EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31958R0003(01)

Förordning (Euratom) nr 3 om genomförandet av artikel 24 i Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen

OJ 17, 6.10.1958, p. 406–416 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1952-1958 P. 63 - 70
English special edition: Series I Volume 1952-1958 P. 63 - 70
Greek special edition: Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 12
Spanish special edition: Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 11
Portuguese special edition: Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 11
Special edition in Finnish: Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 10
Special edition in Swedish: Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 10
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 10
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 10
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 10
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 10
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 10
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 10
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 10
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 10
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 10
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 10
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 10
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 002 P. 3 - 10

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1958/3(1)/oj

31958R0003(01)

Förordning (Euratom) nr 3 om genomförandet av artikel 24 i Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr 017 , 06/10/1958 s. 0406 - 0416
Finsk specialutgåva Område 12 Volym 1 s. 0003
Svensk specialutgåva Område 12 Volym 1 s. 0003
Dansk specialutgåva: Serie I Område 1952-1958 s. 0063
Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1952-1958 s. 0063
"Grekisk specialutgåva
" Område 12 Volym 1 s. 0003
Spansk specialutgåva: Område 12 Volym 1 s. 0003
Portugisisk specialutgåva: Område 12 Volym 1 s. 0003


FÖRORDNING (EURATOM) nr 3 om genomförandet av artikel 24 i Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen

EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN

HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av artiklarna 24, 25 och 217 i Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande :

Säkerhetsåtgärder skall genomföras för var och en av de säkerhetsklasser som skall tillämpas för utlämnandet av sådan information som eventuellt kan skada försvarsintressena i en eller flera medlemsstater, och dessa åtgärder skall genomföras under kommissionens överinseende med avseende på både innehållet i denna information och de personer och företag, till vilka denna information skall meddelas inom medlemsstaternas territorium.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

DEL ETT ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

AVSNITT I Räckvidd

Artikel 1

Räckvidd i förhållande till ämnesområdet

1. Denna förordning skall bestämma de säkerhetsklasser och säkerhetsåtgärder som skall tillämpas på information som inhämtas av gemenskapen eller meddelas av medlemsstater och som omfattas av artiklarna 24 och 25 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (nedan kallat fördraget).

Sådan information skall nedan kallas Euratoms klassificerade information, ECI (Euratom Classified Information).

När en stat meddelar information som omfattas av artikel 25 skall emellertid förordningen endast gälla, om det sätt på vilket informationen används omfattas av fördraget.

2. Rapporter, data, dokument, föremål, reproducerande media och frågor som gäller information som avses i första punkten skall betraktas som säkerhetsklassificerade.

Artikel 2

Kontrakt, transaktioner eller överenskommelser som berör verksamheter som sker inom fördragets ram, vilka är ingångna, utvidgade eller förnyade mellan en medlemsstat och en fysisk eller juridisk person efter denna förordnings ikraftträdande skall inte vara någon anledning till att inte bestämmelserna i denna förordning följs.

Säkerhetsåtgärder som kan härledas ur kontraktsåtaganden som börjat gälla före denna förordning får emellertid tillämpas i stället för bestämmelserna i förordningen för den tid som anges i kontraktet i fråga.

Artikel 3

Räckvidd i förhållande till personer

De säkerhetsåtgärder som fastställs i denna förordning skall tillämpas på ECI-dokument och de anvisningar som behövs för att säkerställa att dessa åtgärder iakttas skall utfärdas genom

a) institutioner, kommittéer, tjänster och installationer i gemenskapen,

b) medlemsstaterna och deras myndigheter,

c) samarbetsföretag,

d) personer och företag angivna i artikel 196 i fördraget.

Artikel 4

Samarbetsföretag

Stadgarna för varje samarbetsföretag skall avgöra huruvida företaget med avseende på denna förordning, skall behandlas på samma sätt som gemenskapens institutioner, tjänster och installationer eller som personer och företag enligt artikel 196 i fördraget.

Artikel 5

Tilläggsbestämmelser till säkerhetsförordningen

1. De bestämmelser om skydd av ECI-dokument som fastställs i denna förordning skall betraktas som minimikrav.

2. Om det bedöms nödvändigt, skall gemenskapen och medlemsstaterna komplettera säkerhetsförordningen inom respektive jurisdiktion för att vederbörligen beakta lokala förhållanden och får skärpa den med hjälp av egna lämpliga bestämmelser, dock under förutsättning att de inte negativt påverkar den enhetliga behandlingen av ECI-dokument.

AVSNITT II Organisation

Artikel 6

Säkerhetsbyrå

Under kommissionens myndighet och ansvar skall den säkerhetsbyrå som inrättats av kommissionen

a) samordna och säkerställa den allmänna tillämpningen av säkerhetsåtgärderna,

b) övervaka tillämpningen av dessa åtgärder i institutionerna, kommittéerna, tjänsterna och installationerna i gemenskapen,

c) vara bemyndigad att få tillämpningen av de säkerhetsåtgärder beträffande ECI-dokument som fastställs i denna förordning kontrollerade av de nationella myndigheterna inom medlemsstaternas territorium och, om den finner detta nödvändigt, själv utföra sådana kontroller i samarbete med dessa myndigheter,

d) föreslå alla ändringar som den anser nödvändiga för tillämpningen av denna förordning.

Artikel 7

Organ ansvariga för tillämpningen av säkerhetsåtgärder i medlemsstaterna

Varje medlemsstat skall utnämna ett officiellt organ som skall ansvara för eller få till stånd tillämpning av de säkerhetsåtgärder som fastställs i denna förordning inom det territorium som ligger inom dess jurisdiktion.

Artikel 8

Säkerhetstjänstemän

1. I varje institution, tjänst och installation i gemenskapen där ECI-dokument sammanställs eller förvaras, skall säkerhetskontoret utnämna en tjänsteman som skall vara ansvarig för tillämpningen av denna förordning (nedan kallad "säkerhetstjänsteman").

2. Myndigheterna i medlemsstaterna och alla personer eller företag, angivna i artikel 196 i fördraget, som sammanställer eller innehar ECI-dokument skall, med tillstånd från det officiella organ som är ansvarigt för säkerheten i enlighet med artikel 7, utnämna en tjänsteman som skall ansvara för tillämpningen av denna förordning (nedan kallad "säkerhetstjänsteman").

3. Säkerhetstjänstemännen skall särskilt vara ansvariga för att

a) utföra den registrering som föreskrivs i artikel 23,

b) hålla listan över alla personer som är behöriga att ha tillgång till ECI-dokument aktuell efter kategori,

c) instruera anställda om deras skyldigheter med avseende på säkerheten,

d) säkerställa tillämpningen av de fysiska säkerhetsåtgärderna.

AVSNITT III Klassificering och upphävande av klassificering för ECI-dokument

Artikel 9

Principer

Säkerhetsklassificering skall tillämpas endast i den omfattning som är absolut nödvändig.

Artikel 10

Säkerhetsklassificering

ECI-dokument skall klassificeras enligt en skala för säkerhetsklassificering på följande sätt :

1. Eura - Kvalificerat hemlig : om obehörigt utlämnande av informationen skulle få ytterst allvarliga följder för försvarsintressena i en eller flera medlemsstater.

2. Eura - Hemlig : om obehörigt utlämnande av informationen skulle få allvarliga följder för försvarsintressena i en eller flera medlemsstater.

3. Eura - Förtrolig : om obehörigt utlämnande av informationen skulle vara till skada för försvarsintressena i en eller flera medlemsstater.

4. Eura - Begränsad : om obehörigt utlämnande av informationen skulle påverka försvarsintressena i en eller flera medlemsstater, men om en mindre grad av säkerhet erfordras än i fråga om sådana dokument som klassificeras som Eura - Förtrolig.

Artikel 11

Myndigheter behöriga för klassificering

1. Kommissionen skall klassificera information som omfattas av artikel 24 i fördraget

a) tillfälligt, om den anser att utlämnandet kan skada försvarsintressen i en eller flera medlemsstater,

b) slutgiltigt, så snart som medlemsstaterna har tillkännagett den säkerhetsklassificering de begär. Den högsta begärda klassificeringen skall gälla. Kommissionen skall underrätta medlemsstaterna om detta.

Kommissionen skall upprätta, och med jämna mellanrum i samarbete med de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ändra, en icke fullständig lista över informationskategorier för vilka en säkerhetsklassificering skall gälla.

2. Kommissionen skall meddela både de behöriga institutionerna och organen i gemenskapen och de andra medlemsstaterna den säkerhetsklassificering som ursprungsstaten begär med avseende på de ansökningar om patent eller mönsterskydd som omfattas av artikel 25 i fördraget.

Artikel 12

Klassificering av dokument

1. Den säkerhetsklassificering som skall tillämpas på ett ECI-dokument skall bestämmas enbart på grundval av dokumentet i fråga och inte på grundval av klassificeringen av det ECI-innehåll som det gäller.

För att undvika att äventyra säkerheten för de dokument som tillhör klassificeringarna Eura - Hemlig och Eura - Kvalificerat hemlig, skall så få hänvisningar som möjligt göras till dessa dokument, och de skall göras på ett sätt som varken avslöjar dokumentens innehåll eller deras säkerhetsklassificering.

Följande skall vara föremål för den säkerhetsklassificering som gäller för ett dokument :

a) Kopior av dokumentet.

b) Dokument som berör forskning eller tillverkning, utförd på grundval av det dokumentet.

2. Om ett ECI-dokument består av flera delar, skall den säkerhetsklassificering som tillämpas på hela dokumentet alltid vara den klassificering som tillämpas på den del som kräver den högsta klassificeringen.

Artikel 13

Ändringar av säkerhetsklassificering och upphävande av klassificering

Den säkerhetsklassificering som gäller för ett visst ECI-dokument får ändras eller upphävas på det sätt som föreskrivs i femte stycket av artikel 24.2 i fördraget och i artikel 25.3 i fördraget.

DEL TVÅ BESTÄMMELSER RÖRANDE PERSONER

Artikel 14

Tillgång till ECI-dokument

1. Tillgång till och innehav av ECI-dokument får endast beviljas personer som är vederbörligen bemyndigade och som dessutom på grund av sina skyldigheter har ett uppenbart behov av att bli underrättade om eller erhålla sådan information.

2. Inget tillstånd skall erfordras för tillgång till ECI-dokument som är klassificerade Eura - Begränsade.

Artikel 15

Tillstånd

1. Om inte annat fastställs av rådet, skall tillstånd endast beviljas personer som har genomgått personkontroll enligt artikel 16 och har fått de anvisningar som krävs enligt artikel 17.

2. Tillstånd skall ges skriftligen. Tillståndsdokumentet skall inte innehas av den bemyndigade personen.

3. De säkerhetstjänstemän som avses i artikel 8 skall bemyndigas på samma sätt.

4. Följande skall ha befogenhet att bevilja tillstånd :

a) Säkerhetsbyrån, när det gäller medlemmar av institutioner, medlemmar av kommittéer samt tjänstemän och anställda hos gemenskapen.

b) I alla andra fall den medlemsstat som enligt artikel 16.2 första stycket är ansvarig för personkontrollen.

Tillstånd som beviljas av säkerhetsbyrån eller av en medlemsstat skall godkännas av alla organ i gemenskapen och av alla medlemsstater.

5. Säkerhetsbyrån och de officiella organ som är ansvariga för den säkerhet som föreskrivs i artikel 7 skall, var och en med avseende på sina egna angelägenheter, förvara en lista över de personer som bemyndigats att ha tillgång till ECI-dokument som är klassificerade Eura - Kvalificerat hemliga och Eura - Hemliga.

Artikel 16

Personkontroll

1. Syftet med personkontrollen skall vara att säkerställa att den berörda personen uppfyller de nödvändiga villkoren för att få tillgång till ECI-dokument.

Personkontrollens omfattning skall vara beroende av för vilken säkerhetsklassificering tillståndet begärs.

2. Personkontrollen skall alltid utföras på ansvar av den medlemsstat i vilken personen i fråga är medborgare. Om personen i fråga inte är medborgare i någon medlemsstat, skall den medlemsstat vara ansvarig inom vars territorium han har sin fasta adress eller sin vanliga bostadsort.

Om personen i fråga under en viss tid varit bosatt i eller om han har anknytning till en annan medlemsstat än den medlemsstat som avses i föregående stycke, skall den medlemsstaten av den medlemsstat som är ansvarig för personkontrollen uppmanas att delta i undersökningen och skall meddela resultaten av sina förfrågningar till den medlemsstat som är ansvarig för personkontrollen.

3. Tillämpliga bestämmelser och direktiv, antagna i varje medlemsstat, skall gälla i fråga om personkontrollförfarandet.

Om inte annat fastställs av rådet med avseende på medlemmar av institutioner samt tjänstemän och anställda hos gemenskapen, skall en begäran om personkontroll, framställd av säkerhetsbyrån, ställas till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat som enligt punkt 2 första stycket kommer att vara ansvarig för utförandet av personkontrollen. Varje begäran om personkontroll skall åtföljas av uppgifter om personliga förhållanden för personen i fråga, vederbörligen bestyrkta och som innehåller alla uppgifter om personlig status för de berörda individerna och deras familjer samt deras verksamhet och fasta adress under de senaste tio åren.

För tjänstemän och anställda hos medlemsstaterna samt personer och företag enligt artikel 196 i fördraget, inklusive anställda vid dessa företag, skall personkontrollerna utföras på begäran av den berörda medlemsstaten.

4. När personkontrollen har slutförts, skall följande förfarande tillämpas med avseende på medlemmar av institutioner samt tjänstemän och anställda hos gemenskapen :

a) Efter slutförandet av personkontrollen, skall den medlemsstat som var ansvarig för den enligt punkt 2 första stycket, avge ett yttrande till säkerhetskontoret. Detta yttrande skall ange om det på grundval av resultaten av personkontrollen föreligger några invändningar eller inte mot att den berörda personen tillåts få tillgång till ECI-dokument av en viss klassificering. När en medlemsstat avger sitt yttrande skall den ta hänsyn till alla upplysningar som lämnats av alla andra medlemsstater som deltar i personkontrollen.

b) Om det yttrande som avgetts enligt a inte innehåller någon invändning, får säkerhetsbyrån bevilja tillstånd för den berörda personen, om den anser att det inte finns vägande skäl för att inte göra detta.

c) Om det yttrande som avgetts enligt a är ogynnsamt, skall säkerhetsbyrån vara bunden av detta yttrande och skall inte bevilja tillståndet.

d) Om upplysningar, efter det att tillståndet har beviljats, skulle komma till säkerhetsbyråns eller en medlemsstats kännedom, som ger grund för misstankar om lämpligheten hos den person som erhållit tillstånd, skall dessa upplysningar genast meddelas den medlemsstat som är ansvarig för utförandet av personkontrollen enligt punkt 2 första stycket. Denna medlemsstat skall granska sitt ursprungliga yttrande och meddela säkerhetskontoret huruvida den bedömer att tillståndet bör dras in. Säkerhetsbyrån skall följa yttrandet från medlemsstaten förutsatt att säkerhetsbyrån, om yttrandet är positivt, anser att det inte finns några allvarliga skäl för att inte göra detta.

Artikel 17

Instruktioner

1. Alla personer i tjänst hos gemenskapen eller hos medlemsstaterna och alla de personer som omfattas av artikel 196 i fördraget, vars arbete ger dem tillgång till ECI-dokument skall, när de börjar sitt arbete och därefter med jämna mellanrum av den säkerhetstjänsteman som avses i artikel 8 få instruktioner beträffande behovet av säkerhet och hur säkerheten skall upprätthållas.

2. När dessa instruktioner ges, skall det betonas att varje överträdelse av skyldigheten att upprätthålla säkerheten för ECI-dokument också kan betraktas som överträdelse av de lagar som gäller för handlingar som äventyrar statens säkerhet.

3. De personer som har erhållit dessa instruktioner skall underteckna en försäkran som styrker att de har erhållit de nödvändiga instruktionerna och bekräftar att de åtar sig att följa dessa.

Artikel 18

Besök och utbyte av information

1. Om en person som arbetar för en institution eller för ett av tjänsteföretagen eller en av installationerna i gemenskapen eller en person som lyder under en medlemsstats jurisdiktion under ett besök skall erhålla eller diskutera ECI-dokument som är klassificerade Eura - Kvalificerat hemliga eller Eura - Hemliga och som innehas av antingen ett annat organ än det organ i vars tjänst han är anställd eller av en person som är underkastad en annan medlemsstats jurisdiktion, skall en förhandsöverenskommelse träffas mellan dessa organ eller dessa personer. Överenskommelsen skall föreskriva att chefen för det organ till vilket besökaren hör eller, om det inte finns något sådant organ, det officiella organ som avses i artikel 7, skall sända ett dokument, om det är lämpligt bestyrkt av säkerhetstjänstemannen, som anger skälet till besöket och fullständiga personliga uppgifter, genom vilka besökaren kan identifieras. Om det är lämpligt, skall dokumentet också noga ange graderingen för hans tillstånd.

2. Säkerhetstjänstemannen hos det organ som besöks skall erbjuda besökaren vägledning under hans besök.

DEL TRE FYSISKT SKYDD AV ECI-DOKUMENT

AVSNITT I Tydlig märkning och mångfaldigande av ECI-dokument

Artikel 19

Tydlig märkning

1. Säkerhetsklassificeringarna Eura - Kvalificerat hemlig, Eura - Hemlig och Eura - Förtrolig skall visas genom en väl synlig märkning med en stämpel upptill och nedtill på varje sida av alla ECI-dokument.

För handlingar klassificerade Eura - Begränsad skall det vara tillräckligt att stämpla eller att på maskin endast skriva dessa ord upptill på varje sida av de tillämpliga dokumenten. För ett dokument som är inbundet i en volym, skall dessa ord visas endast upptill på första sidan i den volymen.

2. Varje sida i ett ECI-dokument som är klassificerat Eura - Förtrolig eller som har en högre klassificering skall numreras. Hela antalet sidor i de ECI-dokument som klassificeras Eura - Kvalificerat hemliga skall anges på första sidan. Varje exemplar av ett sådant dokument skall ha ett serienummer. Hänvisningen på ett dokument som innehåller material som är klassificerat Eura - Kvalificerat hemligt skall anges på varje sida som används.

3. Om säkerhetsklassificeringen för ett visst ECI-dokument ändras, skall de tillämpliga dokumenten märkas på ett lämpligt sätt för att överensstämma med den nya ECI-klassificeringen.

Artikel 20

Mångfaldigande

1. Antalet fullständiga kopior eller kopior av delar av ECI-dokument, i vilken form eller genom vilken metod de än har framställts, skall vara strikt begränsat till det antal som verkligen behövs.

2. Återgivning (till exempel omtryckning, kopior, utdrag, översättningar, etc.) av ECI-dokument klassificerade Eura - Kvalificerat hemliga skall i fråga om ECI-dokument som vidarebefordras enligt artikel 24 i fördraget, endast göras med säkerhetsbyråns samtycke och, om ECI-dokument som vidarebefordras enligt artikel 25 i fördraget, med samtycke från den medlemsstat där ECI-dokumentet har sitt ursprung.

3. Innan ECI-dokument som är klassificerade Eura - Hemliga återges, skall säkerhetstjänstemannen i det företag eller det organ som innehar ECI-dokumentet underrättas.

4. Alla registerhänvisningar som identifierar ECI-dokument vid den tidpunkt när det mångfaldigas skall anges på den eller de kopior som görs av detta dokument.

5. En person eller ett organ på vars initiativ mångfaldigandet görs skall anbringa sin egen tydliga referens på var och en av dessa kopior, åtföljd i fråga om ECI-klassificerade dokument märkta Eura - Kvalificerat hemlig eller Eura - Hemlig av ett angivande av det totala antalet kopior som gjorts och numret för varje kopia.

AVSNITT II Säkerhet i byggnader

Artikel 21

1. Respektive förvaltning i gemenskapen eller i medlemsstaterna skall säkerställa att byggnader eller delar av byggnader i vilka ECI-klassificerade dokument märkta Eura - Förtrolig eller med en högre klassificering förvaras, med lätthet kan övervakas samt är tillgängliga endast för personer som har tillstånd att gå in i dem.

2. För att kontrollera vilka personer som har tillträde till dessa byggnader eller delar av byggnader skall de berörda förvaltningarna vidta åtgärder för att säkerställa att anställda och besökare identifieras på ett riktigt sätt. Besökare skall inte lämnas ensamma i lokaler som innehåller ECI-dokument.

3. Efter ordinarie arbetstid skall byggnader eller delar av byggnader, i vilka ECI-dokument enligt punkt 1 förvaras, inspekteras för att säkerställa att de förstärkta säkerhetsskåpen och skåpen som innehåller register etc. är ordentligt låsta och att ECI-dokumenten har skyddats på ett riktigt sätt.

4. De byggnader eller delar av byggnader där ECI-dokument som är klassificerade som Eura - Kvalificerat hemliga förvaras skall skyddas av säkerhetsvakter och larmsystem.

AVSNITT III Säkerhetsförvaring av ECI-dokument

Artikel 22

Förstärkta säkerhetsskåp

1. ECI-dokument, klassificerade som Eura - Kvalificerat hemliga dokument skall förvaras i förstärkta säkerhetsskåp med trekombinationslås.

De hemliga kombinationerna skall ändras varje gång en medarbetare som känner till kombinationen förflyttas och varje gång säkerheten har blivit eller tycks ha blivit äventyrad. I annat fall skall kombinationen ändras var sjätte månad.

2. ECI-dokument, klassificerade som Eura - Hemliga och Eura - Förtroliga, skall förvaras i förstärkta skåp eller säkerhetsskåp av stål, vilkas låsmekanismer regelbundet kontrolleras och är kända för att vara pålitliga.

3. ECI-dokument, klassificerade som Eura - Begränsade, skall förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan få tillgång till dem.

AVSNITT IV Registrering av ECI-dokument

Artikel 23

Alla ECI-dokument som är klassificerade som Eura - Kvalificerat hemliga och Eura - Hemliga skall registreras på ett särskilt sätt.

Denna registrering skall göra det möjligt

- att skyndsamt sammanställa en lista över de personer som har frågat efter eller innehar dessa dokument,

- att skyndsamt ta reda på innehavaren av varje exemplar och varje kopia av dokumentet.

AVSNITT V Spridning av ECI-dokument

Artikel 24

Praktiska bestämmelser

1. Spridningen av ECI-dokument inom en byggnad eller en grupp av byggnader skall skyddas på ett sätt som förhindrar all obehörig spridning.

2. ECI-dokument klassificerade som Eura - Förtroliga samt dokument av högre klassificering som sänds utanför en byggnad eller en grupp av byggnader, skall placeras i dubbla kuvert varvid det inre kuvertet skall ange säkerhetsklassificeringen. Säkerhetsklassificeringen får under inga omständigheter anges på det yttre kuvertet.

Alla personer som erhåller ECI-dokument skall omedelbart bekräfta mottagandet på ett mottagningsbevis. Detta mottagningsbevis, som inte skall vara säkerhetsklassificerat, skall ange ECI-dokumentets referensnummer samt exemplarets nummer och datum, men inte innehållet eller säkerhetsklassificeringen. Mottagaren skall omedelbart återsända mottagningsbeviset till avsändaren, som skall förvissa sig om att detta åliggande uppfylls.

3. ECI-dokument som är klassificerade som Eura - Begränsade skall handhas på ett sådant sätt att deras säkerhet garanteras.

Artikel 25

Spridning av ECI-dokument inom gemenskapen

1. ECI-dokument som är klassificerade som Eura - Kvalificerat hemliga och som skickas till utlandet skall sändas med diplomatsäck i förvar hos en kurir, som åtföljs av en annan person.

ECI-dokument som är klassificerade som Eura - Hemliga och Eura - Förtroliga och som sänds till utlandet skall sändas med diplomatsäck.

Dessa bestämmelser skall också tillämpas när ECI-dokument avsänds enligt artiklarna 4 och 5 i protokollet över privilegier och immunitet i Europeiska atomenergigemenskapen.

2. I undantagsfall får ECI-dokument enligt punkt 1 också medföras av andra personer under förutsättning att

a) dessa personer har tillstånd att ha tillgång till ECI-dokument med den aktuella klassificeringen,

b) de sändningar som innehåller ECI-dokument är försedda med en officiell försegling, som undantar dem från tullkontroll,

c) budet är försett med ett intyg som erkänns av alla länder genom vilka han passerar och som tillåter honom att följa sändningen till dess uppgivna bestämmelseort,

d) budet är vederbörligen informerat om de skyldigheter som åligger honom under transporten av ECI-dokumenten.

3. Sändning av ECI-dokument som är klassificerade som Eura - Begränsade skall inte vara föremål för några särskilda bestämmelser. Det är emellertid väsentligt att säkerställa att ingen obehörig person får tillgång till denna information.

Artikel 26

Spridning av ECI-dokument inom en medlemsstat

1. ECI-dokument, klassificerade som Eura - Förtroliga och dokument med strängare klassificering, skall avsändas med bud. Budet skall uppfylla de villkor som fastställs i artikel 25.2 a och 25.2 d. Om ECI-dokumenten är klassificerade som Eura - Kvalificerat hemliga, skall budet åtföljas av en annan person.

2. ECI-dokument, klassificerade som Eura - Hemliga får emellertid avsändas per post som ett assurerat brev. ECI-dokument, klassificerade som Eura - Förtroliga, får också avsändas som rekommenderad post.

3. ECI-dokument, klassificerade som Eura - Begränsade skall avsändas enligt bestämmelserna i artikel 25.3.

Artikel 27

Medförande av ECI-dokument under officiella uppdrag eller sammanträden

1. Medförande av ECI-dokument under officiella uppdrag eller för sammanträden utanför de byggnader, i vilka de förvaras skall begränsas till ett minimum.

2. ECI-dokument som medförs under officiella uppdrag skall, när de inte används, lämnas i förvar på en plats som i alla avseenden uppfyller säkerhetskraven enligt artiklarna 21 och 22. Det bistånd som erfordras för detta ändamål skall lämnas av de tillämpliga förvaltningarna i den medlemsstat inom vars territorium sammanträdet eller det officiella uppdraget äger rum. Om det visar sig omöjligt att lämna ECI-dokumenten i förvar på detta sätt, skall den person som reser förbli personligen ansvarig för deras säkerhet och skall använda sig av alla säkerhetsåtgärder som han har tillgång till. ECI-dokumentet skall förbli i personligt förvar hos den person som reser, om det skulle visa sig omöjligt att deponera det under tillfredsställande säkerhetsförhållanden.

Det skall i synnerhet vara förbjudet att lämna dessa ECI-dokument, även tillfälligt, i hotellkassaskåp eller i fordon.

3. ECI-dokument får inte läsas offentligt.

Artikel 28

Överföring av ECI-dokument genom telekommunikation

1. ECI-dokument som är klassificerade som Eura - Förtroliga och dokument med strängare klassificering, får sändas genom telegram, radio, telefon eller telex, förutsatt att texten är korrekt krypterad enligt säkerhetsklassificeringen för det berörda dokumentet.

2. ECI-dokument, klassificerade som Eura - Kvalificerat hemliga skall överföras på detta sätt endast i nödsituationer och om det är absolut nödvändigt.

3. Alla öppna telefonsamtal angående ECI-dokument klassificerade som Eura - Förtroliga eller dokument med strängare klassificering, skall vara förbjudna.

AVSNITT VI Förstöring av ECI-dokument

Artikel 29

Systematisk förstöring

1. För att undvika en onödig anhopning av ECI-dokument skall exemplar som inte längre gäller och överskottsexemplar förstöras.

Dokument som är klassificerade som Eura - Hemliga och Eura - Kvalificerat hemliga skall inte förstöras utan föregående tillstånd från den myndighet som är bemyndigad att bestämma deras klassificering.

2. ECI-dokument skall förstöras genom förbränning, malning eller strimling, varvid detta i fråga om ECI-dokument klassificerade som Eura - Kvalificerat hemliga eller Eura - Hemliga skall utföras i närvaro av säkerhetstjänstemannen eller av en för ändamålet av honom utnämnd person, som skall upprätta en rapport om detta.

3. Alla mångfaldigande medier av vilket slag de vara må, dvs. stenciler, genomslagskopior, skrivmaskinsband, handskrivna anteckningar eller filmnegativ, som har använts för framställning eller mångfaldigande skall, efter det att de kopior som skall behållas har framställts, förstöras enligt säkerhetstjänstemannens givna instruktioner.

Artikel 30

Förstöring i en nödsituation

Varje myndighet som innehar ECI-dokument skall utarbeta en plan för förstöring i en nödsituation, som under exceptionella omständigheter skall förhindra att ECI-dokument klassificerade som Eura - Förtroliga och dokument med strängare klassificering kommer i händerna på obehöriga personer.

AVSNITT VII Särskilda bestämmelser

Artikel 31

Om vissa av de tidigare nämnda bestämmelserna inte kan tillämpas på grund av den särskilda karaktären hos ECI-dokumenten, skall säkerhetstjänstemannen vidta eller låta vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att dessa ECI-dokument ges ett skydd som är likvärdigt med det skydd som föreskrivs i denna förordning.

DEL FYRA ÅTGÄRDER SOM SKALL VIDTAGAS I HÄNDELSE AV ÖVERTRÄDELSE AV SÄKERHETSFÖRORDNINGEN

Artikel 32

Obligatorisk anmälan

1. Alla personer som har blivit instruerade i överensstämmelse med bestämmelserna i denna förordning, och som upptäcker eller antar att en överträdelse av säkerhetsförordningarna eller av säkerhetsåtgärderna har begåtts, skall omedelbart underrätta antingen säkerhetstjänstemannen eller sin avdelningschef om detta.

2. Om en sådan överträdelse eller misstänkt överträdelse enligt punkt 1 tyder på att ECI-dokument klassificerade som Eura - Förtroliga eller dokument med strängare klassificering har kommit till en obehörig persons kännedom, skall ärendet skyndsamt hänskjutas till säkerhetsbyrån eller till de officiella organ som föreskrivs i artikel 7, som skall klarlägga fakta.

3. Om den misstänkta överträdelsen enligt punkt 2 bekräftas, skall de officiella organen enligt artikel 7 i alla medlemsstaterna informeras av en säkerhetstjänsteman, eller vice versa. Var och en av dem skall för egen del vidta alla nödvändiga åtgärder

a) för att begränsa den vållade skadan så mycket som möjligt,

b) för att förhindra att händelsen upprepas.

Artikel 33

Förfarande för anmälan till medlemsstaterna

Säkerhetsbyrån skall underrätta medlemsstaterna om fastställda fakta genom de officiella organ som föreskrivs i artikel 7.

Den eller de stater som berörs skall, om de anser det nödvändigt, till det officiella organet i den behöriga staten sända en begäran om inledande av det förfarande som föreskrivs i artikel 194.1 andra stycket i fördraget.

DEL FEM SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 34

Fördrag eller överenskommelser med tredje land

Dessa bestämmelser skall gälla med beaktande av gemenskapens och medlemsstaternas förpliktelser (eller gemenskapens eller medlemsstaternas) inom detta område, som uppstår genom fördrag eller överenskommelser, slutna med tredje land, en internationell organisation eller en medborgare i ett tredje land.

Artikel 35

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den fyrtionde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 juli 1958.

På rådets vägnar

BALKE

Ordförande

Top