EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31971R2358

Rådets förordning (EEG) nr 2358/71 av den 26 oktober 1971 om den gemensamma organisationen av marknaden för utsäde

OJ L 246, 5.11.1971, p. 1–5 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1971(III) P. 787 - 791
English special edition: Series I Volume 1971(III) P. 894 - 898
Greek special edition: Chapter 03 Volume 007 P. 66 - 70
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 005 P. 97 - 101
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 005 P. 97 - 101
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 004 P. 40 - 44
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 004 P. 40 - 44
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 001 P. 271 - 275
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 001 P. 271 - 275
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 001 P. 271 - 275
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 001 P. 271 - 275
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 001 P. 271 - 275
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 001 P. 271 - 275
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 001 P. 271 - 275
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 001 P. 271 - 275
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 001 P. 271 - 275

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2006; upphävd genom 32005R1947 . Latest consolidated version: 01/07/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1971/2358/oj

31971R2358

Rådets förordning (EEG) nr 2358/71 av den 26 oktober 1971 om den gemensamma organisationen av marknaden för utsäde

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 246 , 05/11/1971 s. 0001 - 0005
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 4 s. 0040
Dansk specialutgåva: Serie I Område 1971(III) s. 0787
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 4 s. 0040
Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1971(III) s. 0894
"Grekisk specialutgåva
" Område 03 Volym 7 s. 0066
Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 5 s. 0097
Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 5 s. 0097


RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2358/71 av den 26 oktober 1971 om den gemensamma organisationen av marknaden för utsäde

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 42 och 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

För att den gemensamma marknaden för jordbruksprodukter skall kunna fungera och utvecklas måste den kompletteras av en gemensam jordbrukspolitik som framför allt innefattar gemensam organisation av marknaderna för olika jordbruksprodukter. En sådan organisation kan utformas på olika sätt beroende på vilken produkt det är frågan om.

Marknadssituationen för utsäde kännetecknas av att priserna på dessa produkter måste hållas på en nivå som gör dem konkurrenskraftiga gentemot världsmarknadspriserna. Lämpliga åtgärder bör därför vidtas för att stabilisera marknaden och för att se till att de berörda producenterna får en skälig inkomst.

Möjligheter att bevilja produktionsstöd för vissa utsäden bör därför skapas. Med hänsyn till hur utsädet produceras bör det fastställas en ordning med ett fast bidrag per 100 kg producerat utsäde.

Den gemensamma organisationen av marknaden för utsäde omfattar införandet av ett enhetligt system för handeln vid gemenskapens gränser. Gemensamma tull taxan gäller automatiskt från och med den 1 januari 1970 enligt fördraget, och denna ordning gör alla andra skyddsåtgärder överflödiga. Gemenskapen bör dock ges möjlighet att omedelbart vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att försvara gemenskapsmarknaden mot störningar som orsakas av import eller export.

Det måste vara möjligt för de behöriga myndigheterna att fortlöpande följa varuströmmarna för att uppskatta marknadens utveckling och att tillämpa bestämmelserna i denna förordning då det behövs. Det bör därför fastställas att importlicenser utfärdas mot en säkerhet som garanterar genomförandet av den import som licenserna gäller. För import som sker enligt vederbörligt registrerad kontraktsodling bör det dock inte krävas någon säkerhet.

För hybridmajs som används som utsäde är det nödvändigt att undvika störningar på gemenskapsmarknaden som orsakas av att priserna på utbudet på världsmarknaden är onormalt låga. Referenspriser bör därför fastställas för denna produkt och en utjämningsavgift bör läggas till tullen när anbudspriset fritt gräns plus tull är lägre än referenspriset.

I handeln inom gemenskapen förbjuds tullar eller avgifter med motsvarande verkan och kvantitativa restriktioner eller åtgärder med motsvarande verkan automatiskt från och med den 1 januari 1970 i enlighet med fördraget.

De bestämmelser i fördraget som gör det möjligt att värdera det stöd som ges av medlemsstaterna och förbjuda det stöd som inte är förenligt med den gemensamma marknaden bör gälla för utsäde.

För att underlätta införandet av de föreslagna åtgärderna bör det fastställas ett förfarande för ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen i en förvaltningskommitté.

Övergången från medlemsstaternas nuvarande ordningar till den ordning som fastställs i denna förordning bör göras så smidigt som möjligt. Övergångsåtgärder kan därför vara nödvändiga.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

En gemensam organisation av marknaden för utsäde skall upprättas och omfatta följande produkter:

>Plats för tabell>

Artikel 2

Regleringsåret för utsäde skall börja den 1 juli varje år och sluta den 30 juni påföljande år.

Artikel 3

1. Om situationen på gemenskapsmarknaden för en eller flera av de produkter som anges i bilagan och situationens förutsebara utveckling gör att det inte är möjligt att garantera producenterna en skälig inkomst får ett stöd beviljas för produktionen av basutsäde eller certifierat utsäde.

Stödbeloppet skall vara detsamma i hela gemenskapen för varje art eller sortgrupp och det skall fastställas varje år före den 1 augusti för det regleringsår som börjar påföljande kalenderår. Stödbeloppet för regleringsåret 1972/73 skall dock fastställas före den 1 juli 1972.

2. Stödbeloppet skall fastställas per 100 kg producerat utsäde med hänsyn till

a) behovet av att säkra en balans mellan den mängd som behöver produceras i gemenskapen och den mängd som kan avsättas,

b) produkternas priser på marknaderna i tredje land.

3. Stödbeloppet skall fastställas enligt förfarandet i artikel 43.2 i fördraget.

4. Rådet skall, på kommissionens förslag och enligt omröstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget, anta allmänna bestämmelser för beviljande av stöd och besluta om ändringar av bilagan om det behövs.

5. Närmare tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas enligt förfarandet i artikel 11.

Artikel 4

1. För import till gemenskapen av de produkter som anges i artikel 1 får en importlicens krävas som skall utfärdas av medlemsstaterna till varje sökande oavsett var i gemenskapen denne är etablerad.

Licensen skall gälla för import till gemenskapen.

Med undantag för import inom ramen för vederbörligen registrerade avtal om odling i tredje land, skall det vid utfärdandet av licenser krävas en säkerhet som garanterar att importen sker under licensens giltighetstid. Säkerheten skall förverkas helt eller delvis om transaktionen inte utförs eller bara delvis utförs under denna period.

2. Förteckningen över de produkter för vilka det krävs en importlicens skall fastställas enligt förfarandet i artikel 11.

Licensernas giltighetstid och andra närmare tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall fastställas enligt samma förfarande.

Artikel 5

Om inte annat följer av bestämmelserna i denna förordning, eller om rådet på kommissionens förslag och enligt omröstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget beslutar om undantag, skall följande förbjudas i handeln med tredje land:

- Avgifter med samma verkan som tullar.

- Tillämpning av kvantitativa restriktioner eller åtgärder med motsvarande verkan.

Artikel 6

1. Ett referenspris för varje typ av hybridmajs för utsäde skall fastställas årligen före den 1 juli.

Referenspriserna skall uttryckas i beräkningsenheter per 100 kg och skall fastställas på grundval av priserna fritt gräns under de tre senaste regleringsåren med undantag för onormalt låga priser. Referenspriserna skall gälla från och med den 1 juli det år då de fastställs till och med den 30 juni påföljande år.

2. För varje hybridtyp för vilken det fastställs ett referenspris skall det fastställas ett anbudspris fritt gräns för varje ursprungsland på grundval av all tillgänglig information.

3. Om anbudspriset fritt gräns plus tull för en viss hybridtyp från tredje land är lägre än motsvarande referenspris skall en utjämningsavgift tas ut för import av hybriden från det landet med beaktande av de förpliktelser som följer av bindningar i GATT. Utjämningsavgiften skall vara lika med skillnaden mellan referenspriset och anbudspriset fritt gräns plus tull.

Utjämningsavgiften skall inte tas ut för de tredje länder som är villiga och har möjlighet att garantera att det pris som tillämpas vid importen till gemenskapen av hybridmajs för utsäde och som har sitt ursprung i och förs in från deras territorium, inte kommer att vara lägre än referenspriset minus tull och att all snedvridning av handeln kommer att undvikas.

4. Rådet skall på kommissionens förslag och i enlighet med förfarandet i artikel 43.2 i fördraget anta allmänna tillämpningsföreskrifter för denna artikel.

5. Referenspriser, utjämningsavgifter och närmare tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 11.

Artikel 7

1. Om gemenskapsmarknaden för en eller flera av de produkter som anges i artikel 1 på grund av import eller export utsätts för eller hotas av allvarliga störningar som kan äventyra de syften som anges i artikel 39 i fördraget, får lämpliga åtgärder vidtas vid handel med tredje land tills störningarna eller hotet om störningar upphör.

Rådet skall på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget anta närmare tillämpningsföreskrifter för denna punkt och fastställa i vilka fall och inom vilka gränser medlemsstaterna får vidta skyddsåtgärder.

2. Om situationen i punkt 1 uppstår skall kommissionen, på eget initiativ eller på någon medlemsstats begäran, besluta om nödvändiga åtgärder. Åtgärderna skall meddelas medlemsstaterna och kunna tillämpas omedelbart. Om kommissionen mottar en begäran från någon medlemsstat skall den fatta sitt beslut inom tjugofyra timmar efter mottagandet.

3. De åtgärder som kommissionen beslutar får hänskjutas till rådet av varje medlemsstat inom tre arbetsdagar efter den dag då den tog emot meddelandet. Rådet skall sammanträda omedelbart. Det får ändra eller återkalla de aktuella åtgärderna enligt omröstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget.

Artikel 8

Om inte annat föreskrivs i denna förordning skall artiklarna 92 94 i fördraget tillämpas på produktion av och handel med de produkter som anges i artikel 1.

Artikel 9

Medlemsstaterna och kommissionen skall meddela varandra den information som är nödvändig för att genomföra bestämmelserna i denna förordning. Föreskrifter för meddelandeförfarandet och spridningen av informationen skall fastställas enligt förfarandet i artikel 11.

Artikel 10

1. En förvaltningskommitté för utsäde, nedan kallad "kommittén", skall inrättas. Den skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

2. Inom kommittén skall medlemsstaternas röster vägas enligt artikel 148.2 i fördraget. Ordföranden får inte rösta.

Artikel 11

1. När förfarandet som föreskrivs i denna artikel skall tillämpas, skall ordföranden hänskjuta ärendet till kommittén, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Ett yttrande skall antas med en majoritet av tolv röster.

3. Kommissionen skall besluta med omedelbar verkan. Om beslutet inte är förenligt med kommitténs yttrande skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet. I sådana fall får kommissionen uppskjuta verkställandet av de beslutade åtgärderna under en tid som inte överstiger en månad från dagen då rådet underrättats.

Rådet får inom en månad fatta ett annat beslut i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget.

Artikel 12

Kommittén får behandla varje annan fråga som dess ordförande, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat, hänskjuter till den.

Artikel 13

Denna förordning skall tillämpas på ett sådant sätt att vederbörlig hänsyn tas samtidigt till de mål som anges i artiklarna 39 och 110 i fördraget.

Artikel 14

Bestämmelserna om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken skall tillämpas på marknaden för de produkter som anges i artikel 1 från och med den dag då denna förordning träder i kraft.

Artikel 15

I artikel 1 a i förordning nr 120/67/EEG(3) skall rubriken "10.05: majs" ersättas med "10.05 B: Annan majs än hybridmajs för utsäde".

Artikel 16

Om övergångsåtgärder är nödvändiga för att underlätta övergången från medlemsstaternas nuvarande ordningar eller, när det gäller hybridmajs som används som utsäde, den ordning som infördes genom förordning nr 120/67/EEG till den som fastställs i denna förordning, särskilt om införandet av den nya ordningen orsakar väsentliga svårigheter för vissa produkter, skall sådana åtgärder antas enligt förfarandet i artikel 11. De skall vara tillämpliga längst till och med den 30 juni 1973.

Artikel 17

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1972.

Den skall tillämpas från och med den 1 juli 1972.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 26 oktober 1971.

På rådets vägnar

L. NATALI

Ordförande

(1) EGT nr C 11, 5.2.1971, s. 30.

(2) EGT nr C 36, 19.4.1971, s. 38.

(3) EGT nr 117, 19.6.1967, s. 2269/67.

BILAGA 1

>Plats för tabell>

Top