EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31964L0432

Rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen

EGT 121, 29.7.1964, p. 1977–2012 (DE, FR, IT, NL)
Engelsk specialutgåva: Serie I Volym 1963-1964 s. 164 - 184

Andra specialutgåvor (DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; upphävd och ersatt av 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1964/432/oj

31964L0432

Rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr 121 , 29/07/1964 s. 1977 - 2012
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 1 s. 0065
Dansk specialutgåva: Serie I Område 1963-1964 s. 0154
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 1 s. 0065
Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1963-1964 s. 0164
"Grekisk specialutgåva
" Område 03 Volym 1 s. 0108
Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 1 s. 0077
Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 1 s. 0077


RÅDETS DIREKTIV av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen (64/432/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande,(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

Rådets förordning nr 20 om successivt upprättande av den gemensamma organisationen av marknaden för griskött(3) har redan trätt i kraft och en liknande förordning kommer att utfärdas för nötkött. Dessa förordningar påverkar också handeln med levande djur.

Förordning nr 20 ersätter de talrika traditionella medlen för gränsskydd med ett enda system som är särskilt avsett att underlätta handeln inom gemenskapen. Den förordning som kommer att utfärdas för nötkött är avsedd att undanröja hinder också för denna handel.

Så länge handeln inom gemenskapen med nötkreatur och svin hindras genom skillnader i medlemsstaternas hälsovårdsbestämmelser kommer tillämpningen av de nämnda förordningarna inte att få önskad effekt.

För att undanröja dessa skillnader måste åtgärder vidtas inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och i enlighet med förordningar som redan utfärdats eller är under utarbetande för att få till stånd en gemensam organisation av marknaderna. Medlemsstaternas djurhälsobestämmelser måste därför samordnas.

Den rätt till fortsatt tillämpning av förbud och inskränkningar i fråga om export, import eller transitering av varor, som medlemsstaterna har enligt artikel 36 i fördraget och som motiverats med omsorgen om människors och djurs liv och hälsa, befriar dem dock inte från skyldigheten att samordna de bestämmelser som dessa förbud och inskränkningar grundar sig på, i den mån skillnaderna mellan dessa bestämmelser hindrar tillämpningen av den gemensamma jordbrukspolitiken och dess funktion.

Inom ramen för en sådan samordning av bestämmelserna måste det exporterande landet, vad gäller nötkreatur och svin för avel, produktion och slakt som är avsedda att bli föremål för handel inom gemenskapen, anses skyldigt att se till att de platser från vilka dessa djur härrör eller skeppas och de transportmedel som används uppfyller vissa hälsokrav för att säkerställa att djuren inte utgör en källa till smittsamma eller infektiösa sjukdomar.

För att försäkra sig om att dessa krav uppfylls måste medlemsstaterna utfärda bestämmelser som kräver att ett hälsointyg som har utfärdats av en officiell veterinär åtföljer djuren till deras destination.

Medlemsstaterna måste ha rätt att förbjuda införsel till sina territorier av nötkreatur och svin om de befunnits eller misstänks lida av smittsamma eller infektiösa sjukdomar, om de kan sprida sådana sjukdomar utan att själva vara sjuka eller om de inte uppfyller gemenskapens hälsobestämmelser.

Det finns ingen anledning att låta medlemsstater förbjuda införsel av nötkreatur och svin till sitt territorium på andra grunder än omsorgen om djurens hälsa och därför skall avsändaren ha rätt att på egen begäran eller på begäran av sin representant få djuren sända tillbaka till exportlandet såvida det inte finns skäl emot detta.

I händelse av förbud eller inskränkning skall skälen delges avsändaren av djuren eller hans representant och den behöriga centrala myndigheten i exportlandet för att klargöra skälen till att sådana åtgärder vidtagits.

I händelse av en tvist mellan avsändaren och myndigheten i den medlemsstat till vilken djuren är destinerade, skall avsändaren beredas möjlighet att inhämta yttrande från en veterinär expert som han får utse bland medlemmarna i en grupp som har tillsatts av kommissionen.

I vissa fall och för vissa kategorier av djur förefaller det möjligt, utan att detta skulle innebära någon hälsorisk, att göra avkall på de allmänna bestämmelserna i detta direktiv genom att medge den avsändande medlemsstaten allmänna eller speciella avvikelser.

På vissa områden där det föreligger speciella problem kan bestämmelserna i medlemsstaterna inte tillnärmas förrän en mera grundlig studie har gjorts.

Det bör vara möjligt att erbjuda ett förenklat ändringsförfarande för bilagorna B-D eftersom reglerna i dessa bilagor är av teknisk natur och löper risk att ändras. Kommissionen bör därför bemyndigas att göra sådana ändringar i samråd med medlemsstaterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta direktiv skall tillämpas på handel inom gemenskapen med nötkreatur och svin avsedda för avel, produktion och slakt.

Artikel 2

I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) anläggning: ett lantbruksföretag eller en offentligt övervakad handelsanläggning belägen inom en medlemsstats territorium där djur regelbundet hålls för avel, produktion eller slakt.

b) slaktdjur: ett nötkreatur eller svin som är avsett att efter ankomsten till destinationslandet föras direkt till ett slakthus eller till en kreatursmarknad belägen i omedelbar närhet av ett slakthus enligt vars bestämmelser samtliga djur, i synnerhet efter marknaden, endast får överföras till ett slakthus som har godkänts för detta ändamål av den behöriga centrala myndigheten. I det senare fallet måste djuren slaktas vid slakthuset senast sjuttiotvå timmar efter ankomsten till kreatursmarknaden.

c) djur för avel eller produktion: andra nötkreatur och svin än sådana som avses under b, däribland sådana som är avsedda för avel, mjölk- eller köttproduktion eller som dragdjur.

d) tuberkulosfritt nötkreatur: ett nötkreatur som uppfyller villkoren i bilaga A, punkt I.1.

e) nötkreatursbesättning som officiellt förklarats tuberkulosfri: en nötkreatursbesättning som uppfyller villkoren i bilaga A, punkt I.2.

f) brucellosfritt nötkreatur: ett nötkreatur som uppfyller villkoren i bilaga A, punkt II.A.1.

g) officiellt brucellosfri nötkreatursbesättning: en nötkreatursbesättning som uppfyller villkoren i bilaga A, punkt II.A.2.

h) brucellosfri nötkreatursbesättning: en nötkreatursbesättning som uppfyller villkoren i bilaga A, punkt II.A.3.

i) brucellosfritt svin: ett svin som uppfyller villkoren i bilaga A, punkt II.B.1.

j) officiellt brucellosfri svinbesättning: en svinbesättning som uppfyller villkoren i bilaga A, punkt II.B.2.

k) epizootifritt område: ett område med en diameter av 20 km inom vilket det enligt vad som officiellt konstaterats under minst trettio dagar före lastningen inte förekommit

i) något fall av mul- och klövsjuka bland nötkreatur,

ii) något fall av mul- och klövsjuka, svinpest eller smittsam svinlamhet (teschensjuka) bland svin.

l) sjukdomar med anmälningsplikt: sjukdomar som räknas upp i bilaga E.

m) officiell veterinär: en veterinär som förordnats av den behöriga centrala myndigheten i medlemsstaten.

n) exporterande land: den medlemsstat från vilken nötkreatur eller svin överförs till en annan medlemsstat.

o) destinationsland: den medlemsstat till vilken nötkreatur och svin överförs från en annan medlemsstat.

Artikel 3

1. Varje medlemsstat skall se till att endast sådana nötkreatur och svin som uppfyller de allmänna villkoren under punkt 2 överförs från dess eget territorium till någon annan medlemsstats territorium, varvid samtidigt hänsyn i förekommande fall skall tas till bestämmelserna i punkt 7 och till de speciella villkoren i punkt 3 6 för vissa kategorier av nötkreatur och svin.

2. Följande krav ställs på de nötkreatur och svin som berörs av detta direktiv:

a) De måste vara fria från kliniska tecken på sjukdom den dag när de lastas.

b) De måste härröra från en anläggning som officiellt uppfyller följande villkor:

i) Den skall vara belägen mitt i ett epizootifritt område.

ii) Den måste under minst tre månader före avsändandet ha varit fri från mul- och klövsjuka och bovin brucellos vad gäller nötkreatur samt från mul- och klövsjuka, bovin och porcin brucellos, svinpest och smittsam svinlamhet (teschensjuka) vad gäller svin.

iii) Den måste under minst trettio dagar före avsändandet ha varit fri från alla andra sjukdomar för vilka det föreligger obligatorisk anmälningsplikt och som är smittsamma eller infektiösa för den berörda djurarten.

c) Djur som är avsedda för avel och produktion måste ha vistats inom den anläggning som avses i 2 b under de trettio dagarna närmast före inlastningsdagen. Den officiellt förordnade veterinären får intyga att djuren befunnit sig inom anläggningen under de trettio dagarna närmast före inlastningsdagen, i fråga om djur som identifierats på det sätt som fastställts under d och ställts under tillsyn av en officiell veterinär för att därigenom göra det möjligt att intyga att de hör till anläggningen.

d) De måste kunna identifieras genom ett officiellt eller officiellt godkänt öronmärke eller, ifråga om svin, genom en permanent identifieringsstämpel.

e) De måste överföras direkt från anläggningen till inlastningsstället

i) utan att komma i kontakt med andra klövbärande djur än nötkreatur och svin som uppfyller de villkor som fastställts för handel inom gemenskapen,

ii) uppdelade i djur avsedda för avel eller produktion och slaktdjur,

iii) i transportfordon eller containrar som dessförinnan rengjorts och desinficerats med ett desinfektionsmedel som officiellt godkänts i det exporterande landet.

f) De måste, i enlighet med villkoren under e, lastas på en särskild plats i mitten av det epizootifria området för transport till destinationslandet.

g) De måste efter lastning sändas direkt och så snabbt som möjligt till det exporterande landets gränsövergång.

h) De måste under transporten till destinationslandet åtföljas av ett hälsointyg i överensstämmelse med bilaga F (mall I-IV) som skall utfärdas inlastningsdagen, vara avfattat på åtminstone destinationslandets språk och vara giltigt i tio dagar.

3. Nötkreatur för avel eller produktion måste dessutom

a) minst femton dagar och högst fyra månader före inlastningen ha vaccinerats mot mul- och klövsjukevirus typ A, O och C med ett inaktiverat virusvaccin som har godkänts och kontrollerats av den ansvariga myndigheten i det exporterande landet,

b) härröra från en officiellt tuberkulosfri nötkreatursbesättning, vara tuberkulosfria och särskilt ha reagerat negativt på ett intrakutant tuberkulinprov som har utförts i enlighet med föreskrifterna i bilagorna A och B,

c) härröra från en officiellt brucellosfri nötkreatursbesättning, vara brucellosfria, och i synnerhet ha uppvisat en brucellatiter som är lägre än 30 internationella agglutinationsenheter per ml i ett sero-agglutinationsprov som har utförts i enlighet med föreskrifterna i bilagorna A och C,

d) i fråga om mjölkkor vara fria från tecken på mastit, och dessutom får deras mjölk vid analys i enlighet med föreskrifterna i bilaga D inte uppvisa några tecken på ett karakteristiskt inflammatoriskt tillstånd eller på närvaro av någon specifik patogen mikroorganism.

4. Svin för avel eller produktion måste dessutom härröra från en brucellosfri besättning. De måste själva vara fria från brucellos, varvid särskilt krävs att de uppvisat en brucellatiter som är lägre än 30 internationella agglutinationsenheter per ml i ett sero-agglutinationsprov som har utförts i enlighet med bilagorna A och C. Det sistnämnda krävs endast för svin som väger mer än 25 kg.

5. Slaktdjur får dessutom inte vara nötkreatur eller svin som måste slaktas i anslutning till ett utrotningsprogram för en smittsam eller infektiös sjukdom i en medlemsstat.

6. För nötkreatur som är avsedda för slakt och som är mer än fyra månader gamla gäller också följande:

a) De måste minst femton dagar och högst fyra månader före lastning ha vaccinerats mot mul- och klövsjukevirus typ A, O och C med ett inaktiverat virusvaccin som har godkänts och kontrollerats av den ansvariga myndigheten i det exporterande landet. Dock skall giltighetstiden för vaccineringen utsträckas till tolv månader i fråga om nötkreatur som revaccinerats i medlemsstaterna, om de berörda djuren vaccineras årligen och om de systematiskt slaktas när de insjuknar i mul- och klövsjuka.

b) Om de inte härrör från en officiellt tuberkulosfri nötkreatursbesättning, måste de ha reagerat negativt på ett intrakutant tuberkulinprov som har utförts i enlighet med föreskrifterna i bilagorna A och B.

c) Om de inte härrör från en officiellt brucellosfri nötkreatursbesättning, eller från en brucellosfri besättning, måste de ha uppvisat en brucellatiter som är lägre än 30 internationella agglutinationsenheter per ml i ett sero-agglutinationsprov som har utförts i enlighet med föreskrifterna i bilagorna A och C.

7. Djur för avel och produktion eller slaktdjur som anskaffats på en officiellt godkänd kreatursmarknad för att överföras till en annan medlemsstat skall också godkännas för handel inom gemenskapen, under förutsättning att den berörda marknadsplatsen uppfyller följande villkor:

a) Den skall stå under tillsyn av en officiellt förordnad veterinär.

b) Den skall vara belägen mitt i ett epizootifritt område och på en plats där ingen annan kreatursmarknad anordnas samma dag.

c) Den skall efter desinfektion användas antingen för djur för avel eller produktion eller slaktdjur som uppfyller de krav för handel inom gemenskapen som fastställts under punkt 2-6 och i artikel 4, under förutsättning att dessa villkor är tillämpliga på de berörda djurarterna. I synnerhet måste villkoren under punkt 2 e ha uppfyllts när djuren överfördes till marknaden. Innan de flyttas från anläggningen eller en kreatursmarknad som uppfyller kraven under denna punkt till platsen för inlastningen får djuren överföras till ett uppsamlingsställe som står under officiell tillsyn, om det uppfyller de villkor som fastställts för kreatursmarknader.

Djur som har anskaffats på sådana marknader måste överföras direkt från marknaden eller uppsamlingsstället till det avsedda inlastningstället på ett sätt som uppfyller föreskrifterna under punkterna 2 e och 2 g, för att därefter exporteras till destinationslandet.

Den period under vilken uppsamlingen av dessa djur äger rum utanför ursprungsanläggningen, i synnerhet vid kreatursmarknaden, uppsamlingsplatsen eller den egentliga inlastningplatsen, får räknas in i de trettio dagar som föreskrivits under punkt 2 c, men får inte överskrida fyra dagar.

8. Det exporterande landet skall utse de kreatursmarknader som avses under punkt 7 och som är godkända för djur för avel eller produktion och för slaktdjur. Det skall meddela de ansvariga centrala myndigheterna i de andra medlemsstaterna och kommissionen vilka kreatursmarknader som är godkända.

9. Det exporterande landet skall fastställa formerna för att utöva officiell tillsyn över de kreatursmarknader och uppsamlingsställen som avses under punkt 7 och skall se till att denna tillsyn upprätthålls.

10. I de fall som avses under punkt 7 måste motsvarande anteckningar göras i friskintyget i enlighet med bilaga F (mall I-IV).

11. Det exporterande landet skall fastställa under vilka former tillsynen av försäljarens lokaler skall utövas och skall säkerställa att denna tillsyn upprätthålls.

12. Om en anläggning eller det område där den är belägen omfattas av officiella restriktioner på grund av att en sjukdom som är smittsam eller infektiös för den berörda djurarten brutit ut, skall de tidsgränser som angivits under punkt 2 b ii och 2 b iii och artikel 2 punkt 1 räknas från det datum när de påbjudna restriktionerna officiellt hävdes.

Artikel 4

1. Alla djur som är avsedda för handel inom gemenskapen måste före dagen för inlastningen ha tillbringat minst följande tid inom det exporterande landets territorium:

a) Sex månader vad gäller djur för avel och produktion.

b) Tre månader vad gäller slaktdjur.

Om djuren är yngre än sex respektive tre månader, måste de ha varit placerade inom den exporterande medlemsstatens territorium ända sedan födelsen.

2. I samtliga de fall som avses under punkt 1 måste de anteckningar som krävs göras i hälsointygen enligt vad som föreskrivits i bilaga F (mall I-IV).

Artikel 5

Om de vacciner som avses i artikel 3.3 a och 3.6 a inte tillverkas i en viss medlemsstat, skall de anskaffas från en annan medlemsstat, utom när nya vetenskapliga data eller avsaknad av vacciner som dittills har ansetts lämpliga gör det nödvändigt att anskaffa vacciner från leverantörer utanför Europeiska ekonomiska gemenskapen. Vid utbrott av mul- och klövsjuka av andra typer än A, O och C eller varianter av dessa typer, mot vilka de gängse använda vaccinerna ger ett otillräckligt skydd eller inget skydd alls, får varje medlemsstat vidta de nödfallsåtgärder som krävs för att anpassa vaccinernas sammansättning och använda dem i enlighet med detta. Samtidigt skall andra medlemsstater och kommissionen meddelas detta. Kommissionen kan anordna diskussioner kring de åtgärder som har vidtagits och som bör vidtas.

Artikel 6

1. Varje medlemsstat skall låta de andra medlemsstaterna och kommissionen ta del av förteckningen över de gränsstationer som skall användas för införsel av nötkreatur och svin till dess territorium.

Om inte annat följer av de bestämmelser som rör djurhälsan skall vid fastställandet av vilka gränsstationer som skall användas hänsyn tas till de marknadskanaler och alla de transportmedel som står till buds för användning.

2. Varje destinationsland får ålägga avsändaren eller hans representant att vid en förestående införsel av en sändning nötkreatur och svin till landets territorium göra en förhandsanmälan med uppgift om typ, slag och antal djur, gränsstation och beräknad ankomsttid. Det får däremot inte kräva att denna anmälan skall göras tidigare än två dygn innan sändningen anländer till dess territorium.

3. Varje destinationsland får förbjuda införsel av nötkreatur och svin till sitt territorium om en undersökning som gjorts vid gränsstationen av en officiell veterinär ger vid handen

a) att djuren lider eller misstänks vara smittade av en anmälningspliktig sjukdom,

b) att bestämmelserna i artiklarna 3 och 4 inte har uppfyllts i fråga om dessa djur.

Destinationslandet får vidta de åtgärder som krävs, däribland beordra karantän, för att fastställa tillståndet hos djur som misstänks ha insjuknat i eller vara bärare av smitta från en anmälningspliktig sjukdom eller som kan sprida en sådan sjukdom.

Beslut som fattas enligt den första eller andra meningen måste, på begäran av avsändaren eller hans representant, berättiga honom att få tillbaka djuren, förutsatt att detta inte medför hälsorisker.

4. Om införsel av djur förbjudits på någon grund som angivits under punkt 3 a och det exporterande landet eller transitlandet i förekommande fall inte inom åtta timmar ger tillstånd att sända tillbaka dem får de behöriga myndigheterna i destinationslandet utfärda order om att djuren slaktas eller avlivas.

5. Slaktdjur måste slaktas så snart som möjligt efter ankomsten till slakthuset i enlighet med djurhälsokraven. För slaktdjur och som direkt efter ankomsten till destinationslandet har överförts till en marknad i omedelbar närhet av ett slakthus, enligt vars bestämmelser alla djur, särskilt efter marknaden, måste överföras till ett slakthus som har godkänts för ändamålet av den behöriga centrala myndigheten, gäller att de måste slaktas vid slakthuset senast sjuttiotvå timmar efter ankomsten till marknaden.

Den ansvariga myndigheten i destinationslandet får med hänsyn till omsorgen om djurens hälsa lämna anvisning om till vilket slakthus djuren skall överföras.

6. Om, efter införsel till destinationslandet av djur för avel och produktion sådana omständigheter framkommer som skulle ha motiverat tillämpning av den första meningen under punkt 3, skall den ansvariga myndigheten i det exporterande landet på begäran av den ansvariga myndigheten i destinationslandet företa de undersökningar som krävs och utan dröjsmål informera den senare myndigheten om resultatet.

7. De beslut som fattas av den ansvariga myndigheten enligt punkt 3-5 samt motiveringarna för besluten skall delges avsändaren eller hans representant. Dessa motiverade beslut skall på begäran genast delges honom skriftligen med anvisning om vilka möjligheter till överklagande som står till buds enligt gällande lagstiftning och i vilken form och inom vilken tid det måste göras. Besluten måste också delges den behöriga centrala myndigheten i det exporterande landet.

Artikel 7

1. Destinationsländer får bevilja ett eller flera exporterande länder allmänna tillstånd eller tillstånd som är begränsade till särskilda fall för införsel till deras territorium av

A. nötkreatur för avel, produktion eller slakt

a) som trots artikel 3.3 a eller 3.6 a inte vaccinerats mot mul- och klövsjuka, om inget fall av mul- och klövsjuka officiellt har registrerats i det exporterande landet eller i de berörda transitländerna under minst sex månader närmast före inlastningsdatum,

b) som trots artikel 3.3 a eller 3.6 a har fått serumbehandling mot mul- och klövsjuka högst tio dagar före inlastningen med ett serum mot mul- och klövsjuka som har godkänts och kontrollerats av den ansvariga myndigheten i det exporterande landet och godkänts av den ansvariga myndigheten i destinationslandet.

B. nötkreatur för avel eller produktion som trots artikel 3.3 c, härrör från en brucellosfri besättning.

C. nötkreatur för slakt

a) som trots artikel 3.6 b reagerat positivt på ett intrakutant tuberkulinprov,

b) som trots artikel 3.6 c har visat en brucellatiter som är lika med eller högre än 30 internationella agglutinationsenheter per ml vid ett sero-agglutinationsprov.

2. När ett destinationsland utfärdar ett sådant allmänt tillstånd som avses under punkt 1, skall det utan dröjsmål underrätta de andra medlemsstaterna och kommissionen om detta.

3. När ett destinationsland beviljar något av de tillstånd som avses under punkt 1, måste vid transitering ett motsvarande tillstånd utverkas från de berörda transitländerna.

4. De exporterande länderna skall vidta alla de åtgärder som krävs för att se till att de hälsointyg till vilka förlagor finns i bilaga F (mall I och II) utvisar att någon av de möjligheter som anvisats under punkt 1 har utnyttjats.

Artikel 8

Intill dess att sådana bestämmelser som kan komma att antas av Europeiska ekonomiska gemenskapen har trätt i kraft skall detta direktiv inte påverka de bestämmelser inom medlemsstaterna som rör

a) nötkreatur och svin som behandlats med antibiotika, östrogener eller tyreostatika,

b) förebyggande av trikinos, förutsatt att dessa bestämmelser tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt och med särskilt beaktande av systematisk forskning om uppdagande av trikinos i de exporterande medlemsstaterna.

Artikel 9

1. En medlemsstat får, om det finns risk för spridning av djursjukdomar som en följd av införsel av nötkreatur eller svin till dess territorium från en annan medlemsstat, vidta följande åtgärder:

a) Om en epizootisk sjukdom bryter ut i den andra medlemsstaten, tillfälligt förbjuda eller begränsa införsel av nötkreatur eller svin från de smittade områdena inom den medlemsstaten.

b) Om en epizootisk sjukdom når en stor utbredning eller vid utbrott av någon annan allvarlig smittsam eller infektiös djursjukdom, tillfälligt förbjuda eller begränsa all införsel av nötkreatur och svin från hela den statens territorium.

2. Åtgärder som har vidtagits av en medlemsstat enligt punkt 1 måste inom tio arbetsdagar delges de andra medlemsstaterna och kommissionen med utförlig motivering för dessa åtgärder.

3. Om den berörda medlemsstaten anser sig ha skäl till invändningar mot något förbud eller någon inskränkning som avses under punkt 1, kan den vända sig till kommissionen för att inleda omedelbara diskussioner.

Artikel 10

1. De möjligheter som medlemsstaternas gällande lagstiftning ger att överklaga beslut som de behöriga myndigheterna har fattat i enlighet med detta direktiv skall inte påverkas av direktivet.

2. Varje medlemsstat skall medge avsändare, vars nötkreatur och svin har blivit föremål för sådana åtgärder som avses i artikel 6.3, rätt att - innan andra åtgärder vidtas av behörig myndighet än slakt eller avlivning av djuren då detta är nödvändigt av sanitära skäl - inhämta yttrande från veterinär expertis för att fastställa om villkoren enligt artikel 6.3 var uppfyllda.

Den veterinära experten skall vara medborgare i en annan medlemsstat än det exporterande landet eller destinationslandet.

Kommissionen skall efter förslag av medlemsstaterna utse en grupp av veterinära experter som kan ges i uppdrag att avge sådana yttranden. Efter att ha rådgjort med medlemsstaterna skall kommissionen fastställa allmänna regler särskilt vad gäller förfarandet för att utforma dessa yttranden.

Artikel 11

Om kommissionens föreskrifter om import av nötkreatur och svin från tredje land inte är tillämpliga vid den tidpunkt när detta direktiv träder i kraft, och i avvaktan på att de blir tillämpliga, får de nationella bestämmelser som rör nötkreatur och svin som importeras från tredje land inte vara mera gynnsamma än de som gäller för handel inom gemenskapen.

Artikel 12

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv jämte bilagor inom tolv månader efter dagen för anmälan och skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 13

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 26 juni 1964.

På rådets vägnar

C. HÉGER

Ordförande

(1) EGT nr 61, 19.4.1963, s. 1254/63.

(2) EGT nr 121, 29.7.1964, s. 2009/64.

(3) EGT nr 30, 20.4.1962, s. 945/62.

BILAGA A

I. Tuberkulosfria nötkreatur och nötkreatursbesättningar

1. Ett nötkreatur anses tuberkulosfritt när det inte uppvisar vare sig några kliniska tecken på tuberkulos eller någon reaktion på ett intrakutant tuberkulinprov som har utförts i enlighet med bilaga B högst trettio dagar före inlastning och inte heller någon specifik reaktion samt härrör från en officiellt tuberkulosfri nötkreatursbesättning i enlighet med punkt 2.

2. En nötkreatursbesättning anses officiellt tuberkulosfri, om följande villkor är uppfyllda:

a) Alla djur saknar kliniska tecken på tuberkulos.

b) Alla djur över sex veckors ålder har reagerat negativt på minst två officiella intrakutana tuberkulinprov som har utförts i enlighet med bilaga B, det första sex månader efter det att besättningen undergått desinfektion, det andra sex månader efter det första och de följande med ett eller med två års mellanrum i fråga om medlemsstater vilkas samlade nötkreatursbestånd står under tillsyn av en officiellt förordnad veterinär och har en förekomst av tuberkulös infektion som är lägre än 1 %.

c) Inget nötkreatur har tillförts besättningen utan ett intyg från en officiell veterinär som visar att djuret har reagerat negativt på ett intrakutant tuberkulinprov som bedömts i enlighet med de kriterier som fastställs i bilaga B, punkt 21 a och att tillförda nötkreatur härrör från en officiellt tuberkulosfri besättning.

II. Brucellosfria nötkreatur och svin och besättningar med nötkreatur och svin

A. Nötkreatur och nötkreatursbesättningar1. Ett nötkreatur anses brucellosfritt när det inte uppvisar några kliniska tecken på sjukdomen och har uppvisat en brucellatiter som är lägre än 30 internationella agglutinationsenheter per ml vid ett sero-agglutinationsprov som har utförts i enlighet med föreskrifterna i bilaga C högst trettio dagar före inlastning och härrör från en officiellt brucellosfri nötkreatursbesättning i enlighet med punkt 2. Utöver detta får i fråga om tjurar sperman inte innehålla brucella-agglutininer.

2. En nötkreatursbesättning anses officiellt brucellosfri om följande villkor är uppfyllda:

a) Den innefattar inte några nötkreatur som har vaccinerats mot brucellos genom användning av levande vaccin.

b) Alla nötkreatur har varit fria från kliniska tecken på brucellos under minst sex månader.

c) Alla nötkreatur över 12 månaders ålder

aa) har uppvisat en brucellatiter som är lägre än 30 internationella agglutinationsenheter per ml i två officiella sero-agglutinationsprov som har utförts i enlighet med bilaga C med sex månaders mellanrum. Det första sero-agglutinationsprovet får ersättas med tre ringprov som utförts med tre månaders mellanrum, dock förutsatt att det andra sero-agglutinationsprovet tas minst sex veckor efter det tredje ringprovet,

bb) kontrolleras årligen för att fastställa frånvaro av brucellos genom tre ringprov som utförs med minst tre månaders mellanrum eller två ringprov och ett sero-agglutinationsprov som utförs med minst tre månaders mellanrum. När ringprovet inte kan utföras skall två sero-agglutinationsprov utföras varje år med sex månaders mellanrum. I medlemsstater vilkas samlade nötkreatursbestånd står under tillsyn av en officiell veterinär och uppvisar en förekomst av brucellainfektion som är lägre än 1 %, behöver endast två ringprov utföras varje år eller om detta inte kan göras, ett sero-agglutinationsprov.

d) Inget nötkreatur har tillförts utan ett intyg från en officiell veterinär som visar att dess brucellatiter varit lägre än 30 internationella agglutinationsenheter per ml vid ett seroagglutinationsprov som har utförts högst trettio dagar innan det tillfördes besättningen samt det dessutom härrör från en besättning som är officiellt brucellosfri.

3. En nötkreatursbesättning anses brucellosfri, om följande villkor är uppfyllda:

a) Den innefattar trots punkt 2 a nötkreatur vars ålder är mellan fem och åtta månader och som vaccinerats endast med det levande vaccinet Buck 19.

b) Alla nötkreaturen uppfyller de villkor som fastställts under punkt 2 b, 2 c och 2 d. Nötkreatur med en ålder som understiger 30 månader får dock uppvisa en brucellatiter som är lika med eller högre än 30 internationella agglutinationsenheter per ml men lägre än 80 internationella agglutinationsenheter per ml samtidigt som komplementbindningsreaktionen är negativ.

B. Svin och svinbesättningar

1. Ett svin anses brucellosfritt när det saknar tecken på sjukdomen och uppvisar en brucellatiter som är lägre än 30 internationella agglutinationsenheter per ml och en negativ komplementbindningsreaktion vid ett sero-agglutinationsprov som har utförts i enlighet med bilaga C högst trettio dagar före inlastning samt det dessutom härrör från en brucellosfri besättning i enlighet med punkt 2. Sero-agglutinationsprovet behöver endast utföras på svin som väger mer än 25 kg.

2. En svinbesättning anses brucellosfri om följande villkor är uppfyllda:

a) Inget fall av svinbrucellos och inte heller något tecken som tyder på förekomst av sjukdomen har registrerats inom besättningen under minst ett år. Om sådana tecken konstateras måste kliniska, bakteriologiska och, om så krävs, serologiska undersökningar göras under officiell tillsyn för att fastställa att symtomen inte har samband med brucellos.

b) Den befinner sig i mitten av ett område med 20 km diameter inom vilket inget fall av svinbrucellos har registrerats officiellt under minst ett år.

c) Nötkreatur som befinner sig samtidigt inom anläggningen har officiellt förklarats fria från brucellos.

BILAGA B

Normer för tillverkning och användning av tuberkulin

1. Tuberkulinprov under officiell tillsyn måste utföras med PPD (bovint) tuberkulin eller ett tuberkulin som har framställts på ett syntetiskt substrat och värmekoncentrerats.

2. För kontroll av PPD-tuberkulin måste ett standardtuberkulin som överensstämmer med den internationella standarden hos Statens Seruminstitut i Köpenhamn användas. Sådant standardtuberkulin måste utgöras av det som tillhandahålls av Centraal Diergeneeskundig Instituut, Afdeling Rotterdam.

3. För kontroll av tuberkuliner som går under beteckningen `syntetiska` tuberkuliner måste ett standardtuberkulin som överensstämmer med den internationella standarden för alttuberkulin hos Statens Seruminstitut i Köpenhamn användas. Sådant standardtuberkulin måste utgöras av det som tillhandahålls av Paul Erlich-institutet i Frankfurt am Main.

4. Tuberkuliner måste framställas med en av de BK-stammar av den bovina typen som anges nedan:

a) An5

b) Vallee

c) Behring.

5. pH för tuberkuliner måste ligga mellan 6,5 och 7.

6. Endast fenol med en koncentration av 0,5 % får användas som konserveringsmedel i tuberkuliner.

7. Under förutsättning att tuberkuliner förvaras vid en temperatur av cirka 4 °C får de användas till slutet av följande perioder:

a) Flytande PPD-tuberkuliner: sex månader

Frystorkade PPD-tuberkuliner: fem år.

b) Tuberkuliner med beteckningen `syntetiska`,

outspädda: fem år

utspädda: två år.

8. De statliga inrättningar som räknas upp nedan skall ha till uppgift att svara för den officiella kontrollen av tuberkuliner i sina respektive länder:

a) Tyskland: Paul Ehrlich-Institut, Frankfurt am Main

b) Belgien: Institut national de recherches vétérinaires, Bryssel

c) Frankrike: Laboratoire central de recherches vétérinaires, Alfort

d) Luxemburg: Leverantörslandets kontrollorgan

e) Italien: Istituto Superiore di Sanità, Rom

f) Nederländerna: Centraal Diergeneeskundig Instituut, Afdeling Rotterdam.

9. Officiell kontroll måste utföras antingen av tuberkulin i bruksfärdiga förpackningar eller av en komplett sändning av tuberkulin innan dess att den förpackats, förutsatt att den därefter förpackas i närvaro av en representant för den ansvariga myndigheten.

10. PPD-tuberkulin måste undersökas med biologiska metoder och med den kliniska metoden.

11. Tuberkuliner måste vara sterila.

12. En undersökning av tuberkulinets oskadlighet för att fastställa frånvaro av toxicitet och frånvaro av irriterande egenskaper måste göras på följande sätt:

a) Undersökning av frånvaro av toxicitet måste utföras på möss och marsvin.

Möss:

Injektion av 0,5 ml tuberkulin under huden på två möss med en vikt av 16 till 20 g vardera. Om inga tydliga tecken på förgiftning visar sig inom två timmar kan man konkludera att produkten inte innehåller en alltför hög halt fenol.

Marsvin:

Marsvinen måste väga mellan 350 och 500 g. Den injicerade mängden tuberkulin måste vara 1 ml per 100 g levande vikt. En av de två metoder som beskrivs nedan måste användas:

aa) Tuberkulin injiceras i bukhuden på två marsvin. Tuberkulinet kan anses godtagbart om de marsvin som behandlats på detta sätt under högst två dagar uppvisar en stark infiltration som återresorberas från den tredje dagen utan att ha framkallat nekros och inte längre är synlig efter sex dagar. Om det uppkommer nekros av bukhuden eller om infiltrationen inte försvinner inom sex dagar, skall tuberkulinet underkännas.

bb) Tuberkulinet injiceras intraperitonealt på två marsvin. Djuren observeras under sex veckor under vilka det inte får uppträda något specifikt symtom eller viktförlust. Vid slutet av sex veckor avlivas djuren och en kontroll görs av att det inte föreligger någon tuberkulös förändring, speciellt görs histologiska snitt av mjälten, levern och lungorna. Samma procedur tillämpas för varje djur som avlider före slutet av den fastställda observationstiden.

b) Frånvaro av irriterande egenskaper: 2500 internationella enheter (IE) tuberkulin i en volym av 0,1 ml ympas intrakutant i den avrakade huden i flanken på två marsvin. Ingen reaktion får uppträda efter fyrtio timmar.

13. Tuberkuliner måste analyseras kemiskt för bestämning av den exakta mängden fenol och fastställande av om något annat konserveringsmedel finns däri.

14. Ett prov på frånvaro av sensibilisering gentemot tuberkulin måste utföras på följande sätt:

Tre marsvin som aldrig använts för vetenskapliga undersökningar får med fem dagars mellanrum tre intrakutana injektioner à 500 internationella enheter tuberkulin i en volym av 0,1 ml. Marsvinen testas femton dagar senare genom en intrakutan injektion av samma mängd tuberkulin. De får inte uppvisa någon reaktion som avviker från motsvarande för marsvin med samma vikt som aldrig använts för vetenskapliga försök och testats med samma mängd tuberkulin i kontrollsyfte.

15. En undersökning av aktiviteten måste utföras med hjälp den kemiska metoden och med biologiska metoder.

a) Kemisk metod: denna metod kan användas för PPD och är baserad på utfällning av tuberkuloprotein med triklorättiksyra. Kväveinnehållet bestäms med hjälp av Kjeldahl-destillering. Omräkningsfaktorn från totalkväve till PPD-protein är 6,25.

b) Biologiska metoder: dessa metoder kan användas för tuberkulin som har framställts på syntetiskt substrat och för PPD; de är baserade på en jämförelse av det undersökta tuberkulinet med standardtuberkuliner.

16. Den internationella standarden för alttuberkulin innehåller 100 000 internationella agglutinationsenheter per ml.

17. Den internationella PPD-standarden levereras i frystorkat skick, en internationell enhet = 0,00002 mg tuberkuloprotein. Ampullen innehåller 2 mg tuberkuloprotein.

Tuberkuliner som överlämnas av tillverkare för prövning hos de statliga inrättningar som uppräknas under punkt 8 måste ha samma aktivitet som standardtuberkuliner, dvs de måste innehålla 100 000 internationella agglutinationsenheter per ml.

18. a) Styrkebestämning på marsvin

Albinomarsvin med en vikt mellan 400 och 600 g skall användas.

Dessa marsvin måste vara vid god hälsa och undersökas genom palpation för att fastställa om deras muskeltonus vid tiden för inokuleringen av tuberkulin förblivit normal trots tidigare sensibilisering.

aa) Marsvin sensibiliseras genom en inokuleringsinjektion under huden på låret eller i nackskinnet av omkring 0,5 mg levande tuberkulosbaciller som emulgerats i fysiologisk koksaltlösning.

Den bovina stammen som kan fås på begäran från Paul Ehrlich-Institut i Frankfurt am Main måste användas för detta ändamål. En alltför hög dos måste undvikas så att marsvinen bibehåller sin vikt till dess de skall användas.

bb) Oavsett vilken titreringsmetod som används måste bestämningen alltid vara baserad på en jämförelse av det tuberkulin som skall prövas med standardtuberkulin. Resultatet skall uttryckas i internationella enheter per ml.

b) Styrkebestämning på nötkreatur

När prövningar utförs på nötkreatur måste de reaktioner som framkallas av det undersökta tuberkulinet på tuberkulösa nötkreatur vara identiska med dem som framkallas av samma mängd standardtuberkulin.

19. Tuberkulinprov utförs genom en enda intrakutan injektion antingen i nacken eller bogen.

20. Mängden tuberkulin som injiceras skall vara 5000 internationella enheter PPD eller syntetiskt tuberkulin.

21. Resultatet av det intrakutana tuberkulinprovet måste avläsas efter sjuttiotvå timmar och bedömningen göras enligt följande metod:

a) Negativ reaktion: om endast begränsad svullnad observeras med en ökning av tjockleken hos hudvecket av högst 2 mm utan kliniska tecken, såsom degig konsistens, exsudation, nekros, smärta eller inflammation av lymfvägarna i ifrågavarande region eller av lymfkörtlarna.

b) Positiv reaktion: om kliniska tecken av de slag som nämns under a observeras eller om det noteras en ökning av tjockleken hos hudvecket av mer än 2 mm.

BILAGA C

Bovin brucellos

A. Serumagglutinationsprov

1. Det agglutinationsserum som utgör standard skall överensstämma med det standardserum som framställs av The Veterinary Laboratory, Weybridge, Surrey, England.

Ampullen skall innehålla 1 000 internationella agglutinationsenheter (IE) som erhållits genom frystorkning av 1 ml bovint serum.

2. Standardserumet skall utgöras av det som tillhandahålls av Bundesgesundheitsamt i Berlin.

3. Graden av brucella-agglutination i ett serum skall uttryckas i internationella enheter per ml (dvs serum X ± 80 IE/ml).

4. Avläsningar av långsam sero-agglutination i rör skall göras vid 50 % eller vid 75 % agglutination, varvid det använda antigenet måste titreras under identiska betingelser mot standardserumet.

5. Agglutinationsvärdet av olika antigener i relation till standardserumet skall ligga inom följande gränser:

- Om avläsningen görs vid 50 %: mellan >NUM>1

>DEN>600

och >NUM>1

>DEN>1000

.

- Om avläsningen görs vid 75 %: mellan >NUM>1

>DEN>500

och >NUM>1

>DEN>750

.

6. Weybridgestammen nr 99 och USDA 1119 eller någon annan stam med likvärdig känslighet skall användas för framställning av antigener för att framkalla agglutinering i rör (långsam metod).

7. Näringsmedierna för att förvara stammen i laboratoriet och för att framställa antigenet skall vara av sådan beskaffenhet att de inte befrämjar bakteriell dissociering (uppdelning i en känslig och en resistent fraktion). Potatisagar bör helst användas.

8. Bakterieemulsionen måste beredas med hjälp av fysiologisk koksaltlösning (NaCl 8,5 %) försatt med 0,5 % fenol. Formalin får inte användas.

9. De officiella inrättningar som anges nedan skall ha till uppgift att svara för den officiella kontrollen av antigener:

a) Tyskland: Bundesgesundheitsamt, Berlin

b) Belgien: Institut national de recherches vétérinaires, Bryssel

c) Frankrike: Laboratoire central de recherches vétérinaires, Alfort

d) Luxemburg: Leverantörslandets kontrollorgan

e) Italien: Istituto Superiore di Sanità, Rom

f) Nederländerna: Centraal Diergeneeskundig Instituut, Afdeling Rotterdam.

10. Antigenet får levereras i koncentrerad form under förutsättning att den spädningsfaktor som skall användas är angiven på behållarens etikett.

11. För att utföra ett sero-agglutinationsprov måste minst tre spädningar göras för varje serum. Spädningar av suspekt serum måste göras på ett sådant sätt att avläsningen av reaktionen vid infektionsgränsen görs i det mellersta röret. Om reaktionen är positiv i detta rör, innehåller det suspekta serumet minst 30 internationella agglutinationsenheter per ml.

B. Ringprov

12. Ringprovet måste göras på innehållet i varje mjölkkärl från gården.

13. Det använda standardantigenet måste härröra från ett av de institut som räknas upp under punkt 9 a och f.

14. Antigenet får endast färgas med hematoxylin eller tetrazolium. Hematoxylin bör helst användas.

15. Reaktionsprovet måste utföras i rör med en diameter av 8-10 mm.

16. Reaktionsprovet måste utföras på 1 ml mjölk under tillsats av 0,05 ml av en av de färgade antigenerna.

17. Blandningen av mjölk och antigen måste inkuberas vid 37°C under lägst fyrtiofem och högst sextio minuter.

18. Reaktionsprovet måste utföras cirka arton timmar efter mjölkning och bedömas i enlighet med följande kriterier:

a) Negativ reaktion: mjölken färgad, grädden färglös;

b) Positiv reaktion: mjölken och grädden identiskt lika till färgen eller mjölken färglös och grädden färgad.

19. Formalin får inte tillsättas provet. Det enda som får tillsättas är merkuriklorid i 0,2 % lösning, varvid förhållandet mellan mängden mjölk och lösningen av merkuriklorid skall vara 10 till 1.

BILAGA D

Analys av mjölk

1. Alla mjölkanalyser skall utföras i officiella eller officiellt godkända laboratorier.

2. Mjölkprover skall tas i enlighet med följande betingelser:

a) Spenarna måste först desinficeras med 70 % alkohol.

b) Rören måste under påfyllningen hållas i lutande ställning.

c) Mjölkproverna måste tas vid början av mjölkningen sedan de första dragen från varje spene har kasserats.

d) Ett prov måste tas från varje juverfjärdedel. Mjölken från dessa prover får inte blandas.

e) Varje prov måste innehålla minst 10 ml mjölk.

f) Om det krävs ett konserveringsmedel måste 0,5 % borsyra användas.

g) Varje rör måste förses med en etikett som uppger

- öronmärkets nummer eller något annat sätt för identifiering av djuret,

- den juverfjärdedel från vilket provet tagits,

- datum och klockslag för provtagningen.

h) Proverna måste åtföljas av ett dokument som innehåller

- den officiellt förordnade veterinärens namn och adress,

- ägarens namn och adress,

- sättet för identifiering av djuret,

- djurets laktationsstadium.

3. Mjölkanalyser måste utföras högst trettio dagar före inlastning och måste alltid innefatta ett bakteriologiskt prov och ett White Side Test (WST) eller California Mastitis Test (CMT). Resultatet av dessa två undersökningar måste vara negativt i enlighet med följande:

a) Om resultatet av den bakteriologiska undersökningen är positivt, även om det inte föreligger några karakteristiska inflammatoriska reaktioner, men resultatet av WST-provet (eller CMT-provet) är negativt, måste ytterligare en bakteriologisk undersökning utföras minst tio dagar senare inom den trettiodagarsfrist som angivits ovan. Denna andra bakteriologiska undersökning måste ge vid handen att

aa) de patogena mikroorganismerna försvunnit,

bb) inga antibiotika förekommer.

Utöver detta måste det genom ett ytterligare WST-prov (eller ett ytterligare CMT-prov) med negativt utfall fastställas att ingen inflammation föreligger.

b) Om utfallet av den bakteriologiska undersökningen är negativt, under det att WST-provet (eller CMT-provet) är positivt, måste en fullständig cytologisk undersökning göras. Resultatet av denna måste vara negativt.

4. Den bakteriologiska undersökningen skall innefatta

a) odling av mjölk i en petriskål med blodagar från nötkreatur eller får,

b) odling av mjölk på TKT- eller Edwards-medium.

Syftet med den bakteriologiska undersökningen är att identifiera alla patogena mikroorganismer och den får inte begränsas till att upptäcka specifika patogena streptokocker eller stafylokocker. Av denna anledning skall identifieringen av misstänkta kolonier som erhållits vid odlingen på de ovannämnda näringssubstraten ske med hjälp av traditionella metoder för bakteriologisk differentiering, såsom användning av Chapmanmedium för att identifiera stafylokocker och olika selektiva näringsmedier för att identifiera tarmbakterier.

5. Den fullständiga cytologiska undersökningen är avsedd att när så krävs upptäcka ett karakteristiskt inflammatoriskt tillstånd utan samband med några kliniska symtom.

Ett inflammatoriskt tillstånd föreligger när antalet leukocyter vid räkning enligt Breed-metoden uppgår till 1 miljon per ml och förhållandet mellan antalet mononukleära och polynukleära leukocyter är mindre än 0,5.

BILAGA E

För följande sjukdomar föreligger anmälningsplikt:

a) Nötkreaturssjukdomar:

- Rabies (vattuskräck)

- Tuberkulos

- Brucellos

- Mul- och klövsjuka

- Mjältbrand

- Boskapspest

- Elakartad lungsjuka

b) Svinsjukdomar:

- Rabies (vattuskräck)

- Brucellos

- Mjältbrand

- Mul- och klövsjuka

- Klassisk och afrikansk svinpest

- Svinlamhet (teschensjuka)

BILAGA F

MALL I

>Start Grafik>

HÄLSOINTYG

För handel mellan medlemsstater i EEG - nötkreatur för avel och produktion

nr . . . . .

Exporterande land .

Departement .

Förvaltningsorgan .

Avdelning .

Hänvisning . (eventuellt)

I. Identifiering av djuret:

ras . kön . ålder .

officiellt öronmärke .

andra märken eller kännetecken .

II. Djurets ursprung:

Djuret

- har funnits inom den exporterande medlemsstatens territorium under minst sex månader före inlastningsdatum(1),

- är mindre än sex månader gammalt och har funnits inom den exporterande medlemsstatens territorium ända sedan födelsen(1).

III. Djurets destination:

Djuret kommer att sändas från .

(inlastningsställe)

till .

(land och destinationsort)

transportsätt: järnvägsvagn(2) - lastbil(2) - flyg(2) - båt(1)

Avsändarens namn och adress .

Agentens namn och adress (i förekommande fall) .

.

Sannolik gränsövergång (gränsstation) .

Mottagarens namn och adress .

IV. Uppgifter om djurets hälsa:

Undertecknad, som förordnats som regional veterinärchef i allmän tjänst(3), intygar härmed att det djur som beskrivs ovan uppfyller följande krav:

a) Det har undersökts denna dag och därvid inte uppvisat några kliniska tecken på sjukdom.

b) - Det har vaccinerats inom den föreskrivna perioden av minst 15 dagar och högst fyra månader(4) mot mul- och klövsjukevirus typ A, O och C med användning av ett officiellt godkänt och undersökt inaktiverat vaccin(3).

- Det har behandlats med serum mot mul- och klövsjuka inom den föreskrivna tiodagarsgränsen(3) med ett serum mot mul- och klövsjuka som officiellt godkänts och undersökts i det exporterande landet och officiellt godkänts för användning i destinationslandet(1)

c) Det härrör från en besättning som officiellt förklarats fri från tuberkulos, och det intrakutana tuberkulinprovet som utförts inom den föreskrivna trettiodagarsgränsen(4) var negativt.

d) Det härrör från en nötkreatursbesättning som är officiellt brucellosfri(1) är brucellosfri(1) Det sero-agglutinationsprov som har utförts inom den föreskrivna trettiodagarsgränsen(4) har visat en brucellatiter lägre än 30 internationella agglutinationsenheter per ml.

e) Det uppvisar inga kliniska tecken på mastit och analysen/den andra analysen(1) av mjölken som har utförts inom den föreskrivna trettiodagarsgränsen(4) avslöjade inget typiskt inflammatoriskt tillstånd, inga specifika patogena mikrorganismer och inte heller, om analysen har upprepats, närvaro av något antibiotikum(1).

f) Det har tillbringat minst trettio dagar(4) i en anläggning som är belägen inom det exporterande landets territorium, där det under denna period inte officiellt registrerats sådan anmälningspliktig smittsam eller infektiös sjukdom som avses i gällande bestämmelser för handel inom gemenskapen.

Anläggningen är dessutom belägen i mitten av ett epizootifritt område och har under de senaste tre månaderna(4) varit officiellt förklarat fritt från mul- och klövsjuka och bovin brucellos.

g) Det har anskaffats

- från en anläggning(1),

- från en kreatursmarknad för djur för avel eller produktion som har officiellt tillstånd att exportera nötkreatur till en annan medlemsstat(1),

h) Det har transporterats direkt

- från anläggningen och därvid passerat/ej passerat(1) via ett uppsamlingsställe,

- från anläggningen till och från kreatursmarknaden(1), till själva inlastningsstället, utan att komma i kontakt med andra klövbärande djur än nötkreatur eller svin för avel eller produktion som uppfyller kraven för handel inom gemenskapen, i transportfordon och containrar som dessförinnan rengjorts och desinficerats med ett officiellt godkänt desinfektionsmedel.

Platsen för inlastningen är belägen i centrum av ett epizootifritt område.

V. I tillämpliga fall har vederbörliga bevis i fråga om

punkt IV b, andra alternativet(1)

punkt IV d, andra alternativet(1)

utfärdats av:

destinationslandet(1) destinationslandet och transitlandet (-länderna)(1)

VI. Detta intyg är giltigt i tio dagar räknat från inlastningsdagen.

Sigill: Utfärdat i . den . . . . . . . . . . . . . . . . kl . . . . . . . . . . . . . . . . (datum för inlastningen)

Regional veterinärchef i allmän tjänst(3)

(1) Stryk det som inte gäller.

(2) För järnvägsvagnar och lastbilar skall registreringsnumret anges och för flyg avgångsnumret.

(3) I Belgien: 'Inspecteur vétérinaire', i Frankrike: 'Directeur départemental des servicesvétérinaires', i Tyskland: 'Beamteter Tierarzt', i Italien: 'Veterinario provinciale', i Luxemburg: 'Inspecteur vétérinaire', i Nederländerna: 'Distriktinspecteur'.

(4) Denna tidsgräns räknas från och med inlastningsdatum.

>Slut Grafik>

MALL II

>Start Grafik>

HÄLSOINTYG(1)

För handel mellan medlemsstater i EEG - nötkreatur för slakt(2)

nr . . . . .

Exporterande land . Departement . Förvaltningsorgan . Avdelning . Hänvisning . (eventuellt)

I. Antal djur: .

II. Identifiering av djuren:

NrKo, tjur, oxe, kviga, kalvOfficiella öronmärken och andra märkningar. . . . . . . . . III. Djurens ursprung:

Djuren

- har funnits inom den exporterande medlemsstatens territorium minst tre månader före inlastningsdatum(3),

- är mindre än tre månader gamla och har funnits inom den exporterande medlemsstatens territorium ända sedan födelsen(3).

IV. Djurets destination:

Djuret kommer att sändas från .

(inlastningsställe)

till .

(land och destinationsort)

transportsätt: järnvägsvagn(4) - lastbil(4) - flyg(4) - båt(3)

Avsändarens namn och adress . Agentens namn och adress (i förekommande fall) . . Sannolik gränsövergång (gränsstation) . Mottagarens namn och adress . V. Uppgifter om djurens hälsa:

Undertecknad, som förordnats som regional veterinärchef i allmän tjänst, intygar härmed att de djur som beskrivs ovan uppfyller följande krav:

a) De har undersökts denna dag och därvid inte uppvisat några kliniska tecken på sjukdom.

b) (6) - De har vaccinerats inom den föreskrivna perioden av minst 15 dagar och högst tolv månader(7) mot mul- och klövsjukevirus typ A, O och C med användning av ett officiellt godkänt och undersökt inaktiverat vaccin(3).

- De har behandlats med serum mot mul- och klövsjuka inom den föreskrivna tiodagarsgränsen(7) med ett serum mot mul- och klövsjuka som officiellt godkänts och undersökts i det exporterande landet och officiellt godkänts för användning i destinationslandet(3).

- De har inte vaccinerats eller behandlats med serum mot mul- och klövsjuka(3).

c) (6) - De härrör från en besättning som officiellt förklarats tuberkulosfri(3).

- De härrör inte från en officiellt tuberkulosfri besättning; det intrakutana tuberkulinprovet som utförts inom den föreskrivna trettiodagarsgränsen(7) var

negativt(3) positivt.

d) (6) - De härrör från en nötkreatursbesättning som

är officiellt brucellosfri(3) är brucellosfri(3). - De härrör inte från en nötkreatursbesättning som är officiellt brucellosfri eller är brucellosfri; det sero-agglutinationsprov som har utförts inom den föreskrivna trettiodagarsgränsen(7) visade en brucellatiter av

mindre än 30 IE/ml(3) 30 IE/ml eller mer(3). e) Dessa djur skall inte avlivas inom ramen för ett nationellt utrotningsprogram för smittsamma sjukdomar.

f) De härrör från en anläggning som är belägen inom den exporterande medlemsstatens territorium, där under de senaste trettio dagarna(7) inte officiellt noterats någon anmälningspliktig smittsam eller infektiös sjukdom i enlighet med de bestämmelser som gäller för handel inom gemenskapen.

Anläggningen är belägen i mitten av ett område som är fritt från epizootier; dessutom har varken mul-och klövsjuka eller bovin brucellos officiellt noterats vid anläggningen under de senaste tre månaderna(7).

g) De har anskaffats

- från en anläggning(3),

- från en kreatursmarknad för nötkreatur för slakt som har officiellt tillstånd att exportera nötkreatur till en annan medlemsstat(3).

h) De har transporterats direkt, och därvid passerat/ej passerat(3) via ett uppsamlingsställe

från anläggningen från anläggningen till och från kreatursmarknaden(3).

till själva inlastningsstället utan att komma i kontakt med andra klövbärande djur än nötkreatur och svin för slakt som uppfyller kraven för handel inom gemenskapen, i transportfordon och containrar som dessförinnan rengjorts och desinficerats med ett officiellt godkänt desinfektionsmedel.

Platsen för inlastningen är belägen i centrum av ett epizootifritt område.

VI. (6) I tillämpliga fall har vederbörliga bevis i fråga om

punkt V b, andra och tredje strecksatsen(3),

punkt V c (positiv reaktion)(3),

punkt V d (brucellatiter lika med 30 IE/ml eller mer(3),

utfärdats av:

destinationslandetdestinationslandet och transitlandet (-länderna)

VII. Detta intyg är giltigt i 10 dagar räknat från inlastningsdagen.

Sigill: Utfärdat i . den . . . . . . . . . . . . . . . . kl . . . . . . . . . . . . . . . . (inlastningsdatum)

Regional veterinärchef i allmän tjänst(5)

(1) Ett hälsointyg får utfärdas endast i fråga om djur som transporteras i en och samma järnvägsvagn, lastbil eller ett och samma flygplan från samma avsändare till samma mottagare; vid sjötransport måste ett intyg utfärdas för varje grupp om tio djur.

(2) Nötkreatur för slakt: nötkreatur som är avsedda att direkt efter ankomsten till destinationslandet föras till slakthuset eller till en kreatursmarknad i omedelbar närhet av ett slakthus enligt vars föreskrifter djuren, särskilt efter marknaden, får överföras endast till ett slakthus som godkänts för detta ändamål av den centrala ansvariga myndigheten.

(3) Stryk det som inte gäller.

(4) För järnvägsvagnar och lastbilar skall registreringsnumret anges och för flygplan avgångsnumret.

(5) I Belgien: 'Inspecteur vétérinaire', i Frankrike: 'Directeur départemental des services vétérinaires', i Tyskland: 'Beamteter Tierarzt', i Italien: 'Veterinario provinciale', i Luxemburg: 'Inspecteur vétérinaire', i Nederländerna: 'Distriktinspecteur'.

(6) Uppgifterna under punkt V b, c och d samt VI i detta certifikat behöver inte lämnas för kalvar som är mindre än fyra månader gamla.

(7) Denna tidsgräns löper från och med inlastningsdatum.

>Slut Grafik>

MALL III

>Start Grafik>

HÄLSOINTYG

För handel mellan medlemsstater i EEG

- svin för avel och produktion -

nr . . . . .

Exporterande land .

Departement .

Förvaltningsorgan .

Avdelning .

Hänvisning . (eventuellt)

I. Identifiering av djuret:

ras . kön . ålder .

officiellt öronmärke .

andra märken eller kännetecken .

II. Djurets ursprung:

Djuret

- har funnits inom den exporterande medlemsstatens territorium under minst sex månader före inlastningsdatum(1),

- är mindre än sex månader gammalt och har funnits inom den exporterande medlemsstatens territorium ända sedan födelsen(1).

III. Djurets destination:

Djuret kommer att sändas från .

(inlastningsställe)

till .

(land och destinationsort)

transportsätt: järnvägsvagn(2) - lastbil(2) - flyg(2) - båt(1)

Avsändarens namn och adress .

Agentens namn och adress (i förekommande fall) .

.

Sannolik gränsövergång (gränsstation) .

Förste mottagarens namn och adress .

IV. Uppgifter om djurets hälsa:

Undertecknad, som förordnats som regional veterinärchef i allmän tjänst(3), intygar härmed att det djur som beskrivs ovan uppfyller följande krav:

a) Det har undersökts denna dag och därvid inte uppvisat några kliniska tecken på sjukdom.

b) Det härrör från en brucellosfri svinbesättning och det sero-agglutinationsprov som utförts inom den föreskrivna trettiodagarsgränsen(4) visade en brucellatiter lägre än 30 internationella agglutinationsenheter per ml(1)(5).

c) Det har tillbringat de senaste trettio dagarna(4) vid en anläggning som är belägen inom det exporterande landets territorium, där det under denna period inte officiellt registrerats någon anmälningspliktig smittsam eller infektiös svinsjukdom som avses i de gällande bestämmelserna för handel inom gemenskapen.

Anläggningen är dessutom belägen i mitten av ett epizootifritt område som officiellt konstaterats ha varit fritt från mul- och klövsjuka, bovin och porcin brucellos, svinpest och smittsam svinlamhet (teschensjuka) under de senaste tre månaderna(4).

d) Det har anskaffats från

- en anläggning(1),

- en kreatursmarknad för djur för avel och produktion som har officiellt tillstånd att exportera svin till en annan medlemsstat(1),

e) Det har transporterats direkt och därvid passerat/ej passerat(1) via ett uppsamlingsställe

från anläggningen(1) från anläggningen till och från kreatursmarknaden(1)

till själva inlastningsstället utan att komma i kontakt med andra klövbärande djur än nötkreatur och svin för avel eller produktion som uppfyller kraven för handel inom gemenskapen, i transportfordon och containrar som, i förekommande fall, dessförinnan rengjorts och desinficerats med ett officiellt godkänt desinfektionsmedel.

Platsen för inlastningen är belägen i mitten av ett epizootifritt område.

V. Detta intyg är giltigt i 10 dagar räknat från inlastningsdagen.

Sigill: Utfärdat i . den . . . . . . . . . . . . . . . . kl . . . . . . . . . . . . . . . . (inlastningsdatum)

Regional veterinärchef i allmän tjänst(3)

(1) Stryk det som inte gäller.

(2) För järnvägsvagnar och lastbilar skall registreringsnumret anges och för flyg avgångsnumret.

(3) I Belgien: 'Inspecteur vétérinaire', I Frankrike: 'Directeur départemental des services vétérinaires', i Tyskland: 'Beamteter Tierarzt', i Italien: 'Veterinario provinciale', i Luxemburg: 'Inspecteur vétérinaire', i Nederländerna: 'Distriktinspecteur'.

(4) Denna tidsgräns löper från och med inlastningsdatum.

(5) Sero-agglutinationsprov utförs endast för svin som väger mer än 25 kg.

>Slut Grafik>

MALL IV

>Start Grafik>

HÄLSOINTYG(1)

För handel mellan medlemsstater i EEG

- Svin för slakt -(2)

nr . . . . .

Exporterande land . Departement . Förvaltningsorgan . Avdelning . Hänvisning . (eventuellt)

I. Antal djur: .

II. Identifiering av djuren:

NrSvin eller smågrisarOfficiella öronmärken och andra märkningar. . . . . . . . . III. Djurens ursprung:

Djuren

- har funnits inom den exporterande medlemsstatens territorium minst tre månader före inlastningsdatum(3),

- är mindre än tre månader gamla och har funnits inom den exporterande medlemsstatens territorium ända sedan födelsen(3).

IV. Djurens destination:

Djuren kommer att sändas från .

(inlastningsställe)

till .

(land och destinationsort)

transportsätt: järnvägsvagn(4) - lastbil(4) - flyg(4) - båt(3)

Avsändarens namn och adress . Agentens namn och adress (i förekommande fall) . . Sannolik gränsövergång (gränsstation) . Mottagarens namn och adress . V. Uppgifter om djurens hälsa:

Undertecknad, som förordnats som regional veterinärchef i allmän tjänst(5), intygar härmed att de djur som beskrivs ovan uppfyller följande krav:

a) De har undersökts denna dag och därvid inte uppvisat några kliniska tecken på sjukdom.

b) Dessa djur skall inte avlivas inom ramen för ett nationellt utrotningsprogram för smittsamma sjukdomar hos svin.

c) De har anskaffats

- från en anläggning som är belägen inom den exporterande medlemsstatens territorium, där under minst trettio dagar(6) närmast dessförinnan ingen anmälningspliktig smittsam eller infektiös svinsjukdom som avses i de bestämmelser som gäller för handel inom gemenskapen har registrerats officiellt.

I övrigt är anläggningen belägen i mitten av ett epizootifritt område, som under de senaste tre månaderna(6) enligt officiella kontroller har varit fritt från mul- och klövsjuka, bovin och porcin brucellos, svinpest och smittsam svinlamhet(3).

- från en marknad för slaktsvin som är officiellt godkänd för export av svin till en annan medlemsstat(3).

d) De har transporterats direkt, och därvid

passerat/ej passerat(3) via ett uppsamlingsställe

från anläggningen(3) från anläggningen(3) till och från marknaden

till själva inlastningsstället utan att komma i kontakt med andra klövbärande djur än nötkreatur och slaktsvin som uppfyller kraven för handel inom gemenskapen, i transportfordon och containrar som dessförinnan rengjorts och desinficerats med ett officiellt godkänt desinfektionsmedel.

Platsen för inlastningen är belägen i mitten av ett epizootifritt område.

VI. Detta certifikat är giltigt i tio dagar räknat från inlastningsdagen.

Sigill: Utfärdat i . den . . . . . . . . . . . . . . . . kl . . . . . . . . . . . . . . . . (inlastningsdatum)

Regional veterinärchef i allmän tjänst(5)

(1) Ett hälsointyg får utfärdas endast i fråga om djur som transporteras i en och samma järnvägsvagn, lastbil eller ett och samma flygplan från samma avsändare till samma mottagare; vid sjötransport måste ett intyg utfärdas för varje grupp om 10 djur.

(2) Slaktsvin: Svin som är avsedda att direkt efter ankomsten till destinationslandet föras till slakthuset eller till en marknad i omedelbar närhet av ett slakthus enligt vars föreskrifter djuren får överföras endast till ett slakthus som godkänts för detta ändamål av den centrala ansvariga myndigheten.

(3) Stryk det som inte gäller.

(4) För järnvägsvagnar och lastbilar skall registreringsnumret anges och för flygplan avgångsnumret.

(5) I Belgien: 'Inspecteur vétérinaire', i Frankrike: 'Directeur départemental des services vétérinaires', i Tyskland: 'Beamteter Tierarzt', i Italien: 'Veterinario provinciale', i Luxemburg: 'Inspecteur vétérinaire', i Nederländerna: 'Distriktinspecteur'.

(6) Denna tidsgräns löper från och med inlastningsdatum.

>Slut Grafik>

Top