Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31970R1728

Kommissionens förordning (EEG) nr 1728/70 av den 25 augusti 1970 om tabeller över tillägg till och avdrag från priserna på råtobak

OJ L 191, 27.8.1970, p. 18–22 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1970(II) P. 532 - 535
English special edition: Series I Volume 1970(II) P. 603 - 608
Greek special edition: Chapter 03 Volume 005 P. 194 - 199
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 004 P. 43 - 47
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 004 P. 43 - 47
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 003 P. 84 - 88
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 003 P. 84 - 88

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1970/1728/oj

31970R1728

Kommissionens förordning (EEG) nr 1728/70 av den 25 augusti 1970 om tabeller över tillägg till och avdrag från priserna på råtobak

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 191 , 27/08/1970 s. 0018 - 0022
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 3 s. 0084
Dansk specialutgåva: Serie I Område 1970(II) s. 0532
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 3 s. 0084
Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1970(II) s. 0603
"Grekisk specialutgåva
" Område 03 Volym 5 s. 0194
Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 4 s. 0043
Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 4 s. 0043


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1728/70 av den 25 augusti 1970 om tabeller över tillägg till och avdrag från priserna på råtobak

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 727/70 av den 21 april 1970 om den gemensamma organisationen av marknaden för råtobak(1), särskilt artiklarna 5.6 och 6.10 i denna, och

med beaktande av följande:

Enligt artiklarna 2.3 och 6.3 i förordning (EEG) nr 727/70 fastställs interventionspriserna för bladtobak och baltobak för en referenskvalitet för varje sort.

Det finns olika kvaliteter av varje tobakssort beroende på bland annat bladpositionen, de yttre kännetecknen, torkningen och konditionen. För dessa kvaliteter betalas högre eller lägre priser än för referenskvaliteterna. Artiklarna 5.3 och 6.7 i förordning (EEG) nr 727/70 innehåller bestämmelser om fastställande av en tabell över tillägg och avdrag som gör det möjligt att justera interventionspriserna för produkter vars kvalitet inte motsvarar referenskvaliteten.

I bilagorna 1 och 2 till kommissionens förordning (EEG) nr 1727/70 av den 25 augusti 1970 om interventionsförfarandet för råtobak(2) kvalitetsklassas varje sort av bladtobak och baltobak för vilken ett interventionspris har fastställts.

På grundval av denna klassificering, som grundar sig på handelspraxis och objektiva kriterier, är det möjligt att fastställa tabeller över pristillägg och prisavdrag.

Dessa pristillägg och prisavdrag, som uttrycks som indextal i förhållande till referenskvaliteten för varje sort, fastställs på grundval av de gängse priserna i medlemsstaterna.

I enlighet med gällande handelspraxis vid inköp av baltobak, för vilken en prisgaranti beviljades innan den gemensamma organisationen av marknaden genomfördes, beräknas inköpspriset med hjälp av pristillägg och prisavdrag och med hänsyn till den aktuella tobakens brännbarhet, smak, arom, avkastning, utseende och kondition. Denna ordning bör bibehållas, dock med en anpassning till kraven i gemenskapsbestämmelserna.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för tobak.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. De pristillägg och prisavdrag för justering av interventionspriserna för bladtobak som avses i artikel 5.3 i förordning (EEG) nr 727/70 fastställs i bilaga 1 till den här förordningen.

2. De pristillägg och prisavdrag för justering av interventionspriserna för baltobak som avses i artikel 6.7 i förordning (EEG) nr 727/70 fastställs i bilaga 2 till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 augusti 1970.

På kommissionens vägnar

Franco M. MALFATTI

Ordförande

(1) EGT nr L 94, 28.4.1970, s. 1.

(2) EGT nr L 191, 27.8.1970, s. 5.

BILAGA 1

TABELL ÖVER PRISTILLÄGG OCH -AVDRAG FÖR BLADTOBAK

>Plats för tabell>

(1) Referenskvalitet.

BILAGA 2

TABELL ÖVER PRISTILLÄGG OCH -AVDRAG FÖR BALTOBAK

A. Pristillägg och -avdrag enligt kategori

>Plats för tabell>

B. Pristillägg och -avdrag enligt produktegenskaper

Procentsats för härlett interventionspris, eventuellt justerat enligt det indextal som angetts i bilaga 2A.

>Plats för tabell>

Top