EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22020A1231(04)

AVTAL MELLAN FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLANDS REGERING OCH EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN OM SAMARBETE OM SÄKER OCH FREDLIG ANVÄNDNING AV KÄRNENERGI

Den här versionen har ersatts med en ny - 22021A0430(04)

OJ L 445, 31.12.2020, p. 5–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 445/5


AVTAL MELLAN FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLANDS REGERING OCH EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN OM SAMARBETE OM SÄKER OCH FREDLIG ANVÄNDNING AV KÄRNENERGI


Regeringen för Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (nedan kallat Förenade kungariket) och Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) (nedan kallad gemenskapen), nedan tillsammans kallade parterna och enskilt parten,

Som BEAKTAR att Förenade kungariket, Europeiska unionen (nedan kallad unionen) och gemenskapen den 24 januari 2020 ingick avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (nedan kallat utträdesavtalet) och att Förenade kungariket på denna grund drog sig ur unionen klockan 23:00 GMT och 00:00 MET den 31 januari 2020,

SOM BEAKTAR att avdelning IX i utträdesavtalet föreskriver Euratomrelaterade separationsfrågor,

SOM NOTERAR att unionen och Förenade kungariket har enats om den politiska förklaringen om de framtida förbindelserna mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket efter Förenade kungarikets utträde,

SOM ERKÄNNER graden av integration mellan gemenskapen och Förenade kungariket på kärnenergiområdet,

SOM ERKÄNNER att Förenade kungariket, gemenskapen och dess medlemsstater har uppnått en jämförbar framskriden nivå när det gäller fredlig användning av kärnenergi enligt sina respektive lagar och andra författningar om kärnämneskontroll och nukleärt fysiskt skydd, folkhälsa, kärnsäkerhet, strålskydd, hantering av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle samt miljöskydd,

SOM NOTERAR Förenade kungarikets åtagande att utveckla och använda kärnenergi som en del av landets diversifierade och koldioxidsnåla energimix,

SOM ÖNSKAR skapa långsiktiga former för samarbete om fredlig och icke-explosiv användning av kärnenergi på ett förutsebart och praktiskt sätt, som tar hänsyn till behoven inom parternas respektive kärnenergiprogram och underlättar handel, forskning och utveckling samt annat samarbete mellan Förenade kungariket och gemenskapen,

SOM ERKÄNNER att Förenade kungariket och gemenskapen drar nytta av samarbetet dem emellan när det gäller användningen av kärnenergi för fredliga ändamål,

SOM BEKRÄFTAR parternas åtagande att säkerställa att den internationella utvecklingen och användningen av kärnenergi för fredliga ändamål främjar målet om icke-spridning av kärnvapen,

SOM BEKRÄFTAR Förenade kungarikets, gemenskapens och medlemsstaternas stöd för Internationella atomenergiorganets (International Atomic Energy Agency, nedan kallat IAEA) mål och IAEA:s system för kärnämneskontroll samt deras önskan att samarbeta för att säkerställa dess fortsatta effektivitet,

SOM BEAKTAR att Förenade kungariket och gemenskapens alla medlemsstater är parter i fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen, som upprättades i Washington, London och Moskva den 1 juli 1968 och trädde i kraft den 5 mars 1970, (nedan kallat icke-spridningsfördraget),

SOM BEKRÄFTAR parternas stöd för icke-spridningsfördragets mål och deras önskan att främja allmän anslutning till icke-spridningsfördraget,

SOM BEKRÄFTAR det starka åtagandet från Förenade kungariket, gemenskapen och medlemsstaterna för icke-spridning av kärnvapen, vilket inbegriper förstärkning och effektiv tillämpning av de system för kärnämneskontroll och exportkontroll som samarbetet avseende fredlig användning av kärnenergi mellan Förenade kungariket och gemenskapen ska omfattas av,

SOM ERKÄNNER att Förenade kungariket, i egenskap av kärnvapenstat enligt icke-spridningsfördraget, frivilligt har ingått avtalet mellan Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och Internationella atomenergiorganet om kärnämneskontroller i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland inom ramen för fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen och tilläggsprotokollet till det avtalet, vilka båda ingicks i Wien den 7 juni 2018 (nedan gemensamt kallade Förenade kungariket-IAEA-kontrollavtalet),

SOM NOTERAR att kärnämneskontroll tillämpas i gemenskapens alla medlemsstater enligt fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (nedan kallat Euratomfördraget) och de avtal om kärnämneskontroll som har slutits mellan gemenskapen, dess medlemsstater och IAEA,

SOM ERINRAR om Förenade kungarikets, gemenskapens och dess medlemsstaters starka engagemang för säker användning av kärnämne som parter i konventionen om fysiskt skydd av kärnämne, undertecknad i Wien och New York den 3 mars 1980 och som började tillämpas allmänt den 8 februari 1987, och den ändring av konventionen som ingicks i Wien den 8 juli 2005 och som började tillämpas allmänt den 8 maj 2016 (nedan gemensamt kallade den ändrade konventionen om kärnsäkerhet),

SOM NOTERAR att Förenade kungariket och gemenskapens alla medlemsstater ingår i gruppen av länder som levererar kärnämne (Nuclear Suppliers Group, nedan kallat NSG),

SOM NOTERAR att man bör beakta de åtaganden som har gjorts av Förenade kungariket och varje medlemsstat i gemenskapen inom ramen för NSG,

SOM ERKÄNNER att detta avtal inte påverkar tillämpningen av avtalet mellan Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, Förbundsrepubliken Tyskland och Konungariket Nederländerna om samarbete i utvecklingen och utnyttjandet av centrifugeringsprocessen för produktion av anrikat uran, som undertecknades i Almelo den 4 mars 1970, och avtalet mellan regeringarna i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, Konungariket Nederländerna, Förbundsrepubliken Tyskland och Republiken Frankrike om samarbete inom centrifugeringsteknik, som undertecknades i Cardiff den 12 juli 2005,

SOM BEKRÄFTAR Förenade kungarikets, gemenskapens och dess medlemsstaters stöd för de internationella konventionerna om kärnsäkerhet, hantering av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle, tidig anmälan av en kärnenergiolycka och bistånd i nödsituationer,

SOM BEKRÄFTAR parternas åtagande att på ett säkert sätt använda kärnmaterial och kärnanläggningar och skydda människor och miljö mot de skadliga effekterna av joniserande strålning, vikten för det internationella samfundet av att se till att användningen av kärnenergi är säker, väl reglerad och försvarbar från miljösynpunkt, och vikten av bilateralt och multilateralt samarbete för effektiva kärnsäkerhetsarrangemang och för att förbättra sådana arrangemang,

SOM ERKÄNNER principen om kontinuerlig förbättring av kärnsäkerheten och bägge parters ledande ställning på detta område, inbegripet främjandet av höga standarder i hela världen, och som erkänner vikten av att upprätthålla en hög kärnsäkerhetsnivå för vardera parten,

SOM BEAKTAR betydelsen av vetenskaplig och teknisk kärnfissions- och fusionsforskning, både för energitillämpningar och andra tillämpningar, för parterna och deras ömsesidiga intresse av att samarbeta i denna fråga,

SOM BEKRÄFTAR att gemenskapen har åtagit sig att delta i uppförandet av Iterprojektet (Iter) (1) och den framtida driften av anläggningen, genom att underteckna avtalet om upprättandet av en internationell fusionsenergiorganisation för gemensamt genomförande av Iter, där gemenskapens bidrag administreras av det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi, som inrättades genom rådets beslut 2007/198/Euratom (2),

SOM BEAKTAR att särskilda villkor för Förenade kungarikets deltagande i Iterprojektet eller i annan verksamhet genom europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi och Förenade kungarikets deltagande som associerat land i gemenskapens forsknings- och utbildningsprogram, inbegripet det finansiella bidraget, fastställs separat,

SOM ERKÄNNER den grundläggande principen om fri rörlighet för varor, produkter och kapital samt anställningsfrihet för specialister inom gemenskapens inre marknad för kärnenergi,

SOM ERKÄNNER att avtalet bör vara förenligt med unionens och Förenade kungarikets skyldigheter enligt WTO-avtalen,

SOM UPPREPAR åtagandena från Förenade kungariket och gemenskapens medlemsstater rörande sina bilaterala avtal om fredlig användning av kärnenergi,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Mål

1.   Syftet med detta avtal är att tillhandahålla en ram för samarbete mellan parterna avseende fredlig användning av kärnenergi, baserat på ömsesidiga fördelar och ömsesidighet, utan att det påverkar parternas respektive befogenheter.

2.   Samarbetet enligt detta avtal ska vara inriktat på fredliga ändamål.

3.   De artiklar som omfattas av detta avtal får endast användas för fredliga ändamål och får inte användas för kärnvapen eller kärnladdningar, eller för forskning om eller utveckling av kärnvapen eller andra kärnladdningar eller för militära ändamål.

Artikel 2

Definitioner

I detta avtal avses med

(a)

behörig myndighet:

i)

för Förenade kungariket: Department for Business, Energy and Industrial Strategy and the Office for Nuclear Regulation,

ii)

för gemenskapen: Europeiska kommissionen,

eller annan sådan myndighet som den berörda parten när som helst kan anmäla skriftligen till den andra parten,

(b)

utrustning: artiklar som förtecknas i avdelningarna 1, 3, 4, 5, 6 och 7 i bilaga B till NSG,

(c)

riktlinjer för överföring av kärnämne: de riktlinjer som anges i IAEA-dokument INFCIRC/254/Part 1, som kan komma att revideras med jämna mellanrum, och som genomförs av parterna, såvida inte annat överenskommits efter samråd i gemensamma kommittén,

(d)

intellektuell äganderätt: intellektuell äganderätt enligt definitionen i artikel 2 i konventionen om upprättande av Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten, utfärdad i Stockholm den 14 juli 1967 och ändrad den 28 september 1979. Begreppet kan även inbegripa andra aspekter som parterna gemensamt kommer överens om,

(e)

gemensam kommitté: den kommitté som inrättas enligt artikel 19 [Gemensamma kommittén],

(f)

icke-nukleärt material: den betydelse som anges i bilaga B till NSG,

(g)

bilaga B till NSG: bilaga B till Guidelines for Nuclear Transfers (riktlinjer för överföring av kärnämne),

(h)

kärnämne: varje kärnråmaterial eller speciellt klyvbart material enligt definitionen i artikel XX i IAEA:s stadgar, som upprättades i FN:s högkvarter den 23 oktober 1956 och som trädde i kraft den 29 juli 1957 (nedan kallade IAEA:s stadgar). Alla beslut av IAEA:s styrelse enligt artikel XX i IAEA:s stadgar som medför ändringar i förteckningen över material som anses vara ”kärnråmaterial” eller ”speciellt klyvbart material” får verkan inom ramen för detta avtal först om båda parterna är överens efter samråd i gemensamma kommittén,

(i)

fredliga ändamål: användning av kärnämne, inklusive kärnämne som producerats med hjälp av processer, icke-nukleärt material, utrustning och teknik inom områden såsom elproduktion, medicin, jordbruk och industri, med undantag dock för forskning kring eller utveckling av kärnladdningar eller eventuella militära ändamål, varvid militära ändamål inte inbegriper tillhandahållande av energi till militärbaser från något elnätverk eller framställning av radioaktiva isotoper avsedda att användas för medicinska ändamål vid militärsjukhus,

(j)

personer: varje fysisk person, företag eller annan enhet – parterna dock undantagna – som omfattas av de lagar och andra författningar som gäller inom respektive parts territorier,

(k)

teknik: den betydelse som anges i bilaga A till Guidelines for Nuclear Transfers (riktlinjer för överföring av kärnämne),

(l)

övergångsperiod: den betydelse som anges i utträdesavtalet, och

(m)

handels- och samarbetetsavtalet: handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan.

Hänvisningar i detta avtal till artiklar avser, om inte annat föreskrivs, artiklar i detta avtal.

Artikel 3

Räckvidd för samarbetet på kärnenergiområdet

1.   Parternas enligt detta avtal planerade samarbete kring fredlig användning av kärnenergi kan innefatta

(a)

underlättande av handel och kommersiellt samarbete,

(b)

leverans av kärnämne, icke-nukleärt material och utrustning,

(c)

tekniköverföring, inklusive tillhandahållande av information som är relevant för denna artikel,

(d)

upphandling av utrustning och anordningar,

(e)

tillträde till och användning av utrustning och anläggningar,

(f)

säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall, inklusive geologisk slutförvaring,

(g)

kärnsäkerhet och strålskydd, inklusive olycksberedskap och övervakning av radioaktivitetsnivån i miljön,

(h)

kärnämneskontroll och fysiskt skydd,

(i)

användning av radioaktiva isotoper och strålning inom jordbruk, industri, medicin och miljöforskning, framför allt för att minimera risken för brist på radioaktiva isotoper för medicinskt bruk och för att, av omsorg om folkhälsan, stödja utvecklingen av ny teknik och nya behandlingsformer som innefattar radioaktiva isotoper,

(j)

geologisk och geofysikalisk prospektering efter samt utveckling, produktion, vidareförädling och användning av uranresurser,

(k)

rättsliga aspekter rörande fredlig användning av kärnenergi,

(l)

forskning och utveckling, och

(m)

andra områden av relevans för innehållet i detta avtal, enligt vad som ömsesidigt kan bestämmas skriftligen av parterna efter samråd i gemensamma kommittén.

2.   Samarbetet inom de specifika områden som anges i punkt 1 i denna artikel får genomföras efter behov, genom arrangemang mellan en juridisk person etablerad i Förenade kungariket och en juridisk person i gemenskapen som respektive behörig myndighet anmäler till den andra behöriga myndigheten såsom vederbörligen bemyndigad att genomföra sådant samarbete. Alla sådana arrangemang ska inbegripa bestämmelser för skydd av intellektuell äganderätt i fall där sådana rättigheter finns eller uppstår.

Artikel 4

Samarbetsformer

Det samarbete som beskrivs i artikel 3 [Räckvidd för samarbetet på kärnenergiområdet] kan ta sig bland annat, men inte enbart, följande former:

(a)

Överföring av kärnämne, icke-nukleärt material, utrustning och teknik.

(b)

Utbyte av information inom områden av ömsesidigt intresse, såsom kärnämneskontroll, kärnsäkerhet, radioaktivitetsnivån i miljön och försörjningen med radioaktiva isotoper.

(c)

Underlättande av utbyte, besök och utbildning av personal och experter, också i form av yrkesutbildning och avancerad utbildning för administrativ, vetenskaplig och teknisk personal.

(d)

Symposier och seminarier.

(e)

Utbyte av information, bistånd och tjänster inom vetenskap och teknik, också med avseende på forsknings- och utvecklingsverksamhet.

(f)

Anordnande av och deltagande i gemensamma projekt och upprättande av samriskföretag och lämpliga bilaterala arbetsgrupper.

(g)

Underlättande av kommersiellt samarbete kring kärnbränslecykeln, såsom leverans av tjänster med anknytning till denna, bland annat konvertering av uran och isotopanrikning.

(h)

Andra former av samarbete enligt vad som ömsesidigt kan bestämmas skriftligen av parterna efter samråd i gemensamma kommittén.

Artikel 5

Artiklar som omfattas av detta avtal

1.   Detta avtal ska tillämpas på de artiklar som anges i punkt 2 såvida inte

(a)

annat skriftligen fastställs ömsesidigt av parterna, eller

(b)

ett undantag enligt punkt 4 är tillämpligt.

2.   De i punkt 1 avsedda artiklarna är de följande:

(a)

Kärnämne, icke-nukleärt material, utrustning eller teknik som överförs mellan parterna eller deras respektive personer, direkt eller genom ett tredjeland. Sådant kärnämne, icke-nukleärt material, utrustning eller teknik ska omfattas av detta avtal så snart det har kommit in på den mottagande partens territorium, under förutsättning att den levererande parten skriftligen har underrättat den mottagande parten om överföringen och den mottagande parten skriftligen har bekräftat att detta avtal tillämpas eller kommer att tillämpas på artikeln i fråga och att den tilltänkta mottagaren, i det fall då det inte är den mottagande parten, är en bemyndigad person inom den mottagande partens territorium.

(b)

Kärnämne, icke-nukleärt material eller utrustning som använts i eller tillverkats med hjälp av artiklar som omfattas av detta avtal, i enlighet med vad som identifierats i de administrativa arrangemang som antagits med stöd av artikel 15 [Administrativa arrangemang].

(c)

Kärnämne, icke-nukleärt material, utrustning eller teknik, som i enlighet med de förfaranden som anges i de administrativa arrangemang som upprättats enligt artikel 15 [Administrativa arrangemang], ska omfattas av detta avtal efter detta avtals ikraftträdande.

(d)

Alla andra artiklar som gemensamt bestämts av parterna, efter samråd i gemensamma kommittén.

3.   Artiklar som enligt vad som avses i punkt 1 omfattas av detta avtal ska fortsätta omfattas av detta avtal till dess att det i enlighet med de administrativa arrangemang som inrättats i enlighet med artikel 15 [Administrativa arrangemang] har fastställts att

(a)

artiklarna har vidaresänts och lämnat mottagarpartens jurisdiktion i enlighet med de tillämpliga bestämmelserna i detta avtal,

(b)

artikeln, om det är fråga om kärnämne, inte längre är användbar för någon kärnteknisk verksamhet som är relevant med tanke på de kärnämneskontroller som avses i artikel 6.1 [Kärnämneskontroller] eller att det i praktiken har upphört att vara återvinningsbart; för fastställande av när kärnämne som omfattas av detta avtal inte längre är användbart eller i praktiken har upphört att vara återvinningsbart för bearbetning till en form där det kan användas för någon kärnteknisk verksamhet som är relevant med tanke på kärnämneskontrollerna, ska båda parterna godta beslut som IAEA har fattat enligt bestämmelserna rörande avslutande av kärnämneskontroller i det relevanta avtal om kärnämneskontroller som IAEA är part i,

(c)

artikeln, om det är fråga om icke-nukleärt material och utrustning, inte längre kan användas för kärntekniska ändamål,

(d)

artikeln inte längre omfattas av detta avtal, enligt de kriterier som definierats i de administrativa arrangemang som antagits i enlighet med artikel 15 [Administrativa arrangemang], eller

(e)

annat gemensamt har bestämts av parterna, efter samråd i gemensamma kommittén.

4.   Teknik ska omfattas av detta avtal för alla gemenskapens medlemsstater, utom för de medlemsstater som anges av gemenskapen i en skriftlig anmälan till Förenade kungariket när detta avtal träder i kraft, som anger de medlemsstater som har förklarat att de inte önskar att teknik omfattas av detta avtal. Sådana åtgärder ska inte påverka tillämpningen av gemenskapslagstiftningen, särskilt inte reglerna för den gemensamma marknaden på kärnenergiområdet. Varje medlemsstat för vilken en anmälan enligt denna punkt har gjorts ska bistå gemenskapens behöriga myndighet vid fullgörandet av skyldigheterna enligt detta avtal när det gäller överföring och vidareöverföring av teknik. Efter samråd i gemensamma kommittén får den anmälan som avses i denna punkt när som helst återkallas skriftligen med avseende på varje berörd medlemsstat, om medlemsstaten har uttryckt sin önskan om detta. De praktiska bestämmelserna för genomförandet av denna föreskrift ska fastställas i de administrativa arrangemang som antagits i enlighet med artikel 15 [Administrativa arrangemang].

Artikel 6

Kärnämneskontroller

1.   För kärnämne som omfattas av detta avtal ska följande villkor gälla:

(a)

I gemenskapen: Euratoms kärnämneskontroller enligt Euratomfördraget och IAEA:s kärnämneskontroller enligt nedanstående kontrollavtal, i deras eventuellt ändrade eller nya lydelse, och enligt icke-spridningsfördraget:

i)

Avtalet mellan gemenskapens kärnvapenfria medlemsstater, Europeiska atomenergigemenskapen och Internationella atomenergiorganet, upprättat i Bryssel den 5 april 1973 och som trädde i kraft den 21 februari 1977 (IAEA INFCIRC/193) och avtalet mellan Frankrike, Europeiska atomenergigemenskapen och Internationella atomenergiorganet, som ingicks i juli 1978 och som trädde i kraft den 12 september 1981 (IAEA INFCIRC/290).

ii)

Tilläggsprotokollen IAEA INFCIRC/193/Add.8, och IAEA INFCIRC/290/Add.1 som undertecknades i Wien den 22 september 1998 och trädde i kraft den 30 april 2004 på grundval av IAEA INFCIRC/540 (korrigerat) (Strengthened Safeguards System, Part II).

(b)

I Förenade kungariket:

i)

Det inhemska systemet för kärnämneskontroller, i den form det genomförs av den nationella behöriga myndigheten.

ii)

IAEA:s kärnämneskontroll i enlighet med Förenade kungariket-IAEA-kontrollavtalet.

2.   Om tillämpningen av något av de avtal med IAEA som nämns i punkt 1 av någon anledning tillfälligt eller slutgiltigt upphör i gemenskapen eller i Förenade kungariket, ska den berörda parten utan dröjsmål ingå ett avtal med IAEA som ger en verkan och täckning som är likvärdig med den som ges av de avtal om kärnämneskontroll som avses i punkt 1 a eller b, eller om så inte är möjligt,

(a)

ska gemenskapen, för eget vidkommande, tillämpa kärnämneskontroller som bygger på Euratoms system för kärnämneskontroll och ger en verkan och täckning som är likvärdig med den som ges av de kärnämneskontroller som avses i punkt 1 a, och Förenade kungariket för sitt vidkommande, tillämpa kärnämneskontroller som ger en verkan och täckning som är likvärdig med den som följer av det avtal om kärnämneskontroller som avses i punkt 1 b,

(b)

eller, om detta inte är möjligt, ska parterna träffa överenskommelser om tillämpning av kärnämneskontroll som ger en verkan och täckning som är likvärdig med den som följer av de avtal om kärnämneskontroll som avses i punkt 1 a eller b.

3.   Vardera parten åtar sig att inom sin respektive jurisdiktion genomföra ett gediget och effektivt redovisnings- och kontrollsystem för kärnämnen för att säkerställa att kärnämnen som omfattas av detta avtal inte används för annat än fredliga ändamål. Övervakningen, också i form av inspektioner i anläggningar där det finns kärnämne som omfattas av detta avtal, ska utföras på ett sådant sätt att respektive behöriga myndighet kan dra oberoende slutsatser och vid behov anmoda att lämpliga avhjälpande åtgärder vidtas samt övervaka dessa åtgärder.

Artikel 7

Fysiskt skydd

1.   Fysiska skyddsåtgärder ska alltid tillämpas i sådan utsträckning att minst de kriterier som fastställs i bilaga C till Guidelines for Nuclear Transfers (riktlinjer för överföring av kärnämne) uppfylls. Vid sidan av detta dokument ska Förenade kungariket, gemenskapen, i förekommande fall företrädd av Europeiska kommissionen, och gemenskapens medlemsstater, när de tillämpar fysiska skyddsåtgärder, hänvisa till sina skyldigheter enligt den ändrade konventionen om kärnsäkerhet, inbegripet eventuella ändringar som är i kraft för varje part, och till IAEA:s rekommendationer INFCIRC/225/Rev.5 Nuclear Security Recommendations on Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities, inbegripet eventuella revideringar, såvida inte parterna gemensamt beslutar något annat efter samråd i gemensamma kommittén.

2.   Transport av kärnämne ska omfattas av bestämmelserna i den ändrade konventionen om kärnsäkerhet, inklusive eventuella ändringar som är i kraft för varje part, och av IAEA:s föreskrifter för säker transport av radioaktiva ämnen (IAEA:s säkerhetsnormer serie nr TS-R-1), inklusive eventuella ändringar, såvida inte parterna gemensamt beslutar något annat efter samråd i gemensamma kommittén.

Artikel 8

Kärnsäkerhet

1.   Gemenskapen och Förenade kungariket är parter i konventionen om kärnsäkerhet, som utfärdades i Wien den 17 juni 1994 och trädde i kraft den 24 oktober 1996 (IAEA INFCIRC/449), konventionen om säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle och säkerheten vid hantering av radioaktivt avfall, som utfärdades i Wien den 5 september 1997 och trädde i kraft den 18 juni 2001 (IAEA INFCIRC/546), konventionen om bistånd i händelse av en kärnteknisk olycka eller ett nödläge med radioaktiva ämnen, som utfärdades i Wien den 26 september 1986 och trädde i kraft den 26 februari 1987 (IAEA INFCIRC/336) samt konventionen om tidig information vid en kärnenergiolycka, som utfärdades i Wien den 26 september 1986 och trädde i kraft den 27 oktober 1986 (IAEA INFCIRC/335). Varje ändring av någon av ovannämnda konventioner är tillämplig på detta avtal, om inte endera parten skriftligen underrättat den andra parten om sin vägran att godkänna ändringen. Gemenskapen, dess medlemsstater och Förenade kungariket har godkänt Wiendeklarationen om kärnsäkerhet som antogs den 9 februari 2015 (IAEA INFCIRC/872).

2.   Parterna erkänner vikten av internationellt samarbete för effektiva kärnsäkerhetsupplägg och ska, under erkännande av vardera partens ledande ställning på detta område, arbeta tillsammans för att fortlöpande förbättra internationella kärnsäkerhetsnormer och kärnsäkerhetskonventioner, jämte genomförandet av dem.

3.   Parterna erkänner principen om kontinuerlig förbättring av kärnsäkerheten och varje parts rätt att genomföra kärnsäkerhetsnormer, och i den mån det inte strider mot utvecklingen av rättsligt bindande internationella kärnsäkerhetsnormer, får varje part inte försvaga eller sänka skyddsnivåerna till nivåer som är lägre än de som föreskrivs i skyddsnormerna och genom verkställandet av dessa, som parterna delar vid övergångsperiodens slut när det gäller kärnsäkerhet, strålskydd, säker hantering av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle, avveckling, säker transport av kärnämne samt beredskap och insatser vid nödsituationer.

4.   Parterna ska fortsätta att samarbeta, upprätthålla regelbundna kontakter och dela information om frågor av relevans för kärnsäkerhet, strålskydd, olycksberedskap och insatser vid olyckor, samt hantering av radioaktivt avfall och använt bränsle, inklusive, om så är lämpligt, resultaten av internationella sakkunnigbedömningar.

5.   Parterna ska fortsätta sitt samarbete på området inom ramen för

(a)

gemenskapens etablerade system för övervakning av och informationsutbyte om radioaktivitetsnivån i miljön, bland annat

i)

Europeiska unionens system för snabbt utbyte av information i radiologiska nödsituationer (Ecurie).

ii)

Europeiska unionens plattform för utbyte av radiologiska data (Eurdep),

(b)

etablerade rådgivande grupper av kärnsäkerhetsexperter, bland annat den europeiska gruppen av tillsynsmyndigheter på kärnsäkerhetens område, och

(c)

eventuella andra system eller grupper för samarbete, enligt vad som ömsesidigt kan överenskommas parterna emellan eller mellan deras behöriga myndigheter.

Gemenskapen får inbjuda Förenade kungariket att såsom tredjeland delta i dessa system och grupper.

Artikel 9

Överföringar, vidareöverföringar och förenklade handelsprocedurer

1.   Alla överföringar av kärnämne, icke-nukleärt material, utrustning eller teknik som sker som ett led i samarbetsverksamheten ska utföras i enlighet med de relevanta internationella åtaganden som gemenskapen, gemenskapens medlemsstater och Förenade kungariket ingått i fråga om fredlig användning av kärnenergi, enligt vad som förtecknas i artiklarna 6 [Kärnämneskontroller ] och 7 [Fysiskt skydd] och de åtaganden som inom gruppen av länder som levererar kärnmaterial ingåtts av enskilda medlemsstater i gemenskapen och av Förenade kungariket, enligt vad som fastställts i Guidelines for Nuclear Transfers (riktlinjer för överföring av kärnämne).

2.   Parterna ska underlätta handel med artiklar som omfattas av detta avtal inbördes eller personer som är etablerade på parternas respektive territorier för att tillgodose det ömsesidiga intresset hos producenter, företag som är delaktiga i kärnbränslecykeln, allmännyttiga företag och konsumenter.

3.   Parterna ska i den mån det är möjligt bistå varandra vid upphandling som görs av endera parten eller av personer inom gemenskapen eller inom Förenade kungarikets jurisdiktion, när det gäller kärnämne, icke-nukleärt material, utrustning eller teknik.

4.   Fortsatt samarbete enligt detta avtal ska villkoras av ömsesidigt tillfredsställande tillämpning av systemen för kärnämneskontroller och kontroller som gemenskapen har inrättat enligt Euratomfördraget och systemet för kärnämneskontroller och kontroller som har inrättats av Förenade kungarikets regering.

5.   Bestämmelserna i detta avtal får inte användas för att äventyra integriteten och den goda funktionen hos gemenskapens gemensamma marknad på kärnenergiområdet, framför allt inte för att hindra den fria rörligheten för varor och tjänster på denna marknad, eller för att motverka gemenskapens gemensamma kärnbränsleförsörjningspolitik.

6.   Överföringar av kärnämne, icke-nukleärt material, utrustning eller teknik och lämpliga tjänster som omfattas av detta avtal ska ske på rättvisa kommersiella villkor. Tillämpningen av denna punkt ska inte påverka Euratomfördraget och dess sekundärlagstiftning eller Förenade kungarikets lagar och andra författningar.

7.   Vidareöverföringar av kärnämnen, icke-nukleärt material, utrustning eller teknik som omfattas av detta avtal utanför parternas jurisdiktion får endast göras inom ramen för de åtaganden som ingåtts av regeringarna i enskilda medlemsstater i gemenskapen och Förenade kungariket inom gruppen av länder som levererar kärnmaterial. I synnerhet ska riktlinjerna för överföring av kärnämne tillämpas på vidareöverföringar av alla artiklar som omfattas av detta avtal.

8.   Skriftliga anmälningar om överföring av artiklar som omfattas av detta avtal och vidareöverföringar av icke-nukleärt material, utrustning och teknik som omfattas av detta avtal ska utbytas i enlighet med de förfaranden som fastställs i de administrativa arrangemangen i enlighet med artikel 15 [Administrativa arrangemang].

9.   Icke-nukleärt material, utrustning och teknik som omfattas av detta avtal får inte överföras från den mottagande partens territoriella jurisdiktion utan den levererande partens skriftliga förhandsmedgivande, utom i enlighet med punkt 11 i denna artikel. Denna bestämmelse påverkar inte tillämpningen av artikel 5.4 [Artiklar som omfattas av detta avtal].

10.   Om det i riktlinjerna för överföring av kärnämne krävs leverantörens medgivande får kärnämne inte överföras från den mottagande partens territoriella jurisdiktion utan den levererande partens skriftliga förhandsmedgivande, utom i enlighet med punkt 11.

11.   När detta avtal trätt i kraft ska parterna inbördes utbyta förteckningar över tredjeländer till vilka den andra parten får vidareöverföra kärnämne, icke-nukleärt material, utrustning eller teknik i enlighet med punkterna 9 och 10 i denna artikel. Vardera parten ska underrätta den andra parten om ändringar i sin förteckning över tredjeländer, i enlighet med de förfaranden som fastställs i de administrativa arrangemang som antagits i enlighet med artikel 15 [Administrativa arrangemang].

12.   Om Förenade kungariket eller en av gemenskapens medlemsstater överför teknik som omfattas av detta avtal till en medlemsstat som omfattas av undantaget i artikel 5.4 [Artiklar som omfattas av detta avtal] ska punkterna 7 och 9 i denna artikel tillämpas. De praktiska bestämmelserna för genomförandet av denna punkt ska fastställas inom ramen för de administrativa arrangemang som antagits i enlighet med artikel 15 [Administrativa arrangemang].

Artikel 10

Anrikning

En part ska inhämta den andra partens medgivande före all anrikning av något av de kärnämnen som omfattas av detta avtal till att innehålla 20 procent eller mer av isotopen uran-235. Medgivandet ska, ifall det beviljas, innehålla en beskrivning av de villkor som gäller för användning av uran anrikat till tjugo (20) procent eller mer. Ytterligare föreskrifter som behövs för att underlätta genomförandet av denna föreskrift får fastställas i de administrativa arrangemang som antagits i enlighet med artikel 15 [Administrativa arrangemang].

Artikel 11

Upparbetning

Vardera parten ska godkänna att den andra parten upparbetar kärnbränsle som innehåller kärnämne som omfattas av detta avtal, förutsatt att upparbetningen sker enligt de villkor som anges i bilaga [Upparbetning].

Artikel 12

Samarbete kring kärnforskning och kärnteknisk utveckling

1.   Parterna ska samarbeta om kärnforskning och kärnteknisk utveckling för fredlig användning av kärnenergi, både för kärnkraft och andra tillämpningar, inklusive utveckling av fusionsenergi, både sinsemellan och mellan sina byråer, i de fall då de har gemensamma intressen och i den utsträckning ändamålen omfattas av parternas respektive forskningsprogram och utvecklingsverksamheter. Parterna eller deras byråer får, efter vad som är lämpligt, tillåta att forskare och organisationer från alla forskningssektorer deltar i detta samarbete, också universitet, laboratorier och den privata sektorn. Parterna ska i enlighet med sina respektive lagar och förordningar sträva efter att underlätta sådant samarbete mellan personer på detta område.

2.   Samarbete av det slag som avses i denna artikel kan innefatta

(a)

att Förenade kungariket deltar såsom tredjeland i gemenskapens program och verksamheter för forskning och utbildning och

(b)

Förenade kungarikets medlemskap i europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi,

i enlighet med villkoren i handels- och samarbetsavtalet.

3.   Parterna eller deras behöriga myndigheter får i nödvändig utsträckning ingå separata genomförandearrangemang där de fastställer räckvidd och villkor för samarbetet enligt denna artikel.

4.   Genomförandearrangemang som fastställs vid tillämpningen av punkt 3 kan omfatta bland annat finansiella bestämmelser, ansvarsfördelning för förvaltning och drift, jämte närmare bestämmelser om spridning och delning av uppgifter, information och immateriella rättigheter.

Artikel 13

Utbyte av information och teknisk sakkunskap

1.   Parterna ska främja och underlätta ett lämpligt och proportionellt utbyte av information och teknisk sakkunskap sinsemellan och mellan sina respektive behöriga myndigheter, i frågor som omfattas av detta avtal.

2.   Parterna får för varandra, för sina behöriga myndigheter och för personer inom gemenskapen eller som omfattas av Förenade kungarikets jurisdiktion, tillgängliggöra information som de förfogar över om frågor som omfattas av detta avtal.

3.   Information som mottagits från en tredje part på villkor att den ej får föras vidare ska uteslutas från detta avtals tillämpningsområde.

4.   Information som den levererande parten anser ha ett kommersiellt värde ska tillhandahållas endast på villkor som specificeras av den levererande parten.

5.   Parterna ska uppmuntra och underlätta utbyte av information i frågor som omfattas av detta avtal mellan personer som omfattas av å ena sidan Förenade kungarikets jurisdiktion och å andra sidan personer inom gemenskapen.

6.   Information som ägs av sådana personer ska tillhandahållas endast med dessa personers medgivande och enligt de villkor som dessa personer specificerar.

7.   Parterna ska vidta alla tillbörliga försiktighetsåtgärder för att bevara sekretessen för information som har mottagits på grund av detta avtal.

Artikel 14

Immateriella rättigheter

1.   Parterna ska sörja för ett ändamålsenligt och effektivt skydd av intellektuell äganderätt som skapas och teknik som överförs via samarbetet enligt detta avtal, i överensstämmelse med relevanta internationella avtal och arrangemang och de lagar och andra författningar som är i kraft i Förenade kungariket och i Europeiska unionen, gemenskapen eller deras medlemsstater.

2.   Detta avtal är inte avsett att överföra immateriella rättigheter. Immateriella rättigheter som uppkommer inom ramen för det samarbete som föreskrivs i detta avtal ska hänföras från fall till fall i särskilda avtal, arrangemang eller kontrakt som är knutna till detta avtal.

Artikel 15

Administrativa arrangemang

1.   Parterna ska genom sina respektive behöriga myndigheter fastställa administrativa arrangemang för ett effektivt genomförande av detta avtal. Dessa arrangemang ska omfatta de förfaranden som de behöriga myndigheterna behöver för att kunna genomföra och administrera detta avtal.

2.   Administrativa arrangemang som fastställs på grundval av denna artikel kan ändras genom skriftlig överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna.

3.   I de administrativa arrangemangen kan det föreskrivas inventarieförteckningar för artiklar som omfattas av detta avtal.

4.   I de administrativa arrangemangen kan det fastställas mekanismer för samråd mellan de behöriga myndigheterna.

5.   Redovisningen av kärnämne och icke-nukleärt material som omfattas av detta avtal ska baseras på full utbytbarhet (fungibilitet) och principerna om proportionalitet och likvärdighet för kärnämne och icke-nukleärt material enligt vad som anges i de administrativa bestämmelser som fastställs enligt denna artikel.

Artikel 16

Genomförande

1.   Bestämmelserna i detta avtal ska genomföras med ärligt uppsåt så att hinder för, förseningar av och otillbörlig inblandning i den kärntekniska verksamheten i Förenade kungariket och gemenskapen undviks, och på ett sätt som är förenligt med de metoder för ansvarsfull ledning som krävs för ekonomiskt och säkert utförande av kärnteknisk verksamhet.

2.   Bestämmelserna i detta avtal får inte utnyttjas för att söka uppnå kommersiella eller industriella fördelar, för att inkräkta på kommersiella eller industriella intressen, vare sig inhemska eller internationella, hos någon av parterna eller deras bemyndigade personer, eller för inblandning i den politik på det kärntekniska området som bedrivs av någon av parterna eller av gemenskapens medlemsstater eller för att hindra främjandet av fredlig och icke-explosiv användning av kärnenergi eller hindra rörligheten för artiklar som omfattas eller som efter anmälan ska omfattas av detta avtal, antingen inom parternas respektive territoriella jurisdiktioner eller mellan Förenade kungariket och gemenskapen.

Artikel 17

Tillämplig lagstiftning

1.   Samarbetet som föreskrivs i detta avtal ska genomföras i enlighet med de lagar och andra författningar som är i kraft i Förenade kungariket respektive inom unionen och gemenskapen samt i enlighet med internationella avtal som slutits av parterna, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 18 [Befintliga överenskommelser]. I fråga om gemenskapen inbegriper den tillämpliga lagstiftningen Euratomfördraget och dess sekundärlagstiftning.

2.   Vardera parten är ansvarig gentemot den andra för att säkerställa att bestämmelserna i detta avtal godtas och efterlevs – för Förenade kungariket av alla dess statliga företag och alla personer som omfattas av dess jurisdiktion vilka har bemyndigats i enlighet med detta avtal och för gemenskapen av alla personer inom gemenskapen som har bemyndigats enligt detta avtal.

Artikel 18

Befintliga överenskommelser

1.   Bestämmelserna i eventuella andra bilaterala samarbetsavtal på det kärntekniska området mellan Förenade kungariket och medlemsstaterna i gemenskapen ska betraktas som komplementära till detta avtal och om lämpligt ersättas med bestämmelserna i detta avtal.

2.   Detta avtal ska inte utgöra ett kompletterande avtal till handels- och samarbetsavtalet.

3.   Detta avtal ska tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av eventuella tidigare bilaterala avtal mellan å ena sidan Förenade kungariket och å andra sidan unionen och Euratom.

Artikel 19

Gemensamma kommittén

1.   Parterna inrättar härmed en gemensam kommitté.

2.   Sammansättningen och förfarandena för den gemensamma kommittén ska fastställas i de administrativa arrangemang som antagits i enlighet med artikel 15 [Administrativa arrangemang].

3.   Gemensamma kommittén ska sammanträda regelbundet och på begäran av endera partens behöriga myndighet för att övervaka genomförandet av detta avtal.

4.   Gemensamma kommitténs uppgifter ska omfatta, men är inte begränsade till, att

(a)

utbyta information, diskutera bästa praxis och utbyta erfarenheter av genomförandet,

(b)

inrätta och samordna arbetsgrupper som verkar inom ramen för detta avtal,

(c)

identifiera, diskutera och samråda om tekniska frågor,

(d)

anta rekommendationer om gemensamma beslut som ska fattas av parterna när så föreskrivs i detta avtal, inbegripet gemensamma beslut om ändring av detta avtal,

(e)

fungera som ett forum för samråd, även när det gäller tvistlösning,

(f)

samordna samarbetsinsatser inom användningen av kärnenergi för andra kärntekniska ändamål än kärnkraft, framför allt för att minimera risken för brist på radioaktiva isotoper för medicinskt bruk och för att, av omsorg om folkhälsan, stödja utvecklingen av ny teknik och nya behandlingsformer som innefattar radioaktiva isotoper, och

(g)

fungera som tekniskt forum för alla andra frågor som rör detta avtal.

Artikel 20

Samråd

På endera partens begäran ska företrädare för parterna vid behov hålla samråd inom ramen för den gemensamma kommittén i frågor som uppstår genom tillämpningen av detta avtal, för övervakning av hur avtalet fungerar och för att diskutera arrangemang för samarbete utöver de som anges i detta avtal. Sådana samråd kan också hållas genom skriftväxling.

Artikel 21

Tvistlösning

1.   Parterna ska i gemensamma kommittén utan dröjsmål diskutera eventuella tvister mellan dem om tillämpningen, tolkningen eller genomförandet av detta avtal i syfte att lösa tvisten genom förhandlingar. Sådana diskussioner eller förhandlingar kan också hållas genom skriftväxling.

2.   Varje sådan tvist som inte löses genom förhandling och obligatoriskt samråd inom ramen för gemensamma kommittén ska på begäran av endera parten hänskjutas till en skiljedomstol som ska bestå av tre skiljemän. Vardera parten ska utse en skiljeman, och de två utsedda skiljemännen ska välja en tredje skiljeman som inte är någondera partens medborgare och som ska vara ordförande.

3.   Om endera parten inom 30 dagar efter begäran om ett skiljeförfarande inte har utsett en skiljeman, kan den andra parten begära att ordföranden i Internationella domstolen utser en skiljeman för den part som inte har utsett en skiljeman. Om den tredje skiljemannen inte har utsetts inom 30 dagar från det att skiljemännen för båda parterna utsågs, kan endera parten begära att ordföranden i Internationella domstolen utser den tredje skiljemannen.

4.   Domstolen är beslutför om majoriteten av ledamöterna är närvarande, och alla beslut fattas med majoritet bland ledamöterna i skiljedomstolen. Skiljeförfarandet ska fastställas av domstolen. Domstolens beslut ska vara bindande för båda parter och verkställas av dem. Ersättningen till skiljemännen ska bestämmas på samma grund som för tillfälligt utsedda domare vid Internationella domstolen. Alla skiljedomsbeslut eller skiljedomar ska verkställas i enlighet med all för parterna tillämplig lagstiftning och internationell rätt.

Artikel 22

Upphörande av samarbete vid allvarligt åsidosättande

1.   I händelse av att

(a)

endera parten eller en av gemenskapens medlemsstater på ett allvarligt sätt åsidosätter någon av de materiella förpliktelserna enligt artiklarna 1 [Mål], 5 [Artiklar som omfattas av detta avtal], 6 [Kärnämneskontroller], 7 [Fysiskt skydd], 9 [Överföringar, vidareöverföringar och förenklade handelsprocedurer], 10 [Anrikning], 11 [Upparbetning] eller 15 [Administrativa arrangemang], eller andra förpliktelser under detta avtal enligt vad som ömsesidigt kan bestämmas av parterna skriftligen efter samråd i gemensamma kommittén, eller

(b)

mer specifikt, en kärnvapenfri medlemsstat i gemenskapen detonerar en kärnladdning, eller en kärnvapenmedlemsstat i gemenskapen eller Förenade kungariket detonerar en kärnladdning med någon av de artiklar som omfattas av detta avtal,

får den andra parten, efter skriftlig underrättelse om detta, helt eller delvis inställa samarbetet enligt detta avtal. Parten ska i sin underrättelse ange vilka åtgärder den anser som ett allvarligt åsidosättande av skyldigheter enligt detta avtal, samt vilka bestämmelser den ämnar helt eller delvis inställa tillämpningen av, jämte dagen från och med vilken den avser att tillämpa inställelsen.

2.   Innan en part vidtar en sådan åtgärd, ska parterna samråda inom ramen för gemensamma kommittén i syfte att uppnå en uppgörelse i godo, inbegripet en överenskommelse om huruvida korrigeringsåtgärder eller andra åtgärder ska vidtas och om en tidsplan för dessa åtgärder.

3.   Tillfällig eller fullständig inställelse enligt punkt 1 ska endast vidtas om korrigeringsåtgärderna eller de andra åtgärderna inte har genomförts inom den av den gemensamma kommittén fastställda tiden eller om en uppgörelse i godo inte har nåtts, inom rimlig tid men utan dröjsmål.

4.   Inställelsen ska upphöra att tillämpas när den inställande parten, antingen självmant eller som ett resultat av ett beslut som fattats av skiljedomstolen, blivit övertygad om att den andra parten fullgör sina skyldigheter enligt detta avtal.

5.   Om detta avtal helt eller tillfälligt inställs ska den levererande parten ha rätt att kräva att artiklar som omfattas av detta avtal återlämnas.

Artikel 23

Ändringar

1.   På endera partens begäran får parterna samråda inom ramen för den gemensamma kommittén om eventuella ändringar av detta avtal, särskilt för att ta hänsyn till den internationella utvecklingen inom kärnenergiområdet.

2.   Detta avtal kan ändras om parterna kommer överens om det.

3.   En ändring ska träda i kraft den dag som fastställs av parterna, genom utväxling av diplomatiska noter parterna emellan eller mellan deras behöriga myndigheter, när så är lämpligt, om att deras respektive inhemska förfaranden för ändringens ikraftträdande har slutförts.

4.   Bilagan till detta avtal är en integrerad del av detta avtal och får ändras i enlighet med denna artikel.

Artikel 24

Ikraftträdande och giltighetstid

1.   Detta avtal träder i kraft den första dagen i den månad som följer på den månad under vilken båda parterna har underrättat varandra om att de har slutfört sina respektive interna krav och förfaranden för att fastställa sitt samtycke till att bli bundna.

2.   Detta avtal ska gälla för en ursprunglig period på 30 år. Därefter ska detta avtal förnyas automatiskt för tilläggsperioder på tio år, utom om en part minst sex månader före utgången av den ursprungliga perioden på 30 år eller en sådan tilläggsperiod genom utväxling av diplomatiska noter underrättar den andra parten om sin avsikt att avsluta avtalet.

3.   Oavsett om detta avtal eller ett samarbete inom ramen för avtalet av något skäl upphävs tillfälligt, avslutas eller upphör att gälla, ska skyldigheterna enligt artiklarna 1 [Mål], 5 [Artiklar som omfattas av detta avtal], 6 [Kärnämneskontroller], 7 [Fysiskt skydd], 9 [Överföringar, vidareöverföringar och förenklade handelsprocedurer], 10 [Anrikning], 11 [Upparbetning], 13 [Utbyte av information och teknisk sakkunskap], 14 [Immateriella rättigheter], 15 [Administrativa arrangemang], 16 [Genomförande], 17 [Tillämplig lagstiftning], 18 [Befintliga överenskommelser], 20 [Samråd], 21 [Tvistlösning] och 22 [Upphörande av samarbete vid allvarligt åsidosättande] fortfarande gälla så länge som någon artikel som omfattas av dessa artiklar finns kvar på den andra partens territorium eller inom dess jurisdiktion eller kontroll, eller till dess att parterna gemensamt i enlighet med artikel 5 [Artiklar som omfattas av detta avtal] har fastställt att kärnämnen som omfattas av detta avtal inte längre är användbara eller i praktiken inte är återvinningsbara för bearbetning till en form som kan användas för någon kärnteknisk verksamhet som är relevant med tanke på kärnämneskontroll.

Artikel 25

Giltiga texter

Detta avtal är upprättat i två exemplar på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska. Parterna ska senast den 30 april 2021 bekräfta giltigheten av andra språkversioner än den engelska genom utväxling av diplomatiska noter.

Image 1

Image 2

Image 3


(1)  EGT L 358, 16.12.2006, s. 62.

(2)  Rådets beslut 2007/198/Euratom av den 27 mars 2007 om inrättande av ett europeiskt gemensamt företag för Iter och utveckling av fusionsenergi samt om beviljande av förmåner till detta företag (EUT L 90, 30.3.2007, s. 58).


BILAGA - UPPARBETNING

Artikel 1

För kärnämne som omfattas av detta avtal ska följande villkor gälla:

(a)

Upparbetningen ska ske för energianvändning eller hantering av material från förbrukat bränsle, i enlighet med det program för kärnbränslecykeln som ömsesidigt har överenskommits genom samråd mellan de behöriga myndigheterna.

(b)

En beskrivning av alla föreslagna program för kärnbränslecykeln, inklusive detaljer om principer samt den rättsliga ramen och regelverket som är relevant för upparbetning, förvaring, användning och transport av plutonium ska tillhandahållas av den behöriga myndigheten för den part som planerar sådan verksamhet.

(c)

Återvunnet plutonium ska förvaras och användas i enlighet med det program för kärnbränslecykeln som avses i punkt a.

(d)

Upparbetning och användning av återvunnet plutonium för icke-explosiva fredliga ändamål, inklusive forskning, som inte ingår i det program för kärnbränslecykeln som avses i punkt a, ska endast ske på skriftligt överenskomna villkor mellan parterna efter samråd enligt artikel 2 i denna bilaga.

Artikel 2

Samråd ska hållas i gemensamma kommittén inom 40 dagar efter det att en begäran har mottagits från den ena parten i syfte att

(a)

se över hur bestämmelserna i denna bilaga fungerar,

(b)

överväga ändringar av det program för kärnbränslecykeln som avses i artikel 1 till denna bilaga,

(c)

överväga förbättringar av de internationella säkerhetsåtgärderna och annan kontrollteknik, inbegripet upprättandet av nya och allmänt godtagna internationella mekanismer som avser upparbetning och plutonium, eller

(d)

beakta förslag om upparbetning, användning, förvaring och transport av återvunnet plutonium för andra fredliga icke-explosiva ändamål, inklusive forskning.


Top