnön)"

- b) Orden

"Norge (med Svalbard (Spetsbergen, Björnön, etc), Jan Mayen och Norges territorier i Antarktis (Bouvet-ön, Peter I:s ö, och Dronning Mauds land)),"

skall infogas mellan

"Nigeria"

och

"Nya Caledonien och underlydande områden (däribland Isle of Pines, Huon-ön, Loyalty Islands, Walpole och Surprise, Chesterfieldöarna)".

3. Rådets förordning (EEG) nr 2384/71 av den 8 november 1971

EGT nr L 249, 10.11.1971, s. 1

- Följande ord skall utgå:

"VEDLEGG"

"Vareslag

- Pos. nr. i FTT-"

4. Rådets förordning (EEG) nr 109/70 av den 19 december 1969

EGT nr L 19, 26.1.1970, s. 1

i dess lydelse enligt

- Rådets förordning (EEG) nr 1492/70 av den 20 juli 1970

EGT nr L 166, 29.7.1970, s. 1

- Rådets förordning (EEG) nr 2172/70 av den 27 oktober 1970

EGT nr L 239, 30.10.1970, s. 1

- Rådets förordning (EEG) nr 2567/70 av den 14 december 1970

EGT nr L 276, 21.12.1970, s. 1

- Rådets förordning (EEG) nr 532/71 av den 8 mars 1971

EGT nr L 60, 13.3.1971, s. 1

- Rådets förordning (EEG) nr 725/71 av den 30 mars 1971

EGT nr L 80, 5.4.1971, s. 4

- Rådets förordning (EEG) nr 1073/71 av den 25 maj 1971

EGT nr L 119, 1.6.1971, s. 1

- Rådets förordning (EEG) nr 1074/71 av den 25 maj 1971

EGT nr L 119, 1.6.1971, s. 35

- Rådets förordning (EEG) nr 2385/71 av den 8 november 1971

EGT nr L 249, 10.11.1971, s. 3

- a) Ordet "VEDLEGG" skall utgå.

- b) Ordet "tre" skall ersättas med "två".

- c) Följande ord skall utgå:

"Forkortelser"

"Bulgaria"

"Ungarn"

"Polen"

"Romania"

"Tsjekkoslovakia"

"vareslag

- Pos. nr. i FTT-"

5. Rådets förordning (EEG) nr 2386/71 av den 8 november 1971

EGT nr L 249, 10.11.1971, s. 12

- a) Ordet "VEDLEGG" skall utgå.

- b) Ordet "tre" skall ersättas med "två".

- c) Följande ord skall utgå.

"Forkorelser"

"Albania"

"Sovjetunionen"

"Vareslag

- Pos. nr. i FTT-"

6. Rådets förordning (EEG) nr 2406/71 av den 9 november 1971

EGT nr L 250, 11.11.1971, s. 1

- a) ordet "VEDLEGG" skall utgå;

- b) ordet "tre" skall ersättas med "två";

- c) följande ord skall utgå:

"Forkorelser"

"Folkerepublikken China"

"Nord-Korea"

"Mongolia"

"Nord-Vietnam"

"Vareslag

- Pos. nr. i FTT-"

"Opplysningerne vedrørende kapittel 73 angår ikke varer som hører under EKSF-traktaten."

7. Rådets förordning (EEG) nr 2407/71 av den 9 november 1971

EGT nr L 250, 11.11.1971, s. 7

- a) ordet "VEDLEGG" skall utgå.

- b) ordet "tre" skall ersättas med "två".

- c) Följande ord skall utgå:

"Forkortelsen"

"Folkerepublikken China"

"Nord-Vietnam"

"Nord-Korea"

"Mongolia"

"Vareslag

- Pos. nr. i FTT-"

8. Rådets direktiv (EEG) nr 70/509/EEG av den 27 oktober 1970

EGT nr L 254, 23.11.1970, s. 1

- Orden "Norge: Garanti-Instituttet for Eksportkreditt" skall utgå.

9. Rådets direktiv (EEG) nr 70/510/EEG av den 27 oktober 1970

EGT nr L 254, 23.11.1970, s. 26

- Orden "Norge: Garanti-Instituttet for Eksportkreditt" skall utgå.

IX. SOCIALPOLITIK

1. Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971

EGT nr L 149, 5.7.1971, s. 2

- a) Ordet "sextio" skall ersättas med "femtiofyra".

- b) Bilaga I: orden

"I. NORGE

Inga.

J. FÖRENADE KUNGARIKET

Inga."

skall ersättas med följande:

"I. FÖRENADE KUNGARIKET

Inga."

- c) I bilaga II skall A och B ersättas med följande:

"A

Bestämmelser i konventioner om social trygghet som förblir i kraft oaktat förordningens artikel 6

(Förordningens artikel 7.2 c)

1. BELGIEN-DANMARK

Ingen konvention.

2. BELGIEN-TYSKLAND

a) Artiklarna 3 och 4 i slutprotokollet av den 7 december 1957 till den allmänna konventionen av samma dag i den utformning de har enligt tilläggsprotokollet av den 10 november 1960.

3. BELGIEN-FRANKRIKE

a) Artiklarna 13, 16 och 23 i tilläggskonventionen av den 17 januari 1948 till den allmänna konventionen av samma dag (arbetare i gruv- och liknande företag).

b) Skriftväxlingen av den 27 februari 1953 (tillämpning av artikel 4.2 i den allmänna konventionen av den 17 januari 1948).

c) Skriftväxlingen av den 29 juli 1953 om bidrag till äldre arbetstagare.

4. BELGIEN-IRLAND

Ingen konvention.

5. BELGIEN-ITALIEN

Artikel 29 i konventionen av den 30 april 1948.

6. BELGIEN-LUXEMBURG

Artiklarna 3, 4, 5, 6 och 7 i konventionen av den 16 november 1959 i den utformning de har enligt konventionen av den 12 februari 1964 (gränsarbetare).

7. BELGIEN-NEDERLÄNDERNA

Ingen.

8. BELGIEN-FÖRENADE KUNGARIKET

Ingen.

9. DANMARK-TYSKLAND

a) Artikel 3.4 i konventionen om social trygghet av den 14 augusti 1953.

b) Punkt 15 i slutprotokollet till ovannämnda konvention.

c) Tilläggsavtalet av den 14 augusti 1953 till ovannämnda konvention.

10. DANMARK-FRANKRIKE

Ingen.

11. DANMARK-IRLAND

Ingen konvention.

12. DANMARK-ITALIEN

Ingen konvention.

13. DANMARK-LUXEMBURG

Ingen konvention.

14. DANMARK-NEDERLÄNDERNA

Ingen konvention.

15. DANMARK-FÖRENADE KUNGARIKET

Ingen.

16. TYSKLAND-FRANKRIKE

a) Artikel 11.1, artikel 16.2 och artikel 19 i den allmänna konventionen av den 10 juli 1950.

b) Artikel 9 i tilläggsavtal nr 1 av den 10 juli 1950 till den allmänna konventionen av samma dag (arbetare i gruvföretag och liknande företag).

c) Tilläggsavtal nr 4 av den 10 juli 1950 till den allmänna konventionen av samma dag, i den utformning den har enligt tilläggsavtal nr 2 av den 18 juni 1955.

d) Avdelningarna I och III i tilläggskonvention nr 2 av den 18 juni 1955.

e) Punkterna 6, 7 och 8 i det allmänna protokollet av den 10 juli 1950, till den allmänna konventionen av samma dag.

f) Avdelningarna II, III och IV i avtalet av den 20 december 1963 (social trygghet i Saar).

17. TYSKLAND-IRLAND

Ingen konvention.

18. TYSKLAND-ITALIEN

a) Artikel 3.2, artikel 23.2, artiklarna 26 och 36.3 i konventionen av den 5 maj 1953 (social trygghet).

b) Tilläggsavtalet av den 12 maj 1953 till konvention av den 5 maj 1953 (utbetalning av pensioner för tiden före konventionens ikraftträdande).

19. TYSKLAND-LUXEMBURG

Artiklarna 4, 5, 6 och 7 i fördraget av den 11 juli 1959 (Ausgleichsvertrag) (lösning av tvisten mellan Tyskland och Luxemburg) och artikel 11.2 b i konventionen av den 14 juli 1960 (förmåner vid sjukdom och moderskap för personer som valt att omfattas av lagstiftningen i ursprungslandet).

20. TYSKLAND-NEDERLÄNDERNA

a) Artikel 3.2 i konventionen av den 29 mars 1951.

b) Artiklarna 2 och 3 i tilläggsavtal nr 4 av den 21 december 1956 till konventionen av den 29 mars 1951 (avgörande av frågan om rättigheter enligt den tyska socialförsäkringen förvärvade av nederländska arbetstagare under tiden 13 maj 1940 till 1 september 1945).

21. TYSKLAND-FÖRENADE KUNGARIKET

a) Artikel 3.6 och artikel 7.2-7.6 i konventionen om social trygghet av den 20 april 1960.

b) Artikel 2-7 i slutprotokollet till konventionen om social trygghet av den 20 april 1960.

c) Artikel 2.5 och artikel 5.2-5.6 i konventionen om arbetslöshetsförsäkring av den 20 april 1960.

22. FRANKRIKE-IRLAND

Ingen konvention.

23. FRANKRIKE-ITALIEN

a) Artiklarna 20 och 24 i den allmänna konventionen av den 31 mars 1948.

b) Skriftväxlingen av den 3 mars 1956 (sjukförsäkringsförmåner till säsongsarbetare inom jordbruket).

24. FRANKRIKE-LUXEMBURG

Artiklarna 11 och 14 i tilläggsavtalet av den 12 november 1949 till den allmänna konventionen av samma dag (arbetare i gruv- och liknande företag).

25. FRANKRIKE-NEDERLÄNDERNA

Artikel 11 i tilläggsavtalet av den 1 juni 1954 till den allmänna konventionen av den 7 januari 1950 (arbetare i gruv- och liknande företag).

26. FRANKRIKE-FÖRENADE KUNGARIKET

Skriftväxlingen av den 27 och den 30 juli 1970 om social trygghet för lärare från Förenade kungariket som tillfälligt arbetar i Frankrike enligt kulturkonventionen av den 2 mars 1948.

27. IRLAND-ITALIEN

Ingen konvention.

28. IRLAND-LUXEMBURG

Ingen konvention.

29. IRLAND-NEDERLÄNDERNA

Ingen konvention.

30. IRLAND-FÖRENADE KUNGARIKET

Ingen.

31. ITALIEN-LUXEMBURG

Artikel 18.2 och artikel 24 i den allmänna konventionen av den 29 maj 1951.

32. ITALIEN-NEDERLÄNDERNA

Artikel 21.2 i den allmänna konventionen av den 28 oktober 1952.

33. ITALIEN-FÖRENADE KUNGARIKET

Ingen.

34. LUXEMBURG-NEDERLÄNDERNA

Ingen.

35. LUXEMBURG-FÖRENADE KUNGARIKET

Ingen.

36. NEDERLÄNDERNA-FÖRENADE KUNGARIKET

Ingen.

B.

Konventionsbestämmelser som inte är tillämpliga på alla de personer som omfattas av förordningen

(Förordningens artikel 3.3)

1. BELGIEN-DANMARK

Ingen konvention.

2. BELGIEN-TYSKLAND

a) Artiklarna 3 och 4 i slutprotokollet av den 7 december 1957 till den allmänna konventionen av samma dag i den utformning de har enligt tilläggsprotokollet av den 10 november 1960.

b) Tilläggsprotokoll nr 3 av den 7 december 1957 till den allmänna konventionen av samma dag i den utformning den har enligt tilläggsprotokollet av den 10 november 1960 (utbetalning av pensioner och livräntor för tiden före den allmänna konventionens ikraftträdande).

3. BELGIEN-FRANKRIKE

a) Skriftväxlingen av den 29 juli 1953 om bidrag till äldre arbetstagare.

b) Artikel 23 i tilläggsprotokollet av den 17 januari 1948 till den allmänna konventionen av samma dag (arbetare i gruv- och liknande företag).

c) Skriftväxlingen av den 27 februari 1953 (tillämpning av artikel 4.2 i den allmänna konventionen av den 17 januari 1948).

4. BELGIEN-IRLAND

Ingen konvention.

5. BELGIEN-ITALIEN

Ingen.

6. BELGIEN-LUXEMBURG

Ingen.

7. BELGIEN-NEDERLÄNDERNA

Ingen.

8. BELGIEN-FÖRENADE KUNGARIKET

Ingen.

9. DANMARK-TYSKLAND

a) Artikel 3.4 i konventionen om social trygghet av den 14 augusti 1953.

b) Punkt 15 i slutprotokollet till ovannämnda konvention.

c) Tilläggsavtalet av den 14 augusti 1953 till ovannämnda konvention.

10. DANMARK-FRANKRIKE

Ingen.

11. DANMARK-IRLAND

Ingen konvention.

12. DANMARK-ITALIEN

Ingen konvention.

13. DANMARK-LUXEMBURG

Ingen konvention.

14. DANMARK-NEDERLÄNDERNA

Ingen konvention.

15. DANMARK-FÖRENADE KUNGARIKET

Ingen konvention.

16. TYSKLAND-FRANKRIKE

a) Artikel 16.2 och artikel 19 i den allmänna konventionen av den 10 juli 1950.

b) Tilläggsavtal nr 4 av den 10 juli 1950 till den allmänna konventionen av samma dag i den utformning det har enligt tilläggskonvention nr 2 av den 18 juni 1955.

c) Avdelningarna I och III i tilläggskonvention nr 2 av den 18 juni 1955.

d) Punkterna 6, 7 och 8 i det allmänna protokollet av den 10 juli 1950 till den allmänna konventionen av samma dag.

e) Avdelningarna II, III och IV i avtalet av den 20 december 1963 (social trygghet i Saar).

17. TYSKLAND-IRLAND

Ingen konvention.

18. TYSKLAND-ITALIEN

a) Artikel 3.2 och artikel 26 i konventionen av den 5 maj 1953 (social trygghet).

b) Tilläggsavtalet av den 12 maj 1953 till konventionen av den 5 maj 1953 utbetalning av pensioner för tiden före konventionens ikraftträdande).

19. TYSKLAND-LUXEMBURG

Artiklarna 4, 5, 6 och 7 i fördraget av den 11 juli 1959 (lösning av tvisten mellan Tyskland och Luxemburg).

20. TYSKLAND-NEDERLÄNDERNA

a) Artikel 3.2 i konventionen av den 29 mars 1951.

b) Artiklarna 2 och 3 i tilläggsavtal nr 4 av den 21 december 1956 till konventionen av den 29 mars 1951 (avgörande av frågan om rättigheter enligt den tyska socialförsäkringen förvärvade av nederländska arbetstagare under tiden 13 maj 1940 till 1 september 1945).

21. TYSKLAND-FÖRENADE KUNGARIKET

a) Artikel 3.6 och artikel 7.2-7.6 i konventionen om social trygghet av den 20 april 1960.

b) Artikel 2.5 och artikel 5.2-5.6 i konventionen om arbetslöshetsförsäkring av den 20 april 1960.

22. FRANKRIKE-IRLAND

Ingen konvention.

23. FRANKRIKE-ITALIEN

a) Artiklarna 20 och 24 i den allmänna konventionen av den 31 mars 1948.

b) Skriftväxlingen av den 3 mars 1956 (sjukförsäkringsförmåner till säsongsarbetare inom jordbruket).

24. FRANKRIKE-LUXEMBURG

Ingen.

25. FRANKRIKE-NEDERLÄNDERNA

Ingen.

26. FRANKRIKE-FÖRENADE KUNGARIKET

Skriftväxlingen av den 27 och den 30 juli 1970 om social trygghet för lärare från Förenade kungariket som tillfälligt arbetar i Frankrike enligt kulturkonventionen av den 2 mars 1948.

27. IRLAND-ITALIEN

Ingen konvention.

28. IRLAND-LUXEMBURG

Ingen konvention.

29. IRLAND-NEDERLÄNDERNA

Ingen konvention.

30. IRLAND-FÖRENADE KUNGARIKET

Ingen.

31. ITALIEN-LUXEMBURG

Ingen.

32. ITALIEN-NEDERLÄNDERNA

Ingen.

33. ITALIEN-FÖRENADE KUNGARIKET

Ingen.

34. LUXEMBURG-NEDERLÄNDERNA

Ingen.

35. LUXEMBURG-FÖRENADE KUNGARIKET

Ingen.

36. NEDERLÄNDERNA-FÖRENADE KUNGARIKET

Ingen."

- d) Bilaga III: Orden

"I. NORGE

Ej tillämplig.

J. FÖRENADE KUNGARIKET

Lagen om invaliditetsförmåner av den 14 juli 1971."

skall utgå och ersättas med följande:

"I. FÖRENADE KUNGARIKET

Lagen om invaliditetsförmåner av den 14 juli 1971."

- e) I texten som ändrar och kompletterar bilaga 5:

Stycket I. NORGE skall utgå.

Styckets rubrik

"J. FÖRENADE KUNGARIKET" skall ersättas med "I. FÖRENADE KUNGARIKET".

3. Rådets beslut av den 25 augusti 1960

EGT nr 56, 31.8.1960, s. 1201

i dess lydelse enligt

- Rådets beslut nr 68/118/EEG av den 9 april 1968

EGT nr L 91, 12.4.1968, s. 25

- a) Ordet "sextio" skall ersättas med ordet "femtiofyra".

- b) Ordet "tio" skall ersättas med ordet "nio".

4. Rådets beslut nr 63/688/EEG av den 18 december 1963

EGT nr 190, 30.12.1963, s. 3090

i dess lydelse enligt

- Rådets beslut nr 68/189/EEG av den 9 april 1968

EGT nr L 91, 12.4.1968, s. 26

- Siffran "60" skall ersättas med siffran "54".

5. Beslut fattat av företrädarna för medlemsstaternas regeringar församlade i särskilda ministerrådet den 9 juli 1957

EGT nr 28, 31.8.1957, s. 487

i dess lydelse enligt

- Beslut fattat av företrädarna för medlemsstaternas regeringar församlade i särskilda ministerrådet den 11 mars 1965

EGT nr 46, 22.3.1965, s. 698

a) Siffran "40" skall ersättas med siffran "36".

b) Ordet "sju" skall ersättas med ordet "sex".

c) Ordet "tjugosex" skall ersättas med ordet "tjugofyra".

d) Ordet "tjugoett" skall ersättas med ordet "nitton".

6. Rådets direktiv nr 68/360/EEG av den 15 oktober 1968

EGT nr L 257, 19.10.1968, s. 13

- Orden "norrman/norrmän" skall utgå.

X. TEKNISKA HANDELSHINDER

1. Rådets direktiv nr 69/493/EEG av den 15 december 1969

EGT nr L 326, 29.12.1969, s. 36

- Följande ord skall utgå:

"krystall 30 %"

"krystall 24 %"

"krystallin" (två gånger)

2. Rådets direktiv nr 70/156/EEG av den 6 februari 1970

EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 1

- a) Orden "- typegodkjenning, i norsk lagstiftning" skall utgå.

- b) Ordet "fyrtiotre" skall ersättas med ordet "fyrtioett".

9. Rådets direktiv nr 70/388/EEG av den 27 juli 1970

EGT nr L 176, 10.8.1970, s. 12

- Orden "och bokstaven N för Norge" skall utgå.

10. Rådets direktiv nr 71/127/EEG av den 1 mars 1971

EGT nr L 68, 22.3.1971, s. 1

- Orden "och N för Norge" skall utgå.

12. Rådets direktiv nr 71/316/EEG av den 26 juli 1971

EGT nr L 202, 6.9.1971, s. 1

a) Orden "N för Norge" ska utgå (två gånger).

b) Ordet "fyrtiotre" skall ersättas med ordet "fyrtioett".

14. Rådets direktiv nr 71/347/EEG av den 12 oktober 1971

EGT nr L 239, 25.10.1971, s. 1

- Orden "EØF-masse av hektoliter korn" skall utgå.

15. Rådets direktiv nr 71/348/EEG av den 12 oktober 1971

EGT nr L 239, 25.10.1971, s. 9

- Orden "1 norska ören" skall utgå.

XI. STATISTIK

2. Rådets direktiv nr 69/467/EEG av den 8 december 1969

EGT nr L 323, 24.12.1969, s. 7

a) Siffran "76" skall ersättas med siffran "72".

b) Orden "NORGE

120 Østre handelsfelt

121 Vestre handelsfelt

122 Midtre handelsfelt

123 Nordre handelsfelt"

skall utgå.

c) Stycket "FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras på följande sätt:

"FÖRENADE KUNGARIKET

120 South West Region

121 South East Region

122 Wales and Monmouthshire

123 West Midlands

124 East Midlands

125 East Anglia

126 North West Region

127 Yorkshire and Humberside

128 Northern Region

129 Scotland

130 Northern Ireland."

XII. DIVERSE

1. Rådets förordning nr 1 av den 15 april 1958

EGT nr 17, 6.10.1958, s. 385

a) Orden "och norsk" skall utgå.

b) Ordet "sju" skall ersättas med ordet "sex" (två gånger).

2. EEG:s och Euratoms rådsbeslut av den 15 maj 1959

EGT nr 861, 17.8.1959, s. 59

- Ordet "tio" skall ersättas med ordet "nio".

Top