EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31972R0922

Rådets förordning (EEG) nr 922/72 av den 2 maj 1972 om allmänna tillämpningsföreskrifter för stöd till silkesodling för odlingsåret 1972/1973

OJ L 106, 5.5.1972, p. 1–1 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1972(II) P. 377 - 378
English special edition: Series I Volume 1972(II) P. 393 - 394
Greek special edition: Chapter 03 Volume 007 P. 223 - 224
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 005 P. 224 - 224
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 005 P. 224 - 224
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 004 P. 129 - 129
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 004 P. 129 - 129
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 001 P. 303 - 303
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 001 P. 303 - 303
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 001 P. 303 - 303
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 001 P. 303 - 303
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 001 P. 303 - 303
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 001 P. 303 - 303
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 001 P. 303 - 303
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 001 P. 303 - 303
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 001 P. 303 - 303
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 001 P. 234 - 234
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 001 P. 234 - 234

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; upphävd genom 32013R1308 . Latest consolidated version: 01/04/1974

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1972/922/oj

31972R0922

Rådets förordning (EEG) nr 922/72 av den 2 maj 1972 om allmänna tillämpningsföreskrifter för stöd till silkesodling för odlingsåret 1972/1973

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 106 , 05/05/1972 s. 0001 - 0001
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 4 s. 0129
Dansk specialutgåva: Serie I Område 1972(II) s. 0377
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 4 s. 0129
Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1972(II) s. 0393
"Grekisk specialutgåva
" Område 03 Volym 7 s. 0223
Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 5 s. 0224
Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 5 s. 0224


RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 922/72 av den 2 maj 1972 om allmänna tillämpningsföreskrifter för stöd till silkesodling för odlingsåret 1972/1973

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 845/72(1) av den 24 april 1972 om särskilda åtgärder för att främja silkesodling, särskilt artikel 2.4 i denna,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

I artikel 2 i förordning (EEG) nr 845/72 föreskrivs att stöd skall ges till silkesmaskar som är odlade inom gemenskapen; de i artikeln nämnda allmänna tillämpningsföreskrifterna bör fastställas.

För att förenkla tillämpningen av stödsystemet bör i varje medlemsstat stöd ges endast för silkesmaskar som odlas inom den statens territorium.

För att säkerställa att detta system fungerar väl är det nödvändigt att fastställa vilka som är berättigade till stöd och ange vissa villkor för att stödet skall ges.

Det är nödvändigt att införa ett system med administrativ kontroll som säkerställer att stödet ges endast för stödberättigade produkter.

Närmare bestämmelser om beräkning av stödet bör fastställas för att säkerställa att systemet tillämpas på ett enhetligt sätt.

Giltighetstiden för denna förordning bör begränsas till en tidsperiod som gör det möjligt att bedöma dess effektivitet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För odlingsåret 1972/1973 skall de allmänna bestämmelser som fastställs i följande artiklar tillämpas vid beviljande av det stöd till silkesmaskar odlade inom gemenskapen som avses i artikel 2 i förordning (EEG) nr 845/72.

Artikel 2

1. Varje medlemsstat skall efter ansökan av en odlare ge stöd för silkesmaskar som odlas inom dess territorium.

2. Medlemsstaterna får ge stöd endast till odlare som har fått sina lådor med ägg från ett godkänt organ och som, efter det att odlingen har avslutats med lyckat resultat, har levererat de producerade kokongerna till ett godkänt organ.

3. Silkesodling skall anses ha avslutats med lyckat resultat om de använda lådorna med ägg har gett upphov till ett minimiantal kokonger, som skall fastställas närmare vid en senare tidpunkt.

Artikel 3

Producentmedlemsstaterna skall införa en administrativ kontroll för att säkerställa att den produkt för vilken stöd begärs uppfyller villkoren för beviljande av stödet.

Artikel 4

Stödbeloppet skall beräknas per låda silkesfjärilsägg.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 maj 1972.

På rådets vägnar

G. THORN

Ordförande

(1) EGT nr L 100, 27.4.1972, s. 1.

Top